Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 35/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 35/2017, které se konalo dne 31. 10. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2017
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 31. 10. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Pacala a pozdější příchod J. Fischerové.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2017
 2. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 3. Individuální dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 4. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 5. Informace o platebním výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty.
 6. Odměna za splnění osobního cíle pro ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 7. FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01968.0022
 8. Obnova památek - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01938.0091
 9. Odměna za archeologický nález
 10. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Krajem Vysočina v územním obvodu Jihočeského kraje a Jihočeským krajem v územním obvodu Kraje Vysočina
 11. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
 12. Veřejná zakázka na služby: II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD
 13. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Vilémovice
 14. Darování pozemků v k. ú. a obci Okříšky
 15. Darování pozemků v k. ú. a obci Sobíňov
 16. Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
 17. Darování pozemků v k. ú. a obci Brtnice
 18. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení 0764/15/2017/RK
 19. Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Polná
 20. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/399 křiž. III/39911- Dalešice - křiž. s II/351
 21. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 8. stavba, úsek č. 2 - změna usnesení 1418/25/2017/RK ve znění usnesení 1604/28/2017/RK
 22. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , změna usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK
 23. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 24. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 25. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jednotek a větracích jednotek
 26. Investiční záměry projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV.
 27. Návrh na prodloužení termínu odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci prorodinné politiky
 29. Předfinancování akce Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 30. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
 31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 32. Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. včetně navýšení osobních nákladů
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci, na projekt Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.
 34. Informace od MPSV k žádosti o dotaci z ISPROFIN na akci Domov Ždírec - pracoviště Jihlava
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení navýšení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
 36. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2017
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
 38. Motivační stipendia na podporu učebních oborů - aktualizace pravidel
 39. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Gymnázium Velké Meziříčí
 41. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 42. Žádost o platbu k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
 43. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
 44. Smlouva o zajištění služeb
 45. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 46. Podpora výzkumného projektu Ochrana vod - Pilotní ověření - management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 47. Vyhlášení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2017
 48. Rozprava členů rady
Usnesení 1917/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 34/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02, 03, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

02. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1918/35/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2017-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 10. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-02.doc, RK-35-2017-02, př. 1

03. Individuální dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1919/35/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím individuální dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2017-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 10. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-03.doc, RK-35-2017-03, př. 1

04. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1920/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 178 030 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 30 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 178 000 Kč,
určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-35-2017-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-04.doc, RK-35-2017-04, př. 1, RK-35-2017-04, př. 2

05. Informace o platebním výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty.
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1921/35/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-05.doc, RK-35-2017-05, př. 1, RK-35-2017-05, př. 2

06. Odměna za splnění osobního cíle pro ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Na zasedání se dostavila J. Fischerová. D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, zdůvodnil radě kraje návrh stanovit odměnu ředitelce dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1922/35/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2017-06, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-06.doc, RK-35-2017-06, př. 1, RK-35-2017-06, př. 2, RK-35-2017-06, př. 3

07. FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01968.0022
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1923/35/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-07.doc, RK-35-2017-07, př. 1, RK-35-2017-07, př. 2, RK-35-2017-07, př. 3, RK-35-2017-07, př. 4

08. Obnova památek - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01938.0091
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1924/35/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-08.doc, RK-35-2017-08, př. 1, RK-35-2017-08, př. 2, RK-35-2017-08, př. 3, RK-35-2017-08, př. 4

09. Odměna za archeologický nález
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu rozhodnout o odměně za archeologický nález. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1925/35/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-09.doc, RK-35-2017-09, př. 1, RK-35-2017-09, př. 2, RK-35-2017-09, př. 3

10. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Krajem Vysočina v územním obvodu Jihočeského kraje a Jihočeským krajem v územním obvodu Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu souhlasit se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihočeským krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1926/35/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihočeským krajem, a to podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v rozsahu dle materiálu RK-35-2017-10, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-10.doc, RK-35-2017-10, př. 1

11. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zařadit níže uvedené akce do kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1927/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/150 Havlíčkův Brod ul. Žižkova a Dolní;
 • II/602 Velké Meziříčí vysokorychlostní vážení;
 • II/602 Stránecká Zhoř průtah,
do kapitoly Doprava, přílohy D2 Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-11.doc

12. Veřejná zakázka na služby: II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1928/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-35-2017-12, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-35-2017-12, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-35-2017-12, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-12.doc, RK-35-2017-12, př. 1, RK-35-2017-12, př. 2, RK-35-2017-12, př. 3

K bodům 13 17, 19 - 24, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

13. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Vilémovice
Usnesení 1929/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. a obci Horní Vilémovice dle materiálu RK-35-2017-13, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Vilémovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k. ú. a obci Horní Vilémovice dle materiálu RK-35-2017-13, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Vilémovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-13.doc, RK-35-2017-13, př. 1, RK-35-2017-13, př. 2, RK-35-2017-13, př. 2a

14. Darování pozemků v k. ú. a obci Okříšky
Usnesení 1930/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 1324/10 o výměře 6 m2 a par. č. 1324/11 o výměře 99 m2 oddělené z pozemku par. č. 1324/3, pozemek par. č. 1331/71 o výměře 205 m2 oddělený z pozemku par. č. 1331/3, pozemek par. č. 1331/69 o výměře 8 m2 oddělený z pozemku par. č. 1331/51, pozemky par. č. 1331/64 o výměře 67 m2, par. č. 1331/67 o výměře 87 m2 a par. č. 1331/68 o výměře 14 m2 oddělené z pozemku par. č. 1331/53 a pozemky par. č. 1331/63 o výměře 85 m2, par. č. 1331/65 o výměře 12 m2, par. č. 1331/66 o výměře 7 m2 a par. č. 1331/70 o výměře 111 m2 oddělené z pozemku par. č. 1331/55, vše dle  geometrického plánu č. 1306-41605/2017 v k. ú. a obci Okříšky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Okříšky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem par. č. 1324/10 o výměře 6 m2 a par. č. 1324/11 o výměře 99 m2 oddělené z pozemku par. č. 1324/3, pozemek par. č. 1331/71 o výměře 205 m2 oddělený z pozemku par. č. 1331/3, pozemek par. č. 1331/69 o výměře 8 m2 oddělený z pozemku par. č. 1331/51, pozemky par. č. 1331/64 o výměře 67 m2, par. č. 1331/67 o výměře 87 m2 a par. č. 1331/68 o výměře 14 m2 oddělené z pozemku par. č. 1331/53 a pozemky par. č. 1331/63 o výměře 85 m2, par. č. 1331/65 o výměře 12 m2, par. č. 1331/66 o výměře 7 m2 a par. č. 1331/70 o výměře 111 m2 oddělené z pozemku par. č. 1331/55, vše dle  geometrického plánu č. 1306-41605/2017 v k. ú. a obci Okříšky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Okříšky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-14.doc, RK-35-2017-14, př. 1

15. Darování pozemků v k. ú. a obci Sobíňov
Usnesení 1931/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 866/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 920 m2, par. č. 866/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 756 m2  a par. č. 866/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 989 m2, oddělené geometrickým plánem č. 522-175/2017 z pozemků par. č. 866/1, par. č. 866/5 a par. č. 866/6 v k. ú. a obci Sobíňov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sobíňov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 866/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 920 m2, par. č. 866/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 756 m2 a par. č. 866/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 989 m2, oddělené geometrickým plánem č. 522-175/2017 z pozemků par. č. 866/1, par. č. 866/5 a par. č. 866/6 v k. ú. a obci Sobíňov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sobíňov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-15.doc, RK-35-2017-15, př. 1

16. Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
Usnesení 1932/35/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-16.doc, RK-35-2017-16, př. 1, RK-35-2017-16, př. 2, RK-35-2017-16, př. 3

17. Darování pozemků v k. ú. a obci Brtnice
Usnesení 1933/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. a obci Brtnice par. č. st. 1532 zastavěná plocha o výměře 13 m2 a par. č. 2134/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 67 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1256-56/2017 z pozemku par. č. 2134/4 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. st. 1532 zastavěná plocha o výměře 13 m2 a par. č. 2134/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 67 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1256-56/2017 z pozemku par. č. 2134/4 v k. ú. a obci Brtnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-17.doc, RK-35-2017-17, př. 1, RK-35-2017-17, př. 1a

19. Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Polná
Usnesení 1934/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemek p. č. 2536/3, ostatní plocha, silnice o výměře 4040 m2 v k. ú. Polná, včetně tělesa pozemní komunikace se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout: převést darem pozemek KN  p. č. 2536/3, ostatní plocha, silnice o výměře 4040 m2 v k. ú. Polná, včetně tělesa pozemní komunikace se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.
odpovědnost: OM
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-19.doc, RK-35-2017-19, př. 1

20. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/399 křiž. III/39911- Dalešice - křiž. s II/351
Usnesení 1935/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/399 křiž. III/39911 Dalešice křiž. s II/351“ smlouvy zakládající právo investora provést stavbu, smlouvy nájemní a smlouvy o výpůjčce podle materiálu RK-35-2017-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-20.doc, RK-35-2017-20, př. 1, RK-35-2017-20, př. 2

21. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 8. stavba, úsek č. 2 - změna usnesení 1418/25/2017/RK ve znění usnesení 1604/28/2017/RK
Usnesení 1936/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1418/25/2017/RK ve znění usnesení 1604/28/2017/RK tak, že materiál RK-28-2017-29, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-35-2017-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-21.doc, RK-35-2017-21, př. 1, RK-35-2017-21, př. 2

22. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , změna usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK
Usnesení 1937/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK tak, že v materiálu RK-24-2017-25, př. 1, se část týkající se pozemků uvedených v řádku pod pořadovým číslem 26 v katastrálním území Rančířov nahrazuje materiálem RK-35-2017-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-22.doc, RK-35-2017-22, př. 1

23. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1938/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-35-2017-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 03. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-23.doc, RK-35-2017-23, př. 1

24. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1939/35/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-35-2017-24, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-35-2017-24, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-35-2017-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-24.doc, RK-35-2017-24, př. 1

18. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení 0764/15/2017/RK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o změně usnesení č. 0764/15/2017/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1940/35/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-18.doc, RK-35-2017-18, př. 1, RK-35-2017-18, př. 2

25. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jednotek a větracích jednotek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1941/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat účastníka řízení ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka Domky, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových rekonstrukce bytových jednotek a větracích jednotek“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit účastníkovi řízení bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-25.doc, RK-35-2017-25, př. 1, RK-35-2017-25, př. 2, RK-35-2017-25, př. 3

26. Investiční záměry projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem schválit investiční záměry uvedených projektů. Projednávání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1942/35/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o přípravě projektových žádostí s názvem „Transformace Domova Kamélie III.“ a „Transformace Domova Kamélie IV.“, dle materiálu RK-35-2017-26;
schvaluje
investiční záměry projektů „Transformace Domova Kamélie III.“ a „Transformace Domova Kamélie IV.“, dle materiálů RK-35-2017-26, př. 1, RK-35-2017-26, př. 2 a RK-35-2017-26, př. 3;
ukládá
odboru sociálních věcí a odboru majetkovému zpracování projektových žádostí, včetně povinných příloh, do výzvy č. 77 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III., dle materiálu RK-35-2017-26.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí
termín: 30. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-26.doc, RK-35-2017-26, př. 1, RK-35-2017-26, př. 2, RK-35-2017-26, př. 3, RK-35-2017-26, př. 4

34. Informace od MPSV k žádosti o dotaci z ISPROFIN na akci Domov Ždírec - pracoviště Jihlava
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, předkladatel navrhl odložit tento materiál a po jeho dopracování jej znovu předložit na příštím zasedání rady kraje k projednání. Rada kraje návrh předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-34.doc, RK-35-2017-34, př. 1

27. Návrh na prodloužení termínu odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit prodloužení termínu odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, pro rok 2017. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1943/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
prodloužení termínu odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, pro rok 2017 do 11. 12. 2017.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
termín: 11. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-27.doc, RK-35-2017-27, př. 1

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci prorodinné politiky
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1944/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 150 000 Kč organizaci Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, na provoz Centra podpory rodin Ruth dle materiálu RK-35-2017-28, př. 2;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-35-2017-28, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-28.doc, RK-35-2017-28, př. 1, RK-35-2017-28, př. 2

29. Předfinancování akce Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout Domovu důchodců Onšov bezúročnou zápůjčku k předfinancování uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1945/35/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o zápůjčce ve výši 3 056 777 Kč Domovu důchodců Onšov, příspěvkové organizaci, za účelem realizace projektu Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely dle materiálu RK-35-2017-29, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků ve výši 3 056 777 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitola Sociální věci, § 4350 Domovy pro seniory za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 3 056 777 Kč s určením pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci, na financování projektu Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-29.doc, RK-35-2017-29, př. 1, RK-35-2017-29, př. 2

30. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1946/35/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku osobního vozidla Chevrolet Aveo 1,2, inventární číslo 644441, rok pořízení 2007, pořizovací cena 269 000,- Kč, zůstatková cena k 5. 10. 2017 je 1,- Kč a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-30.doc

31. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1947/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v celkové výši 460 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-35-2017-31, př. 1;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-35-2017-31, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle materiálu RK-35-2017-31, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-31.doc, RK-35-2017-31, př. 1, RK-35-2017-31, př. 2, RK-35-2017-31, př. 3

32. Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. včetně navýšení osobních nákladů
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1948/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navýšení hodnoty obvyklých nákladů pro rok 2017 platných pro výpočet vyrovnávací platby v projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV.“ i pro výpočet vyrovnávací platby u sociálních služeb zařazených v uvedeném projektu pro kapacity těchto služeb dofinancované z rozpočtu kraje dle materiálu RK-35-2017-32, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 6 010 000 Kč ze zvláštního účtu projektu dle materiálu RK-35-2017-32, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-35-2017-32, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-32.doc, RK-35-2017-32, př. 1, RK-35-2017-32, př. 2, RK-35-2017-32, př. 3, RK-35-2017-32, př. 4

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci, na projekt Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1949/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu,) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím,) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 427 667,43 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 382 649,81 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 45 017,62 Kč) určenou pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 427 667,43 Kč u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, na financování projektu „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“ dle oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí.
odpovědnost: OSV, EO, ředitel Domova ve Zboží, p. o.
termín: 8. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-33.doc, RK-35-2017-33, př. 1

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení navýšení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb z kapitoly Sociální věci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1950/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 43 613 435 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-35-2017-35, př. 6;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu RK-35-2017-35, př. 1 v celkové výši 22 163 000 Kč;
 • Dodatek č. 2 Závazného pokynu zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2017 dle materiálu RK-35-2017-35, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu RK-35-2017-35, př. 1;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 20 712 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-35-2017-35, př. 2 a RK-35-2017-35, př. 3;
    • uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-35-2017-35, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-35.doc, RK-35-2017-35, př. 1, RK-35-2017-35, př. 2, RK-35-2017-35, př. 3, RK-35-2017-35, př. 4, RK-35-2017-35, př. 5, RK-35-2017-35, př. 6, RK-35-2017-35, př. 7, RK-35-2017-35, př. 8, RK-35-2017-35, př. 9

36. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden září 2017
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období leden září 2017. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1951/35/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden září 2017.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 3. listopadu 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-36.doc, RK-35-2017-36, př. 1

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1952/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 232 684 Kč při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 232 684 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-35-2017-37;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 232 684 Kč určenou na  pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Modernizace systému PACS v Nemocnici Třebíč (45 941 Kč), Modernizace systému PACS v Nemocnici Pelhřimov (45 910 Kč), Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové Město na Moravě (46 130 Kč), Modernizace systému PACS v Nemocnici Jihlava (45 500 Kč) a Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání (49 203 Kč);
ukládá
odboru analýz a podpory řízení, ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a ředitelce Gymnázia Třebíč po ukončení činností dle materiálů RK-35-2017-37, př. 1, RK-35-2017-37, př. 2, RK-35-2017-37, př. 3, RK-35-2017-37, př. 4, RK-35-2017-37, př. 5, RK-35-2017-37, př. 6, RK-35-2017-37, př. 7, RK-35-2017-37, př. 8, RK-35-2017-37, př. 9, RK-35-2017-37, př. 10 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu.
odpovědnost: OAPŘ, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Gymnázium Třebíč
termín: 31. 12. 2024
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-37.doc, RK-35-2017-37, př. 1, RK-35-2017-37, př. 2, RK-35-2017-37, př. 3, RK-35-2017-37, př. 4, RK-35-2017-37, př. 5, RK-35-2017-37, př. 6, RK-35-2017-37, př. 7, RK-35-2017-37, př. 8, RK-35-2017-37, př. 9, RK-35-2017-37, př. 10

38. Motivační stipendia na podporu učebních oborů - aktualizace pravidel
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu schválit úpravu pravidel rady kraje. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1953/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-35-2017-38, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-38.doc, RK-35-2017-38, př. 1, RK-35-2017-38, př. 2

39. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1954/35/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením projektoru TLP 671 pořízeného v roce 2000, Inventární číslo 12483, pořizovací cena 362 218 Kč, zůstatková cena 36 361 Kč a projektoru EPSON pořízeného v roce 2002, inventární číslo 12492, pořizovací cena 158 033 Kč, zůstatková cena 38 842 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií, Střední zdravotnickou školou, Střední odbornou školou služeb a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-35-2017-39.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu a ředitel Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava.
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-39.doc

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Gymnázium Velké Meziříčí
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1955/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3121 - Gymnázia, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia) rozpočtu kraje o částku 93 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 93 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 93 000 Kč u Gymnázia Velké Meziříčí, IČO 48895393 na pokrytí odpisů zhodnoceného majetku dle materiálu RK-35-2017-40;
ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 ve výši 93 000 Kč dle materiálu RK-35-2017-40;
 • řediteli Gymnázia Velké Meziříčí, IČO 48895393 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 93 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia Velké Meziříčí
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-40.doc, RK-35-2017-40, př. 1

41. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1956/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00309) o částku 17 243 Kč při současném  snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00324) o částku 17 243 Kč dle materiálu RK-35-2017-41;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 25 000 Kč spolku Pteam, z.s., se sídlem Chlumova 5429/1a, 586 01 Jihlava, IČO: 04028767 na účast na MS v terénním triatlonu 2017,
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-35-2017-41, př. 1.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-41.doc, RK-35-2017-41, př. 1

42. Žádost o platbu k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1957/35/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálů RK-35-2017-42, př. 1 a RK-35-2017-42, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálů RK-35-2017-42, př. 1 a RK-35-2017-42, př. 2;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit žádost o platbu v rámci projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“ na Státní fond životního prostředí.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-42.doc, RK-35-2017-42, př. 1, RK-35-2017-42, př. 2

43. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1958/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 27 868 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-43.doc

44. Smlouva o zajištění služeb
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o zajištění služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1959/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění služeb dle materiálu RK-35-2017-44, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-44.doc, RK-35-2017-44, př. 1

45. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1960/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-35-2017-45, př. 5 a RK-35-2017-45, př. 6.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-45.doc, RK-35-2017-45, př. 1, RK-35-2017-45, př. 2, RK-35-2017-45, př. 3, RK-35-2017-45, př. 4, RK-35-2017-45, př. 5, RK-35-2017-45, př. 6, RK-35-2017-45, př. 7

46. Podpora výzkumného projektu Ochrana vod - Pilotní ověření - management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje předložený návrh rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu daného projektu žadateli. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1961/35/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout:
 • poskytnout dotaci ve výši 979 544 Kč žadateli ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s., se sídlem Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 70851131 dle materiálu RK-35-2017-46, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-35-2017-46, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 2141 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch, o částku 405 000 Kč při současném snížení § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 405 000 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-46.doc, RK-35-2017-46, př. 1, RK-35-2017-46, př. 2

47. Vyhlášení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2017
M. Březina, ředitel sekce pro službu veřejnosti, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vyhlásit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1962/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017 dle materiálu RK-35-2017-47, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k prezentaci vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017 mezi organizacemi soukromého a veřejného sektoru působícími na území Kraje Vysočina;
 • zajistit sběr podaných přihlášek a vyplněných dotazníků a jejich předání externím certifikovaným hodnotitelům, které určí Sdružení pro oceňování kvality.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2017-47.doc, RK-35-2017-47, př. 1, RK-35-2017-47, př. 2, RK-35-2017-47, př. 3

48. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 35/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 14. 11. 2017, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Mgr. Pavel Franěk        ……...……………………………………Ing. Jan Hyliš        …..………………………………….……
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 35/2017 dne 31. 10. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 1. 11. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz