Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 32/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 32/2014, které se konalo dne 27. 10. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2014
Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 27. 10. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast M. Hyského a Z. Chláda.
P. Krčál požádal o vyřazení bodů 54. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci (Zdrojové materiály: RK-32-2014-54.doc, RK-32-2014-54, př. 1, RK-32-2014-54, př. 2) a 55. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci (Zdrojové materiály: RK-32-2014-55.doc, RK-32-2014-55, př. 1, RK-32-2014-55, př. 2, RK-32-2014-55, př. 3, RK-32-2014-55, př. 4) z důvodu nutného dopracování těchto materiálů.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny další návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2014
 2. Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 3. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 4. Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
 5. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 6. Změna usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/ZK a 0411/05/2014/ZK
 7. Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 8. Nabytí pozemků v k. ú. Pelhřimov
 9. Uzavření smlouvy zakládajících právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje, II. stavba
 10. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu vynucené přeložky veřejné komunikační sítě v rámci stavby II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
 11. Darování a výkup pozemků v k. ú. a obci Rybné
 12. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 13. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 14. Zařazení nové akce Střední průmyslová škola Třebíč - havárie, oprava oken Demlova do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 15. Uzavření dalších smluv v rámci přípravy stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah
 16. Žádost vlastníka o uzavření nájemní smlouvy k pozemku v k. ú. a obci Stáj
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03718 v k. ú. Suky
 18. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/357 Strachujov - Jimramov
 19. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2014
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí
 21. Veřejná zakázka na služby: II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025
 22. Veřejná zakázka na služby: PD-07-2014, komunikace E
 23. Zpráva o pokroku č. 2 projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
 24. Zpráva o pokroku č. 4 projektu II/406 Telč - průtah
 25. Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu č. 2 projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
 26. Veřejná zakázka Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - stavební a restaurátorské práce
 27. Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace pro účely zkvalitnění ICT prostředků v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
 28. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 29. Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na akci Regionální síť mikroregionu Horácko
 30. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Bezpečnostní dashboard
 31. Smlouva o společném postupu mezi Krajem Vysočina a Městem Chotěboř, výstavba optické metropolitní sítě MAN Chotěboř
 32. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků - splátka půjčky poskytnuté v roce 2012 Energetické agentuře Vysočiny
 33. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 34. Zpráva o realizaci projektu a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 3. monitorovacího období projektu Angažovanci
 35. Žádost o podstatnou změnu projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 36. Hodnotící zpráva - Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže 2014 pořádané Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
 37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední odborná škola Nové Město na Moravě
 38. Změny ve zřizovací listině
 39. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Evropské literární setkání mládeže 2015
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů
 41. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 v Plzeňském kraji
 42. Projekt Schools as learning institiutions - příspěvek partnerům na realizaci projektu
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí zápůjčky pro Základní školu speciální a Praktickou školu Černovice
 44. Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
 45. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - převod prostředků na realizaci mezinárodního projektu Vaříme společně
 47. Projekt Od myšlenky k výrobku - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 48. Motivační stipendia na podporu učebních oborů
 49. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III
 50. Návrh na úpravu investičního plánu u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace včetně rozpočtového opatření - úprava závazných ukazatelů
 51. Podstatná změna č. XVII v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 52. Podstatná změna č. XVI projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 53. 5. Monitorovací zpráva projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
 55. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2014
 57. Návrh na poskytnutí dotace na realizaci projektu prevence kriminality - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 58. Návrh na poskytnutí věcného daru guvernérovi provincie Hubei
 59. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2014
 60. Jmenování člena Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
 61. Jmenování na pracovní místo vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina
 62. Dar pro příspěvkovou organizaci
 63. Rozprava členů rady

Usnesení 1914/32/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 27. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 31/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádala radu kraje o stanovení platů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, s účinností od 1. 11. 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1915/32/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-02.doc

03. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Bartoš, vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti, informoval radu kraje o návrhu vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1916/32/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-32-2014-03, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-32-2014-03, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-32-2014-03, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-03.doc, RK-32-2014-03, př. 1, RK-32-2014-03, př. 2, RK-32-2014-03, př. 3

L. Joukl navrhl projednání bodů 04 – 06, 08 - 13, 15 a 17 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

04. Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
Usnesení 1917/32/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 1370/9 o výměře 147 m2 oddělený geometrickým plánem č. 980-32/2014 z pozemku par. č. 1370/1 v k. ú. a obci Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1370/9 o výměře 147 m2 oddělený geometrickým plánem č. 980-32/2014 z pozemku par. č. 1370/1 v k. ú. a obci Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-04.doc, RK-32-2014-04, př. 1, RK-32-2014-04, př. 2

05. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1918/32/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálů RK-32-2014-05, př. 1 a RK-32-2014-05, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-05.doc, RK-32-2014-05, př. 1, RK-32-2014-05, př. 2

06. Změna usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/ZK a 0411/05/2014/ZK
Usnesení 1919/32/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/ZK a 0411/05/2014/ZK tak, že materiál ZK-05-2014-47, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-32-2014-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-06.doc, RK-32-2014-06, př. 1

08. Nabytí pozemků v k. ú. Pelhřimov
Usnesení 1920/32/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 1668/5 o výměře 28 m2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek par. č. 1667/11 o výměře 18 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Pelhřimov, z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-08.doc, RK-32-2014-08, př. 1

09. Uzavření smlouvy zakládajících právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje, II. stavba
Usnesení 1921/32/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-09.doc

10. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu vynucené přeložky veřejné komunikační sítě v rámci stavby II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
Usnesení 1922/32/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím povinným ze služebnosti a O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle jako budoucím oprávněným ze služebnosti, spočívající v právu zřízení a provozování vynucené přeložky veřejné komunikační sítě v rámci stavby II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba a s tím souvisejícím právem vstupu a vjezdu budoucího oprávněného ze služebnosti či jeho dodavatelů na části budoucích služebných pozemků par. č. 1787/1 a par. č. 1787/37 v katastrálním území Kejžlice za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 100 Kč bez DPH dle smlouvy dle materiálu RK-32-2014-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-10.doc, RK-32-2014-10, př. 1

11. Darování a výkup pozemků v k. ú. a obci Rybné
Usnesení 1923/32/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 783/3 o výměře 147 m2, par. č. 783/8 o výměře 46 m2, par. č. 783/9 o výměře 29 m2, díl b, díl d, díl i a díl l zaměřené geometrickým plánem č. 143-75/2014 z pozemků par. č. 783/1 a 793/1 v k. ú. a obci Rybné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybné;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout převést darem pozemky par. č. 783/3 o výměře 147 m2, par. č. 783/8 o výměře 46 m2, par. č. 783/9 o výměře 29 m2, díl b, díl d, díl i a díl l zaměřené geometrickým plánem č. 143-75/2014 z pozemků par. č. 783/1 a 793/1 v k. ú. a obci Rybné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybné;
 • rozhodnout nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-32-2014-11, př. 1 za kupní cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-11.doc, RK-32-2014-11, př. 1, RK-32-2014-11, př. 2

12. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1924/32/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-32-2014-12, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-32-2014-12, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 2203/1 v k. ú. Ostrov nad Oslavou zastavěnou chodníkem do vlastnictví města Ostrov nad Oslavou;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1219 v k. ú. Stonařov zastavěnou chodníkem do vlastnictví městyse Stonařov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-12.doc, RK-32-2014-12, př. 1

13. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1925/32/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-32-2014-13, př. 1 a RK-32-2014-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 01. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-13.doc, RK-32-2014-13, př. 1, RK-32-2014-13, př. 2

15. Uzavření dalších smluv v rámci přípravy stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah
Usnesení 1926/32/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s Českou republikou zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, nájemní smlouvu dle materiálu RK-32-2014-15, př. 1 na část pozemku par. č. 2160/1 o výměře 205 m2 (167 m2 dočasný zábor + 38 m2 trvalý zábor) v k. ú. a obci Nový Rychnov pro akci II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah za nájemné ve výši 1 547 Kč/rok;
 • uzavřít s Českou republikou zastoupenou Státním pozemkovým úřadem, nájemní smlouvu dle materiálu RK-32-2014-15, př. 2 na část pozemku par. č. 94/6 o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov pro akci II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah za nájemné ve výši 40 Kč/rok.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-15.doc, RK-32-2014-15, př. 1, RK-32-2014-15, př. 2, RK-32-2014-15, př. 3

17. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03718 v k. ú. Suky
Usnesení 1927/32/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek od vlastníka vedeného v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-32-2014-17, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-17.doc, RK-32-2014-17, př. 1, RK-32-2014-17, př. 2

07. Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1928/32/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit záměr prodeje nemovitostí dle materiálu RK-32-2014-07, př. 2 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • při prodeji nemovitostí dle materiálu RK-32-2014-07, př. 2, vybrat zájemce o koupi obálkovou metodou ve smyslu článku 5. Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
podmínky a termíny výběrového řízení včetně závazného obsahu nabídky koupě nemovitostí předkládané do výběrového řízení dle materiálu RK-32-2014-07, př. 3;
jmenuje
komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek dle materiálu RK-32-2014-07, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-07.doc

14. Zařazení nové akce Střední průmyslová škola Třebíč - havárie, oprava oken Demlova do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zařazení nové akce do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1929/32/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Střední průmyslová škola Třebíč - havárie, oprava oken Demlova do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 27. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-14.doc

16. Žádost vlastníka o uzavření nájemní smlouvy k pozemku v k. ú. a obci Stáj
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1930/32/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-16.doc

18. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/357 Strachujov - Jimramov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření níže uvedených smluv v rámci přípravy stavby II/357 Strachujov - Jimramov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1931/32/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi městysem Jimramov, se sídlem náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov, IČ 002 94 471 na straně pronajímatele a vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně nájemce a investora smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na části pozemků par. č. 876/3, par. č. 899/1, par. č. 991/1, par. č. 1232/2, par. č. 1248/5 a par. č. 1248/9 v k. ú. a obci Jimramov a na část pozemku par. č. 815/5 v k. ú. Strachujov a obci Jimramov pro akci II/357 Strachujov - Jimramov a to na dobu 8 měsíců;
 • uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky a na pozemky dle materiálu RK-32-2014-18, př. 1, pro akci II/357 Strachujov - Jimramov a to na dobu 8 měsíců za nájemné ve výši 7 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-18.doc, RK-32-2014-18, př. 1, RK-32-2014-18, př. 2

19. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2014
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, předložily radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1932/32/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2014 dle materiálu RK-32-2014-19, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 25. listopadu 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-19.doc, RK-32-2014-19, př. 1

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1933/32/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 100 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy
termín: prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-20.doc

21. Veřejná zakázka na služby: II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na služby pro vypracování projektové dokumentace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1934/32/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025 formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-32-2014-21, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-32-2014-21, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-21.doc, RK-32-2014-21, př. 1, RK-32-2014-21, př. 2, RK-32-2014-21, př. 3

22. Veřejná zakázka na služby: PD-07-2014, komunikace E
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1935/32/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby PD-07-2014, komunikace E formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-32-2014-22, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na PD-07-2014, komunikace E dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-32-2014-22, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-22.doc, RK-32-2014-22, př. 1, RK-32-2014-22, př. 2, RK-32-2014-22, př. 3

L. Joukl navrhl projednání bodů 23 – 25 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

23. Zpráva o pokroku č. 2 projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
Usnesení 1936/32/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zprávu o pokroku č. 2 projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda dle materiálu RK-32-2014-23, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-32-2014-23, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 7. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-23.doc, RK-32-2014-23, př. 1, RK-32-2014-23, př. 2

24. Zpráva o pokroku č. 4 projektu II/406 Telč - průtah
Usnesení 1937/32/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zprávu o pokroku č. 4 projektu II/406 Telč - průtah dle materiálu RK-32-2014-24, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-32-2014-24, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 7. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-24.doc, RK-32-2014-24, př. 1, RK-32-2014-24, př. 2

25. Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu č. 2 projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
Usnesení 1938/32/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu č. 2 projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba dle materiálu RK-32-2014-25, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálů RK-32-2014-25, př. 1 a RK-32-2014-25, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-25.doc, RK-32-2014-25, př. 1, RK-32-2014-25, př. 2

26. Veřejná zakázka Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - stavební a restaurátorské práce
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, předložily radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce týkající se komplexní obnovy kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1939/32/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2014-26, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - stavební a restaurátorské práce formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálů RK-32-2014-26, př. 2upr1 a RK-32-2014-26, př. 2a;
stanoví,
že hodnotící komise posoudí kvalifikaci veřejné zakázky s názvem Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen - stavební a restaurátorské práce;
jmenuje
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-26.doc, RK-32-2014-26, př. 1, RK-32-2014-26, př. 2, RK-32-2014-26, př. 2a, RK-32-2014-26, př. 3, RK-32-2014-26, př. 4

27. Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace pro účely zkvalitnění ICT prostředků v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí finančních prostředků pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina určených na realizaci projektu Standard ICT 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1940/32/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o celkovou částku 7 300 000 Kč, z toho:
  • 1 570 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  • 1 980 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  • 970 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
  • 1 270 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  • 1 510 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy, ÚZ 00502 ve stejné výši 7 300 000 Kč
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 570 000 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 980 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 970 000 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 270 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 510 000 Kč
za účelem krytí investičních způsobilých výdajů projektu Standard ICT 2014
 • změnu investičních plánů u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v souvislosti s realizací projektu Standard ICT 2014 dle materiálu RK-32-2014-27, př. 1;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat při realizaci projektu Standard ICT 2014 v souladu s pravidly pro poskytnutí dotace dle materiálu RK-32-2014-27, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-27.doc, RK-32-2014-27, př. 1, RK-32-2014-27, př. 2

28. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1941/32/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2014-28, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 7. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-28.doc, RK-32-2014-28, př. 1

29. Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na akci Regionální síť mikroregionu Horácko
K. Mayerová, úřednice na úseku koncepce IT 03, seznámila radu kraje s žádostí o prodloužení termínu pro čerpání finančních prostředků z důvodu mimořádné rozsáhlosti projektu. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1942/32/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-32-2014-29, př. 2.
odpovědnost: OI
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-29.doc, RK-32-2014-29, př. 1, RK-32-2014-29, př. 2

30. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Bezpečnostní dashboard
K. Mayerová, úřednice na úseku koncepce IT 03, předložila radě kraje na vědomí upravenou zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce Bezpečnostní dashboard. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1943/32/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
upravenou zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce Bezpečnostní dashboard, dle materiálu RK-32-2014-30, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 27. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-30.doc, RK-32-2014-30, př. 1

31. Smlouva o společném postupu mezi Krajem Vysočina a Městem Chotěboř, výstavba optické metropolitní sítě MAN Chotěboř
K. Mayerová, úřednice na úseku koncepce IT 03, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů s městem Chotěboř na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výstavba optické metropolitní sítě MAN Chotěboř“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1944/32/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na společnou veřejnou zakázku malého rozsahu Kraje Vysočina a Města Chotěboř Výstavba optické metropolitní sítě MAN Chotěboř, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu RK-32-2014-31, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu dle materiálu RK-32-2014-31, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-31.doc, RK-32-2014-31, př. 1

32. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků - splátka půjčky poskytnuté v roce 2012 Energetické agentuře Vysočiny
B. Šprynarová, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a E. Leligdonová, pracovnice oddělení regionálního rozvoje, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1945/32/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů) o částku 1 000 000 Kč v souvislosti s vratkou splátek půjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na předfinancování projektu FUWA - Future of Waste a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-32.doc

33. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
B. Šprynarová, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a E. Leligdonová, pracovnice oddělení regionálního rozvoje, seznámily radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1946/32/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-33.doc

34. Zpráva o realizaci projektu a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 3. monitorovacího období projektu Angažovanci
B. Šprynarová, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a E. Leligdonová, pracovnice oddělení regionálního rozvoje, předložily radě kraje na vědomí Zprávu o realizaci projektu a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 3. monitorovacího období projektu Angažovanci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1947/32/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2014-34, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2014-34, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-34.doc, RK-32-2014-34, př. 1, RK-32-2014-34, př. 2

35. Žádost o podstatnou změnu projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
B. Šprynarová, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a E. Leligdonová, pracovnice oddělení regionálního rozvoje, seznámily radu kraje s návrhem žádosti o podstatnou změnu rozpočtu projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1948/32/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálech RK-32-2014-35, př. 1 a RK-32-2014-35, př. 2;
rozhoduje
podat žádost o podstatnou změnu rozpočtu projektu dle materiálu RK-32-2014-35, př. 1 a RK-32-2014-35, př. 2;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit žádost o podstatnou změnu rozpočtu projektu dle materiálů RK-32-2014-35, př. 1 a RK-32-2014-35, př. 2 na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
odpovědnost: ORR
termín: 7. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-35.doc, RK-32-2014-35, př. 1, RK-32-2014-35, př. 2

37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední odborná škola Nové Město na Moravě
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložila radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku z užívání Střední odborné školy Nové Město na Moravě. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1949/32/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Škoda Felicia LXI, RZ 1J5 8818, rok výroby 2 000, inventární číslo 2400856 z majetku kraje způsobem navrženým Střední odbornou školou Nové Město na Moravě dle materiálu RK-32-2014-37.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-37.doc

38. Změny ve zřizovací listině
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámila radu kraje s návrhem dodatku Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1950/32/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-32-2014-38, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-38.doc, RK-32-2014-38, př. 1

39. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Evropské literární setkání mládeže 2015
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1951/32/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-39.doc, RK-32-2014-39, př. 1, RK-32-2014-39, př. 2, RK-32-2014-39, př. 3, RK-32-2014-39, př. 4

36. Hodnotící zpráva - Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže 2014 pořádané Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1952/32/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina spočívající ve snížení položky 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů o částku 1 200 tis. Kč při současném zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku 1 200 tis. Kč v souvislosti se změnou přijetí účastnických poplatků;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku 565,15 tis. Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 565,15 tis. Kč) rozpočtu kraje na realizaci ZODM 2014;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí hodnotící zprávu k ZODM 2014 dle materiálu RK-32-2014-36, př. 1 a přehled čerpání na zvláštním účtu kraje dle materiálu RK-32-2014-36, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-36.doc, RK-32-2014-36, př. 1, RK-32-2014-36, př. 2

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1953/32/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 ve výši 23 117,97 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 23 117,97 Kč na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-40.doc

41. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 v Plzeňském kraji
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovala radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti výpravy Kraje Vysočina na LODM 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1954/32/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti výpravy Kraje Vysočina na LODM 2015 dle materiálu RK-32-2014-41, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 1. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-41.doc, RK-32-2014-41, př. 1

42. Projekt Schools as learning institiutions - příspěvek partnerům na realizaci projektu
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložila radě kraje ke schválení návrh zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerům na realizaci projektu Schools as learning institiutions. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1955/32/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerům na realizaci projektu Schools as learning institiutions v celkové výši 69 818 Kč, dle materiálu RK-32-2014-42, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-42.doc, RK-32-2014-42, př. 1

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí zápůjčky pro Základní školu speciální a Praktickou školu Černovice
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1956/32/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o zápůjčce za účelem realizace projektu Základní školy speciální a Praktické školy Černovice Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání dětí a žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem v základní škole speciální dle materiálu RK-32-2014-43, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3114 Speciální základní školy o částku 150 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 150 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-43.doc, RK-32-2014-43, př. 1

44. Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámila radu kraje s návrhem aktualizace uvedených Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1957/32/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-32-2014-44, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-44.doc, RK-32-2014-44, př. 1, RK-32-2014-44, př. 2

45. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložila radě ke schválení aktualizovaná Pravidla Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1958/32/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež dle materiálu RK-32-2014-45, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-45.doc, RK-32-2014-45, př. 1, RK-32-2014-45, př. 2, RK-32-2014-45, př. 3, RK-32-2014-45, př. 4

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - převod prostředků na realizaci mezinárodního projektu Vaříme společně
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovala radu kraje o návrhu převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet projektu Vaříme společně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1959/32/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet projektu Vaříme společně do výše 565 000 Kč s tím, že finance budou uvolňovány podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-46.doc, RK-32-2014-46, př. 1, RK-32-2014-46, př. 2

47. Projekt Od myšlenky k výrobku - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Od myšlenky k výrobku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1960/32/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Od myšlenky k výrobku s reg. č. CZ.1.11/3.4.00/27.01345 dle materiálu RK-32-2014-47, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2014-47, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-47.doc, RK-32-2014-47, př. 1

48. Motivační stipendia na podporu učebních oborů
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložila radě kraje ke schválení Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1961/32/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-32-2014-48, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 28. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-48.doc, RK-32-2014-48, př. 1, RK-32-2014-48, př. 2

49. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1962/32/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 7 464 415,00 Kč určenou na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-49.doc

50. Návrh na úpravu investičního plánu u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace včetně rozpočtového opatření - úprava závazných ukazatelů
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh úpravy investičního plánu u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1963/32/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a § 4350 - Domovy pro seniory (Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace), spočívající ve snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč při současném navýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 100 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz snížení o 100 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele investiční dotace o 100 000 Kč u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace na přestavbu sociálního zařízení;
 • změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, pro rok 2014 dle materiálu RK-32-2014-50, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický a ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-50.doc, RK-32-2014-50, př. 1, RK-32-2014-50, př. 2, RK-32-2014-50, př. 3

51. Podstatná změna č. XVII v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s podstatnou změnou v projektu Transformace ÚSP Křižanov I. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1964/32/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o změnách v projektu;
ukládá
odborům majetkovému a sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-51.doc

52. Podstatná změna č. XVI projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení oznámení příjemce o změně v uvedeném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1965/32/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-32-2014-52, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-32-2014-52 a RK-32-2014-52, př. 1 a zapracovat obsah materiálu RK-32-2014-52, př. 1 do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-52.doc, RK-32-2014-52, př. 1

53. 5. Monitorovací zpráva projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje 5. Monitorovací zprávu projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1966/32/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-32-2014-53, př. 1 a RK-32-2014-53, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2014-53, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály externímu řídícímu orgánu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-53.doc, RK-32-2014-53, př. 1, RK-32-2014-53, př. 2

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1967/32/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MV ve výši 666 000 Kč na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s podmínkami MV-GŘ HZS ČR rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2014 v celkové výši 2 798 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu RK-32-2014-56, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-56.doc, RK-32-2014-56, př. 1, RK-32-2014-56, př. 2, RK-32-2014-56, př. 3

57. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 8/2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1968/32/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 8/2014 dle materiálu RK-32-2014-57, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 27. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-57.doc, RK-32-2014-57, př. 1

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2014
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1969/32/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2014 poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 67 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany následujícím obcím:
 • Obec Dobronín, IČO 00285749 20 000 Kč;
 • Obec Zvole, IČO 00295817 20 000 Kč;
 • Obec Nová Ves u Chotěboře, IČO 00579980 4 000 Kč;
 • Obec Lipnice nad Sázavou, IČO 00267813 4 000 Kč;
 • Obec Babice, IČO 00375357 7 000 Kč;
 • Obec Olešná, IČO 00515761 4 000 Kč;
 • Obec Svépravice, IČO 00515825 4 000 Kč;
 • Obec Kuklík, IČO 00599514 4 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-58.doc, RK-32-2014-58, př. 1, RK-32-2014-58, př. 2

59. Návrh na poskytnutí dotace na realizaci projektu prevence kriminality - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace organizaci Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, na realizaci projektu Ukážu vám, co dokážu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1970/32/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku organizaci Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 ve výši 60 000 Kč na realizaci projektu Ukážu vám, co dokážu dle materiálu RK-32-2014-59, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-59.doc, RK-32-2014-59, př. 1, RK-32-2014-59, př. 2

60. Návrh na poskytnutí věcného daru guvernérovi provincie Hubei
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí věcného daru guvernérovi provincie Hubei. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1971/32/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-60.doc

61. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2014
V. Novotný seznámil radu kraje s předloženými zápisy o provedení kontroly č. 1/2014, 2/2014 a 3/2014, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1972/32/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2014, 2/2014 a 3/2014, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-32-2014-61, př. 1, RK-32-2014-61, př. 2, RK-32-2014-61, př. 3.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-61.doc, RK-32-2014-61, př. 1, RK-32-2014-61, př. 2, RK-32-2014-61, př. 3

62. Jmenování člena Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
V. Novotný požádal radu kraje o jmenování člena Dopravní komise Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1973/32/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 27. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-62.doc

63. Jmenování na pracovní místo vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s průběhem výběrového řízení na pozici vedoucího Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1974/32/2014/RK
Rada kraje
jmenuje
na návrh ředitele krajského úřadu Ing. Ladislava Seidla, MBA na pracovní místo vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2014-63, př. 3.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 1. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-63.doc, RK-32-2014-63, př. 1, RK-32-2014-63, př. 2, RK-32-2014-63, př. 3

64. Dar pro příspěvkovou organizaci
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh poskytnutí finančního daru příspěvkové organizaci Dětský domov, Jemnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1975/32/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2014-64, př. 1.
odpovědnost: ředitel
termín: 27. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2014-64.doc, RK-32-2014-64, př. 1

65. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 32/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 11. 2014, v 7:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 32/2014 dne 27. 10. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 27. 10. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz