Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2015, které se bude konat dne 10.11.2015 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2015
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2015
6. Žádost o změnu v projektu Zabezpečení systému služebny Městské policie Moravské Budějovice - změna použití dotace na ochranu obecního nemovitého majetku
7. Předání majetku na příspěvkové organizace
8. Refinancování projektu energetických úspor Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dlouhodobým investičním úvěrem
9. Investiční záměr Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace - pořízení MR
10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
11. Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
12. Projektová kancelář Kraje Vysočina
13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2015
14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Dolní Bítovčice
15. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Humpolec
16. Darování pozemků v k. ú. a obci Podmoklany
17. Darování pozemku v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
18. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
19. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2
20. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Rozsochy
21. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Velké Meziříčí pro akci Gymnázium Velké Meziříčí - rekonstrukce kanalizační přípojky
22. Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
23. Návrh na zrušení usnesení 0251/04/2008/ZK, převzetí pozemní komunikace včetně pozemků pod ní do vlastnictví Kraje Vysočina
24. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Veselí
25. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347- Bačkov propustek
26. Koupě pozemků od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
27. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - koupě pozemku
28. Majetkoprávní vypořádání dalšího pozemku po dokončení stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
29. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
30. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov - změna usnesení 0320/04/2015/ZK
31. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/357 Strachujov - Jimramov
32. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
33. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
34. Předání pozemků v k. ú. Telč do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
35. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/34413 Rozsochatec most ev. č. 34413-1
36. Výkup pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
37. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
38. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
39. Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1
40. Darování pozemků v k. ú. Ořechov u Křižanova
41. Darování pozemků v k. ú. a obci Kalhov
42. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0430/05/2012/ZK
43. Předání pozemku v k. ú. Střítež u Jihlavy do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
44. Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
45. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou
46. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice - změna usnesení 0297/04/2015/ZK
47. Prodej pozemku v k. ú. Helenín
48. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
49. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a VODOVODY A KANALIZACE pro společné zadání veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky
50. Veřejné zakázky na stavební práce: II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek , II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba, úsek č. 2 , II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022 a II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
51. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina - mezikrajské linky
52. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
53. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016
54. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
55. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
56. Projekt Connecting Regions AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
57. Dodatek zřizovací listiny
58. Změny ve zřizovacích listinách
59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 25. 9. 2015
60. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji
61. Slučování základních škol - změny ve školském rejstříku
62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015
63. Změna v usnesení č. 0455/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015
64. Žádost o změnu v projektu z GP Sportoviště 2015
65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání akce UCI 2016 MTB XC World Championship
66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže 2015 v ledním hokeji - VTM 2015 Kraj Vysočina
68. Vyjádření ke společnému vzdělávání
69. Informace o změnách v síti středních škol
70. Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
71. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
72. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
73. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na úseku památkové péče
74. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0043
75. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu Porta culturae
76. Dodatek k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze
77. Návrh dodatku Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
78. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0023
79. Žádost o posunutí termínu vyúčtování dotace
80. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
81. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
82. Návrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2015
84. Zapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Lidmaň a Domov ve Zboží do procesu transformace pobytových zařízení v Kraji Vysočina a předfinancování projektů transformace v programovém období 2014 - 2020
85. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení hodinové sazby na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování na rok 2015
87. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
88. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2016
89. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2015
90. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz