Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 20/2011 - 07.06.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
03Souhlas s umístěním hladinoměrů na mostní objekty ve vlastnictví kraje Vysočina
04Změna usnesení 0463/06/2009/ZK, nabytí pozemku - k.ú. Nové Město na Moravě
05Koupě pozemků v k. ú. a obci Hodíškov
06Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
07Majetkoprávní příprava stavby II/406 Telč - průtah
08Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Křídla
09Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
10Zveřejnění záměru darování nemovitostí v k.ú. Pávov, k.ú. Bedřichov u Jihlavy, k.ú. Jihlava, k.ú. Hruškové Dvory a v k.ú. Heroltice u Jihlavy
11Uzavření nepojmenované smlouvy - k.ú. a obec Moravec
12Změna usnesení 0555/13/2011/RK
13Vzájemné darování pozemků a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k.ú. a obci Telč
14Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
15Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Dolní Cerekev
16Nabytí pozemku v k.ú. Přibyslav
17Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
18Prodej pozemku v k.ú. Otradice, obec Náměšť nad Oslavou
19Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Zdravotnictví
19upr1Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Zdravotnictví
20Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
21Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
22Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
23Návrh finančních plánů na rok 2011 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
24Projekt - Zdraví bez hranic
25Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
2610 let grantových programů Fondu Vysočiny
27Profil kraje Vysočina - červen 2011
28Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2011
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitoly Evropské projekty - financování projektu Snižování energetické náročnosti
30Výsledky 4. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
31Výsledky 4. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
32Žádosti o schválení podstatných změn v grantovém projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ
33Žádost o schválení podstatných změn v grantovém projektu OP VK Vytvoření vzdělávacích modulů pro pracovníky působící v oblasti cestovního ruchu
34Projekt - Dosažitelnost spojuje
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
36Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2011
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
39Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (1. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
40Žádost obce Zbilidy o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně
41Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu
42ICT Standard - návrh na rozpočtové opatření
43Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
44Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
45Návrh na poskytnutí dotací obcím kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
46Žádost o finanční příspěvek - První národní miss
47Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace AVANT Promotion s.r.o. na akci Arts & film 2011 Telč International European Film Festival
48Zrušení usnesení č. 0518/07/2010/ZK
49Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Automotoklubu Ledeč nad Sázavou
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora obcí s vysokým podílem školních dětí
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky
52Opatření ke zvyšování kvality vzdělávání a ekonomické efektivity středního školství v období demografického poklesu
53Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22
54Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
55Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola technická Žďár nad Sázavou
56Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
57Návrh na vyřazení osobního automobilu ÚSP Zboží, příspěvkové organizace
58Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Mitrov, příspěvkové organizace
59Žádost manželů Martina a Petry Suchých, bytem Veselý Žďár 3, 580 01 Havlíčkův Brod o projednání žádosti o zřízení zařízení pro výkon pěstounské péče
60Poskytnutí dotace na celostátní soutěž Pomoz mi najít cestu tmou - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
61Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
62Jmenování členů Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
65Žádosti o schválení podstatné změny v GP OP VK
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz