Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 35/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 35/2014, které se konalo dne 25. 11. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2014
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 25. 11. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
80. Návrh na prodej movitých věcí Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci;
81. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2014
 2. Smlouva zakládající právo provést stavbu v rámci akce III/01945 Rantířov - most ev. č. 01945-2, SO 301 potrubí kanalizace
 3. Výkup pozemku v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné
 4. Darování pozemku v k. ú. a obci Cejle
 5. Majetkové vypořádání pozemků se společností ČEZ, a.s.
 6. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Olešná - průtah - změna usnesení 2041/38/2013/RK
 7. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
 8. Majetkoprávní příprava akce II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most ev. č. 357-025
 9. Uzavření dohody o vzájemném vypořádání nároků pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602
 10. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Horní Dubenky
 11. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 12. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 13. Veřejná zakázka na služby Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - projektová dokumentace
 14. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 15. Veřejné zakázky na stavební práce zadávané v rámci projektu OPŽP na základě 60. Výzvy
 16. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792 , změna kupní ceny, změna usnesení.
 17. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Olešná - průtah , změna kupní ceny
 18. Veřejná zakázka na stavební práce: II/345 Chotěboř - průtah, úsek č. 2
 19. Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
 20. Závěrečná zpráva a žádost o platbu za malý projekt Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
 21. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/405 Příseka - obchvat
 22. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
 23. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Bezpečnostní dashboard (opakované vyhlášení)
 24. Veřejná zakázka Virtuální desktopy (opakované vyhlášení)
 25. Analýza stavu a potřeby zřízení geriatrická péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
 26. Smlouva o podnájmu části nemovitosti v užívání Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
 27. Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 28. Odůvodnění významné veřejné zakázky k projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace a zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na vybavení hematologie a transfuziologie
 30. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - vrácení dotace na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením stipendia
 31. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Partner AT-CZ PRO 2013+ a jeho ukončení
 32. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2015
 33. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 21
 34. Schválení zásad zastupitelstva a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU
 35. Hodnotící zpráva projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
 36. Projekty předkládané v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
 37. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 38. Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020
 39. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00919.0014
 40. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - upravená závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu včetně přepočtu finanční mezery
 41. Stanovení objemu prostředků na platy, související odvody a příděl do sociálního fondu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení)
 42. Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
 43. Stanovení platu ředitelce Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326
 44. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitelů příspěvkových organizací
 45. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 46. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 47. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 48. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za čtvrtou etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III .
 49. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace
 50. Podstatná změna č. XVIII v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 51. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 4. etapu projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 52. Návrh na podporu provozu Senior Pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 53. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 54. Schválení monitorovací zprávy č. 1 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Jeřišno o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
 56. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015
 57. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 11. 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014
 59. Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 60. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Třebíč
 61. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední školy stavební Jihlava
 62. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106
 63. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - změna závazných ukazatelů
 66. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
 68. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
 69. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
 70. Monitorování kvality vzdělávání
 71. Podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2014
 72. Školská rada - postup jmenování zástupců zřizovatele do školských rad
 73. Smlouva o partnerství s asociovanými partnery na mezinárodním projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Vaříme společně
 74. Grantová smlouva v rámci programu Erasmus+: Comenius - KA 2 na realizaci mezinárodního projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Vaříme společně
 75. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Proseč-Obořiště“, Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod“ a „Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III  Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon.“
 76. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 77. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 78. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí
 79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze jednotlivých soutěží s tématikou předcházení a třídění odpadů
 80. Návrh na prodej movitých věcí Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 81. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 82. Rozprava členů rady
Usnesení 2085/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 25. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 34/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

13. Veřejná zakázka na služby Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - projektová dokumentace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2086/35/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na služby „Střední průmyslová škola Třebíč demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny projektová dokumentace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 ZVZ v souladu s Výzvou a Zadávací dokumentací dle materiálu RK-35-2014-13, př. 1;
schvaluje
seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle materiálu RK-35-2014-13, př. 2;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-13.doc, RK-35-2014-13, př. 1, RK-35-2014-13, př. 2, RK-35-2014-13, př. 3, RK-35-2014-13, př. 4

15. Veřejné zakázky na stavební práce zadávané v rámci projektu OPŽP na základě 60. Výzvy
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o zahájení zadávacích řízení na níže uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2087/35/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Úspory energií Hotelová škola Třebíč budova internátu“ formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-35-2014-15, př. 2;
 • zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Úspory energií Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou pavilon Koželská“ formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-35-2014-15, př. 3;
 • zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Úspory energií Akademie-VOŠ, gymn. a SOŠ internát Světlá nad Sázavou“ formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-35-2014-15, př. 4;
 • zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Úspory energií Gymnázium Telč stará budova“ formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-35-2014-15, př. 5;
 • zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Úspory energií SPŠ Pelhřimov učební pavilon Friedova“ formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-35-2014-15, př. 6;
 • zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Úspory energií OA a HŠ Velké Meziříčí nová budova“ formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-35-2014-15, př. 7;
 • zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Úspory energií SŠ stavební Třebíč provozní budova“ formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-35-2014-15, př. 8;
 • zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Úspory energií SŠ automobilní Jihlava učební pavilon“ formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-35-2014-15, př. 9;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-15.doc, RK-35-2014-15, př. 1, RK-35-2014-15, př. 2, RK-35-2014-15, př. 3, RK-35-2014-15, př. 4, RK-35-2014-15, př. 5, RK-35-2014-15, př. 6, RK-35-2014-15, př. 7, RK-35-2014-15, př. 8, RK-35-2014-15, př. 9, RK-35-2014-15, př. 10, RK-35-2014-15, př. 11, RK-35-2014-15, př. 12, RK-35-2014-15, př. 13, RK-35-2014-15, př. 14, RK-35-2014-15, př. 15, RK-35-2014-15, př. 16, RK-35-2014-15, př. 17, RK-35-2014-15, př. 18, RK-35-2014-15, př. 19, RK-35-2014-15, př. 20, RK-35-2014-15, př. 21, RK-35-2014-15, př. 22, RK-35-2014-15, př. 23, RK-35-2014-15, př. 24, RK-35-2014-15, př. 25

K bodům 02 - 12, 14, 16, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Smlouva zakládající právo provést stavbu v rámci akce III/01945 Rantířov - most ev. č. 01945-2, SO 301 potrubí kanalizace
Usnesení 2088/35/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou kanalizace v rámci akce „III/01945 Rantířov most ev. č. 01945-2, SO 301 potrubí kanalizace“ na pozemku par. č. 300/1 ostatní plocha, silnice o výměře 1699 m2 v k. ú. a obci Rantířov v rozsahu projektové dokumentace;
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemku a obcí Rantířov na straně stavebníka smlouvu zakládající obci Rantířov právo provést stavbu kanalizace v rámci akce „III/01945 Rantířov most ev. č. 01945-2, SO 301 potrubí kanalizace“ na pozemku par. č. 300/1 ostatní plocha, silnice o výměře 1699 m2 v k. ú. a obci Rantířov v rozsahu projektové dokumentace.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-02.doc, RK-35-2014-02, př. 1

03. Výkup pozemku v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné
Usnesení 2089/35/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-03.doc, RK-35-2014-03, př. 1, RK-35-2014-03, př. 2

04. Darování pozemku v k. ú. a obci Cejle
Usnesení 2090/35/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat dle geometrického plánu č. 645-87/2014 nově utvořený pozemek par. č. 1422/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 63 m2 a díl „a“ o výměře 9 m2 oddělený z pozemku par. č. 1422/8 ostatní plocha, silnice o výměře 486 m2, vše v k. ú. a obci Cejle do vlastnictví obce Cejle;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem dle geometrického plánu č. 645-87/2014 nově utvořený pozemek par. č. 1422/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 63 m2 a díl „a“ o výměře 9 m2 oddělený z pozemku par. č. 1422/8 ostatní plocha, silnice o výměře 486 m2, vše v k. ú. a obci Cejle z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cejle.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-04.doc, RK-35-2014-04, př. 1

05. Majetkové vypořádání pozemků se společností ČEZ, a.s.
Usnesení 2091/35/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje pozemků par. č. 375/1 ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 3 466 m2 v k. ú. Skryje nad Jihlavou a par. č. 140 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 076 m2 v k. ú. Lipňany u Skryjí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-05.doc, RK-35-2014-05, př. 1, RK-35-2014-05, př. 2

06. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Olešná - průtah - změna usnesení 2041/38/2013/RK
Usnesení 2092/35/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-06.doc, RK-35-2014-06, př. 1, RK-35-2014-06, př. 2, RK-35-2014-06, př. 3

07. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
Usnesení 2093/35/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 3187/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 60 m2, par. č. 3187/4 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 264 m2, par. č. 3187/5 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 502 m2 a par. č. 3187/6 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 173 m2, oddělené GP č. 622-564/2014 z pozemku par. č. 3187/1 v k. ú. a obci Dolní Město z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-07.doc, RK-35-2014-07, př. 1

08. Majetkoprávní příprava akce II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most ev. č. 357-025
Usnesení 2094/35/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-08.doc, RK-35-2014-08, př. 1, RK-35-2014-08, př. 2, RK-35-2014-08, př. 3, RK-35-2014-08, př. 4

09. Uzavření dohody o vzájemném vypořádání nároků pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602
Usnesení 2095/35/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít se statutárním městem Jihlava Dohodu o vzájemném vypořádání nároků za bezesmluvní užívání částí pozemků v k. ú. Hosov dle materiálu RK-35-2014-09, př. 1 pro akci „II/602 hr. kraje Pelhřimov, 6. stavba křižovatka II/406 a II/602“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-09.doc, RK-35-2014-09, př. 1

10. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Horní Dubenky
Usnesení 2096/35/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zveřejnění záměru darování části pozemku par. č. 760/4 v k. ú. a obci Horní Dubenky na úřední desce krajského úřadu z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 760/4 v k. ú. a obci Horní Dubenky mezi Krajem Vysočina a obcí Horní Dubenky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-10.doc, RK-35-2014-10, př. 1

11. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 2097/35/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatků smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-35-2014-11, př. 1 a RK-35-2014-11, př. 3.
odpovědnost: ředitelka Domova bez zámku, příspěvková organizace, ředitel Horáckého divadla, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-11.doc, RK-35-2014-11, př. 1, RK-35-2014-11, př. 2, RK-35-2014-11, př. 3, RK-35-2014-11, př. 4

12. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2098/35/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-35-2014-12, př. 1upr1 a RK-35-2014-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-12.doc, RK-35-2014-12, př. 1, RK-35-2014-12, př. 2

14. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2099/35/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-35-2014-14, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-35-2014-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-14.doc, RK-35-2014-14, př. 1

16. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792 , změna kupní ceny, změna usnesení
Usnesení 2100/35/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-16.doc

17. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Olešná - průtah , změna kupní ceny
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh na změnu kupní ceny u pozemků v k. ú. Olešná u Pelhřimova a obci Olešná. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2101/35/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-17.doc

80. Návrh na prodej movitých věcí Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem prodat movitý majetek uvedené příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2102/35/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
převést úplatně movitý majetek pořízený v rámci akce „Nemocnice Havlíčkův Brod rozšíření ARO a JIP chirurgie“ v rozsahu a za pořizovací ceny dle materiálu RK-35-2014-80, př. 1 s tím, že dle výše uvedeného, je kupní cena stanovena ve výši 1 395 967 Kč včetně DPH a dále v kupní smlouvě bude upraveno, že úhrada kupní ceny bude realizována dle sjednaného splátkového kalendáře takto: 1. Splátka ve výši 293 964 Kč do 31. 1. 2015, 2. Splátka ve výši 293 965 Kč do 30. 6. 2015 a 3. Splátka ve výši 808 038 Kč do 30. 11. 2015;
ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace finanční závazek vzniklý z koupě movitého majetek pořízeného v rámci akce „Nemocnice Havlíčkův Brod rozšíření ARO a JIP chirurgie“ v rozsahu a za kupní cenu dle materiálu RK-35-2014-80, př. 1 zapracovat do finančního a investičního plánu v roce 2015.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-80.doc, RK-35-2014-80, př. 1

18. Veřejná zakázka na stavební práce: II/345 Chotěboř - průtah, úsek č. 2
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2103/35/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „II/345 Chotěboř průtah, úsek č. 2“ formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-35-2014-18, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na „II/345 Chotěboř průtah, úsek č. 2“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-35-2014-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-18.doc, RK-35-2014-18, př. 1, RK-35-2014-18, př. 2, RK-35-2014-18, př. 3

19. Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2104/35/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/150 Ledeč nad Sázavou zkapacitnění komunikace“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-35-2014-19, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku „II/150 Ledeč nad Sázavou zkapacitnění komunikace“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-35-2014-19, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-19.doc, RK-35-2014-19, př. 1, RK-35-2014-19, př. 2, RK-35-2014-19, př. 3

20. Závěrečná zpráva a žádost o platbu za malý projekt Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství, předložili radě kraje návrh schválit závěrečnou zprávu a žádost o platbu za malý projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2105/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou zprávu a žádost o platbu za malý projekt Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2014-20, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-35-2014-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 28. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-20.doc, RK-35-2014-20, př. 1

K bodům 21, 22, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

21. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/405 Příseka - obchvat
Usnesení 2106/35/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/405 Příseka - obchvat dle materiálu RK-35-2014-21, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-21.doc, RK-35-2014-21, př. 1

22. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
Usnesení 2107/35/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov dle materiálu RK-35-2014-22, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-22.doc, RK-35-2014-22, př. 1

23. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Bezpečnostní dashboard (opakované vyhlášení)
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o zahájení a způsobu zadání shora uvedené veřejné zakázky. Ze zasedání se omluvil L. Joukl. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2108/35/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zahájení a zadání veřejné zakázky „Bezpečnostní dashboard (opakované vyhlášení)“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-35-2014-23, př. 1upr1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-35-2014-23, př. 2;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Bezpečnostní dashboard (opakované vyhlášení)“ plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Bezpečnostní dashboard (opakované vyhlášení)“ posoudí hodnotící komise;
ukládá
 • odboru informatiky dopracovat zadávací dokumentaci dle případných připomínek Centra pro regionální rozvoj ČR a následně takto upravený materiál předložit radě kraje na vědomí;
 • odboru informatiky zajištění řádného průběhu zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Bezpečnostní dashboard (opakované vyhlášení)" dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky a to v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-23.doc, RK-35-2014-23, př. 1, RK-35-2014-23, př. 2

24. Veřejná zakázka Virtuální desktopy (opakované vyhlášení)
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh schválit pořadí nabídek na uvedenou veřejnou zakázku a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2109/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Virtualizované desktopy (opakované vyhlášení) dle materiálu RK-35-2014-24, př. 5;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče dle materiálu RK-35-2014-24, př. 5 jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku Virtualizované desktopy (opakované vyhlášení);
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-24.doc, RK-35-2014-24, př. 1, RK-35-2014-24, př. 2, RK-35-2014-24, př. 3, RK-35-2014-24, př. 4, RK-35-2014-24, př. 5

25. Analýza stavu a potřeby zřízení geriatrická péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí analýzu stavu a potřeby zřízení geriatrická péče v nemocnicích kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2110/35/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
analýzu stavu a potřeby zřízení geriatrická péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-35-2014-25, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-25.doc, RK-35-2014-25, př. 1

26. Smlouva o podnájmu části nemovitosti v užívání Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Smlouvy o podnájmu části nemovitosti v užívání uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2111/35/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání dle materiálu RK-35-2014-26, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-26.doc, RK-35-2014-26, př. 1

27. Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2112/35/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2014-27, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 5. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-27.doc, RK-35-2014-27, př. 1

28. Odůvodnění významné veřejné zakázky k projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění významné veřejné zakázky k danému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2113/35/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit odůvodnění významné veřejné zakázky dle materiálu RK-35-2014-28, př. 1;
 • pověřit hejtmana Kraje Vysočina rozhodnout o změnách odůvodnění významné veřejné zakázky, bude-li to nezbytné v souvislosti s výsledky připomínkového řízení řídícího orgánu k zadávací dokumentaci; změnou nesmí dojít ke změně hlavního předmětu a účelu veřejné zakázky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-28.doc, RK-35-2014-28, př. 1, RK-35-2014-28, př. 2

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace a zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na vybavení hematologie a transfuziologie
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2114/35/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení dle materiálu RK-35-2014-29, př. 6;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši  8 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 8 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ke krytí výdajů na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 8 200 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 8 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ o 8 200 000 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ke krytí výdajů na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení;
ukládá
řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části finančních prostředků a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení;
souhlasí
s přípravou a realizací veřejné zakázky na dodávky realizované v rámci 1. etapy pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie před schválením finančního krytí z rozpočtu zřizovatele.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-29.doc, RK-35-2014-29, př. 1, RK-35-2014-29, př. 2, RK-35-2014-29, př. 3, RK-35-2014-29, př. 4, RK-35-2014-29, př. 5, RK-35-2014-29, př. 6

30. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - vrácení dotace na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplácením stipendia
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2115/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 000 Kč původně určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na výplatu stipendia při současném zvýšení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 6 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 6 000 Kč z důvodu vrácení dotace v souvislosti s ukončením závazkového vztahu mezi nemocnicí a studentem.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-30.doc, RK-35-2014-30, př. 1, RK-35-2014-30, př. 2

31. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Partner AT-CZ PRO 2013+ a jeho ukončení
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2116/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Partner AT-CZ PRO 2013+ o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 437 948,35 Kč (16 058 €) a Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 26 142,64 Kč (944,63 €);
 • převod přijatých dotací a konečného zůstatku včetně úroků připsaných za 4. čtvrtletí 2014 na zvláštním účtu projektu Partner AT-CZ PRO 2013+ do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-31.doc, RK-35-2014-31, př. 1

32. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2015
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2117/35/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu RK-35-2014-32, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-32.doc, RK-35-2014-32, př. 1, RK-35-2014-32, př. 2, RK-35-2014-32, př. 3, RK-35-2014-32, př. 4

33. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 21
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2118/35/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle materiálu RK-35-2014-33, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-33.doc, RK-35-2014-33, př. 1

34. Schválení zásad zastupitelstva a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2119/35/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU dle materiálu RK-35-2014-34, př. 1;
 • vyhlásit soutěž o cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2014 dle materiálu RK-35-2014-34, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-34.doc, RK-35-2014-34, př. 1

35. Hodnotící zpráva projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí Hodnotící zprávu projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 za období let 2013 a 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2120/35/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Hodnotící zprávu projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 za období let 2013 a 2014 dle materiálu RK-35-2014-35, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-35.doc, RK-35-2014-35, př. 1

36. Projekty předkládané v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o projektech předložených v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů a ústavů AVČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2121/35/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o projektech Myoelektrické přípravky pro terapii následků poranění mozku dle materiálu RK-35-2014-36, př. 3, Sluchové poruchy během stárnutí dle materiálu RK-35-2014-36, př. 4 a Konzervace dřeva z archeologických nálezů dle materiálu RK-35-2014-36, př. 5;
souhlasí
se zapojením Muzea Vysočiny Jihlava, p. o., se sídlem Masarykovo náměstí 55, Jihlava, IČO: 00090735 do projektu Konzervace dřeva z archeologických nálezů dle materiálu RK-35-2014-36, př. 5;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-35-2014-36, př. 6, RK-35-2014-36, př. 7 a RK-35-2014-36, př. 8.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-36.doc, RK-35-2014-36, př. 1, RK-35-2014-36, př. 2, RK-35-2014-36, př. 3, RK-35-2014-36, př. 4, RK-35-2014-36, př. 5, RK-35-2014-36, př. 6, RK-35-2014-36, př. 7, RK-35-2014-36, př. 8

37. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí ukončení realizace uvedeného projektu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2122/35/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení realizace projektu „Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“ Vysočina Tourism příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2014-37, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch a položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 389 437,80 odpovídající vlastnímu podílu financování ve výši 7,5% z celkových uznatelných nákladů projektu „Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“ s určením pro Vysočina Tourism příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 389 437,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 389 437,80 s určením na pokrytí vlastního  podílu organizace na spolufinancování projektu „Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“ dle materiálu RK-35-2014-37, př. 2;
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 401 933,80 Kč v souvislosti s poslední splátkou půjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na předfinancování projektu „Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: OKPPCR, OE, ředitel Vysočiny Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-37.doc, RK-35-2014-37, př. 1, RK-35-2014-37, př. 2, RK-35-2014-37, př. 3

38. Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Strategii rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2123/35/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Strategii rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020 dle materiálu RK-35-2014-38, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-38.doc, RK-35-2014-38, př. 1, RK-35-2014-38, př. 2

39. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00919.0014
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zdůvodnila radě kraje návrh prodloužit termín dokončení projektu „Divadelní Přibyslav 2014“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2124/35/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00919.0014 dle materiálu RK-35-2014-39, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 10. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-39.doc, RK-35-2014-39, př. 1, RK-35-2014-39, př. 2, RK-35-2014-39, př. 3

40. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - upravená závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu včetně přepočtu finanční mezery
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zdůvodnila radě kraje návrh změnit usnesení č. 1528/25/2014/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2125/35/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 1528/25/2014/RK ze dne 26. 8. 2014 tak, že se materiál RK-25-2014-52, př. 1 nahrazuje materiálem RK-35-2014-40, př. 1, materiál RK-25-2014-52, př. 2 nahrazuje materiálem RK-35-2014-40, př. 2 a materiál RK-25-2014-52, př. 3 nahrazuje materiálem RK-35-2014-40, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 28. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-40.doc, RK-35-2014-40, př. 1, RK-35-2014-40, př. 2, RK-35-2014-40, př. 3

41. Stanovení objemu prostředků na platy, související odvody a příděl do sociálního fondu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení)
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2126/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 (§ 6172) o částku 174 tis. Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 235 tis. Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 7 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 242 tis. Kč z důvodu nečerpání navýšených prostředků na nově schválená místa v plné výši a při současném zohlednění dopadu změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších přepisů.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-41.doc

42. Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu souhlasit se záměrem vyhlásit cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2127/35/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem vyhlásit cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle materiálu RK-35-2014-42 s předpokladem každoročního opakování;
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci při vyhlášení a udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle materiálu RK-35-2014-42, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • předložit návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost k projednání v orgánech kraje;
 • připravit a předložit návrh komplexního organizačního zajištění aktivity k projednání v orgánech kraje;
 • projednat záměr s předpokládanými partnery dle předloženého materiálu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-42.doc, RK-35-2014-42, př. 1

43. Stanovení platu ředitelce Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovit plat ředitelce uvedené základní školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2128/35/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-43.doc, RK-35-2014-43, př. 1, RK-35-2014-43, př. 2

44. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitelů příspěvkových organizací
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2129/35/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-44.doc, RK-35-2014-44, př. 1, RK-35-2014-44, př. 2

45. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2130/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, spočívající ve zvýšení běžných výdajů o částku 287 000 Kč při současném snížení kapitálových výdajů o částku 287 000 Kč s určením na nákup evakuačních podložek pro evakuaci imobilních klientů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-45.doc

K bodům 46 48, 51, 53, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

46. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz I.“
Usnesení 2131/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz I o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 12 623 458,35 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSPMP Těchobuz I.“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-46.doc

47. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“
Usnesení 2132/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz III o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1 116 728,25 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSPMP Těchobuz III.“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-47.doc

48. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za čtvrtou etapu projektu „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III“.
Usnesení 2133/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 7 564 688,27 Kč určenou na financování projektu „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-48.doc

51. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 4. etapu projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Usnesení 2134/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Jinošov II. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 13 303 192,90 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSP Jinošov II.“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-51.doc

53. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz II.“
Usnesení 2135/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz II o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 7 619 050,85 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSPMP Těchobuz II.“
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-53.doc

49. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2136/35/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • Automobil Škoda 1203, rok pořízení 1995, inventární číslo IM220037 pořizovací cena 319 323,- Kč, zůstatková cena k 19. 11. 2014 je 0,- Kč;
 • Automatická pračka, rok pořízení 1995, inventární číslo 1M220038, pořizovací cena 145 400,- Kč, zůstatková cena je 0,- Kč,
a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-49.doc

50. Podstatná změna č. XVIII v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje navrhovanou změnu v daném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2137/35/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o změnách v projektu;
ukládá
odborům majetkovému a sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-50.doc

52. Návrh na podporu provozu Senior Pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu poskytnout Městu Pelhřimov dotaci na podporu provozu Senior Pointu v Pelhřimově. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2138/35/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Městu Pelhřimov dotaci na provoz Senior Pointu ve výši 45 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče dle materiálu RK-35-2014-52, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-52.doc, RK-35-2014-52, př. 1, RK-35-2014-52, př. 2

54. Schválení monitorovací zprávy č. 1 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu k výše uvedenému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2139/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-35-2014-54, př. 1 a RK-35-2014-54, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2014-54, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-54.doc, RK-35-2014-54, př. 1, RK-35-2014-54, př. 2

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Jeřišno o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2140/35/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Obci Jeřišno, IČ 00267571 na odstranění povodňových škod ve výši 57 000 Kč dle materiálu RK-35-2014-55, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 57 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 57 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-55.doc, RK-35-2014-55, př. 1, RK-35-2014-55, př. 2, RK-35-2014-55, př. 3

56. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2141/35/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-35-2014-56, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-35-2014-56, př. 1;
 • schválit:
 • Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu RK-35-2014-56, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2015 dle materiálu RK-35-2014-56, př. 3;
 • vyhlásit Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu RK-35-2014-56, př. 4.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-56.doc, RK-35-2014-56, př. 1, RK-35-2014-56, př. 2, RK-35-2014-56, př. 2a, RK-35-2014-56, př. 3, RK-35-2014-56, př. 4, RK-35-2014-56, př. 4a

57. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 11. 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 11. 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2142/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 dle materiálu RK-35-2014-57, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-35-2014-57, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-35-2014-57, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-57.doc, RK-35-2014-57, př. 1, RK-35-2014-57, př. 2, RK-35-2014-57, př. 3

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2143/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na Rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014 ve výši 99 151 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598, o účelovou dotaci MŠMT na Rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014 ve výši 99 151 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014 Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou ve výši 99 151 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-58.doc

59. Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu poskytnout školám příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích v roce 2014. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2144/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz krajským příspěvkovým organizacím na úhradu nostrifikačních zkoušek na gymnáziích podle materiálu RK-35-2014-59, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-59.doc, RK-35-2014-59, př. 1

K bodům 60, 61, 63, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

60. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Třebíč
Usnesení 2145/35/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením Osciloskopu Tetronix, inventární číslo 502673, datum pořízení 1993, pořizovací cena 168 279 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-35-2014-60.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-60.doc

61. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední školy stavební Jihlava
Usnesení 2146/35/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením serveru IBM x Series 220, datum pořízení 2002, inventární číslo 30119, pořizovací cena 208 263 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Střední školy stavební Jihlava dle materiálu RK-35-2014-61;
 • s vyřazením souboru 16 ks počítačů, datum pořízení 2004, inventární číslo 30123, pořizovací cena 385 149 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Střední školy stavební Jihlava dle materiálu RK-35-2014-61.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Jihlava
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-61.doc

63. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Usnesení 2147/35/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením multimediálního pracoviště DHM 82 (počítač mini TOWER, monitor 17 CRT, fax-telefon, inkoustová tiskárna HP), datum pořízení 2002, inventární číslo 082, pořizovací cena 131 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod dle materiálu RK-35-2014-63.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-63.doc

62. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s žádostí ředitelky Základní školy Bystřice nad Pernštejnem o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2148/35/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2014-62, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní školy Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-62.doc, RK-35-2014-62, př. 1

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2149/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o celkovou částku 642 200 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o celkovou  částku 642 200 Kč dle materiálu RK-35-2014-64, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám a školským zařízením zřizovaným krajem o finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s lékařskými prohlídkami žáků a studentů dle materiálu RK-35-2014-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-64.doc, RK-35-2014-64, př. 1

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - změna závazných ukazatelů
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2150/35/2014/RK
Rada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, IČO 62540009 ve výši 279 000 Kč dle materiálu RK-35-2014-65;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3121 Gymnázia, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 279 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 279 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů „Odvod z investičního fondu“ o částku 279 000 Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 279 000 Kč Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, IČO 62540009 z důvodu pokrytí mzdových prostředků;
souhlasí
s použitím prostředků na provoz u Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov, IČO 62540009 na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 279 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 123 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov
termín: do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-65.doc, RK-35-2014-65, př. 1, RK-35-2014-65, př. 2

66. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s žádostí Gymnázia Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2151/35/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2014-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč.
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-66.doc, RK-35-2014-66, př. 1

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2152/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3114 Speciální základní školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 23 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) o částku 23 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z investičního fondu“ o částku 23 000 Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 23 000 Kč Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou, IČO 48895555 na pokrytí zvýšených odpisů hmotného investičního majetku a opravy kompenzačních pomůcek;
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou, IČO 48895555 ve výši 23 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, statutární zástupce Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
termín: prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-67.doc, RK-35-2014-67, př. 1

68. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, sdělili radě kraje podrobnosti k návrhu souhlasit s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2153/35/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2014 dle materiálu RK-35-2014-68, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-68.doc, RK-35-2014-68, př. 1

69. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2154/35/2014/RK
Rada kraje
jmenuje
 • hodnotící komisi dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež ve složení:
 • ČSSD Josef Myslivec, Zdeněk Sedláček;
 • ODS Martina Bártová;
 • KDU-ČSL Magda Vaňková;
 • KSČM Roman Ondrušek;
 • TOP 09 a STAN Ladislav Bárta;
 • Pro Vysočinu Jan Burda;
 • Magdu Vaňkovou předsedkyní hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-69.doc

70. Monitorování kvality vzdělávání
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu poskytnout podporu na monitorování kvality vzdělávání v učebních oborech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2155/35/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit záměr poskytnout středním školám zřizovaným krajem finanční podporu na používání standardizovaného monitorovacího nástroje v učebních oborech skupiny H:
 • ve výši 100 Kč na každého žáka či žákyni ze třetího ročníku učebních oborů skupiny H; maximálně však do výše skutečných nákladů;
 • částkou 100 Kč na každého žáka či žákyni z prvního ročníku učebních oborů skupiny H; maximálně však do výše skutečných nákladů.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-70.doc, RK-35-2014-70, př. 1

71. Podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2014
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh souhlasit s podporou aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2156/35/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s podporou aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2014 dle materiálu RK-35-2014-71, př. 1 z rozpočtu kraje z kapitoly Školství, mládeže a sportu, UZ 00302 Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství maximálně do výše 110 000 Kč;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu předložit radě kraje k projednání rozpočtové opatření.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-71.doc, RK-35-2014-71, př. 1, RK-35-2014-71, př. 2

72. Školská rada - postup jmenování zástupců zřizovatele do školských rad
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh vzít na vědomí postup pro výběr zástupců zřizovatele ve školských radách. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2157/35/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
postup navrhování a jmenováním členů školských rad za zřizovatele ve školách zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů RK-35-2014-72, př. 1, RK-35-2014-72, př. 2 a RK-35-2014-72, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-72.doc, RK-35-2014-72, př. 1, RK-35-2014-72, př. 2, RK-35-2014-72, př. 3

73. Smlouva o partnerství s asociovanými partnery na mezinárodním projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Vaříme společně
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu uzavřít Smlouvu o partnerství s asociovanými partnery společného projektu s názvem Vaříme společně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2158/35/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství na projektu s názvem Vaříme společně pro zajištění projektové spolupráce s partnery projektu dle materiálu RK-35-2014-73, př. 1;
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství na projektu s názvem Vaříme společně pro zajištění projektové spolupráce s partnery projektu dle materiálu RK-35-2014-73, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
termín: leden 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-73.doc, RK-35-2014-73, př. 1

74. Grantová smlouva v rámci programu Erasmus+: Comenius - KA 2 na realizaci mezinárodního projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Vaříme společně
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Pech, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít grantovou smlouvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2159/35/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít grantovou smlouvu číslo: 2014-1-CZ01-KA201-001986 pro zajištění realizace mezinárodního projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Vaříme společně dle materiálu RK-35-2014-74, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-74.doc, RK-35-2014-74, př. 1

75. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců Proseč-Obořiště“, „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod“ a „Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III  Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon.“
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projety. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2160/35/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 1 532 526,60 Kč za realizaci projektu Revitalizace parků v  zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina Domov důchodců Proseč-Obořiště,“ dále o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 487 910,75 Kč za realizaci projektu Revitalizace parků v  zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina Nemocnice Havlíčkův Brod“ a o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 1 298 115,07 Kč za realizaci projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III  Nemocnice Jihlava diagnostický pavilon“.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-75.doc

76. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2161/35/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2014-76, př. 1;
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10078526 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina Ústav sociální péče - Křižanov“ dle materiálu RK-35-2014-76, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 25. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-76.doc, RK-35-2014-76, př. 1, RK-35-2014-76, př. 2

77. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2162/35/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2014-77, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu č. 13142436 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Biodiverzita II. PR Pařez“ dle materiálu RK-35-2014-77, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-77.doc, RK-35-2014-77, př. 1, RK-35-2014-77, př. 2

78. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2163/35/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-35-2014-78, př. 1, RK-35-2014-78, př. 2, RK-35-2014-78, př. 3, RK-35-2014-78, př. 4, RK-35-2014-78, př. 5, RK-35-2014-78, př. 6.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 25. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-78.doc, RK-35-2014-78, př. 1, RK-35-2014-78, př. 2, RK-35-2014-78, př. 3, RK-35-2014-78, př. 4, RK-35-2014-78, př. 5, RK-35-2014-78, př. 6

79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze jednotlivých soutěží s tématikou předcházení a třídění odpadů
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2164/35/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Životní prostředí, § 3727 Prevence vzniku odpadů dary vítězům soutěží dle materiálu RK-35-2014-79, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2014-79, př. 3.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 12. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-79.doc, RK-35-2014-79, př. 1, RK-35-2014-79, př. 2, RK-35-2014-79, př. 3

81. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu o návrhu uzavřít smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2165/35/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2014-81, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu č. 13149386 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Biodiverzita II. PR Vílanecké rašeliniště“ dle materiálu RK-35-2014-81, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2014-81.doc, RK-35-2014-81, př. 1, RK-35-2014-81, př. 2

82. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 35/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 2. 12. 2014, v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 35/2014 dne 25. 11. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 27. 11. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz