Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 30/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 30/2017, které se konalo dne 26. 9. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2017
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 26. 9. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast J. Fischerové, P. Pacala a pozdější příchod V. Novotného.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2017
 2. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 3. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 4. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 5. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 6. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
 7. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
 8. Žádost o změnu termínu realizace akce Urban Art Festival 2017
 9. Podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.
 10. Dohoda o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací na akci II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410-014
 11. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
 12. Výkup a prodej pozemků v k. ú. Sirákovice a obci Golčův Jeníkov
 13. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 14. Uzavření nájemní smlouvy na části pozemků v k.ú. Doupě
 15. Darování pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
 16. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro MŠ a ZŠ
 19. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 20. Rozprava členů rady

Usnesení 1687/30/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 26. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 29/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02, 03 v bloku.
K předkládaným bodům odboru informatiky nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. Na jednání se dostavil V. Novotný.

02. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Usnesení 1688/30/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2017-02, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2017-02.doc, RK-30-2017-02, př. 1, RK-30-2017-02, př. 2

03. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Usnesení 1689/30/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2017-03, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2017-03.doc, RK-30-2017-03, př. 1, RK-30-2017-03, př. 2, RK-30-2017-03, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 04, 05 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

04. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1690/30/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2017-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 6. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2017-04.doc, RK-30-2017-04, př. 1

05. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1691/30/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního účelového a věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-30-2017-05, př. 1 a RK-30-2017-05, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 6. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2017-05.doc, RK-30-2017-05, př. 1, RK-30-2017-05, př. 2

06. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o stanovení platu ředitelkám a ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1692/30/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2017-06.doc, RK-30-2017-06, př. 1, RK-30-2017-06, př. 2, RK-30-2017-06, př. 3, RK-30-2017-06, př. 4

07. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1693/30/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 6/2017 dle materiálu RK-30-2017-07, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 26. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2017-07.doc, RK-30-2017-07, př. 1

08. Žádost o změnu termínu realizace akce Urban Art Festival 2017
J. Běhounek informoval radu kraje o předloženém návrhu uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1694/30/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-30-2017-08, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2017-08.doc, RK-30-2017-08, př. 1, RK-30-2017-08, př. 2, RK-30-2017-08, př. 3

09. Podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1695/30/2017/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V. dle materiálu RK-30-2017-09, př. 1, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost k výzvě č. 005.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2017-09.doc, RK-30-2017-09, př. 1, RK-30-2017-09, př. 2

10. Dohoda o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací na akci II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410-014
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na budoucího investora, tj. KSÚSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1696/30/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na budoucího investora, tj. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2017-10, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2017-10.doc, RK-30-2017-10, př. 1

11. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření Smlouvy zakládající oprávnění ke stavbě mezi statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1697/30/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu zakládající oprávnění ke stavbě mezi statutárním městem Jihlava na straně vlastníka a budoucího vlastníka a Krajem Vysočina na straně investora v rozsahu dle materiálu RK-30-2017-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. října 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2017-11.doc, RK-30-2017-11, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 12, 13, 15 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

12. Výkup a prodej pozemků v k. ú. Sirákovice a obci Golčův Jeníkov
Usnesení 1698/30/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2017-12.doc, RK-30-2017-12, př. 1, RK-30-2017-12, př. 1a, RK-30-2017-12, př. 1b, RK-30-2017-12, př. 2

13. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1699/30/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-30-2017-13, př. 1 a RK-30-2017-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2017-13.doc, RK-30-2017-13, př. 1, RK-30-2017-13, př. 2

15. Darování pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
Usnesení 1700/30/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 1033/10 o výměře 108 m2, oddělený geometrickým plánem 720,391-58/2017 z pozemku par. č. 1033/1 v k. ú. Český Herálec a obci Herálec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. par. č. 1033/10 o výměře 108 m2, oddělený geometrickým plánem 720,391-58/2017 z pozemku par. č. 1033/1 v k.ú. Český Herálec a obci Herálec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. listopadu 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2017-15.doc, RK-30-2017-15, př. 1, RK-30-2017-15, př. 1a

14. Uzavření nájemní smlouvy na části pozemků v k.ú. Doupě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu uzavření nájemní smlouvy s Lesy České republiky, s. p. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1701/30/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Lesy České republiky, s. p. na straně pronajímatele, smlouvu nájemní na části pozemků par. č. 392, par. č. 393 a par. č. 417/4, vše v k. ú. Doupě o celkové výměře 567 m2, a to na dobu určitou počínaje dnem předání staveniště Krajem Vysočina zhotoviteli stavby a konče dnem vydání kolaudačního souhlasu stavby Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn oprava studny a ZTI za nájemné ve výši 11 Kč/m2/rok + DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2017-14.doc, RK-30-2017-14, př. 1

16. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, informovali radu kraje o žádosti Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov o udělení souhlasu s uzavřením dvou darovacích smluv, týkajících se přijetí finančních účelových darů do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1702/30/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních darů pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov dle materiálů RK-30-2017-16, př. 1 a RK-30-2017-16, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2017-16.doc, RK-30-2017-16, př. 1, RK-30-2017-16, př. 2, RK-30-2017-16, př. 3

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1703/30/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 1 000 000 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-30-2017-17.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2017-17.doc

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro MŠ a ZŠ
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1704/30/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 123 073,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČO 70836329 o částku 123 073,80 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-30-2017-18.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2017-18.doc

19. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1705/30/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-30-2017-19, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-30-2017-19, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2017-19.doc, RK-30-2017-19, př. 1, RK-30-2017-19, př. 2, RK-30-2017-19, př. 3

20. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 30/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 10. 2017, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jana Fialová, MBA               …..………………………………….……


Ing. Bc. Martin Hyský               …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 30/2017 dne 26. 9. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 26. 9. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz