Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 38/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 38/2014, které se konalo dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2014
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 17. 12. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Piňose.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
89. Škody kraje
90. Návrh na uzavření darovací smlouvy se společností ČEZ, a.s.
91. EXPO 2015 návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
92. Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost“ č. 03/44/1.1/2013
93. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2014
 2. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat - napojení na obchvat
 3. Darování pozemků v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
 4. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby Část 1 - II/150 Dobrá nad Sázavou, opěrná zeď
 5. Majetkoprávní vypořádání silnice III/4046 Vysoké Studnice - průjezdní úsek
 6. Majetkoprávní vypořádání po akci III/36080 Lesůňky - průjezdní úsek
 7. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 8. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 9. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 10. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje
 12. Veřejná zakázka Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let
 13. Informace o připravovaném spuštění mapové služby Mapa investic a oprav do nemovitostí Kraje Vysočina v užívání příspěvkových organizací
 14. Souhlas s uzavřením smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
 16. Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2014
 17. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz a investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 18. Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina na období 2015 - 2017
 19. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina a Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
 20. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit
 21. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 22. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Biodiverzita a Biodiverzita II.
 23. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings - CEC5 (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovit
 24. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 5. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 25. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání 4. monitorovací zprávy
 26. Vratka části finančních prostředků poskytnutých MŠMT - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 27. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 28. Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 29. Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 30. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 31. Peněžní dary a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 32. Souhlas se změnou investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 33. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 34. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 35. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 36. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 37. Výpůjčka nebytových prostor užívaných Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací pro účely předškolní a školní výuky hospitalizovaných dětí
 38. Stanovení platu ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
 39. Odměna pro ředitelku Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a ředitelku Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace a změna závazného ukazatele
 40. Odměna za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitelku ZZS KV
 41. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
 42. Odvolání a jmenování ředitelky Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
 43. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
 44. Podstatná změna č. XIX v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 45. Podstatná změna č. XX v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 46. Schválení průběžné monitorovací zprávy č. 6 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
 47. Návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 48. Návrh na úpravu investičního plánu u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
 49. Podstatná změna č. XVII projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 50. Oznámení o změně v projektu Transformace ÚSP Jinošov v období udržitelnosti
 51. Návrh na stanovení mimořádného termínu pro podávání žádostí o dotace na sociální služby pro rok 2015 k odstranění formálních nedostatků zpracovaných žádostí
 52. Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci
 53. Smlouva o výpůjčce v rámci projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
 54. Souhlas se smlouvou o výpůjčce
 55. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-07-2014, komunikace E
 56. Veřejná zakázka na stavební práce: III/41011 Bítovánky - Cidlina
 57. Veřejná zakázka na stavební práce: II/388 Bobrová - Zvole, 2. úsek Zvole
 58. Veřejná zakázka na stavební práce: III/4036 Brtnička - Opatov
 59. Veřejná zakázka na stavební práce: II/410 Jemnice - most ev. č. 410-015
 60. Veřejná zakázka na stavební práce: III/36044 Křižanov - most ev.č. 36044-1
 61. Veřejná zakázka na stavební práce: III/35429 Pavlov - most 35429-1 a III/35429 Starý Telečkov - most ev.č. 35429-2
 62. Veřejná zakázka na stavební práce: III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2
 63. Veřejná zakázka na stavební práce: III/4066 Třešť - most ev. č. 4066-1
 64. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
 65. Podlicenční smlouva
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
 67. Prohlášení příjemce dotace v souvislosti se zásahem do investice v době udržitelnosti projektu
 68. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 69. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 70. Připsání dotací na projekt silniční infrastruktury II/406 Telč - průtah - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 71. Stanovení kalkulačního vzorce pro výpočet příspěvku Krajské správě a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 72. Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro zajištění provozu, údržby, oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2015
 73. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
 74. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - pronájem historických strojů Střední průmyslovou školou Třebíč
 75. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina 2014
 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Volejbalovému klubu Havlíčkův Brod na pořádání sportovní soutěže HAVLBALL 2014/2015
 77. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt EDU.ECO.NET
 79. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina spravovaných oddělením mládeže a sportu
 80. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na podporu Střediska výchovné péče Jihlava
 82. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2014
 83. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů středních škol v souvislosti s monitorování kvality vzdělávání v učebních oborech
 84. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2015
 85. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor užívaných Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 86. Výpůjčka nebytových prostor užívaných Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací pro účely předškolní a školní výuky hospitalizovaných dětí
 87. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku na akreditaci pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 88. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na následnou podporu v aplikaci výstupů KEP pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina
 89. Škody kraje
 90. Návrh na uzavření darovací smlouvy se společností ČEZ, a.s.
 91. EXPO 2015 návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
 92. Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost“ č. 03/44/1.1/2013
 93. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
 94. Rozprava členů rady

Usnesení 2331/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 17. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 37/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

89. Škody kraje
V. Novotný předložil radě kraje na vědomí zápis z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2332/38/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 4/2014 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-38-2014-89, př. 1;
rozhoduje
uplatnit právo na náhradu škody dle materiálu RK-38-2014-89, př. 1.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-89.doc, RK-38-2014-89, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 10 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat - napojení na obchvat
Usnesení 2333/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně investora a městem Brtnice na straně vlastníka pozemků v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat - napojení na obchvat smlouvu zakládající právo investora provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - původ PK jako par. č. 758/1 a pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 758/2, par. č. 2029/1 a par. č. 2030/1 v katastrálním území Příseka a to na dobu 7 měsíců.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-02.doc

03. Darování pozemků v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 2334/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 2984/10 o výměře 39 m2 a par. č. 2984/11 o výměře 1 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 2250-36/2014 z pozemku par. č. 2984/3 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2984/10 o výměře 39 m2 a par. č. 2984/11 o výměře 1 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 2250-36/2014 z pozemku par. č. 2984/3 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-03.doc, RK-38-2014-03, př. 1, RK-38-2014-03, př. 1a

04. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby Část 1 - II/150 Dobrá nad Sázavou, opěrná zeď
Usnesení 2335/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně investora a vypůjčitele a obcí Nová Ves u Světlé se sídlem Nová Ves u Světlé č. p. 5, 582 91, IČ 651 97 887 na straně vlastníka a půjčitele smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu Část 1 - II/150 Dobrá nad Sázavou, opěrná zeď a smlouvu o výpůjčce na pozemek v rozsahu dle materiálu RK-38-2014-04, př. 1, tab. 1 a to na dobu osmi měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně investora a vypůjčitele a firmou DOTEX Dobrá n. S. s. r. o., se sídlem Nová Ves u Světlé č. p. 69, Světlá nad Sázavou 582 91, IČ 474 55 951 na straně vlastníka a půjčitele smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu Část 1 - II/150 Dobrá nad Sázavou, opěrná zeď a smlouvu o výpůjčce na pozemek v rozsahu dle materiálu RK-38-2014-04, př. 1, tab. 2 a to na dobu osmi měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-04.doc, RK-38-2014-04, př. 1, RK-38-2014-04, př. 2

05. Majetkoprávní vypořádání silnice III/4046 Vysoké Studnice - průjezdní úsek
Usnesení 2336/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků par. č. 1092/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 534 m2 a par. č. 1092/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 446 m2 nově oddělených dle GPL č. 309-6/2014 z pozemku par. č. 1092/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obec Vysoké Studnice do vlastnictví obce Vysoké Studnice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1092/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 534 m2 a par. č. 1092/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 446 m2 nově oddělené dle GPL č. 309-6/2014 z pozemku par. č. 1092/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obec Vysoké Studnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoké Studnice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-05.doc, RK-38-2014-05, př. 1, RK-38-2014-05, př. 2

06. Majetkoprávní vypořádání po akci III/36080 Lesůňky - průjezdní úsek
Usnesení 2337/38/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-06.doc, RK-38-2014-06, př. 1, RK-38-2014-06, př. 2, RK-38-2014-06, př. 3, RK-38-2014-06, př. 4

07. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2338/38/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-38-2014-07, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-38-2014-07, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-38-2014-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-07.doc, RK-38-2014-07, př. 1

08. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2339/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-38-2014-08, př. 1 a RK-38-2014-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 03. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-08.doc, RK-38-2014-08, př. 1, RK-38-2014-08, př. 2

09. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 2340/38/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-38-2014-09, př. 1.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-09.doc, RK-38-2014-09, př. 1

10. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045
Usnesení 2341/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 1391/2 o výměře 39 m2 odděleného z pozemků par. č. 1391/1, par. 1391/2 a par. č. 1391/3, pozemku par. č. 1391/4 o výměře 39 m2 odděleného z pozemku par. č. 1391/4 a pozemku par. č. 1391/9 o výměře 39 m2 odděleného z pozemku par. č. 1391/9 dle geometrického plánu č. 220-109/2013 v katastrálním území Střížov, pozemku par. č. 802/26 o výměře 1 m2 odděleného z pozemku par. č. 802/26, pozemku par. č. 802/27 o výměře 10 m2 odděleného z pozemku par. č. 802/22 a pozemku par. č. 802/28 o výměře 30 m2 odděleného z pozemku par. č. 802/23 dle geometrického plánu č. 95-109/2013 v katastrálním území Komárovice u Jihlavy a stavby nově vybudovaných nástupišť autobusových zastávek v ceně 150 860,16 Kč bez DPH do vlastnictví města Brtnice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1391/2 o výměře 39 m2 oddělený z pozemků par. č. 1391/1, par. 1391/2 a par. č. 1391/3, pozemek par. č. 1391/4 o výměře 39 m2 oddělený z pozemku par. č. 1391/4 a pozemek par. č. 1391/9 o výměře 39 m2 oddělený z pozemku par. č. 1391/9 dle geometrického plánu č. 220-109/2013 v katastrálním území Střížov, pozemek par. č. 802/26 o výměře 1 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/26, pozemek par. č. 802/27 o výměře 10 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/22 a pozemek par. č. 802/28 o výměře 30 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/23 dle geometrického plánu č. 95-109/2013 v katastrálním území Komárovice u Jihlavy a stavbu nově vybudovaných nástupišť autobusových zastávek v ceně 150 860,16 Kč bez DPH do vlastnictví města Brtnice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-10.doc, RK-38-2014-10, př. 1

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2342/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření dle materiálu RK-38-2014-11, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-11.doc, RK-38-2014-11, př. 1

12. Veřejná zakázka Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2343/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče zakázky dle materiálu RK-38-2014-12, př. 4, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let;
ukládá
odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-12.doc, RK-38-2014-12, př. 1, RK-38-2014-12, př. 2, RK-38-2014-12, př. 3, RK-38-2014-12, př. 4

13. Informace o připravovaném spuštění mapové služby Mapa investic a oprav do nemovitostí Kraje Vysočina v užívání příspěvkových organizací
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, předložila radě kraje na vědomí informaci o připravovaném spuštění mapové služby Mapa investic a oprav do nemovitostí Kraje Vysočina v užívání příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2344/38/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o připravovaném spuštění mapové služby Mapa investic a oprav do nemovitostí Kraje Vysočina v užívání příspěvkových organizací.
odpovědnost: OAPŘ, OI
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-13.doc, RK-38-2014-13, př. 1

14. Souhlas s uzavřením smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o žádosti ředitele Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu s uzavřením dvou smluv o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním, a to do expozice Hradu Kámen. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2345/38/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce sbírkových předmětů dle materiálů RK-38-2014-14, př. 1 a RK-38-2014-14, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-14.doc, RK-38-2014-14, př. 1, RK-38-2014-14, př. 2

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2346/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34013) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci v rámci akce ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí na realizaci projektu 13. Část repreparace Dalbergovy ornitologické sbírky a na restaurování svitku Tóry inv. Č. Ji-111/2012 ve výši 54 000 Kč;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34013) o částku 54 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2014 v důsledku jeho zvýšení o částku 54 000 Kč určenou na realizaci projektu 13. Část repreparace Dalbergovy ornitologické sbírky (25 000 Kč) a na Restaurování svitku Tóry inv. Č. Ji-111/2012 (29 000 Kč).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-15.doc

16. Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2014
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2347/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2014 dle materiálů RK-38-2014-16, př. 1, RK-38-2014-16, př. 2, RK-38-2014-16, př. 3, RK-38-2014-16, př. 4, RK-38-2014-16, př. 5, RK-38-2014-16, př. 6, RK-38-2014-16, př. 7.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-16.doc, RK-38-2014-16, př. 1, RK-38-2014-16, př. 2, RK-38-2014-16, př. 3, RK-38-2014-16, př. 4, RK-38-2014-16, př. 5, RK-38-2014-16, př. 6, RK-38-2014-16, př. 7

17. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz a investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2348/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmové části rozpočtu kraje u § 3311 - Divadelní činnost a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 569 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, při současném snížení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3311 - Divadelní činnost, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku stejnou 569 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jeho snížením o částku 569 000 Kč v souvislosti se zvýšením vlastních výnosů a mimořádného provozního transferu z Ministerstva kultury v závěru letošního roku;
 • změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jeho snížením o částku 569 000 Kč;
 • změnu investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2014 dle materiálu RK-38-2014-17, př. 1;
ukládá
řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje dle materiálu RK-38-2014-17, př. 1 nejpozději do 18. 12. 2014.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-17.doc, RK-38-2014-17, př. 1

18. Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina na období 2015 - 2017
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení Koncepci péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina na období 2015 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2349/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Koncepci péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina na období 2015 - 2017 dle materiálu RK-38-2014-18, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-18.doc, RK-38-2014-18, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 19 22 v bloku.
K předkládaným bodům odboru životního prostředí a zemědělství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

19. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina a Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
Usnesení 2350/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP: ve výši 101 306,59 Kč za realizaci projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Proseč-Obořiště, ve výši 960 756,00 Kč za realizaci projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče Těchobuz - Dětský domov Jeřabina, ve výši 641 468,64 Kč za realizaci projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Ždírec, ve výši 963 306,00 Kč ze realizaci projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Mitrov, ve výši 1 743 199,74 Kč ze realizaci projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov Budkov, ve výši 1 131 523,05 Kč za realizaci projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, ve výši 5 727 207,78 Kč za realizaci projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon, ve výši 4 424 250,11 Kč za realizaci projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c - Gymnázium Havlíčkův Brod a Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkův Brod, ve výši 2 711 781,60 Kč za realizaci projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. b.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-19.doc

20. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit
Usnesení 2351/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 657 030 Kč za realizaci akce Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-20.doc

21. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
Usnesení 2352/38/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhoduje
 • uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 09035943 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c dle materiálu RK-38-2014-21, př. 2;
 • uzavřít smlouvu č. 14196223 o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-38-2014-21, př. 4.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 17. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-21.doc, RK-38-2014-21, př. 1, RK-38-2014-21, př. 2, RK-38-2014-21, př. 3, RK-38-2014-21, př. 4

22. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Biodiverzita a Biodiverzita II.
Usnesení 2353/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 385 183,70 Kč za realizaci akce Biodiverzita - EVL Šimanovské rašeliniště;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 9 000 Kč za realizaci akce Biodiverzita - PR Údolí Brtnice;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 261 885,60 Kč za realizaci akce Biodiverzita - EVL V Lisovech;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 156 367,75 Kč za realizaci akce Biodiverzita II. - PR Vílanecké rašeliniště;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 284 129,96 Kč za realizaci akce Biodiverzita II. - Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 588 949,18 Kč za realizaci akce Biodiverzita II. - EVL Na Oklice;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 158 759,97 Kč za realizaci akce Biodiverzita II. - PR Pařez.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-22.doc

90. Návrh na uzavření darovací smlouvy se společností ČEZ, a.s.
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh uzavření darovací smlouvy se společností ČEZ, a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2354/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-38-2014-90, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-90.doc, RK-38-2014-90, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 23 26 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešel Z. Chlád.

23. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings - CEC5 (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovit
Usnesení 2355/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu CEC5 o přijaté finanční prostředky ze strany Hlavního partnera - Regionalentwicklung Vorarlberg eGen ve výši 342 704,72 Kč (12 519,74 EUR).
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-23.doc

24. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 5. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Usnesení 2356/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 27 574 576,88 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-24.doc

25. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání 4. monitorovací zprávy
Usnesení 2357/38/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v 4. monitorovací zprávě projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost dle materiálu RK-38-2014-25, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2014-25, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-25.doc, RK-38-2014-25, př. 1

26. Vratka části finančních prostředků poskytnutých MŠMT - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 2358/38/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vrácení části nevyčerpaných finančních prostředků dle materiálu RK-38-2014-26, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Evropské projekty (položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu a výdajů) o částku 28 000 000,00 Kč představující vratku části nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-26.doc, RK-38-2014-26, př. 1

91. EXPO 2015 návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2359/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-38-2014-91, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj, spočívající ve zvýšení § 2143 Cestovní ruch o částku 75 000 Kč při současném snížení § 2141  Vnitřní obchod o částku 75 000 Kč na zajištění prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015 včetně doprovodných služeb.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-91.doc, RK-38-2014-91, př. 1

92. Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost“ č. 03/44/1.1/2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení znění Dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2360/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na Kraj za podmínek upravených materiálem RK-38-2014-92, př. 1 - Dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 03/44/1.1./2013 vydané pro roky realizace projektu od 2013 do 2015.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-92.doc, RK-38-2014-92, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 27 31 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

27. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
Usnesení 2361/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-38-2014-27, př. 1, RK-38-2014-27, př. 2, RK-38-2014-27, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 30 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-27.doc, RK-38-2014-27, př. 1, RK-38-2014-27, př. 2, RK-38-2014-27, př. 3, RK-38-2014-27, př. 4, RK-38-2014-27, př. 5

28. Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
Usnesení 2362/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou MZ ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa ve výši 409 866,00 Kč (ÚZ 35015 ve výši 321 289,00 Kč a ÚZ 35019 ve výši 88 577,00 Kč);
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2014, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015 a 35019) o celkovou částku 409 866,00 Kč, z toho:
  • 115 106,00 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
  • 156 977,00 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • 91 120,00 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
  • 46 663,00 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2014 o částku:
  • 115 106,00 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
  • 156 977,00 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • 91 120,00 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
  • 46 663,00 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-28.doc, RK-38-2014-28, př. 1, RK-38-2014-28, př. 2

29. Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 2363/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy na rok 2014 u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ve výši 4 388,37 tis. Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-29.doc, RK-38-2014-29, př. 1

30. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2364/38/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2014-30, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 2. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-30.doc, RK-38-2014-30, př. 1

31. Peněžní dary a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2365/38/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-38-2014-31, př. 1, RK-38-2014-31, př. 2, RK-38-2014-31, př. 3, RK-38-2014-31, př. 4, RK-38-2014-31, př. 5, RK-38-2014-31, př. 6, RK-38-2014-31, př. 7, RK-38-2014-31, př. 8, RK-38-2014-31, př. 9, RK-38-2014-31, př. 10, RK-38-2014-31, př. 11, RK-38-2014-31, př. 12, RK-38-2014-31, př. 13, RK-38-2014-31, př. 14, RK-38-2014-31, př. 15, RK-38-2014-31, př. 16 a RK-38-2014-31, př. 17.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 2. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-31.doc, RK-38-2014-31, př. 1, RK-38-2014-31, př. 2, RK-38-2014-31, př. 3, RK-38-2014-31, př. 4, RK-38-2014-31, př. 5, RK-38-2014-31, př. 6, RK-38-2014-31, př. 7, RK-38-2014-31, př. 8, RK-38-2014-31, př. 9, RK-38-2014-31, př. 10, RK-38-2014-31, př. 11, RK-38-2014-31, př. 12, RK-38-2014-31, př. 13, RK-38-2014-31, př. 14, RK-38-2014-31, př. 15, RK-38-2014-31, př. 16, RK-38-2014-31, př. 17

32. Souhlas se změnou investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh změny investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2366/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2014 dle materiálu RK-38-2014-32, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-32.doc, RK-38-2014-32, př. 1

33. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu aktualizace investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2367/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
aktualizaci investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na rok 2014 dle materiálu RK-38-2014-33, př. 1 a RK-38-2014-33, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-33.doc, RK-38-2014-33, př. 1, RK-38-2014-33, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 34 37 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

34. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2368/38/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2014-34, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 18. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-34.doc, RK-38-2014-34, př. 1

35. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2369/38/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-38-2014-35, př. 1, RK-38-2014-35, př. 2, RK-38-2014-35, př. 3, RK-38-2014-35, př. 4, RK-38-2014-35, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 18. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-35.doc, RK-38-2014-35, př. 1, RK-38-2014-35, př. 2, RK-38-2014-35, př. 3, RK-38-2014-35, př. 4, RK-38-2014-35, př. 5

36. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2370/38/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2014-36, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 18. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-36.doc, RK-38-2014-36, př. 1, RK-38-2014-36, př. 2

37. Výpůjčka nebytových prostor užívaných Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací pro účely předškolní a školní výuky hospitalizovaných dětí
Usnesení 2371/38/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle podmínek stanovených v materiálu RK-38-2014-37, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 18. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-37.doc, RK-38-2014-37, př. 1

38. Stanovení platu ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádaly radu kraje o stanovení platu ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení dle předloženého upraveného materiálu.
Usnesení 2372/38/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-38.doc

39. Odměna pro ředitelku Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a ředitelku Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace a změna závazného ukazatele
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložily radě kraje návrh stanovení odměny ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a ředitelce Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2373/38/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelka Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-39.doc

40. Odměna za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitelku ZZS KV
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámily radu kraje s návrhem stanovení odměny ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2374/38/2014/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2014-40, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-40.doc, RK-38-2014-40, př. 1, RK-38-2014-40, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 85 88 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

85. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor užívaných Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Usnesení 2375/38/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle podmínek stanovených v materiálu RK-38-2014-85, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 18. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-85.doc, RK-38-2014-85, př. 1

86. Výpůjčka nebytových prostor užívaných Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací pro účely předškolní a školní výuky hospitalizovaných dětí
Usnesení 2376/38/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle podmínek stanovených v materiálu RK-38-2014-86, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 18. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-86.doc, RK-38-2014-86, př. 1

87. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku na akreditaci pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2377/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 113 740 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 113 740 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2014 o částku 113 740 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb;
ukládá
řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí schváleného příspěvku v termínu do 22. 12. 2014.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-87.doc, RK-38-2014-87, př. 1, RK-38-2014-87, př. 2

88. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na následnou podporu v aplikaci výstupů KEP pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina
Usnesení 2378/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 605 000 Kč, z toho:
  • 121 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
  • 121 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
  • 121 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
  • 121 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
  • 121 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 605 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2014 o částku:
  • 121 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
  • 121 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
  • 121 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
  • 121 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
  • 121 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
s určením na spolupráci se společností Tým DG plus, spol. s r.o. vyplývající ze smlouvy o dílo řešící následnou podporu v aplikaci výstupů KEP;
ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 22. 12. 2014. Následně bude dodána kopie dodavatelské faktury a kopie výpisu z bankovního účtu dokládající její úhradu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-88.doc, RK-38-2014-88, př. 1

41. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložily radě kraje na vědomí výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku zdravotnictví. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2379/38/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé nemocnic
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-41.doc, RK-38-2014-41, př. 1, RK-38-2014-41, př. 2, RK-38-2014-41, př. 3, RK-38-2014-41, př. 4, RK-38-2014-41, př. 5, RK-38-2014-41, př. 6, RK-38-2014-41, př. 7

42. Odvolání a jmenování ředitelky Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložily radě návrh odvolání a jmenování ředitelky Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2380/38/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-42.doc

43. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádaly radu kraje o stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 1. 2015. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2381/38/2014/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, a zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 1. 2015, podle materiálu RK-38-2014-43, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-43.doc, RK-38-2014-43, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 44 46 a 49, 50 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

44. Podstatná změna č. XIX v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 2382/38/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o změnách v projektu dle materiálu RK-38-2014-44, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-44.doc, RK-38-2014-44, př. 1

45. Podstatná změna č. XX v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Usnesení 2383/38/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o změnách v projektu dle materiálu RK-38-2014-45, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-45.doc, RK-38-2014-45, př. 1

46. Schválení průběžné monitorovací zprávy č. 6 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
Usnesení 2384/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-38-2014-46, př. 1 a RK-38-2014-46, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2014-46, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-46.doc, RK-38-2014-46, př. 1, RK-38-2014-46, př. 2

49. Podstatná změna č. XVII projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Usnesení 2385/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-38-2014-49, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-38-2014-49 a RK-38-2014-49, př. 1 a zapracovat obsah materiálu RK-38-2014-49, př. 1 do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-49.doc, RK-38-2014-49, př. 1

50. Oznámení o změně v projektu Transformace ÚSP Jinošov v období udržitelnosti
Usnesení 2386/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-38-2014-50, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí oznámit dotačnímu orgánu uvedenou změnu projektu dle materiálu RK-38-2014-50, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-50.doc, RK-38-2014-50, př. 1

47. Návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2387/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
prominout odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 539 Kč z důvodu zamezení tvrdosti dle materiálu RK-38-2014-47.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-47.doc, RK-38-2014-47, př. 1

48. Návrh na úpravu investičního plánu u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu změny použití investičního fondu u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, pro rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2388/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, pro rok 2014 dle materiálu RK-38-2014-48, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-48.doc, RK-38-2014-48, př. 1, RK-38-2014-48, př. 2

51. Návrh na stanovení mimořádného termínu pro podávání žádostí o dotace na sociální služby pro rok 2015 k odstranění formálních nedostatků zpracovaných žádostí
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh stanovení mimořádného termínu pro podávání žádostí o dotace na sociální služby pro rok 2015 k odstranění formálních nedostatků zpracovaných žádostí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2389/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
stanovit v období od 17. 12. 2014 do 31. 12. 2014 prodloužený termín pro podávání žádostí o dotace na sociální služby pro rok 2015 pro poskytovatele sociálních služeb, kteří své žádosti s formálními nedostatky zpracovali v příslušném systému v termínu do 26. 10. 2014.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 23. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-51.doc

52. Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina, Domovem Jeřabina, p. o., společností ELPE s. r. o., společností Fiera a. s. a společností E.on Česká republika s. r. o. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2390/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-38-2014-52, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-52.doc, RK-38-2014-52, př. 1

53. Smlouva o výpůjčce v rámci projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor s Horáckým divadlem Jihlava, příspěvkovou organizací, na užívání nebytových prostor. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2391/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor s Horáckým divadlem Jihlava, příspěvkovou organizací, na užívání nebytových prostor dle materiálu RK-38-2014-53, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-53.doc, RK-38-2014-53, př. 1

54. Souhlas se smlouvou o výpůjčce
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o žádosti Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, o souhlas s uzavřením Smlouvy o výpůjčce zdravotního prostředku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2392/38/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-38-2014-54, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-54.doc, RK-38-2014-54, př. 1

55. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-07-2014, komunikace E
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2393/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby PD-07-2014, komunikace E dle materiálu RK-38-2014-55, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby PD-07-2014, komunikace E pro:
 • část 1) - TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČO 47455292
 • část 2) - TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČO 47455292
v souladu s materiálem RK-38-2014-55, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-55.doc, RK-38-2014-55, př. 1

56. Veřejná zakázka na stavební práce: III/41011 Bítovánky - Cidlina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na uvedené stavební práce. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2394/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce III/41011 Bítovánky - Cidlina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2014-56, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku III/41011 Bítovánky - Cidlina dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2014-56, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-56.doc, RK-38-2014-56, př. 1, RK-38-2014-56, př. 2, RK-38-2014-56, př. 3

57. Veřejná zakázka na stavební práce: II/388 Bobrová - Zvole, 2. úsek Zvole
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce „II/388 Bobrová - Zvole, 2. úsek Zvole“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2395/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce II/388 Bobrová - Zvole, 2. úsek Zvole formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2014-57, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku II/388 Bobrová - Zvole, 2. úsek Zvole dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2014-57, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-57.doc, RK-38-2014-57, př. 1, RK-38-2014-57, př. 2, RK-38-2014-57, př. 3

58. Veřejná zakázka na stavební práce: III/4036 Brtnička - Opatov
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci: „III/4036 Brtnička - Opatov“. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2396/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce III/4036 Brtnička - Opatov formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2014-58, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku III/4036 Brtnička - Opatov dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2014-58, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-58.doc, RK-38-2014-58, př. 1, RK-38-2014-58, př. 2, RK-38-2014-58, př. 3

59. Veřejná zakázka na stavební práce: II/410 Jemnice - most ev. č. 410-015
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zadání veřejné zakázky na výše uvedené stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2397/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce II/410 Jemnice - most ev. č. 410-015 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2014-59, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku II/410 Jemnice - most ev. č. 410-015 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2014-59, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-59.doc, RK-38-2014-59, př. 1, RK-38-2014-59, př. 2, RK-38-2014-59, př. 3

60. Veřejná zakázka na stavební práce: III/36044 Křižanov - most ev.č. 36044-1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci: „III/36044 Křižanov - most ev.č. 36044-1“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2398/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce III/36044 Křižanov - most ev.č. 36044-1 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2014-60, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku III/36044 Křižanov - most ev.č. 36044-1 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2014-60, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-60.doc, RK-38-2014-60, př. 1, RK-38-2014-60, př. 2, RK-38-2014-60, př. 3

61. Veřejná zakázka na stavební práce: III/35429 Pavlov - most 35429-1 a III/35429 Starý Telečkov - most ev.č. 35429-2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci: „III/35429 Pavlov - most 35429-1 a III/35429 Starý Telečkov - most ev.č. 35429-2“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2399/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce III/35429 Pavlov - most 35429-1 a III/35429 Starý Telečkov - most ev.č. 35429-2 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2014-61, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku III/35429 Pavlov - most 35429-1 a III/35429 Starý Telečkov - most ev.č. 35429-2 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2014-61, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-61.doc, RK-38-2014-61, př. 1, RK-38-2014-61, př. 2, RK-38-2014-61, př. 3

62. Veřejná zakázka na stavební práce: III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu o zadání veřejné zakázky na výše uvedené stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2400/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2014-62, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2014-62, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-62.doc, RK-38-2014-62, př. 1, RK-38-2014-62, př. 2, RK-38-2014-62, př. 3

63. Veřejná zakázka na stavební práce: III/4066 Třešť - most ev. č. 4066-1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci: „III/4066 Třešť most ev. č. 4066-1“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2401/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce III/4066 Třešť - most ev. č. 4066-1 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2014-63, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku III/4066 Třešť - most ev. č. 4066-1 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2014-63, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-63.doc, RK-38-2014-63, př. 1, RK-38-2014-63, př. 2, RK-38-2014-63, př. 3

64. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci: „II/602 hr. kraje Pelhřimov, 7. stavba úsek č. 1“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2402/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2014-64, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2014-64, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-64.doc, RK-38-2014-64, př. 1, RK-38-2014-64, př. 2, RK-38-2014-64, př. 3

65. Podlicenční smlouva
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Podlicenční smlouvy s obcí Studenec. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2403/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Podlicenční smlouvu s obcí Studenec dle materiálu RK-38-2014-65, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-65.doc, RK-38-2014-65, př. 1

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2404/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 136/2014/1 ke Smlouvě č. 136/2014 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 za podmínek v něm uvedených dle materiálu RK-38-2014-66, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 Silnice, příloha D2 Investice v dopravě) rozpočtu kraje o účelovou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 572 000 Kč na realizaci projektu dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 136/2014/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 dle materiálu RK-38-2014-66, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-66.doc, RK-38-2014-66, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 67 70 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

67. Prohlášení příjemce dotace v souvislosti se zásahem do investice v době udržitelnosti projektu
Usnesení 2405/38/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-38-2014-67, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2014-67, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-67.doc, RK-38-2014-67, př. 1, RK-38-2014-67, př. 2, RK-38-2014-67, př. 3

68. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 2406/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu/hlášení o pokroku projektu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř dle materiálu RK-38-2014-68, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 29. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-68.doc, RK-38-2014-68, př. 1

69. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 2407/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 19 811 802,80 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice o převod do Fondu strategických rezerv ve výši 19 811 802,80 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-69.doc

70. Připsání dotací na projekt silniční infrastruktury II/406 Telč - průtah - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 2408/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OP AT-CZ ve výši 328 223,69 EUR (9 021 957,51 Kč), která je určena na financování projektu II/406 Telč - průtah;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/406 Telč - průtah o převod do Fondu strategických rezerv ve výši přijaté dotace.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-70.doc

71. Stanovení kalkulačního vzorce pro výpočet příspěvku Krajské správě a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádala radu kraje o stanovení kalkulačního vzorce pro výpočet příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2409/38/2014/RK
Rada kraje
stanoví
kalkulační vzorec pro výpočet příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, dle materiálu RK-38-2014-71, př. 1, s účinností od 1. 1. 2015 do výše schváleného rozpočtu.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-71.doc, RK-38-2014-71, př. 1

72. Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro zajištění provozu, údržby, oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2015
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků z rozpočtu kraje ve prospěch Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, k financování provozu, údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na silnicích ve vlastnictví Kraje Vysočina na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2410/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2015 dle materiálu RK-38-2014-72, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-72.doc, RK-38-2014-72, př. 1

73. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství, s účinností od 1. 1. 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2411/38/2014/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství, s účinností od 1. 1. 2015, dle materiálu RK-38-2014-73, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OddŘLZ
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-73.doc, RK-38-2014-73, př. 1, RK-38-2014-73, př. 2, RK-38-2014-73, př. 3

74. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - pronájem historických strojů Střední průmyslovou školou Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti ředitele Střední průmyslové školy Třebíč o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem historických strojů k výstavním účelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2412/38/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy za účelem pronájmu historických strojů k výstavním účelům dle materiálu RK-38-2014-74, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč.
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-74.doc, RK-38-2014-74, př. 1

75. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2413/38/2014/RK
Rada kraje
vyhlašuje
anketu Sportovec Kraje Vysočina 2014;
pověřuje
 • OSH a OŠMS organizací slavnostního galavečera;
 • OŠMS k zajištění organizační stránky zahájení a vyhodnocení ankety;
ukládá
OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana, odbor informatiky
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-75.doc, RK-38-2014-75, př. 1

76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Volejbalovému klubu Havlíčkův Brod na pořádání sportovní soutěže HAVLBALL 2014/2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2414/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost spolku Volejbalový klub Havlíčkův Brod, o. s., se sídlem Žižkova 1616, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 22685600, ve výši 20 000 Kč dle materiálu RK-38-2014-76, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-76.doc, RK-38-2014-76, př. 1, RK-38-2014-76, př. 2

77. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem udělení souhlasu se změnou použití IF příspěvkových organizací na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2415/38/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2014 dle materiálu RK-38-2014-77, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-77.doc, RK-38-2014-77, př. 1

78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt EDU.ECO.NET
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2416/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 ve výši 27 255,49 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, na realizaci projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 27 255,49 Kč na realizaci projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-78.doc

79. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina spravovaných oddělením mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s aktualizací Pravidel Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2417/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-38-2014-79, př. 1;
 • Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-38-2014-79, př. 3;
 • Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež dle materiálu RK-38-2014-79, př. 5;
 • Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů dle materiálu RK-38-2014-79, př. 7;
 • Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé dle materiálu RK-38-2014-79, př. 9;
 • Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu dle materiálu RK-38-2014-79, př. 11upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-79.doc, RK-38-2014-79, př. 1, RK-38-2014-79, př. 2, RK-38-2014-79, př. 3, RK-38-2014-79, př. 4, RK-38-2014-79, př. 5, RK-38-2014-79, př. 6, RK-38-2014-79, př. 7, RK-38-2014-79, př. 8, RK-38-2014-79, př. 9, RK-38-2014-79, př. 10, RK-38-2014-79, př. 11, RK-38-2014-79, př. 12

80. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč na realizaci aktivit projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2418/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČO 66610702, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 580 000 Kč na realizaci aktivit projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-38-2014-80, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-80.doc, RK-38-2014-80, př. 1

81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na podporu Střediska výchovné péče Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2419/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Dětskému domovu se školou, středisku výchovné péče a základní škole, Jihlava, IČO 60545933, ve výši 150 000 Kč dle materiálu RK-38-2014-81, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu, spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00315) o částku 150 000 Kč při současném navýšení § 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče o částku 150 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-81.doc, RK-38-2014-81, př. 1, RK-38-2014-81, př. 2, RK-38-2014-81, př. 3

82. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí finančního daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2420/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00302) subjektům a ve výši dle materiálu RK-38-2014-82, př. 1 dle vzorové darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-38-2014-82, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-82.doc, RK-38-2014-82, př. 1, RK-38-2014-82, př. 2, RK-38-2014-82, př. 3, RK-38-2014-82, př. 4, RK-38-2014-82, př. 5

83. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů středních škol v souvislosti s monitorování kvality vzdělávání v učebních oborech
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2421/38/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz středním školám dle materiálu RK-38-2014-83, př. 1 na podporu monitorování žáků a žákyň učebních oborů skupiny H.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-83.doc, RK-38-2014-83, př. 1, RK-38-2014-83, př. 2

93. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu uzavření darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2422/38/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-38-2014-93, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-93.doc, RK-38-2014-93, př. 1

84. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2015
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí daru účastníkům druhého kola krajské soutěže Poznej Vysočinu 2015, kteří se umístí na prvních třech místech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2423/38/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary účastníkům druhého kola krajské soutěže Poznej Vysočinu 2015, kteří se umístí na prvních třech místech, a to takto:
 • První místo: notebook Dell Inspiron 3542. Cena s DPH: 13.500,- Kč
 • Druhé místo: tablet Acer Iconia Tab 10 A3-A20. Cena s DPH: 6.643,- Kč
 • Třetí místo: tablet Acer Iconia Tab 10 A3-A20. Cena s DPH: 6.643,- Kč
v celkové hodnotě darů 26.786,- Kč s DPH na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-38-2014-84, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 17. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2014-84.doc, RK-38-2014-84, př. 1

94. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 38/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 1. 2015, v 8:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 38/2014 dne 17. 12. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 18. 12. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz