Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 26/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 26/2014, které se konalo dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2014
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 2. 9. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Kružíkové.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
39. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/602 Velké Meziříčí vysokorychlostní vážení“
40. Rozhodnutí o převodu peněz na financování vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace
41. Návrh navázání spolupráce mezi Krajem Vysočina a provincií Hubei v Číně
42. Regionální stálá konference Kraje Vysočina
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2014
 2. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu přeložky plynového potrubí v rámci stavby II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
 3. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Zašovice - Okříšky
 4. Výkup pozemku zastavěného silnicí III/11255 v k. ú. a obci Rynárec
 5. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 6. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 7. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, změna usnesení 1293/23/2014/RK
 8. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 9. Vyřazení vozidel z majetku kraje
 10. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
 11. Svěření rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv na úseku sociálních věcí za projekty transformace pobytových zařízení sociálních služeb
 12. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci
 13. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
 14. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1
 15. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 16. Změna investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2014
 17. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014
 18. Schválení rozpočtového opatření na financování projektu Zvýšení kvality finančního řízení PO zřizovaných Krajem Vysočina
 19. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
 20. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
 21. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
 22. Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Střední odborná škola Nové Město na Moravě
 23. Projektový záměr a smlouva o partnerství příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
 24. Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Chotěboř
 25. Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
 26. Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106
 27. Projektový záměr a smlouva o partnerství příspěvkové organizace Gymnázium Pacov
 28. Centrum zemědělského vzdělávání v Humpolci
 29. Podpora technické tvořivosti v základních školách
 30. Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Gymnázium Nové Město na Moravě
 31. Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
 32. Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2013/2014 a příprava ročníku 2014/2015
 33. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci - projekt Moje nemocnice
 34. Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 35. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 36. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 37. Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 38. Nájem bytových jednotek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 39. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/602 Velké Meziříčí vysokorychlostní vážení“
 40. Rozhodnutí o převodu peněz na financování vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace
 41. Návrh navázání spolupráce mezi Krajem Vysočina a provincií Hubei v Číně
 42. Regionální stálá konference Kraje Vysočina
 43. Rozprava členů rady

Usnesení 1581/26/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 2. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 25/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 07 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu přeložky plynového potrubí v rámci stavby II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
Usnesení 1582/26/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako povinným z věcného břemene a RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v právu zřízení a provozování vynucené přeložky STL plynovodu PE D 160 a STL plynovodu PE D 50 v rámci stavby II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba a s tím souvisejícím právem vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na části budoucích služebných pozemků par. č. 501/2, par. č. 550/1, par. č. 569 a par. č. 570 v katastrálním území Závidkovice za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč bez DPH dle smlouvy dle materiálu RK-26-2014-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-02.doc, RK-26-2014-02, př. 1

03. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Zašovice - Okříšky
Usnesení 1583/26/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření kupních smluv dle materiálu RK-26-2014-03, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-03.doc, RK-26-2014-03, př. 1

04. Výkup pozemku zastavěného silnicí III/11255 v k. ú. a obci Rynárec
Usnesení 1584/26/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 1010/21 ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Rynárec za cenu 40,- Kč/m2 z vlastnictví firmy ST-REAL CZ s.r.o. Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-04.doc, RK-26-2014-04, př. 1

05. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1585/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-26-2014-05, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-26-2014-05, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1497/1 v k. ú. Třebíč zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemku par. č. 1936 v k.ú. Blízkov zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Blízkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-05.doc, RK-26-2014-05, př. 1

06. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1586/26/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-26-2014-06, př. 1 a RK-26-2014-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-06.doc, RK-26-2014-06, př. 1, RK-26-2014-06, př. 2

07. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, změna usnesení 1293/23/2014/RK
Usnesení 1587/26/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-07.doc

08. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vyřazení níže uvedeného nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1588/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku, dálkového autobusu Karosa LC 735 1011, SPZ JI 91 - 68 (inv. č. 31), Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace a s jeho následným prodejem za cenu v místě a čase obvyklou.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-08.doc

09. Vyřazení vozidel z majetku kraje
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámila radu kraje s návrhem vyřazení vozidla z autoparku Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1589/26/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vyřadit majetek specifikovaný dle tohoto materiálu v účetní ceně 29 305,10 Kč;
 • uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu o prodeji vozidla reg.zn. 1J45312 přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-09.doc

10. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1590/26/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 563 746,08 Kč určenou na financování projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-10.doc

11. Svěření rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv na úseku sociálních věcí za projekty transformace pobytových zařízení sociálních služeb
R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1591/26/2014/RK
Rada kraje
svěřuje
hejtmanovi kraje rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv, kterými nedochází ke změnám projektů, a to pouze za účelem realizace a monitoringu projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie, u nichž je garantem Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a které jsou uvedeny v materiálu RK-26-2014-11.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2027
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-11.doc

12. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci
R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informoval radu kraje o žádosti Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, o poskytnutí návratné finanční výpomoci na úhradu mezd a faktur. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1592/26/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout návratnou finanční výpomoc Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, ve výši 850 000 Kč na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů za měsíc srpen 2014;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 850 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 850 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 11. 11. 2014 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
 • řediteli Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 31. 10. 2014.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitel Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: 11. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-12.doc, RK-26-2014-12, př. 1

13. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky pro výše uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1593/26/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov dle materiálu RK-26-2014-13, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov nabídku uchazeče COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, Divize silničního stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava, IČO: 26177005 v souladu s materiálem RK-26-2014-13, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-13.doc, RK-26-2014-13, př. 1

14. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh a doporučení hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1594/26/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1 dle materiálu RK-26-2014-14, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1 nabídku uchazeče Společnost M-Silnice + Swietelsky, II/347 Světlá - D1, s vedoucím společníkem M-SILNICE a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868 a druhým společníkem SWIETELSKY stavební, s.r.o., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha, IČO: 48035599, v souladu s materiálem RK-26-2014-14, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-14.doc, RK-26-2014-14, př. 1

15. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s žádostí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o vyjádření souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1595/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-26-2014-15, př. 1.
odpovědnost: ODSH a KSÚSV
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-15.doc, RK-26-2014-15, př. 1

16. Změna investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2014
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu změny investičního plánu u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1596/26/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2014 dle materiálu RK-26-2014-16, př. 2.
odpovědnost: ředitel KSÚSV, ODSH
termín: průběžně do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-16.doc, RK-26-2014-16, př. 1, RK-26-2014-16, př. 2

39. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/602 Velké Meziříčí vysokorychlostní vážení“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1597/26/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-39.doc

17. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, předložila radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina zadaných ve 2. čtvrtletí roku 2014. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1598/26/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných ve 2. čtvrtletí roku 2014 dle materiálu RK-26-2014-17, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-17.doc, RK-26-2014-17, př. 1

18. Schválení rozpočtového opatření na financování projektu Zvýšení kvality finančního řízení PO zřizovaných Krajem Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, předložila radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1599/26/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 1 068 540,10 Kč určenou na financování projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-18.doc, RK-26-2014-18, př. 1

19. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, informovala radu kraje o úpravě zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce „Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina“. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1600/26/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změny zadávacích podmínek veřejné zakázky Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-26-2014-19, př. 1, RK-26-2014-19, př. 2, RK-26-2014-19, př. 3, RK-26-2014-19, př. 4, RK-26-2014-19, př. 5, RK-26-2014-19, př. 6, RK-26-2014-19, př. 7, RK-26-2014-19, př. 8, RK-26-2014-19, př. 9, RK-26-2014-19, př. 10, RK-26-2014-19, př. 11, RK-26-2014-19, př. 12, RK-26-2014-19, př. 13, RK-26-2014-19, př. 14, RK-26-2014-19, př. 15, RK-26-2014-19, př. 16, RK-26-2014-19, př. 17, RK-26-2014-19, př. 18.
odpovědnost: OZ, OI, OAPŘ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-19.doc, RK-26-2014-19, př. 1, RK-26-2014-19, př. 2, RK-26-2014-19, př. 3, RK-26-2014-19, př. 4, RK-26-2014-19, př. 5, RK-26-2014-19, př. 6, RK-26-2014-19, př. 7, RK-26-2014-19, př. 8, RK-26-2014-19, př. 9, RK-26-2014-19, př. 10, RK-26-2014-19, př. 11, RK-26-2014-19, př. 12, RK-26-2014-19, př. 13, RK-26-2014-19, př. 14, RK-26-2014-19, př. 15, RK-26-2014-19, př. 16, RK-26-2014-19, př. 17, RK-26-2014-19, př. 18

40. Rozhodnutí o převodu peněz na financování vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1601/26/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí odvod do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v celkové výši 16 105 027 Kč dle materiálů RK-26-2014-40, př. 1, RK-26-2014-40, př. 2, RK-26-2014-40, př. 3 a RK-26-2014-40, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 16 105 100 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 16 105 100 Kč související s odvodem do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-26-2014-40.
odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-40.doc, RK-26-2014-40, př. 1, RK-26-2014-40, př. 2, RK-26-2014-40, př. 3, RK-26-2014-40, př. 4

20. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě o vyjádření souhlasu zřizovatele s výpůjčkou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1602/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dalekohledu CELESTRON 11073 - XLT CPC - 800 XLT GPS a kamery/QHY 5L II (HE) CCD GUIDER MONO dle materiálu RK-26-2014-20, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Vincenta Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-20.doc, RK-26-2014-20, př. 1

21. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh úpravy použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1603/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2014 dle materiálu RK-26-2014-21, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-21.doc, RK-26-2014-21, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 22 26, 30, 31 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

22. Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Střední odborná škola Nové Město na Moravě
Usnesení 1604/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Střední odbornou školou Nové Město na Moravě, IČO: 67009425, Q - COM, spol.s r.o., IČO: 25538659 a K-net Technical International Group, s.r.o.. IČO: 47916745 za účelem realizace projektu Vzdělání pracovníků škol a školských zařízení na využití ICT techniky a mobilních zařízení ve výuce reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0021 dle materiálu RK-26-2014-22, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-22.doc, RK-26-2014-22, př. 1, RK-26-2014-22, př. 2

23. Projektový záměr a smlouva o partnerství příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
Usnesení 1605/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod Vzájemným učením - cool pedagog 21. století dle materiálu RK-26-2014-23, př. 1;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školou a Praktickou školou, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO: 70838593 a Univerzitou Hradec Králové IČO: 62690094 za účelem realizace projektu Vzájemným učením - cool pedagog 21. století reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0007 dle materiálu RK-26-2014-23, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-23.doc, RK-26-2014-23, př. 1, RK-26-2014-23, př. 2, RK-26-2014-23, př. 3, RK-26-2014-23, př. 4

24. Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Chotěboř
Usnesení 1606/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školou a Praktickou školou Chotěboř, IČO: 70836329 a Střední uměleckoprůmyslovou školou, Bechyně, Písecká 203, IČO: 60061880 za účelem realizace projektu Využíváme ICT ve škole reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0037 dle materiálu RK-26-2014-24, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-24.doc, RK-26-2014-24, př. 1

25. Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1607/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Gymnáziem Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 48895466 a Univerzitou Hradec Králové, IČO: 62690094 za účelem realizace projektu Vzájemným učením - cool pedagog 21. století reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0007 dle materiálu RK-26-2014-25, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-25.doc, RK-26-2014-25, př. 1, RK-26-2014-25, př. 2

26. Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106
Usnesení 1608/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školou Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106, IČO: 70832811 a itelligence, a.s., IČO: 26718537 za účelem realizace projektu Didaktika pro kyberprostor reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 dle materiálu RK-26-2014-26, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-26.doc, RK-26-2014-26, př. 1, RK-26-2014-26, př. 2

30. Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Gymnázium Nové Město na Moravě
Usnesení 1609/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Střední odbornou školou Nové Město na Moravě, IČO: 67009425, Q - COM, spol.s r.o., IČO: 25538659 a K-net Technical International Group, s.r.o. IČO: 479 16 745 za účelem realizace projektu Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení na využití ICT techniky a mobilních zařízení ve výuce reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0021 dle materiálu RK-26-2014-30, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-30.doc, RK-26-2014-30, př. 1, RK-26-2014-30, př. 2

31. Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
Usnesení 1610/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školou a Praktickou školou Moravské Budějovice, Dobrovského 11, IČO: 60418494 a Českým vysokým učením technickým v Praze, IČO: 68407700, za účelem realizace projektu Moderní učitel 21. století reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0019 dle materiálu RK-26-2014-31, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-31.doc, RK-26-2014-31, př. 1

27. Projektový záměr a smlouva o partnerství příspěvkové organizace Gymnázium Pacov
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o projektovém záměru Gymnázia Pacov. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1611/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s realizací projektového záměru Gymnázia Pacov Učíme digitálně dle materiálu RK-26-2014-27, př. 1;
 • s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Gymnáziem Pacov, IČO: 62540076 a Pontech s.r.o., IČO: 27977315 za účelem realizace projektu Učíme digitálně reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0026. dle materiálu RK-26-2014-27, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-27.doc, RK-26-2014-27, př. 1, RK-26-2014-27, př. 2, RK-26-2014-27, př. 3, RK-26-2014-27, př. 4

28. Centrum zemědělského vzdělávání v Humpolci
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem deklarace zájmu kraje na rozvoji odborného zemědělského vzdělávání v České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole a ve Školním statku Humpolec. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1612/26/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje deklarovat:
 • zájem Kraje Vysočina na dalším systematickém rozvoji odborného zemědělského vzdělávání v České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole a ve Školním statku Humpolec;
 • zájem Kraje Vysočina o zařazení České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy a Školního statku Humpolec mezi národní centra odborného zemědělského vzdělávání se zaměřením na obecné zemědělství.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příslušných příspěvkových organizací
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-28.doc, RK-26-2014-28, př. 1

29. Podpora technické tvořivosti v základních školách
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh finanční podpory technické tvořivosti v základních školách. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1613/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úhradou nákladů na tisk 68 ks metodik pro práci se stavebnicí Merkur pro třináct pilotních škol dle materiálu RK-26-2014-29, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dar pro třináct pilotních škol na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-26-2014-29, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: září 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-29.doc, RK-26-2014-29, př. 1, RK-26-2014-29, př. 2

32. Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2013/2014 a příprava ročníku 2014/2015
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s vyhodnocením projektu První pomoc do škol za školní rok 2013/2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1614/26/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-32.doc, RK-26-2014-32, př. 1, RK-26-2014-32, př. 2

33. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci - projekt Moje nemocnice
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1615/26/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 102 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 102 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2014 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 102 000 Kč určenou na kompenzaci nákladů souvisejících s provedením revitalizačních workshopů ve vazbě na realizovaný projekt Moje nemocnice - analýza vnitřního prostředí v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci dle materiálu RK-26-2014-33, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-33.doc, RK-26-2014-33, př. 1, RK-26-2014-33, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 34 36 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

34. Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1616/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-26-2014-34, př. 1, RK-26-2014-34, př. 2, RK-26-2014-34, př. 3, RK-26-2014-34, př. 4 a RK-26-2014-34, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 15. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-34.doc, RK-26-2014-34, př. 1, RK-26-2014-34, př. 2, RK-26-2014-34, př. 3, RK-26-2014-34, př. 4, RK-26-2014-34, př. 5

35. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1617/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2014-35, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 15. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-35.doc, RK-26-2014-35, př. 1

36. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1618/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2014-36, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 15. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-36.doc, RK-26-2014-36, př. 1

37. Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1619/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2014-37, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 15. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-37.doc, RK-26-2014-37, př. 1

38. Nájem bytových jednotek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o souhlas s uzavřením dvou smluv o nájmu bytu s městem Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1620/26/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s nájmem bytových jednotek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, od města Pelhřimov dle podmínek stanovených v materiálech RK-26-2014-38, př. 1 a RK-26-2014-38, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 15. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-38.doc, RK-26-2014-38, př. 1, RK-26-2014-38, př. 2

41. Návrh navázání spolupráce mezi Krajem Vysočina a provincií Hubei v Číně
L. Joukl seznámil radu kraje s návrhem podepsání Memoranda o mezinárodní spolupráci Kraje Vysočina s provincií Hubei v Číně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1621/26/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o připravované návštěvě guvernéra provincie Hubei v Kraji Vysočina s důrazem na podnikatelskou misi návštěvy;
 • rozhodnout o mezinárodní spolupráci Kraje Vysočina s provincií Hubei v intencích návrhu Memoranda o spolupráci dle materiálu RK-26-2014-41, př. 3;
 • uložit hejtmanovi kraje dojednat v rámci připravované návštěvy guvernéra provincie Hubei v Kraji Vysočina finální text Memoranda o spolupráci;
 • uložit hejtmanovi kraje předložit podepsané Memorandum o spolupráci Zastupitelstvu Kraje Vysočina na vědomí, a to na jeho nejbližším jednání.
odpovědnost: OSH
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-41.doc, RK-26-2014-41, př. 1, RK-26-2014-41, př. 2, RK-26-2014-41, př. 3

42. Regionální stálá konference Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh ustavení Regionální stálé konference Kraje Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1622/26/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: ORR
termín: 31. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2014-42.doc, RK-26-2014-42, př. 1, RK-26-2014-42, př. 2, RK-26-2014-42, př. 3, RK-26-2014-42, př. 4

43. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 26/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 16. 9. 2014, v 7:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 26/2014 dne 2. 9. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 3. 9. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz