Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 19/2007 - 05.06.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Pravidla Rady kraje Vysočina o komunikaci s příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
03Darování pozemků v k. ú. a obci Puklice
04Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
05Změna stavebního záměru "Obchodní akademie a Integrovaná střední škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851 - Vestavba podkroví a úpravy 1. NP
06Kácení stromů v k. ú. a obci Havlíčkova Borová
07Změna usnesení zastupitelstva kraje 0413/07/2006/ZK
08Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "II/602 Helenín - mosty "
09Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "II/353 Bohdalov - obchvat"
10Koupě pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč
11Koupě pozemku v k. ú. Slavice a obci Třebíč
12Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
13Majetkoprávní příprava stavby "II/387 Štěpánov nad Svratkou - most ev.č. 387-007"
14Vlastnictví mostu na silnici II/151 mezi obcemi Radkovice u Budče a Budeč
15Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "III/3507 Havlíčkova Borová"
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - II/357 Bystřice nad Pernštejnem - odstranění havárie opěrné zdi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
17Jmenování člena Škodní a likvidační skupiny
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2007
19Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Postřižinské turistické a kulturní centrum - dostavba části pivovaru na pension" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
20Žádost paní Moniky Králíkové o poskytnutí finanční výpomoci k řešení předplaceného nájmu
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančního příspěvku pořadateli krajské přehlídky "Třebíčské loutkářské jaro 2007"
23Vyhlášení Průběžné Výzvy č.1 v programu "Kulturní dědictví Vysočiny", financovaného z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského království (dále jen FM EHP/Norska)
24FOND VYSOČINY: Grantový program CERTIFIKACE STŘEDNÍCH ŠKOL
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Týden vzdělávání dospělých 2007
26Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - 2. kolo 2007
27Vnitřní předpis č. 9/07 - Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a datových karet pro přenos dat
28Deklarace partnerství pro potřeby projektu společnosti Transparency International o. p. s., "Boj proti korupci při užívání prostředků ze strukturálních fondů EU"
29Jmenování vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina
30Návrh na provedení rozpočtového opatření - vyhodnocení veřejné sbírky
31Žádost o poskytnutí dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz