Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 14/2017 - 18.04.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
03Přihlášení investičních akcí do soutěže Stavba Vysočiny
04Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
05Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
06Sponzorský příspěvek a peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
07Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
08Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
09Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
10Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
11Návrh na schválení záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace - Dlouhodobá bezpečná archivace zdravotní dokumentace
12Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
132. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
14Návrh na poskytnutí věcného daru vítězům soutěže Podnik přátelský rodině 2016
15Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
16Rozhodnutí zadavatele vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky II/353 Velký Beranov - obchvat, PD
17Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Jihlava - Dvorce
18Dohoda o postoupení smlouvy o provedení veřejné zakázky mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací a Krajem Vysočina
19Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
20Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 a úprava seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě
21Darování pozemku v k. ú. a obci Důl
22Darování pozemku v k. ú. a obci Bačkovice
23Darování pozemku v k. ú. a obci Telč
24Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
25Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
26Smlouva o postoupení práv a povinností plynoucích ze smluv uzavřených v rámci majetkoprávní přípravy dopravní stavby
27Předání nemovitého majetku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
28Majetkoprávní vypořádání některých pozemků pod silnicemi II/130, II/353, II/354, III/34820
29Udělení plné moci pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
30Výkup pozemku v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
31Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
32Stanovení platu řediteli Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
33Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2016 - finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
34Změny ve školském rejstříku
35Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017
36Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
37Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Regional Cooperation management CZ-AT
38Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
39Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektů úspor energií
40Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na úspory energií podané do 19. Výzvy OPŽP
41Smlouvy s Technologickou agenturou ČR
42FOND VYSOČINY - změna čísla účtu příjemce
43Smlouva o zajištění služeb
44Vývoz a prezentace sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v dolnorakouském Vösendorfu
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
46FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2017 - návrh na poskytnutí dotací
47FOND VYSOČINY: Odpady 2017 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
48Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent
49Uzavření smlouvy v rámci přípravy stavby II/602 Jihlava - Dvorce
50Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Horní Kosov
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování aktivit v rámci programu Primární prevence rizikového chování 2017
52Projektový záměr a smlouva o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz