Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 39/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 39/2016, které se konalo dne 29. 11. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2016
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 29. 11. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 79. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - MC Andílek, z. s. do programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2016
 2. Projektový záměr Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 spolufinancovaný z IROP
 3. Smlouva o podnájmu nebytových prostor pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 4. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 5. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 6. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 7. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 8. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV - zvýšení předpokládaných výdajů
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření - projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 10. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 11. Změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
 12. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016
 13. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Dynamický nákupní systém na dodávky propagačních předmětů 2017 - 2020
 14. Darovací smlouvy na podlahové prezentační stojany
 15. Redakční rada novin Kraj Vysočina
 16. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 17. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017
 18. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
 19. Renominace zástupce Kraje Vysočina do Monitorovacího výboru Operačního programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
 20. Pavilon urgentní a intenzivní péče - 4. zpráva o udržitelnosti projektu
 21. Projekt předkládaný v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
 22. Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 4. žádosti o platbu
 23. Zásady MA21 a Zdraví 21 - úprava čísla účtu příjemce
 24. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 25. Závěrečné monitorovací zprávy k projektům na úspory energií z OPŽP 2007-2013
 26. Souhlas s převodem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 27. Zajištění předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 28. Předložení Hodnotící zprávy Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 za období 2015 - 2016
 29. Zásady MA21 a Zdraví 21 - úprava čísla účtu příjemců
 30. Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže obcí v třídění odpadů s názvem My třídíme nejlépe 2016
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Dodatek č. 1 ke smlouvám s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
 33. Převod zůstatku nedočerpaných prostředků po ukončení projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje do Fondu strategických rezerv
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2016
 35. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
 36. Předfinancování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
 37. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
 38. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
 39. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 - Modernizace sokolovny Nové Veselí
 40. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Třebíč
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 42. Návrh na odepsání pohledávky - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
 43. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
 44. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
 45. Schválení dotačního titulu Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež pro rok 2017
 46. Fond Vysočiny: GP Sportoviště 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 47. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
 48. Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Střední školu stavební Jihlava - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na pořízení krajských reprezentačních dresů a pořízení propagačních předmětů pro sportovce reprezentující Kraj Vysočina
 50. Podpora zavedení oborového zaměření mechanik seřizovač strojů na zpracování plastů do vzdělávací nabídky krajských středních škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina
 52. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
 53. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a na produkci v okrasných a ovocných školkách v období květen až říjen 2015
 55. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 57. Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě na Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
 58. Smlouva o společném postupu zadavatelů a zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku
 59. Veřejná zakázka na služby: II/353 Velký Beranov - obchvat, PD
 60. Změna účelu použití příspěvku na provoz pro KSÚSV na rok 2016
 61. Smlouva k zajištění akce Pořízení videozáznamu průjezdu všech železničních tratí v Kraji Vysočina
 62. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem
 63. Návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. na rok 2016
 64. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
 65. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lidmaň
 66. Návrh na zařazení nové akce SOŠ a SOU Třešť - oprava bytu do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
 67. Návrh na zařazení nové akce Domov pro seniory Mitrov - havárie trafostanice do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
 68. Změna usnesení 1500/26/2016/RK
 69. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 70. Nabytí pozemku zastavěného silnicí II/404 Luka nad Jihlavou
 71. Vzdání se předkupního práva v rámci akce II/353 Nové Veselí - obchvat
 72. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Pavlov u Stonařova
 73. Darovací smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva v k. ú. a obci Rudíkov
 74. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby rekonstrukce mostu ev. č. 345-005 v Nové Vsi u Chotěboře
 75. Smlouva o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
 76. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
 77. Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov
 78. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002813
 79. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - MC Andílek, z. s.
 80. Rozprava členů rady
Usnesení 1985/39/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 29. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 38/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Projektový záměr Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 spolufinancovaný z IROP
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s doporučením zastupitelstvu kraje schválit uvedený projektový záměr. Projednávání se zúčastnil R. Rychnovský, zástupce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1986/39/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
podání žádosti projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 do výzvy č. 28 IROP;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit v případě úspěšného přijetí žádosti projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 s celkovým rozpočtem 99,58 mil. Kč:
 • spolufinancování projektu ze zdrojů kraje,
 • převod finančních prostředků z FSR nebo z cizích zdrojů v maximální výši 99,58 mil. Kč na speciální projektový účet určený na předfinancování a spolufinancování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-02.doc, RK-39-2016-02, př. 1

03. Smlouva o podnájmu nebytových prostor pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1987/39/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o podnájmu dle podmínek stanovených v materiálu RK-39-2016-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 18. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-03.doc, RK-39-2016-03, př. 1

04. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1988/39/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-39-2016-04, př. 1, RK-39-2016-04, př. 2, RK-39-2016-04, př. 3, RK-39-2016-04, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 9. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-04.doc, RK-39-2016-04, př. 1, RK-39-2016-04, př. 2, RK-39-2016-04, př. 3, RK-39-2016-04, př. 4

05. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1989/39/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-39-2016-05, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • Monitor vitálních funkcí Argus TM-7, rok výroby 1998, pořizovací cena 290 500 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-05.doc, RK-39-2016-05, př. 1

06. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit realizaci nových investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1990/39/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-06.doc, RK-39-2016-06, př. 1, RK-39-2016-06, př. 2

07. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit realizaci nového investičního záměru Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1991/39/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičního záměru Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2016-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-07.doc, RK-39-2016-07, př. 1

08. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV - zvýšení předpokládaných výdajů
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu na přípravu a realizaci uvedeného projektu. Rada kraje materiál projednala a na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, předkladatel požádal o projednání tohoto materiálu na příštím zasedání rady kraje. Rada kraje návrh předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-08.doc, RK-39-2016-08, př. 1

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření - projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1992/39/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 855 580 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 11 855 580 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 11 855 580 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, s určením na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352250) o částku 11 855 580 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, ke krytí výdajů spojených s realizací první etapy projektu „Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-09.doc, RK-39-2016-09, př. 1, RK-39-2016-09, př. 2, RK-39-2016-09, př. 3, RK-39-2016-09, př. 4

10. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1993/39/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje § 3522  Ostatní nemocnice, položka 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 59 900 Kč;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 48 800 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace, položky 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, o částku 11 100 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 48 800 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-10.doc

11. Změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1994/39/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 170 930 Kč při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 170 930 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle materiálů RK-39-2016-11, př. 1, RK-39-2016-11, př. 2, RK-39-2016-11, př. 3;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 170 930 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektů „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“ (67 600 Kč), „Pořízení SW a HW - Vybudování učebny pro výuku grafických programů, Pracoviště Legionářů 3“ (51 350 Kč), „Modernizace výuky technických oborů“ (51 980 Kč);
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 20 000 Kč u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace při současném zvýšení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 20 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 20 000 Kč na základě vyúčtování služeb provedených na projektu „Nákup techniky pro ZZS KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám“ dle materiálu RK-39-2016-11, př. 5;
ukládá
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-39-2016-11, př. 1 zprávu o provedených službách;
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-39-2016-11, př. 2 zprávu o provedených službách;
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-39-2016-11, př. 3 zprávu o provedených službách;
 • Projektové Kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci vrátit přeplatek příspěvku na provoz ve výši 20 000 Kč na účet kraje z důvodu provedeného vyúčtování služeb dle materiálu RK-39-2016-11, př. 5.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2023
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-11.doc, RK-39-2016-11, př. 1, RK-39-2016-11, př. 2, RK-39-2016-11, př. 3, RK-39-2016-11, př. 4, RK-39-2016-11, př. 5, RK-39-2016-11, př. 6

12. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1995/39/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 3. čtvrtletí roku 2016 dle materiálu RK-39-2016-12, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 3. čtvrtletí roku 2016 dle materiálu RK-39-2016-12, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-12.doc, RK-39-2016-12, př. 1, RK-39-2016-12, př. 2

13. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Dynamický nákupní systém na dodávky propagačních předmětů 2017 - 2020
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu rozhodnout o způsobu zadání dané nadlimitní veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnila I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1996/39/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OAPŘ, OSH
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-13.doc, RK-39-2016-13, př. 1, RK-39-2016-13, př. 2, RK-39-2016-13, př. 3, RK-39-2016-13, př. 4, RK-39-2016-13, př. 5

78. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002813
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh souhlasit s rozhodnutím o poskytnutí dotace na shora uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1997/39/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz za podmínek stanovených rozhodnutím dle materiálů RK-39-2016-78, př. 1RK-39-2016-78, př. 2 a vyslovuje s ním svůj souhlas.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-78.doc, RK-39-2016-78, př. 1, RK-39-2016-78, př. 2

14. Darovací smlouvy na podlahové prezentační stojany
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh uzavřít darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a pěti subjekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1998/39/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy dle materiálů RK-39-2016-14, př. 2, RK-39-2016-14, př. 3, RK-39-2016-14, př. 4, RK-39-2016-14, př. 5, RK-39-2016-14, př. 6.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-14.doc, RK-39-2016-14, př. 1, RK-39-2016-14, př. 2, RK-39-2016-14, př. 3, RK-39-2016-14, př. 4, RK-39-2016-14, př. 5, RK-39-2016-14, př. 6, RK-39-2016-14, př. 7

15. Redakční rada novin Kraj Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh jmenovat nové členy redakční rady novin Kraj Vysočina. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1999/39/2016/RK
Rada kraje
ustavuje
personální složení redakční rady novin Kraj Vysočina za Kraj Vysočina dle materiálu RK-39-2016-15, př. 1, a to s účinností od 1. 12. 2016 do 30. 9. 2017.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 29. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-15.doc, RK-39-2016-15, př. 1

16. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit výši odměn pro jednotlivé předsedy, místopředsedy a členy výborů a komisí za období 1. 6. 2016 30. 11. 2016. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2000/39/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-16.doc, RK-39-2016-16, př. 1, RK-39-2016-16, př. 2, RK-39-2016-16, př. 3

17. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém doporučení zastupitelstvu kraje schválit Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2001/39/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-39-2016-17, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-39-2016-17, př. 1;
 • schválit:
 • Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-39-2016-17, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2017 dle materiálu RK-39-2016-17, př. 3;
 • vyhlásit Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-39-2016-17, př. 4.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-17.doc, RK-39-2016-17, př. 1, RK-39-2016-17, př. 2, RK-39-2016-17, př. 2a, RK-39-2016-17, př. 3, RK-39-2016-17, př. 3a, RK-39-2016-17, př. 3b, RK-39-2016-17, př. 3c, RK-39-2016-17, př. 4

18. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany obcím Sejřek a Lesní Jakubov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2002/39/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část dotace obcím Sejřek a Lesní Jakubov v celkové výši 587 520 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-39-2016-18, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-39-2016-18, př. 2;
 • uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-39-2016-18, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část o částku 587 520 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 587 520 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-18.doc, RK-39-2016-18, př. 1, RK-39-2016-18, př. 2, RK-39-2016-18, př. 3, RK-39-2016-18, př. 4

19. Renominace zástupce Kraje Vysočina do Monitorovacího výboru Operačního programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje předložený návrh na změnu zástupce Kraje Vysočina jako člena Monitorovacího výboru INTERREG V-A Rakousko Česká republika za Kraj Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2003/39/2016/RK
Rada kraje
ruší
nominaci Ing. Bc. Martina Hyského jako člena Monitorovacího výboru INTERREG V-A Rakousko - Česká republika;
nominuje
Mgr. Pavla Pacala jako člena Monitorovacího výboru INTERREG V-A Rakousko Česká republika
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina odeslat nominaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-19.doc

20. Pavilon urgentní a intenzivní péče - 4. zpráva o udržitelnosti projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje,  předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o udržitelnosti daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2004/39/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o stavu udržitelnosti projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče uvedené v materiálu RK-39-2016-20, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-39-2016-20, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-20.doc, RK-39-2016-20, př. 1, RK-39-2016-20, př. 2

21. Projekt předkládaný v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o níže uvedeném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2005/39/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o projektu „Pokročilá analýza dat z turbulentního proudění nad zemským povrchem“ dle materiálu RK-39-2016-21, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-39-2016-21, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 2. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-21.doc, RK-39-2016-21, př. 1, RK-39-2016-21, př. 2, RK-39-2016-21, př. 3, RK-39-2016-21, př. 4, RK-39-2016-21, př. 5

22. Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 4. žádosti o platbu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu vzít na vědomí podání 4. žádosti o platbu uvedeného projektu za období čerpání finančních prostředků 1. 8. 2016 - 31. 10. 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2006/39/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-39-2016-22, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-39-2016-22, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-22.doc, RK-39-2016-22, př. 1, RK-39-2016-22, př. 2

23. Zásady MA21 a Zdraví 21 - úprava čísla účtu příjemce
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2007/39/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. ID ZZ00015.0244 dle materiálu RK-39-2016-23, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-23.doc, RK-39-2016-23, př. 1, RK-39-2016-23, př. 2

24. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2008/39/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-24.doc, RK-39-2016-24, př. 1, RK-39-2016-24, př. 2, RK-39-2016-24, př. 3, RK-39-2016-24, př. 4, RK-39-2016-24, př. 5

25. Závěrečné monitorovací zprávy k projektům na úspory energií z OPŽP 2007-2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí Závěrečné monitorovací zprávy k projektům na úspory energií z OPŽP 2007-2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2009/39/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vědomí informace uvedené v materiálech RK-39-2016-25, př. 1, RK-39-2016-25, př. 2, RK-39-2016-25, př. 3, RK-39-2016-25, př. 4, RK-39-2016-25, př. 5, RK-39-2016-25, př. 6, RK-39-2016-25, př. 7, RK-39-2016-25, př. 8;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-39-2016-25, př. 1, RK-39-2016-25, př. 2, RK-39-2016-25, př. 3, RK-39-2016-25, př. 4, RK-39-2016-25, př. 5, RK-39-2016-25, př. 6, RK-39-2016-25, př. 7, RK-39-2016-25, př. 8.
odpovědnost: ORR
termín: 2. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-25.doc, RK-39-2016-25, př. 1, RK-39-2016-25, př. 2, RK-39-2016-25, př. 3, RK-39-2016-25, př. 4, RK-39-2016-25, př. 5, RK-39-2016-25, př. 6, RK-39-2016-25, př. 7, RK-39-2016-25, př. 8

26. Souhlas s převodem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s převodem nemovitosti v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2010/39/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1240, za podmínek uvedených v materiálu RK-39-2016-26, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-26.doc, RK-39-2016-26, př. 1, RK-39-2016-26, př. 2, RK-39-2016-26, př. 3

27. Zajištění předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený k realizaci uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2011/39/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 70 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina s tím, že finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-27.doc

28. Předložení Hodnotící zprávy Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 za období 2015 - 2016
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí Hodnotící zprávu Projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 za období let 2015 a 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2012/39/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Hodnotící zprávu Projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 za období let 2015 a 2016 dle materiálu RK-39-2016-28, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-28.doc, RK-39-2016-28, př. 1

29. Zásady MA21 a Zdraví 21 - úprava čísla účtu příjemců
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2013/39/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. ID ZZ00015.0291, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ00015.0255 a Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ00015.0279 dle materiálu RK-39-2016-29, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-29.doc, RK-39-2016-29, př. 1, RK-39-2016-29, př. 2

30. Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
M. Hyský upřesnil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje odvolat a jmenovat členy hodnotícího výboru. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2014/39/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
    • odvolat hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací jmenovaný zastupitelstvem kraje dne 4. 2. 2014 usnesením č. 0061/01/2014/ZK;
    • jmenovat hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-39-2016-30, př. 1upr1;
 • pověřit radu kraje, aby v případě rezignace člena hodnotícího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-30.doc, RK-39-2016-30, př. 1

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže obcí v třídění odpadů s názvem My třídíme nejlépe 2016
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2015/39/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže dle materiálu RK-39-2016-31, př. 1 a v souladu s materiálem RK-39-2016-31, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-31.doc, RK-39-2016-31, př. 1, RK-39-2016-31, př. 2, RK-39-2016-31, př. 3

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Dodatek č. 1 ke smlouvám s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2016/39/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1037 - Celospolečenské funkce lesů  o částku 187 150 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 187 150 Kč určenou na úhradu za shromažďování, výkup a vyhodnocení spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého;
bere na vědomí
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle materiálu RK-39-2016-32, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-32.doc, RK-39-2016-32, př. 1

33. Převod zůstatku nedočerpaných prostředků po ukončení projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje do Fondu strategických rezerv
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, informoval radu kraje o návrhu schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2017/39/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
převod nevyčerpaných finančních prostředků určených na úhradu nepřímých výdajů ve výši 141 386,08 Kč a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2016 na zvláštním účtu projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje" do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-33.doc

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2016
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2018/39/2016/RK
 1. Rada kraje
 2. schvaluje
 3. rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 976 585 Kč na realizaci aktivit v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí;
 4. prohlašuje
 5. skutečnosti uvedené v materiálu RK-39-2016-34, př. 1.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-34.doc, RK-39-2016-34, př. 1

35. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2019/39/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku serveru LYNX Chieftec, inventární číslo DHM2 022-50/028, rok pořízení 2007, pořizovací cena 143 555,-Kč, zůstatková cena 0,- Kč a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-35.doc

36. Předfinancování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s doporučením zastupitelstvu kraje schválit o předfinancování shora uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2020/39/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina v celkové výši max. 3 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-36.doc

79. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - MC Andílek, z. s.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2021/39/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 14. 11. 2016 dle materiálu RK-39-2016-79, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-79.doc, RK-39-2016-79, př. 1

37. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu stanovit odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací kraje na úseku sociálních služeb. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2022/39/2016/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-39-2016-37, př. 1.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 15. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-37.doc, RK-39-2016-37, př. 1, RK-39-2016-37, př. 2

38. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací kraje na úseku školství. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2023/39/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-38.doc, RK-39-2016-38, př. 1, RK-39-2016-38, př. 2, RK-39-2016-38, př. 3, RK-39-2016-38, př. 4, RK-39-2016-38, př. 5, RK-39-2016-38, př. 6, RK-39-2016-38, př. 7, RK-39-2016-38, př. 8, RK-39-2016-38, př. 9, RK-39-2016-38, př. 10, RK-39-2016-38, př. 11, RK-39-2016-38, př. 12, RK-39-2016-38, př. 13, RK-39-2016-38, př. 14

39. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 - Modernizace sokolovny Nové Veselí
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2024/39/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 dle materiálu RK-39-2016-39, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-39.doc, RK-39-2016-39, př. 1, RK-39-2016-39, př. 2, RK-39-2016-39, př. 3

40. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu dané školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2025/39/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením stříkací kabiny pořízené v roce 1994, inventární číslo DHM/000176, pořizovací cena 257 101,78 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou stavební Třebíč dle materiálu RK-39-2016-40.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Třebíč
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-40.doc

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2026/39/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 - Střední školy o částku 128 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 128 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ jednotlivým školám na pokrytí odpisů vyplývajících z realizace projektu „Od myšlenky k výrobku 2“ dle materiálu RK-39-2016-41, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé dotčených středních škol Kraje Vysočina
termín: prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-41.doc, RK-39-2016-41, př. 1

42. Návrh na odepsání pohledávky - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s odepsáním pohledávky Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2027/39/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s odepsáním pohledávky Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, v celkové hodnotě 40 656 Kč dle materiálu RK-39-2016-42.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: do 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-42.doc, RK-39-2016-42, př. 1

43. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Školního statku Humpolec, Dusilov 384 o udělení souhlasu s bezúplatným převodem nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2028/39/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem nepotřebného majetku Školního statku Humpolec, Dusilov 384 - konvektomatu LAINOX, inventární číslo DM 4526-458230, rok výroby 2010, pořizovací cena 379 641 Kč, zůstatková cena 162 999 Kč, České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Školního statku Humpolec, Dusilov 384.
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-43.doc

44. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu uvedené školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2029/39/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením vyorávače brambor E 686, inventární číslo 4-536-55, pořízeného v roce 1989, pořizovací cena 124 621 Kč, zůstatková cena 0 Kč, z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-39-2016-44.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-44.doc

45. Schválení dotačního titulu Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež pro rok 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do dotačního programu MŠMT „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2030/39/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zapojení Kraje Vysočina do dotačního programu MŠMT „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“;
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež dle materiálu RK-39-2016-45, př. 2;
ukládá
OŠMS odeslat na MŠMT žádost Kraje Vysočina do dotačního programu MŠMT „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“ dle materiálu RK-39-2016-45, př. 4.
odpovědnost: OŠMS
termín: 7. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-45.doc, RK-39-2016-45, př. 1, RK-39-2016-45, př. 2, RK-39-2016-45, př. 3, RK-39-2016-45, př. 4

46. Fond Vysočiny: GP Sportoviště 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2031/39/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-39-2016-46, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 22. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-46.doc, RK-39-2016-46, př. 1, RK-39-2016-46, př. 2

47. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Základní školy Pelhřimov o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2032/39/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326 dle materiálu RK-39-2016-47, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-47.doc, RK-39-2016-47, př. 1, RK-39-2016-47, př. 2

48. Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Střední školu stavební Jihlava - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2033/39/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Střední školu stavební Jihlava, IČO 60545267 o částku 267 000 Kč určenou na vyřešení havarijní situace topného systému školy;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127  Střední školy o částku 267 000 Kč při současném snížení § 3299  Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 267 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-48.doc, RK-39-2016-48, př. 1

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na pořízení krajských reprezentačních dresů a pořízení propagačních předmětů pro sportovce reprezentující Kraj Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2034/39/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-39-2016-49, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 22. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-49.doc, RK-39-2016-49, př. 1, RK-39-2016-49, př. 2, RK-39-2016-49, př. 3

50. Podpora zavedení oborového zaměření mechanik seřizovač strojů na zpracování plastů do vzdělávací nabídky krajských středních škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2035/39/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám zřizovaným krajem na úhradu nákladů na školení pedagogů pro nové oborové zaměření smechanik seřizovač strojů na zpracování plastů v celkové výši 233 292 Kč dle materiálu RK-39-2016-50, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-50.doc, RK-39-2016-50, př. 1, RK-39-2016-50, př. 2

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2036/39/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 979 993,61 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-51.doc

52. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Gymnázia Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2037/39/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-39-2016-52, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-52.doc, RK-39-2016-52, př. 1

53. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace k žádosti Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2038/39/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-39-2016-53, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-53.doc, RK-39-2016-53, př. 1

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a na produkci v okrasných a ovocných školkách v období květen až říjen 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2039/39/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125  Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MZe na realizaci programu „S.1. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a na produkci v okrasných a ovocných školkách v období květen až říjen 2015“ ve výši 267 301 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 o účelovou dotaci na realizaci programu „S.1. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a na produkci v okrasných a ovocných školkách v období květen až říjen 2015“ ve výši 267 301 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-54.doc

55. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací kraje za odvětví školství na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2040/39/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2016 dle materiálů RK-39-2016-55, př. 1, RK-39-2016-55, př. 2 a RK-39-2016-55, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-55.doc, RK-39-2016-55, př. 1, RK-39-2016-55, př. 2, RK-39-2016-55, př. 3

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2041/39/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 - Střední odborné školy o částku 75 100 Kč a § 3127 - Střední školy o částku 402 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 477 100 Kč dle materiálu RK-39-2016-56, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám a školským zařízením zřizovaným krajem o finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s lékařskými prohlídkami žáků a studentů dle materiálu RK-39-2016-56, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-56.doc, RK-39-2016-56, př. 1, RK-39-2016-56, př. 2

57. Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě na Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2042/39/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, udělení výjimky z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě do 31. 1. 2017 ve Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 1. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-57.doc, RK-39-2016-57, př. 1

58. Smlouva o společném postupu zadavatelů a zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na níže uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 2043/39/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
jmenuje
členy komise pro otevírání obálek, hodnotící komise dle materiálu RK-39-2016-58, př. 7;
ukládá
Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka zařízení pro badatelská centra ve vybraných gymnáziích Kraje Vysočina“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-58.doc, RK-39-2016-58, př. 1, RK-39-2016-58, př. 2, RK-39-2016-58, př. 3, RK-39-2016-58, př. 4, RK-39-2016-58, př. 5, RK-39-2016-58, př. 6, RK-39-2016-58, př. 7, RK-39-2016-58, př. 8

59. Veřejná zakázka na služby: II/353 Velký Beranov - obchvat, PD
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 2044/39/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „II/353 Velký Beranov - obchvat, PD“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení dle materiálu RK-39-2016-59, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-39-2016-59, př. 2;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit, prostřednictvím zástupce zadavatele, řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/353 Velký Beranov - obchvat, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení dle materiálu RK-39-2016-59, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-59.doc, RK-39-2016-59, př. 1, RK-39-2016-59, př. 2, RK-39-2016-59, př. 3

60. Změna účelu použití příspěvku na provoz pro KSÚSV na rok 2016
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o návrhu schválit změnu účelu použití finančních prostředků v rámci schváleného příspěvku na provoz pro KSÚSV na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2045/39/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu účelu použití finančních prostředků v rámci schváleného příspěvku na provoz pro KSÚSV, spočívající ve snížení částky na protihluková opatření o 420 000 Kč a použití této částky na jmenovitou akci „III/36042 Mirošov Blažkov“ (ÚZ 00013).
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-60.doc, RK-39-2016-60, př. 1, RK-39-2016-60, př. 2

61. Smlouva k zajištění akce Pořízení videozáznamu průjezdu všech železničních tratí v Kraji Vysočina
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu k zajištění shora uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2046/39/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Ústavem modelů ve vzdělávání, zapsaným ústavem, Roháčova 14, 130 00 Praha 3, IČO 033 80 092 smlouvu o dílo dle materiálu RK-39-2016-61, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-61.doc, RK-39-2016-61, př. 1

62. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu mezi Kraje Vysočina a Pardubickým krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2047/39/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Kraje Vysočina a Pardubického kraje“ s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, dle materiálu RK-39-2016-62, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-62.doc, RK-39-2016-62, př. 1

63. Návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. na rok 2016
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty b.
Usnesení 2048/39/2016/RK
Rada kraje
ruší
usnesení 0872/17/2016/RK ze dne 17. 5. 2016 a usnesení 1874/35/2016/RK ze dne 24. 10. 2016;
rozhoduje
 • neuzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby předložený Jindřichohradeckými místními drahami a.s. dle materiálu RK-39-2016-63, př. 3;
 • uzavřít dodatek ke smlouvě se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. dle materiálu RK-39-2016-63, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-63.doc, RK-39-2016-63, př. 1, RK-39-2016-63, př. 2, RK-39-2016-63, př. 3

K bodům 64 77, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

64. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
Usnesení 2049/39/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-64.doc, RK-39-2016-64, př. 1, RK-39-2016-64, př. 2

65. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lidmaň
Usnesení 2050/39/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-65.doc, RK-39-2016-65, př. 1, RK-39-2016-65, př. 1a, RK-39-2016-65, př. 2, RK-39-2016-65, př. 3, RK-39-2016-65, př. 4, RK-39-2016-65, př. 5, RK-39-2016-65, př. 6, RK-39-2016-65, př. 7

66. Návrh na zařazení nové akce SOŠ a SOU Třešť - oprava bytu do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
Usnesení 2051/39/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „SOŠ a SOU Třešť oprava bytu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-66.doc

67. Návrh na zařazení nové akce Domov pro seniory Mitrov - havárie trafostanice do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
Usnesení 2052/39/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Domov pro seniory Mitrov havárie trafostanice“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Sociální věci.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-67.doc

68. Změna usnesení 1500/26/2016/RK
Usnesení 2053/39/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-68.doc, RK-39-2016-68, př. 1, RK-39-2016-68, př. 2

69. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2054/39/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-39-2016-69, př. 1 a RK-39-2016-69, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-69.doc, RK-39-2016-69, př. 1, RK-39-2016-69, př. 2

70. Nabytí pozemku zastavěného silnicí II/404 Luka nad Jihlavou
Usnesení 2055/39/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 1641/32 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Luka nad Jihlavou za kupní cenu a smluvních podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu RK-39-2016-70, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodařit Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-70.doc, RK-39-2016-70, př. 1, RK-39-2016-70, př. 2

71. Vzdání se předkupního práva v rámci akce II/353 Nové Veselí - obchvat
Usnesení 2056/39/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-71.doc, RK-39-2016-71, př. 1, RK-39-2016-71, př. 2

72. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Pavlov u Stonařova
Usnesení 2057/39/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Pavlov, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže darovat části pozemků par. č. 1950/1, par. č. 1950/2, par. č. 1991/4 a par. č. 1999/2 v k. ú. Pavlov u Stonařova zastavěné chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov a obec Pavlov se zaváže tyto části pozemků do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: OM
termín: 20. prosince 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-72.doc, RK-39-2016-72, př. 1

73. Darovací smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva v k. ú. a obci Rudíkov
Usnesení 2058/39/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem nově oddělený pozemek par. č. 268/16 o výměře 2455 m2 - oddělený z pozemku par. č. 268/1 v k. ú. a obci Rudíkov, dle GP č. 583-39751/2016 z vlastnictví obce Rudíkov do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu RK-39-2016-73, př. 1;
 • zřídit pro obec Rudíkov k tomuto pozemku bezúplatně předkupní právo na dobu neurčitou pro případ zcizení dle smlouvy dle materiálu RK-39-2016-73, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-73.doc, RK-39-2016-73, př. 1, RK-39-2016-73, př. 2, RK-39-2016-73, př. 2a

74. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby rekonstrukce mostu ev. č. 345-005 v Nové Vsi u Chotěboře
Usnesení 2059/39/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky za cenu, za podmínek a v rozsahu dle kupní smlouvy dle materiálu RK-39-2016-74, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-74.doc, RK-39-2016-74, př. 1, RK-39-2016-74, př. 2

75. Smlouva o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
Usnesení 2060/39/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálů RK-39-2016-75, př. 2 a RK-39-2016-75, př. 2a.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-75.doc, RK-39-2016-75, př. 1, RK-39-2016-75, př. 2, RK-39-2016-75, př. 2a

76. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
Usnesení 2061/39/2016/RK
Rada kraje
stanovuje
parametry pro uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), na nájem stavby energocentra dle Geometrického plánu pro vyznačení obvodu budovy a rozdělení pozemku č. pl. 6057-40428/2016 (v katastru nemovitostí dosud nezapsané), za úplatu roční nájemné ve výši odpovídající 1 % pořizovací ceny stavby, doba nájmu na dobu neurčitou ode dne předání stavby do stavu způsobilého k užívání;
svěřuje
hejtmanovi kraje rozhodování o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem) dle materiálu RK-39-2016-76.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-76.doc, RK-39-2016-76, př. 1

77. Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov
Usnesení 2062/39/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 20. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2016-77.doc, RK-39-2016-77, př. 1, RK-39-2016-77, př. 2, RK-39-2016-77, př. 3

80. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 39/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 12. 2016, v 7:30 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Josef Pavlík        ……...……………………………………Ing. Jan Hyliš        …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 39/2016 dne 29. 11. 2016.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 30. 11. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz