Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-91

ZK-05-2017-91.doc  ZK-05-2017-91pr01.pdf  ZK-05-2017-91pr02.pdf  ZK-05-2017-91pr03.pdf  ZK-05-2017-91pr04.pdf  ZK-05-2017-91pr05.pdf
Číslo materiálu91
Číslo jednacíZK-05-2017-91
NázevPoskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtových opatření
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v roce 2017 ve 2. kole podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 20/15 (dále jen zásady ), které schválilo zastupitelstvo kraje dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0647/07/2015/ZK. Zásady řeší poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů tj. oblast A - zajištění zásobování obyvatel kraje kvalitní pitnou vodou a dále na infrastrukturu kanalizací tj. oblast B - zajištění odvádění a potřebné úrovně čištění městských odpadních vod na území kraje. Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, v kapitole Zemědělství, § 23xx položka Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod je schválena částka 56 000 000 Kč na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. V 1. kole příjmu žádostí rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 28. 3. 2017 usnesením č. 0164/02/2017/ZK poskytnout dotace v celkové výši 40 693 426 Kč. Částka 15 306 574 Kč zůstala tedy nerozdělena.
Ve 2. kole příjmu žádostí v termínu 15. 6. - 31. 7. 2017 bylo odboru životního prostředí a zemědělství doručeno 14 žádostí o poskytnutí dotace v celkové výši 28 274 422 Kč.
Návrh řešení Hodnotící výbor pro posouzení žádostí zasedal dne 14. 8. 2017, zápis ze zasedání hodnotícího výboru je přílohou č. 1 tohoto materiálu.
K uvedené alokované výši finančních prostředků 15 306 574 Kč je k dispozici částka 2 916 299 Kč, která byla poskytnuta v 1. kole městu Žirovnice, ale město Žirovnice odstoupilo od podepsané smlouvy o poskytnutí dotace dopisem ze dne 28. 6. 2017 pod č.j. KUJI 48151/2017 dle materiálu ZK-05-2017-91, př. 5.
Hodnotící výbor doporučil schválení rozpočtových opatření:
- V rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 23xx - Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod o částku 4 000 000 Kč při současném snížení § 1032 - Podpora ostatních produkčních činností o částku 4 000 000 Kč. Jedná se o nerozdělený zůstatek dotací na novou drobnou lesní techniku.
- Spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 23xx - Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod o částku 1 371 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 371 000 Kč.
Hodnotící výbor doporučil rozhodnout poskytnout dotace 12 žadatelům v celkové výši 23 593 216 Kč, tito žadatelé jsou uvedeni v příloze č. 2 tohoto materiálu. Čerpání dotací bude probíhat podle smluv o poskytnutí dotace, které jsou přílohou č. 4 tohoto materiálu. Hodnotící výbor doporučil rozhodnout neposkytnout dotace 2 žadatelům, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 tohoto materiálu.
Rozpočtové opatření na kapitole Zemědělství dále spočívá ve snížení položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů při současném zvýšení položky 6341 - Investiční transfery obcím a položky 6349 - Investiční transfery dobrovolným svazkům obcí podle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovým opatřením. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 62 980 tis. Kč.

Odbor informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace ZZ02116.

Odbor sekretariátu hejtmana:
K publicitě dané dotace uvedené v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace nemáme připomínky.

Rada kraje dne 29. 8. 2017 usnesením č. 1588/27/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2310 - Pitná voda o částku 4 000 000 Kč při současném snížení § 1032 - Podpora ostatních produkčních činností o částku 4 000 000 Kč;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda o částku 1 371 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 371 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 23 593 216 Kč dle materiálu
RK-27-2017-67, př. 2;
* rozhodnout neposkytnout dotace obcím z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-27-2017-67, př. 3;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
RK-27-2017-67, př. 4.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2310 - Pitná voda o částku 4 000 000 Kč při současném snížení § 1032 - Podpora ostatních produkčních činností o částku 4 000 000 Kč;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda o částku 1 371 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 371 000 Kč;
rozhoduje
* poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 23 593 216 Kč dle materiálu ZK-05-2017-91, př. 2;
* neposkytnout dotace obcím z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-05-2017-91, př. 3;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2017-91, př. 4.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz