Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 1/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 1/2013, které se konalo dne 8. 1. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 41/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 8. 1. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 26. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 41/2012
 2. Darování pozemku v k. ú. Chmelná u Pelhřimova a obci Nová Cerekev
 3. Koupě pozemku v k. ú. a obci Netín
 4. Darování pozemku v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež
 5. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 6. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
 7. Převod silnice a pozemků, nabytí pozemku v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice
 8. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 Jasenice - průjezdní úsek
 9. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 10. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 11. Návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranší Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro financování provozu, údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2013
 12. Zpráva o spolupráci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, se sdružením Nanoprogres, z. s. p. o.
 13. Nadační příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 14. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 15. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 16. Dodatek č. 6 Organizačního řádu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 17. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 19. Podstatná změna II. v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
 20. Změna organizačního řádu příspěvkové organizace Domov ve Zboží
 21. Projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině: smlouva o poskytnutí licence a provedení některých závazků plynoucích ze smlouvy o partnerství
 22. Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 23. KVALITA09 - žádost o podstatnou změnu
 24. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2013 (VIP akce)
 25. Návrh na poskytnutí daru
 26. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 27. Rozprava členů rady
Usnesení 0001/01/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 8. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 41/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 10, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Darování pozemku v k. ú. Chmelná u Pelhřimova a obci Nová Cerekev
Usnesení 0002/01/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků par. č. 341/2 - ost. plocha, silnice o výměře 88 m2 a par. č. 341/3 - ost. plocha, silnice o výměře 55 m2 oddělených geometrickým plánem č. 67-222/2012 z pozemku par. č. 341 v k. ú. Chmelná u Pelhřimova a obci Nová Cerekev z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nová Cerekev;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 341/2 - ost. plocha, silnice o výměře 88 m2 a par. č. 341/3 - ost. plocha, silnice o výměře 55 m2 oddělené geometrickým plánem č. 67-222/2012 z pozemku par. č. 341 v k. ú. Chmelná u Pelhřimova a obci Nová Cerekev z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nová Cerekev.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-02.doc, RK-01-2013-02, př. 1

03. Koupě pozemku v k. ú. a obci Netín
Usnesení 0003/01/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-03.doc, RK-01-2013-03, př. 1

04. Darování pozemku v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež
Usnesení 0004/01/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 1134/14 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 224 m2, oddělený geometrickým plánem č. 540-623/2012 z pozemku par. č. 1134/1 a dále pozemky par. č. 1134/15 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 39 m2, par. č. 1134/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2, par. č. 1134/17 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 25 m2 a par. č. 1134/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2, oddělené geometrickým plánem č. 540-623/2012 z pozemku par. č. 1134/2 v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1134/14 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 224 m2, oddělený geometrickým plánem č. 540-623/2012 z pozemku par. č. 1134/1 a dále pozemky par. č. 1134/15 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 39 m2, par. č. 1134/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2, par. č. 1134/17 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 25 m2 a par. č. 1134/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2, oddělené geometrickým plánem č. 540-623/2012 z pozemku par. č. 1134/2 v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-04.doc, RK-01-2013-04, př. 1

05. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0005/01/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-05.doc, RK-01-2013-05, př. 1

06. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
Usnesení 0006/01/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 471 450 Kč v členění:
 • Nemocnice Pelhřimov rekonstrukce dětského oddělení hodnota 453 600 Kč;
 • Výjezd pro ZZS v Třebíči technická pomoc hodnota 17 850 Kč;
 • neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 471 450 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-06.doc

07. Převod silnice a pozemků, nabytí pozemku v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice
Usnesení 0007/01/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 506/6 o výměře 3588 m2 odděleného geometrickým plánem č. 191 - 593/2012 z pozemku par. č. 506/1, pozemku par. č. 1215 o výměře 6478 m2 v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice a stavby komunikace postavené na pozemku par. č. 506/6 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kraborovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Kraborovice na straně budoucího obdarovaného, ve které se smluvní strany po vydání správního rozhodnutí o vyřazení části silnice III/34516 ze silniční sítě zaváží uzavřít darovací smlouvu na převod pozemku par. č. 506/6 o výměře 3588 m2 odděleného geometrickým plánem č. 191 - 593/2012 z pozemku par. č. 506/1, pozemku par. č. 1215 o výměře 6478 m2, oba v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice a stavby komunikace postavené na pozemku par. č. 506/6 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kraborovice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 498/17 o výměře 31 m2 oddělený geometrickým plánem č. 191 - 593/2012 z pozemku par. č. 498/1 v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice z vlastnictví obce Kraborovice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-07.doc, RK-01-2013-07, př. 1

08. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 Jasenice - průjezdní úsek
Usnesení 0008/01/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-01-2013-08, př. 1 do vlastnictví obce Jasenice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-01-2013-08, př. 1 v k. ú. Jasenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jasenice;
 • nabýt darem část pozemku par.č. 821/9 díl d o výměře 16 m2 oddělenou dle GPL č. 216-2642/2012 v k. ú. Jasenice z vlastnictví obce Jasenice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-08.doc, RK-01-2013-08, př. 1, RK-01-2013-08, př. 2

09. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0009/01/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-01-2013-09, př. 1 a RK-01-2013-09, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 03. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-09.doc, RK-01-2013-09, př. 1, RK-01-2013-09, př. 2

10. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0010/01/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-01-2013-10, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-01-2013-10, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 136/3 v k. ú. Nové Město na Moravě do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-10.doc, RK-01-2013-10, př. 1

26. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko k uzavření smluv na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0011/01/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce k nemovitostem včetně součástí a příslušenství mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem bez zámku, příspěvkovou organizací na straně vypůjčitele dle materiálu RK-01-2013-26, př. 3;
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-01-2013-26, př. 1, RK-01-2013-26, př. 2.
odpovědnost: ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, ředitel Gymnázia Jihlava, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-26, RK-01-2013-26, př. 1, RK-01-2013-26, př. 2, RK-01-2013-26, př. 3

11. Návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranší Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro financování provozu, údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranší uvedené příspěvkové organizace na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0012/01/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2013 dle materiálu RK-01-2013-11, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-11.doc, RK-01-2013-11, př. 1

12. Zpráva o spolupráci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, se sdružením Nanoprogres, z. s. p. o.
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu Nemocnice Pelhřimov o spolupráci se sdružením Nanoprogres. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0013/01/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o spolupráci se sdružením Nanoprogres, z. s. p. o., dle materiálu RK-01-2013-12, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-12.doc, RK-01-2013-12, př. 1

13. Nadační příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s přijetím nadačního příspěvku pro shora uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0014/01/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, do výše 500 000 Kč dle materiálu RK-01-2013-13, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-13.doc, RK-01-2013-13, př. 1

14. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0015/01/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 100 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacenými náborovými příspěvky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-14.doc, RK-01-2013-14, př. 1, RK-01-2013-14, př. 2, RK-01-2013-14, př. 3, RK-01-2013-14, př. 4

15. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0016/01/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2013-15, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-15.doc, RK-01-2013-15, př. 1

16. Dodatek č. 6 Organizačního řádu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vydat Dodatek č. 6 Organizačního řádu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0017/01/2013/RK
Rada kraje
vydává
Dodatek č. 6 Organizačního řádu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-01-2013-16, př. 1 a materiálu RK-01-2013-16, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-16.doc, RK-01-2013-16, př. 1, RK-01-2013-16, př. 2

17. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh jmenovat níže uvedené členy hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0018/01/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
 • hodnotící komisi dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež ve složení:
 • ODS - Martina Bártová;
 • KDU-ČSL - Magda Vaňková;
 • ČSSD - Josef Myslivec, Zdeněk Sedláček;
 • KSČM - Roman Ondrušek;
 • TOP 09 a STAN - Ladislav Bárta;
 • Pro Vysočinu - Jan Burda;
 • OŠMS - Jana Albrechtová, Alena Mikulíková;
 • Magdu Vaňkovou předsedkyní hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-17.doc,

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0019/01/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO: 60545887, o částku 48 800 Kč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu Rozdíly, které obohacují spojenou Evropu? dle materiálu RK-01-2013-18, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-18.doc, RK-01-2013-18, př. 1, RK-01-2013-18, př. 2

19. Podstatná změna II. v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k navrhovaným změnám v projektu. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0020/01/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-01-2013-19, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-01-2013-19, př. 1 a zapracovat toto oznámení dle požadavků MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-19.doc, RK-01-2013-19, př. 1

20. Změna organizačního řádu příspěvkové organizace Domov ve Zboží
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh vydat Organizační řád Domova ve Zboží. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0021/01/2013/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-01-2013-20, př. 1.
odpovědnost: ředitel dotčené příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí
termín: 8. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-20.doc, RK-01-2013-20, př. 1

21. Projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině: smlouva o poskytnutí licence a provedení některých závazků plynoucích ze smlouvy o partnerství
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu s partnerem projektu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0022/01/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-01-2013-21, př. 1upr1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-21.doc, RK-01-2013-21, př. 1

22. Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení formální úpravu Směrnice. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0023/01/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
formální úpravu Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-01-2013-22, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-22.doc, RK-01-2013-22, př. 1, RK-01-2013-22, př. 2

23. KVALITA09 - žádost o podstatnou změnu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o podání Žádosti o podstatnou změnu projetu KVALITA09. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0024/01/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Žádost o podstatnou změnu projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00004 dle materiálu RK-01-2013-23, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit Žádost o podstatnou změnu projektu dle materiálu RK-01-2013-23, př. 1 Ministerstvu vnitra ČR.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-23.doc, RK-01-2013-23, př. 1

24. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2013 (VIP akce)
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnout dotace z rozpočtu kraje organizátorům kulturních, sportovních a společenských akcí a VIP akcí. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0025/01/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje organizátorům kulturních, sportovních a společenských akcí a VIP akcí ve výši dle materiálu RK-01-2013-24, př. 1 na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-01-2013-24, př. 3; a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje organizátorům kulturních, sportovních a společenských akcí a VIP akcí ve výši dle materiálu RK-01-2013-24, př. 2 na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-01-2013-24, př. 4;
 • svěřit hejtmanovi Kraje Vysočina rozhodování o smluvních podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu RK-01-2013-24.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-24.doc, RK-01-2013-24, př. 1, RK-01-2013-24, př. 2, RK-01-2013-24, př. 3, RK-01-2013-24, př. 4

25. Návrh na poskytnutí daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout dar prvnímu občánkovi Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0026/01/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sekretariátu hejtmana
termín: 20. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2013-25.doc, RK-01-2013-25, př. 1, RK-01-2013-25, př. 2

27. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 1/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 15. 1. 2013, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 1/2013 dne 8. 1. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 9. 1. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz