Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 6/2015 - 10.11.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2015
06Žádost o změnu v projektu Zabezpečení systému služebny Městské policie Moravské Budějovice - změna použití dotace na ochranu obecního nemovitého majetku
07Předání majetku na příspěvkové organizace
08Refinancování projektu energetických úspor Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dlouhodobým investičním úvěrem
09Investiční záměr Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace - pořízení MR
10Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
11Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
12Projektová kancelář Kraje Vysočina
13Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2015
14Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Dolní Bítovčice
15Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Humpolec
16Darování pozemků v k. ú. a obci Podmoklany
17Darování pozemku v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
18Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
19Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2
20Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Rozsochy
21Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Velké Meziříčí pro akci Gymnázium Velké Meziříčí - rekonstrukce kanalizační přípojky
22Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
23Návrh na zrušení usnesení 0251/04/2008/ZK, převzetí pozemní komunikace včetně pozemků pod ní do vlastnictví Kraje Vysočina
24Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Veselí
25Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347- Bačkov propustek
26Koupě pozemků od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
27Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - koupě pozemku
28Majetkoprávní vypořádání dalšího pozemku po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
29Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
30Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov - změna usnesení 0320/04/2015/ZK
31Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/357 Strachujov - Jimramov
32Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
33Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
34Předání pozemků v k. ú. Telč do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
35Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/34413 Rozsochatec most ev. č. 34413-1
36Výkup pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
37Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
38Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
39Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1
40Darování pozemků v k. ú. Ořechov u Křižanova
41Darování pozemků v k. ú. a obci Kalhov
42Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0430/05/2012/ZK
43Předání pozemku v k. ú. Střítež u Jihlavy do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
44Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
45Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou
46Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice - změna usnesení 0297/04/2015/ZK
47Prodej pozemku v k. ú. Helenín
48Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
49Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a VODOVODY A KANALIZACE pro společné zadání veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky
50Veřejné zakázky na stavební práce: II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek , II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba, úsek č. 2 , II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022 a II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
51Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina - mezikrajské linky
52Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
53Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016
54Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
55Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
56Projekt Connecting Regions AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
57Dodatek zřizovací listiny
58Změny ve zřizovacích listinách
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 25. 9. 2015
60Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji
61Slučování základních škol - změny ve školském rejstříku
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015
63Změna v usnesení č. 0455/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015
64Žádost o změnu v projektu z GP Sportoviště 2015
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání akce UCI 2016 MTB XC World Championship
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže 2015 v ledním hokeji - VTM 2015 Kraj Vysočina
68Vyjádření ke společnému vzdělávání
69Informace o změnách v síti středních škol
70Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
71Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
72Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
73Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na úseku památkové péče
74Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0043
75Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu Porta culturae
76Dodatek k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze
77Návrh dodatku Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
78Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0023
79Žádost o posunutí termínu vyúčtování dotace
80Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
81Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
82Návrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
83Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2015
84Zapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Lidmaň a Domov ve Zboží do procesu transformace pobytových zařízení v Kraji Vysočina a předfinancování projektů transformace v programovém období 2014 - 2020
85Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
86Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení hodinové sazby na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování na rok 2015
87Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
88Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2016
89Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2015
90Dodatky smluv o poskytnutí dotace z prostředků MPSV
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz