Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 11/2012 - 13.03.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
03Majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníkem - stavba Chodník v obci Svatoslav
04Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
05Koupě pozemku v k. ú. a obci Okříšky
06Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
07Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
08Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
09Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0349/05/2008/ZK, ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK a 0361/05/2009/ZK
10Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 3 do přílohy M 1.
11Zřízení věcného břemene na majetku Kraje Vysočina, převod pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
12Koupě pozemků v k. ú. a obci Přibyslav
13Změna usnesení 0488/11/2011/RK
14Návrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
15Změna zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
16Změna Organizačního řádu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
17Návrh rozpočtového opatření - půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na úhradu DPH z projektu EPC
18Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Úklidové služby a dodávky
19Žádost o spolufinancování projektu Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO z Programu EFEKT
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 6/2012 - zemědělské akce
21Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
21upr1Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
22Projekt - Harmonizace při opatrování dětí
23Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
24Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v Kraji Vysočina na kalendářní rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
25FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2012
26Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
27Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy dorostenců v házené 2012
28Návrh na poskytnutí dotace - účast na Mezinárodní hokejové škole 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
29Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
30Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
31Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech 2012 - 2015
32Změna usnesení č. 2015/40/2011/RK - prodloužení termínu vývozu a prezentace 3 sbírkových předmětů ze sbírky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na výstavě v zahraničí
33Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce 2 uměleckých děl ze sbírkového fondu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
34Projekt Vysočina fandí kultuře - propagace, předfinancování česko-rakouského projektu a s tím související návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
35Poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
36Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
37Projekt Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně
38Profil Kraje Vysočina - březen 2012
39Podlicenční smlouva
40Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0045/01/2012/ZK
41Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2012
42Stanovisko zřizovatele k výuce předmětu v cizím jazyce
43Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2011
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
45Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
46Změny ve školském rejstříku
47Podpora učebních oborů
48Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012
49Pozice krajů ČR k postupu přípravy ČR na kohezní politiku 2014 - 2020
50Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna spočívající v koupi pozemku pro směnu
51Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
52Návrh na zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Třebíč - oprava brány a restaurování kamenného portálu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 a schválení rozpočtového opatření
53Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Stavby - 01, mosty část 2) III/36042 Mirošov - most 36042-1 a 3
54Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Stavby - 01, mosty část 3) II/130 Miletín - most ev. č. 130-011
55Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Stavby - 01, mosty část 4) II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz