Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 5/2017 - 12.09.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2017
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Výbor pro národnostní menšiny
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace Městu Velká Bíteš
06Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
07Žádost města Pacov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
08Záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina
09FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2017 - návrh na poskytnutí dotací
10Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční dar obci Osová Bítýška na úhradu nákladů vzniklých při zásahu jednotky SDH obce
12Jednací řád Zastupitelstva Kraje Vysočina
13Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina
14Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
15Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na pořízení SPECT/CT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
16Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
17Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2017
18Darování pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
19Darování pozemku v k. ú. a obci Důl
20Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
21Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/402 Třešť - ul. Fritzova
22Darování pozemků v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
23Výkup pozemku v k. ú. a obci Světnov
24Předání nemovitých věcí do hospodaření příspěvkových organizací kraje
25Předání nemovité věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
26Prodej pozemku v k. ú. a obci Pavlínov
27Majetkoprávní vypořádání stavby Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany
28Prodej pozemku v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
29Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
30Darování pozemku v k. ú. a obci Rudíkov
31Darování pozemku v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
32Předání nemovitých věcí do hospodaření Školního statku Humpolec
33Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
34Majetkoprávní vypořádání pozemků pod částí silnice III/3395
35Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Horní Ves
36Prodej pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
37Darování pozemku v k. ú. a obci Bochovice
38Prodej pozemku v k. ú. a obci Hrotovice
39Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
40Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jámy
41Darování pozemku v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř
42Uzavření Dodatku č. 1. ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod
43Vyjmutí nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace
44Majetkoprávní vypořádání stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
45Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
46Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice
47Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
48Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
49Zánik a výmaz předkupního práva v k. ú. Jihlava
50Koupě pozemku v k. ú. a obci Jimramov
51Předání nemovité věci do hospodaření příspěvkové organizace kraje
52Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
53Smlouva o společném postupu zadavatelů Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV
54Majetkoprávní vypořádání pozemků pod částí silnice III/38815
55Nabytí nemovité věci v souvislosti se stavbou II/128 Salačova Lhota - obchvat
56Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat změna usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK a změna usnesení 0590/08/2016/ZK
57Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
58Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 , změna usnesení 0394/05/2015/ZK
59Majetkoprávní příprava pro stavbu II/353 Stáj - Zhoř - návrh na změnu usnesení 0284/04/2017/ZK
60FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2017
61Návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
62Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - optimalizace péče o sbírky
63Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, p. o.
65FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017
66Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2018 a schválení dokumentu Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2018
67Doplnění projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do předfinancování projektů
68Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno, oblastní charitu Třebíč (služba zapojená do projektu IP IV.)
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2017
70Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
71Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD
72Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce Velká Bíteš - propojení silnic I/37 a II/395
73Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat
74Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
75Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 na řešení dopadu úpravy platových tarifů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
76Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
77Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
78Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s na splnění technického požadavku pro pořadatelství MS v softballu 2019
79Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2018
80Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí
81Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina
82Změna ve zřizovací listině
83Spolupráce Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města
84Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Hotelovou školu Světlou a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na projekt Zvýšení kompetencí žáků
85FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ VESNICE 2017
86Profil Kraje Vysočina - září 2017
87FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017
88Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
89Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj - podpora rozvoje Vysoké škole polytechnické Jihlava v letech 2017-2021
90Projekt Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
91Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtových opatření
92Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
93Příprava a realizace projektů v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech
94Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
95FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu PODPORUJEME PRORODINNOU A SENIORSKOU POLITIKU OBCÍ 2017
96Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
97Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
98Změny ve zřizovacích listinách - projekt Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz