Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 34/2014 - 11.11.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
03Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
04Projekt Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
05Informace o přímém zadání zakázek malého rozsahu
06Zjednodušené podlimitní řízení Nákup diskového pole
07Veřejná zakázka Portál digitálního kulturního dědictví
08Žádost o dofinancování připojení OO PČR k ROWANetu - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika
09Uzavření dohody o ukončení nájmu v k. ú. Kyjov u Černé a obci Kyjov
10Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/12815 v k. ú. Brná
11Majetkoprávní vypořádání po akci II/639 Batelov - úprava křižovatky
12Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
12upr1Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
13Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
14Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Horní Dubenky
15Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí darů obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
17Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
18Žádost o zvýšení závazné položky absolutního objemu limitu prostředků na platy u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2014
19Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic a opravy mostů Kraje Vysočina v roce 2015
20Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
21Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Věži, příspěvkové organizace
22Podstatná změna č. XXIII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
23Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, na projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením
24Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2015
25Schválení mimořádné monitorovací zprávy č. 5 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
26Návrh na úpravu investičního plánu u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
27Zpráva o činnosti Intervenčního centra Kraje Vysočina
28Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
29Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
30Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Propagace turistické nabídky kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015
31Novoražba svatováclavského dukátu J. Šejnosta
32Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
33Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
34Odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
35Odvolání z vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Udržitelný jídelníček
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu na rok 2014 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 - 2. etapa
39Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - změna závazných ukazatelů
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2014
41Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
42Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT
43Pavilon urgentní a intenzivní péče - 2. zpráva o udržitelnosti projektu
44Smlouva o zajištění služeb
45Renominace člena Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendu 21
46Nominace do Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014 - 2020
47Projekt Filosofie aktuálně. Konflikt a soulad v rámci spolupráce s Akademií věd České republiky
48Projekt Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva v rámci spolupráce s Akademií věd České republiky
49Informace o řešení 10 P z roku 2012
50Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
51Smlouva o podnájmu nemovitosti (nebytového prostoru) a nájmu věcí movitých (technologického zařízení) Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
52Uzavření smluv o nájmu plynárenského zařízení - k. ú. Okříšky, k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou - doplnění
53Obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvková organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz