Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 29/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 29/2017, které se konalo dne 19. 9. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2017
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 19. 9. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
J. Fischerová předložila radě kraje návrh na vyřazení bodu 37. FOND VYSOČINY - změna usnesení v rámci GP Klenotnice Vysočiny 2017 (Zdrojové materiály: RK-29-2017-37.doc, RK-29-2017-37, př. 1, RK-29-2017-37, př. 2, RK-29-2017-37, př. 3, RK-29-2017-37, př. 4) z programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2017
 2. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty
 3. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 4. Dohoda o převodu práv a povinností z územního souhlasu s umístěním stavby
 5. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
 6. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky III/3494 Uhřínov - průtah v km 5,228 - 5,886
 7. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Velké Meziříčí
 8. Návrh na zařazení nové akce SPŠ Třebíč - havárie, oprava kanalizace ul. Demlova do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
 9. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu pro akci Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou
 10. Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
 11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 12. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 13. Darování pozemků v k. ú. Podmoklany, v k. ú. Hudeč
 14. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Luka nad Jihlavou a k. ú. Otín nad Jihlavou - změna usnesení 0107/02/2015/ZK
 15. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
 16. Udělení plné moci městu Žďár nad Sázavou k zajištění kácení dřevin v k.ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou
 17. Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Moravské Budějovice
 18. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
 19. Prodej nemovité věci v k. ú. Havlíčkův Brod
 20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Panské Dubenky
 21. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Bedřichov u Jihlavy
 22. Stavba II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 , zrušení věcného břemene
 23. Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba
 24. Rozhodnutí o uzavření licenční smlouvy mezi Krajem Vysočina a Spolkem pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.
 25. Projektový záměr - CEF TELECOM - eHealth 2017 NIX-ZD.CZ II - Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice - ePreskripce a eDispenzace
 26. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 27. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 28. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 29. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 30. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace - souhlas s uzavřením smlouvy o umístění AED pro Kraj Vysočina
 31. Dodatek ke Smlouvě o nájmu prostor pro potřeby výjezdové základy Ledeč nad Sázavou pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 32. Vyhodnocení konkrétních návrhů spolupráce mezi nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
 33. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na opravu heliportu pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 34. Odměny za splnění osobních cílů pro ředitelky/ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 35. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 36. FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01968.0019
 1. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova Ždírec, příspěvkové organizace
 2. Havarijní pojištění vozidel Domova Lidmaň, příspěvkové organizace a Domova ve Věži, příspěvkové organizace
 3. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
 4. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
 5. 3. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně
 7. Návrh na poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno na realizaci projektu Kambala - dobrovolnické centrum - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 8. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Kultura paliativního přístupu v pobytových sociálních službách
 9. Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2018
 10. Dofinancování projektu Perspektiva pro budoucnost mladých techniků realizovaného Střední průmyslovou školou Třebíč - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 11. Pověření příspěvkové organizace kraje přípravou, podáním a realizací krajského projektu na rok 2018 se zaměřením na primární prevenci
 12. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ I
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu -Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace - změna závazných ukazatelů
 16. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce a darovací smlouvy pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
 17. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
 20. Fond Vysočiny - Grantový program Jednorázové akce 2016 - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
 21. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 22. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt na biodiverzitu - Asanační opatření na území PR Na Podlesích
 23. Zpráva o realizaci č. 3 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
 24. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
 25. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 26. Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II - podání 2. žádosti o platbu
 27. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 28. Projekt na posílení biodiverzity - EVL V Kopaninách
 29. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 30. Náhrady škody, pohledávky
 31. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
 32. Rozprava členů rady
Usnesení 1620/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 19. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 28/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností MARELL s .r.o. Brno. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1621/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností MARELL s .r.o. se sídlem Brno Královo Pole, Herčíkova 246/1a, PSČ 612000 dle materiálu RK-29-2017-02, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-02.doc, RK-29-2017-02, př. 1

03. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu zařadit níže uvedené akce do kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1622/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/152 Jaroměřice nad Rokytnou průtah;
 • II/387 křiž. s I/19 hr. kraje;
 • II/354 Ostrov nad Oslavou křiž. s II/602,
do kapitoly Doprava, přílohy D2 Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-03.doc

04. Dohoda o převodu práv a povinností z územního souhlasu s umístěním stavby
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu uzavřít dohodu o postoupení práv a povinností z investorství k uvedenému stavebnímu objektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1623/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o postoupení práv a povinností z investorství ke stavebnímu objektu „VPIC Humpolec PE ul. Lnářská (překládka SEK v majetku CETIN z důvodu rozšíření ul. Lnářská v Humpolci)“ v rozsahu územního souhlasu č. j.: MUHU/21885/2017/Hr ze dne 24. 8. 2017, dle materiálu RK-29-2017-04, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-04.doc, RK-29-2017-04, př. 1

05. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1624/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/602 Jihlava most ev. č. 602-043“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-29-2017-05, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-29-2017-05, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/602 Jihlava most ev. č. 602-043“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-29-2017-05, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-05.doc, RK-29-2017-05, př. 1, RK-29-2017-05, př. 2, RK-29-2017-05, př. 3

06. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky III/3494 Uhřínov - průtah v km 5,228 - 5,886
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek na uvedenou veřejnou zakázku a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1625/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky „III/3494 Uhřínov - průtah v km 5,228 - 5,886“ dle materiálu RK-29-2017-06, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČO 41601645, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-29-2017-06, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-06.doc, RK-29-2017-06, př. 1, RK-29-2017-06, př. 2

07. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Velké Meziříčí
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1626/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-29-2017-07, př. 1.
odpovědnost: OM, ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-07.doc, RK-29-2017-07, př. 1

K bodům 08 16, 19 - 23, 68, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

08. Návrh na zařazení nové akce SPŠ Třebíč - havárie, oprava kanalizace ul. Demlova do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
Usnesení 1627/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „SPŠ Třebíč havárie, oprava kanalizace ul. Demlova“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 29. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-08.doc

09. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu pro akci Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou
Usnesení 1628/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s městem Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 002 67 759 na straně vlastníka dotčených pozemků a Krajem Vysočina na straně investora smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“ na částech pozemků par. č. par. č. 875/3, par. č. 2273/15 a par. č. 2273/16 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-29-2017-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-09.doc, RK-29-2017-09, př. 1, RK-29-2017-09, př. 2

10. Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
Usnesení 1629/29/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-10.doc, RK-29-2017-10, př. 1, RK-29-2017-10, př. 2, RK-29-2017-10, př. 3, RK-29-2017-10, př. 4, RK-29-2017-10, př. 5

11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1630/29/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-29-2017-11, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-29-2017-11, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-29-2017-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-11.doc, RK-29-2017-11, př. 1

12. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1631/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-29-2017-12, př. 1, RK-29-2017-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-12.doc, RK-29-2017-12, př. 1, RK-29-2017-12, př. 2

13. Darování pozemků v k. ú. Podmoklany, v k. ú. Hudeč
Usnesení 1632/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
Zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky p. č. 415/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 347 m2, oddělený geometrickým plánem č. 193-1120/2017, PGP-863/2017-601 z pozemků KN p. č. 355/1 a p. č. 415, p. č. 365/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1252 m2, p. č. 365/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 v k. ú. Podmoklany a pozemky KN p. č. 752/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1414 m2, p. č. 752/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, p. č. 752/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m2, p. č. 752/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 93 m2, p. č. 752/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1356 m2 a p. č. 752/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 471 m2 v k. ú. Hudeč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany;
doporučuje
Zastupitelstvu kraje rozhodnout: převést darem pozemek p. č. 415/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 347 m2, oddělený geometrickým plánem č. 193-1120/2017, PGP-863/2017-601 z pozemků KN p. č. 355/1 a p. č. 415, pozemky KN p. č. 365/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1252 m2, p. č. 365/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 v k. ú. Podmoklany a pozemky KN p. č. 752/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1414 m2, p. č. 752/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, p. č. 752/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m2, p. č. 752/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 93 m2, p. č. 752/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1356 m2 a p. č. 752/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 471 m2 v k. ú. Hudeč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany.
odpovědnost: OM
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-13.doc, RK-29-2017-13, př. 1, RK-29-2017-13, př. 1a

14. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Luka nad Jihlavou a k. ú. Otín nad Jihlavou - změna usnesení 0107/02/2015/ZK
Usnesení 1633/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky dle materiálu RK-29-2017-14, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0107/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 tak, že materiál ZK-02-2015-46, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-29-2017-14, př. 1 a materiál ZK-02-2015-46, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-29-2017-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-14.doc, RK-29-2017-14, př. 1, RK-29-2017-14, př. 2, RK-29-2017-14, př. 3

15. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
Usnesení 1634/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočiny záměr darování pozemků par. č. 524/9 o výměře 4 m2 a par. č. 524/10 o výměře 12 m2 oddělených dle geometrického plánu č. 1661-10/2017 z pozemku par. č. 524/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava do vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • uzavřít se statutárním městem Jihlava na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně povinného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti užívání části pozemku par. č. 524/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava, a to bezúplatně;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 524/9 o výměře 4 m2 a par. č. 524/10 o výměře 12 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 1661-10/2017 z pozemku par. č. 524/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • nabýt darem pozemek par. č. 332/58 o výměře 23 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 1661-10/2017 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-15.doc, RK-29-2017-15, př. 1, RK-29-2017-15, př. 2

16. Udělení plné moci městu Žďár nad Sázavou k zajištění kácení dřevin v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou
Usnesení 1635/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
udělit plnou moc městu Žďár nad Sázavou, zastoupenému starostou Ing. Zdeňkem Navrátilem, k podání žádosti o pokácení 1 ks dřevin rostoucích mimo les na pozemku par. č. 647/1 v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-16.doc, RK-29-2017-16, př. 1

19. Prodej nemovité věci v k. ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 1636/29/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-19.doc, RK-29-2017-19, př. 1, RK-29-2017-19, př. 2, RK-29-2017-19, př. 3

20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Panské Dubenky
Usnesení 1637/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. a obci Panské Dubenky dle GP č. 128-7904/2016 par. č. 941/34 o výměře 199 m2, par. č.  941/35 o výměře 29 m2, par. č. 941/36 o výměře 17 m2, oddělené z pozemků par. č. 941/12 a par. č. 941/13 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Panské Dubenky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle GP č. 128-7904/2016 v k. ú. a obci Panské Dubenky par. č. 941/34 o výměře 199 m2, par. č.  941/35 o výměře 29 m2, par. č. 941/36 o výměře 17 m2, oddělené z pozemků par. č. 941/12 a par. č. 941/13 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Panské Dubenky;
 • nabýt darem pozemek dle GP č. 128-7904/2016 v k. ú. a obci Panské Dubenky par. č. 941/9 o výměře 13 m2 , oddělený z pozemků par. č. 1/3, par. č. 7/2, par. č. 941/9, par. č. 941/10, par. č. 950/7, z vlastnictví obce Panské Dubenky do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-20.doc, RK-29-2017-20, př. 1, RK-29-2017-20, př. 1a

21. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Bedřichov u Jihlavy
Usnesení 1638/29/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OM
termín: 30. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-21.doc, RK-29-2017-21, př. 1, RK-29-2017-21, př. 2

22. Stavba II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 , zrušení věcného břemene
Usnesení 1639/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Valeč smlouvu o zrušení věcného břemene k vybudování a údržbě STL a VTL plynovodu na pozemku par. č. 663/58 v k. ú. Valeč u Hrotovic.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-22.doc

23. Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba
Usnesení 1640/29/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-23.doc, RK-29-2017-23, př. 1

68. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
Usnesení 1641/29/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OM
termín: 19. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-68.doc, RK-29-2017-68, př. 1, RK-29-2017-68, př. 2

17. Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Moravské Budějovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zveřejnit záměr prodeje nemovité věci v k. ú. a obci Moravské Budějovice. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1642/29/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-17.doc, RK-29-2017-17, př. 1, RK-29-2017-17, př. 2, RK-29-2017-17, př. 3, RK-29-2017-17, př. 4

18. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zveřejnit záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1643/29/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-18.doc, RK-29-2017-18, př. 1, RK-29-2017-18, př. 1a, RK-29-2017-18, př. 2, RK-29-2017-18, př. 3, RK-29-2017-18, př. 4, RK-29-2017-18, př. 5

24. Rozhodnutí o uzavření licenční smlouvy mezi Krajem Vysočina a Spolkem pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh uzavřít licenční smlouvu mezi Kraje Vysočina a Spolkem pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů. Projednávání se zúčastnila K. Jiráková, úřednice odboru informatiky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1644/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Licenční smlouvu dle materiálu RK-29-2017-24, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-24.doc, RK-29-2017-24, př. 1

25. Projektový záměr - CEF TELECOM - eHealth 2017 NIX-ZD.CZ II - Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice - ePreskripce a eDispenzace
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu schválit shora uvedený projektový záměr. Projednávání se zúčastnila K. Jiráková, úřednice odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1645/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr dle materiálu RK-29-2017-25, př. 1;
ukládá
odboru informatiky předložit žádost o realizaci projektu NIX-ZD.CZ II. do pracovního programu CEF-TELECOM.
odpovědnost: OI
termín: 30. 9 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-25.doc, RK-29-2017-25, př. 1

K bodům 26, 27, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

26. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1646/29/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2017-26, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 29. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-26.doc, RK-29-2017-26, př. 1

27. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1647/29/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-29-2017-27, př. 1 a RK-29-2017-27, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 29. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-27.doc, RK-29-2017-27, př. 1, RK-29-2017-27, př. 2

K bodům 28, 29, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

28. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 1648/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-29-2017-28, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-29-2017-28, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-28.doc, RK-29-2017-28, př. 1

29. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 1649/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-29-2017-29, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-29-2017-29, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-29.doc, RK-29-2017-29, př. 1

30. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace - souhlas s uzavřením smlouvy o umístění AED pro Kraj Vysočina
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o umístění AED v prostorách sídla Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1650/29/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s umístěním zařízení AED v prostorách sídla Kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2017-30, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o umístění AED v prostorách sídla Kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2017-30, př. 1.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-30.doc, RK-29-2017-30, př. 1

31. Dodatek ke Smlouvě o nájmu prostor pro potřeby výjezdové základy Ledeč nad Sázavou pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu prostor. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1651/29/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2017-31, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-31.doc, RK-29-2017-31, př. 1, RK-29-2017-31, př. 2

32. Vyhodnocení konkrétních návrhů spolupráce mezi nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1652/29/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
hodnocení konkrétních návrhů mezi nemocnicemi zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálů RK-29-2017-32, př. 1 a RK-29-2017-32, př. 2;
ukládá
ředitelům nemocnic a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, zpracovat konkrétní výstupy návrhů na vzájemnou spolupráci k 31. 12. 2017 a odboru zdravotnictví je předložit na jednání rady do konce ledna 2018.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-32.doc, RK-29-2017-32, př. 1, RK-29-2017-32, př. 2, RK-29-2017-32, př. 3

33. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na opravu heliportu pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1653/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 500 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 500 000Kč,
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 500 000 Kč s určením na pokrytí nákladů spojených s opravou havarijního stavu heliportu;
ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na zajištění opravy heliportu v termínu do 15. 12. 2017. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury (daňového dokladu) s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH;
ruší
usnesení 1164/22/2017/RK ze dne 27. 6. 2017 v části, ve které rada kraje schválila realizaci opravy heliportu z vlastních zdrojů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-33.doc, RK-29-2017-33, př. 1, RK-29-2017-33, př. 2, RK-29-2017-33, př. 3, RK-29-2017-33, př. 4

34. Odměny za splnění osobních cílů pro ředitelky/ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu stanovit odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací kraje. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1654/29/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-29-2017-34, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelky/ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-34.doc, RK-29-2017-34, př. 1, RK-29-2017-34, př. 2

35. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací kraje z důvodu postupu do vyššího platového stupně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1655/29/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací dle materiálu RK-29-2017-35, př. 2.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-35.doc, RK-29-2017-35, př. 1, RK-29-2017-35, př. 2, RK-29-2017-35, př. 3

36. FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01968.0019
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1656/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01968.0019 dle materiálu RK-29-2017-36, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-36.doc, RK-29-2017-36, př. 1, RK-29-2017-36, př. 2, RK-29-2017-36, př. 3

38. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova Ždírec, příspěvkové organizace
Ze zasedání se omluvil J. Hyliš. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s úpravou čerpání fondu investic u Domova Ždírec. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1657/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova Ždírec, příspěvkové organizace, pro rok 2017 dle materiálu RK-29-2017-38, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-38.doc, RK-29-2017-38, př. 1

39. Havarijní pojištění vozidel Domova Lidmaň, příspěvkové organizace a Domova ve Věži, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje návrh schválit výjimku pro prodloužení havarijního pojištění vozidel daných příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1658/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2020 pro vozidlo Domova Lidmaň, příspěvkové organizace Renault Trafic, 3J3 3747, datum první registrace 11/2007;
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2020 pro vozidlo Domova ve Věži, příspěvkové organizace Renault Trafic, 3J0 6140, datum první registrace 11/2007.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-39.doc

40. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1659/29/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • automatické sušičky T 6550, inventární číslo HIM022/95, rok pořízení 1991, pořizovací cena 197 852,80 Kč, zůstatková cena k 1. 9. 2017 je 0,- Kč;
 • automatické sušičky T 6550, inventární číslo HIM022/98, rok pořízení 1992, pořizovací cena 201455,00 Kč, zůstatková cena k 1. 9. 2017 je 0,- Kč,
a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-40.doc

41. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s úpravou čerpání fondu investic u Domova Jeřabina Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1660/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, pro rok 2017 dle materiálu RK-29-2017-41, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-41.doc, RK-29-2017-41, př. 1

42. 3. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1661/29/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2017-42, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 28. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-42.doc, RK-29-2017-42, př. 1

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1662/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Učit se společně, růst individuálně o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 4 464 032 Kč.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-43.doc, RK-29-2017-43, př. 1

44. Návrh na poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno na realizaci projektu Kambala - dobrovolnické centrum - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1663/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (ÚZ 00512) o částku 30 880 Kč při současném snížení § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (ÚZ 00513) o částku 30 880 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 93 000 Kč Diecézní charitě Brno na realizaci projektu Kambala dobrovolnické centrum dle materiálu RK-29-2017-44, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2017-44, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín:
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-44.doc, RK-29-2017-44, př. 1, RK-29-2017-44, př. 2, RK-29-2017-44, př. 3

45. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Kultura paliativního přístupu v pobytových sociálních službách
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu vzít na vědomí záměr daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1664/29/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr projektu „Kultura paliativního přístupu v pobytových sociálních službách“ dle materiálů RK-29-2017-45, př. 1 a RK-29-2017-45, př. 2;
schvaluje
uzavřít Dohodu o společném záměru (Letter of Intent) pro projekt „Kultura paliativního přístupu v pobytových sociálních službách“ dle materiálu RK-29-2017-45, př. 3.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-45.doc, RK-29-2017-45, př. 1, RK-29-2017-45, př. 2, RK-29-2017-45, př. 3

46. Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2018
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1665/29/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
„Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2018“ dle materiálu RK-29-2017-46, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 10. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-46.doc, RK-29-2017-46, př. 1

47. Dofinancování projektu Perspektiva pro budoucnost mladých techniků realizovaného Střední průmyslovou školou Třebíč - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1666/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Střední průmyslové školy Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč, IČO: 66610702, o částku 50 000 Kč na dofinancování projektu „Perspektiva pro budoucnost mladých techniků“.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-47.doc, RK-29-2017-47, př. 1

48. Pověření příspěvkové organizace kraje přípravou, podáním a realizací krajského projektu na rok 2018 se zaměřením na primární prevenci
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1667/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
pověřit Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace přípravou, podáním a realizací projektu na rok 2018 dle materiálu RK-29-2017-48, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: prosinec 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-48.doc, RK-29-2017-48, př. 1

49. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1668/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 20 000 Kč spolku AURA, z.s., se sídlem Zahradnického 3313, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 60126850, na účast na ME v pétanque 2017;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-29-2017-49, př. 1.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-49.doc, RK-29-2017-49, př. 1

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ I
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1669/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122  Střední odborné školy ve výši 1 092 208,80 Kč a § 3127 Střední školy ve výši 1 203 981,00 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 296 189,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
 • Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460, o částku 757 842,00 Kč;
 • Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, IČO 60126817, o částku 675 189,60 Kč;
 • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou, IČO 00637696, o částku 334 366,80 Kč;
 • Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377, o částku 528 791,40 Kč,
na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-29-2017-50.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-50.doc

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1670/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 - Střední školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 79 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy o částku 79 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů „Odvod z fondu investic“ o částku 79 000 Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 679 000 Kč Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 na vybavení rekonstruovaného domova mládeže nábytkem (částka 600 000 Kč) a na pokrytí zvýšených odpisů z nemovitého majetku (částka 79 000 Kč);
ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 ve výši 79 000 Kč;
 • ředitelce Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 79 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-51.doc

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu -Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1671/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3299  Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 185 000 Kč při současném snížení § 3299  Ostatní záležitosti vzdělávání ostatní činnosti (ÚZ 00324) o částku 185 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349 o částku 185 000 Kč na pokrytí navýšení mzdových prostředků vč. zákonných odvodů od 1. 7. 2017;
stanoví
v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy ve výši 3 558 000 Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Vysočiny Education
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-52.doc

53. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce a darovací smlouvy pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce a darovací smlouvy pro uvedenou školu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1672/29/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-53.doc, RK-29-2017-53, př. 1, RK-29-2017-53, př. 2

54. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2017. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1673/29/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-29-2017-54, př. 1, RK-29-2017-54, př. 2, RK-29-2017-54, př. 3 a RK-29-2017-54, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-54.doc, RK-29-2017-54, př. 1, RK-29-2017-54, př. 2, RK-29-2017-54, př. 3, RK-29-2017-54, př. 4

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1674/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 1 080 380 Kč dle materiálu RK-29-2017-55, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-29-2017-55, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-55.doc, RK-29-2017-55, př. 1

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1675/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 612 500 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-29-2017-56, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-29-2017-56, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-56.doc, RK-29-2017-56, př. 1

57. Fond Vysočiny - Grantový program Jednorázové akce 2016 - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu uzavřít dodatek smlouvy o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1676/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2017-57, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 18. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-57.doc, RK-29-2017-57, př. 1, RK-29-2017-57, př. 2, RK-29-2017-57, př. 3

58. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy na nemovitosti v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1677/29/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy na nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.2127 za podmínek uvedených v materiálu RK-29-2017-58, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-58.doc, RK-29-2017-58, př. 1, RK-29-2017-58, př. 2, RK-29-2017-58, př. 3

59. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt na biodiverzitu - Asanační opatření na území PR Na Podlesích
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1678/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-29-2017-59, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“.
odpovědnost: ORR, OŽPZ
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-59.doc, RK-29-2017-59, př. 1

60. Zpráva o realizaci č. 3 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o Zprávě o realizaci č. 3 a Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1679/29/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 3 dle materiálu RK-29-2017-60, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 dle materiálu RK-29-2017-60, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2017-60, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 3 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 3 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-29-2017-60, př. 1 a RK-29-2017-60, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 2020.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-60.doc, RK-29-2017-60, př. 1, RK-29-2017-60, př. 2, RK-29-2017-60, př. 3

61. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s navrhovanými úpravami předložených Pravidel. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1680/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech dle materiálu RK-29-2017-61, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 19. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-61.doc, RK-29-2017-61, př. 1

62. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1681/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-29-2017-62, př. 5RK-29-2017-62, př. 6.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-62.doc, RK-29-2017-62, př. 1, RK-29-2017-62, př. 2, RK-29-2017-62, př. 3, RK-29-2017-62, př. 4, RK-29-2017-62, př. 5, RK-29-2017-62, př. 6, RK-29-2017-62, př. 7

63. Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II - podání 2. žádosti o platbu
Ze zasedání se omluvila J. Fischerová. I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1682/29/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-29-2017-63, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2017-63, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-63.doc, RK-29-2017-63, př. 1, RK-29-2017-63, př. 2

64. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1683/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-29-2017-64, př. 6, RK-29-2017-64, př. 7 a RK-29-2017-64, př. 8.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-64.doc, RK-29-2017-64, př. 1, RK-29-2017-64, př. 2, RK-29-2017-64, př. 3, RK-29-2017-64, př. 4, RK-29-2017-64, př. 5, RK-29-2017-64, př. 6, RK-29-2017-64, př. 7, RK-29-2017-64, př. 8, RK-29-2017-64, př. 9

65. Projekt na posílení biodiverzity - EVL V Kopaninách
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu schválit znění projektové žádosti „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1684/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálů RK-29-2017-65, př. 3 a RK-29-2017-65, př. 4;
rozhoduje
předložit projektovou žádost dle materiálu RK-29-2017-65, př. 1.
odpovědnost: ORR, OŽPZ
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-65.doc, RK-29-2017-65, př. 1, RK-29-2017-65, př. 2, RK-29-2017-65, př. 3, RK-29-2017-65, př. 4, RK-29-2017-65, př. 5

66. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací na novou drobnou lesní techniku žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1685/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-29-2017-66, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-29-2017-66, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-29-2017-66, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-66.doc, RK-29-2017-66, př. 1, RK-29-2017-66, př. 2, RK-29-2017-66, př. 3, RK-29-2017-66, př. 4

67. Náhrady škody, pohledávky
J. Pavlík předložil radě kraje návrh vzít na vědomí Zápis č. 2/2017 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1686/29/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 2/2017 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2017-67, př. 1;
rozhoduje
ukládá
odboru ekonomickému odepsat škody a pohledávky uvedené v materiálu RK-29-2017-67, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2017-67.doc, RK-29-2017-67, př. 1, RK-29-2017-67, př. 2

69. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 29/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 26. 9. 2017, v 7:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Josef Pavlík        ……...……………………………………Mgr. Pavel Pacal        …..………………………………….……
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 29/2017 dne 19. 9. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 20. 9. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz