Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 18/2014 - 27.05.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava
03Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. Pávov a obci Jihlava
04Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
05Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
06Prodej nebo pronájem pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
07Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
08Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
09Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Starý Pelhřimov a Nový Rychnov
10Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
11Veřejná zakázka na stavební práce na akci: II/405 Zašovice - průtah
12Veřejná zakázka na stavební práce na akci: II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa
13Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
14Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
15Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
17Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
18Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví kultury a cestovního ruchu
19Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu včetně přepočtu finanční mezery
20Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Evropského parlamentu
21Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2014
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2013
23Nájem movitých věcí pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
24Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
25Aktivity eHealth - rozvoj projektu eMeDocS formou smlouvy o spolupráci Kraje Vysočina s poskytovateli zdravotních služeb
26Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, zajištěná ručením Kraje Vysočina
27Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
28Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2013
29Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
30Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče
31FOND VYSOČINY - opakovaná žádost o prodloužení realizace projektu
32Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RAILHUC
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -poskytnutí daru na podporu akce ZLATÉ UTKÁNÍ - Vzpomínka na Ivana Hlinku
34Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných Krajem Vysočina - povolení pokračování
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
36Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
38Návrh na poskytnutí finančního daru pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci
39Návrh na poskytnutí finančního daru pro Ústav sociální péče Křižanov, příspěvkovou organizaci
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru České bonsajové asociaci (ČBA)
41Vyjádření podpory výstavbě 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany
42Veřejná zakázka Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů - projektová dokumentace
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS a Informatika - přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014
44Prodloužení termínu pro uzavření dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
45Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz