Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-07

RK-21-2013-07.doc  RK-21-2013-07pr01.xls  RK-21-2013-07pr02.doc  RK-21-2013-07pr03.doc  RK-21-2013-07pr04.doc  RK-21-2013-07pr05.doc  RK-21-2013-07pr06.doc  RK-21-2013-07pr07.doc  RK-21-2013-07pr08.doc  RK-21-2013-07pr09.doc  RK-21-2013-07pr10.doc  RK-21-2013-07pr11.doc  RK-21-2013-07pr12.doc  RK-21-2013-07pr13.doc  RK-21-2013-07pr14.xls  RK-21-2013-07pr15.doc  RK-21-2013-07pr16.doc  RK-21-2013-07pr17.doc  RK-21-2013-07pr18.doc  RK-21-2013-07pr19.doc  RK-21-2013-07pr20.doc  RK-21-2013-07pr21.doc  RK-21-2013-07pr22.doc  RK-21-2013-07pr23.doc  RK-21-2013-07pr24.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-21-2013-07
NázevKoncept řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál předkládá návrh řešení dopadů demografického vývoje do sítě středních škol zřizovaných krajem.
V roce 2010 byla orgány kraje projednána studie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem. Mezi dílčími dokumenty bylo rovněž vyhodnocení slučování z let 2003 - 2005. Na základě studie byl v roce 2011 zpracován a předložen k diskusi návrh opatření. Všechny materiály včetně vyjádření a připomínek jsou zveřejněny na webových stránkách kraje http://www.kr-vysocina.cz/studie-analyzy/ds-301568/p1=39242. Základním výsledkem diskuse byl zájem měst zachovat oborovou nabídku na svém území a neochota místních gymnázií přispět k jejímu udržení.
Mezitím dále postupovala středním školstvím vlna demografického poklesu, v jejímž důsledku dále klesal počet žáků. Úbytky v krajem zřizovaných středních školách činily ve školním roce 2010/11 cca 800, 2011/12 cca 1000 a 2012/13 cca 1000. Pro srovnání: 1000 žáků odpovídá více než 40 třídám nebo 2- 3 školám. Vývoj v jednotlivých školách není rovnoměrný a je zachycen v materiálu RK-21-2013-07, př. 1. Na základě počtu žáků v prvních ročnících je možné přesněji odhadnout počet žáků v roce 2016/17 (po skončení demografického poklesu) - rovněž uvedeno v přehledu. V materiálu RK-21-2013-07, př. 2 je znázorněn graf relativního úbytku počtu žáků v krajem zřizovaných středních školách v jednotlivých městech (větší města jsou díky své přirozené spádové oblasti spíše postižena méně).
S ohledem na výše uvedené byl připraven koncept řešení dopadů demografického vývoje založený na páteřní síti středních škol. Kromě toho je v konceptu navrženo řešit situaci v nejvíce ohrožených menších školách. Koncept je v materiálu RK-21-2013-07, př. 3. Koncept byl postupně projednáván v radě kraje (12. 3.), s řediteli a ředitelkami dotčených středních škol a školského zařízení (18. 2.), ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (průběžně od únorového zasedání) a pro krajské zastupitele byl uspořádán seminář (30. 4.). Koncept byl také představen na radnicích příslušných měst a základním a středním školám sídlícím na jejich území (duben) a firmám na kulatém stole (20. 5.). Od 18. 2. probíhala intenzivní jednání s řediteli a ředitelkami škol a školského zařízení, jejichž cílem bylo připravit podkladové materiály pro jednání orgánů kraje (v souladu s úkolem z rady kraje ze dne 12. 3.). Podklady jsou uvedeny v materiálech RK-21-2013-07, př. 4 -
RK-21-2013-07, př. 13.
V příloze RK-21-2013-07, př. 14 je pro informaci uveden přehled středních škol spojených v minulých letech (od vzniku kraje).
Dne 3. 6. 2013 schválilo Zastupitelstva města Pacov záměr převzít od kraje Gymnázium Pacov dnem 1. 1. 2015 (znění usnesení je v materiálu RK-21-2013-07, př. 15).
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je předložen k projednání návrh řešení dopadů demografického vývoje do sítě středních škol a jednotlivá opatření. Při spojování organizací do větších celků bylo potřebné určit přejímající (nástupnické) organizace. V případě řešení perspektivy menších škol zpravidla navrhl nástupnické organizace OŠMS po projednání s řediteli a ředitelkami škol, v případě center odborného vzdělávání měli ředitelé a ředitelky možnost dohodnout se (2 případy) nebo mohli svým odstoupením z funkce umožnit konání konkurzu (2 případy). V tomto druhém případě pak OŠMS navrhl přejímající organizaci z těch škol, v kterých je možné konat konkurz. V jednom případě nevyužili ředitelé žádnou z těchto možností a přejímající organizaci navrhl OŠMS (jedním z podkladů byly koncepce řízení zpracované řediteli). Rovněž názvy spojených organizací byly řešeny na základě jednání s řediteli a ředitelkami a ve většině případů je to konsensus. Úprava názvů budoucích přejímajících organizací bude řešena dodatkem zřizovací listiny.
Nelze vyloučit, že se v příštích letech nedostanou do obtíží další školy. Koncept obsahuje rámcový přístup, který je možné využít při jejich řešení a rovněž je možné využít postupy, které byly použity při projednávání a zpracování podkladů v níže popsaných případech.
StanoviskaVýbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina projednal koncept a konkrétní navrhovaná opatření na svém zasedání dne 6. června 2013 a přijal dvě usnesení:
Usnesením č. 14/06/2013/VVVZ vzal na vědomí koncept řešení dopadů demografického vývoje a podklady k navrhovaným opatřením včetně doplňujících informací.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
Usnesením č. 15/06/2013/VVVZ doporučuje zastupitelstvu kraje přijmout navrhovaná opatření v síti středních škol k řešení dopadů demografického vývoje.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0440/09/2013/RK ze dne 12. 3. 2013
schválila koncept řešení dopadů demografického vývoje do sítě středoškolského vzdělávání dle materiálů RK-09-2013-07, př. 3;
pověřila radní pro oblast školství Janu Fialovou k jednání s městy a regionálními partnery;
uložila OŠMS a ředitelům a ředitelkám příslušných škol a školského zařízení
* připravit rámcové podklady k centrům odborného vzdělávání dle materiálu
RK-09-2013-07, př. 3 (1a - e) a předložit k projednání radě kraje nejpozději 11. června 2013;
* připravit návrh řešení perspektivy menších škol dle materiálu RK-09-2013-07, př. 3 (2a-d) a předložit k projednání radě kraje nejpozději 11. června 2013;
* připravit návrh řešení Domova mládeže Jihlava a budovy Pražská v Moravských Budějovicích dle materiálu RK-09-2013-07, př. 3 (3a-b) a předložit k projednání radě kraje nejpozději 11. června 2013.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
OŠMS a ředitelům a ředitelkám příslušných škol a školského zařízení zabezpečit přípravu na realizaci opatření, pokud budou schválena zastupitelstvem kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí:
- koncept Změny v síti středoškolského vzdělávání dle materiálu RK-21-2013-07, př. 3;
- podklady k jednotlivým navrhovaným změnám dle materiálů RK-21-2013-07, př. 4,
RK-21-2013-07, př. 5, RK-21-2013-07, př. 6, RK-21-2013-07, př. 7, RK-21-2013-07, př. 8, RK-21-2013-07, př. 9, RK-21-2013-07, př. 10, RK-21-2013-07, př. 11,
RK-21-2013-07, př. 12;
- informaci o uvolnění budovy Pražská ve správě Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice dle materiálu RK-21-2013-07, př. 13;
- usnesení Zastupitelstva města Pacov o záměru převzít od Kraje Vysočina vzdělávací činnost střední školy Gymnázium Pacov dnem 1. 1. 2015 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 15;
* rozhodnout:
- sloučit Střední školu technickou Jihlava a Střední školu automobilní Jihlava a Střední průmyslovou školu Jihlava dnem 1. 7. 2014 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 16;
- sloučit Střední školu řemesel Třebíč a Střední průmyslovou školu Třebíč dnem 1. 7. 2014 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 17;
- sloučit Střední školu technickou Žďár nad Sázavou a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školu, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dnem 1. 7. 2014 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 18;
- sloučit Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava a Střední školu obchodu a služeb Jihlava a Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Jihlava dnem 1. 7. 2014 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 19;
- sloučit Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč a Hotelovou školu Třebíč dnem 1. 7. 2014 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 20;
* rozhodnout:
- sloučit Střední školu řemesel a služeb Velké Meziříčí a Hotelovou školu Světlá a Obchodní akademii Velké Meziříčí dnem 1. 7. 2014 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 21;
- sloučit Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 a Vyšší odbornou školu a Obchodní akademií Chotěboř dnem 1. 7. 2014 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 22;
- sloučit Obchodní akademii, Pelhřimov, Jirsíkova 875 a Gymnázium Pelhřimov dnem 1. 7. 2014 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 23;
- sloučit Domov mládeže a Školní jídelnu Jihlava a Střední školu stavební Jihlava dnem 1. 1. 2015 dle materiálu RK-21-2013-07, př. 24.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé a ředitelky příslušných škol a školských zařízení
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz