Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 14/2014 - 22.04.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Vzdání se předkupního práva - k. ú. Hodíškov
03Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. S III/3792
04Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
05Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
06Zadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Pelhřimov , Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Humpolec a Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Horní Cerekev
07Předání pozemků v k.ú. Panské Dubenky do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
08Změna usnesení 1699/35/2011/RK, 1803/37/2011/RK, 0717/16/2012/RK, 0271/06/2013/RK, 0377/08/2013/RK a 0480/10/2013/RK
09Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Třebíč - demolice budovy, parkoviště do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
10Realizace úspor energie v 11 objektech krajského úřadu - projekty do Operačního programu Životní prostředí
11Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
12FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2014 - návrh na poskytnutí dotací
13Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
14FOND VYSOČINY - grantový program Edice Vysočiny 2014
15FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2014
16Prohlášení příjemce dotace v souvislosti se zásahem do investice v době udržitelnosti projektu
17Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Studenec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3997 a III/3999 Studenec - úprava křižovatky
18Návrh na stanovení ukazatelů a hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
19Záměr Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace financování nákupu techniky v roce 2014
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
22Odvolání a jmenování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací na základě výběrových řízení
23Vyhlášení výběrových řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací poskytující sociální služby - III. etapa
24Podstatná změna projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I č. XVIII
25Předfinancování projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
26Předfinancování projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
27Schválení Průběžné monitorovací zprávy č. 3 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
28Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014
29Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
30Dary a příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
31Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 a odeslání finančního podílu pr
32Zpráva o realizaci projektu a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 2. monitorovacího období projektu Angažovanci
33FOND VYSOČINY - grantový program ,,Rozvoj vesnice 2014
34Monitorovací zpráva č. 4 projektu CEC5 (OP Central Europe)
35Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola technická Jihlava
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014
37Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
38Fond Vysočiny - Sportujeme 2014 - schválení navržených podpor
39Změny ve zřizovacích listinách
40Změna v projektu Od myšlenky k výrobku 2
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti žáků Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 na GLOBE Learning Expedition
42Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
43Projekt Vítejte na Vysočině - schválení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
44FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2014
45Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
47Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
48Finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
49Prováděcí smlouva na poskytování metropolitní komunikační sítě datové infrastruktury
50Dar pro příspěvkovou organizaci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz