Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 11/2007 - 20.03.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Veřejná zakázka na stavební práce na akci "Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně"
04Rekonstrukce mostů Urbanov - dodatečné provedení zábradlí
05Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř
06Stavba chodníku v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes
07Darování pozemků v k. ú. a obci Štěpkov
08Investiční akce "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" a "Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí"
09Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na realizaci Krajského kola dětských pěveckých sborů dle schválených pravidel rady kraje
10Gymnázium Pacov, vzdání se funkce ředitele
11Návrh na jmenování ředitele a stanovení platu
12Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ve SOŠ Nové Město na Moravě a SUPŠ Jihlava, příspěvkových organizacích kraje
13Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - projekty Technické asistence
14Nevyhovující hygienické a prostorové podmínky Základní školy Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491
15Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
16Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na opakované volby do zastupitelstev obcí
17Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na akci Stamicovy slavnosti
18Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na celostátní výstavu České bonsajové asociace (ČBA)
19Zpráva o vyhodnocení práce s peticemi a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 7/05 za rok 2006
20Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2006
21Převod vozidla z majetku kraje
22Prodej výpočetní techniky
23Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina, na rok 2007 společně s návrhem rozpočtového opatření k zajištění jejího investičního rozvoje
24Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Třebíč
25Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Žďár nad Sázavou
26Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod
27Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - příspěvek od města Havlíčkův Brod pro Krajskou knihovnu Vysočiny
28Návrh finančního plánu výnosů a nákladů Krajské knihovny Vysočiny na rok 2007
29Návrh na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury za rok 2006
30Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
31Návrh na vyřazení nepotřebného majetku u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
32Zrušení usnesení č. 0372/10/2007/RK
33Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu v kapitole Zdravotnictví
34Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
35Návrh rozpočtového opatření - dotace na provoz na pořádání celostátního semináře Centrální sterilizace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
36Návrh na provedení rozpočtového opatření - převoz osob z Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina do zdravotnického zařízení
37Havarijní pojištění vozidla ZZS kraje Vysočina, p. o.
38Rezignace a volba členů Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina za politický klub ČSSD
39Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování ceny pro vítěze soutěže "Podnik podporující rodinu"
40"Rekonstrukce objektu Seifertova 24" a "Rekonstrukce objektu Seifertova 26 - návrh na zařazení akcí do rozpočtu kraje a na rozpočtové opatření
41Výběrové řízení na ředitele Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
42Žádost města Třebíče o podporu při získání postavení statutárního města
43Dotace z MŠMT na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem - změna části usnesení jednání rady kraje č. 09/2007 ze dne 27. 2. 2007
44Návrh na podporu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz