Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 21/2006

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 21/2006, které se konalo dne 1. 7. 2006 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 
1. Zahájení
Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 1. 7. 2006.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání.
1.     Zahájení
2.     Smlouva o výpůjčce, smlouva darovací
3.     Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2005
4.     Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
5.     Návrh na uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky krajem Vysočina
6.     Rozprava členů rady
Usnesení 1012/21/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 1. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
 
02. Smlouva o výpůjčce, smlouva darovací
E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, I. Šmídová, vedoucí organizačního oddělení odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, K. Kotrba, vedoucí odděleníprávního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložili radě kraje návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy darovací. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1013/21/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
·         o uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí dle materiálu RK-21-2006-02, př. 1upr1;
·         poskytnout dar dle materiálu RK-21-2006-02, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
termín: do 10. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2006-02.doc, RK-21-2006-02, př. 1, RK-21-2006-02, př. 2
 
03. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2005
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1014/21/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit povýšení příjmové části rozpočtu (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajové části rozpočtu (kapitola Krajský úřad, § 6399 Ostatní finanční operace) o částku vypočtené daně z příjmu právnických osob za kraj za rok 2005 ve výši 64 631 320 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2006-03.doc
 
04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1015/21/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit povýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice o částku 40 mil. Kč za účelem financování souvislých oprav na komunikacích II. a III. tříd spolufinancovaných ze zdrojů EIB při současném převodu prostředků z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje o stejnou částku.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2006-04.doc
 
05. Návrh na uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky krajem Vysočina
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje podrobné informace k návrhu na uzavření smlouvy o přijetí úvěru na čerpání bankovního úvěru na provádění souvislých oprav silnic II. a III. třídy v havarijním a nevyhovujícím stavu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1016/21/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
·        rozhodnout uzavřít smlouvu o přijetí úvěru ve výši 500 mil. Kč dle materiálu RK-21-2006-05, př. 1 na čerpání bankovního úvěru na provádění souvislých oprav silnic II. a III. třídy v havarijním a nevyhovujícím stavu;
·        pověřit hejtmana kraje Vysočina k podpisu smlouvy o přijetí úvěru dle materiálu RK-21-2006-05, př. 1.
odpovědnost: EO
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2006-05.doc, RK-21-2006-05, př. 1, RK-21-2006-05, př. 2
 
06. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.
 
M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 21/2006 s tím, že další zasedání se bude konat dne 18. 7. 2006, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
 
 
 
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina
 
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 21/2006 dne 1. 7. 2006.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 1. 7. 2006 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz