Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 41/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 41/2012, které se konalo dne 18. 12. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 40/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 18. 12. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
  1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 40/2012
  2. Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina
  3. Rozprava členů rady
Usnesení 2269/41/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 40/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2270/41/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina na funkční období 2012 - 2016 dle materiálu RK-41-2012-02, př. 1.
odpovědnost: Rada Kraje Vysočina
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2012-02.doc, RK-41-2012-02, př. 1

03. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 41/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 8. 1. 2013, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 41/2012 dne 18. 12. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 18. 12. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz