Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 23/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 23/2014, které se konalo dne 22. 7. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2014
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 22. 7. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Piňose.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
109. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/351 Třebíč ul. Hrotovická, 2. etapa“;
110. Informace o průběhu veřejné zakázky na služby „Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 30. 9. 2014“.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2014
 2. Darování pozemků do vlastnictví obce - k. ú. Salačova Lhota
 3. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú Řehořov
 4. Zveřejnění záměru darování pozemků v k. ú. Hrutov
 5. Nabytí pozemků pod silnicí III/34824 k. ú. Meziříčko u Jihlavy
 6. Darování pozemků - k. ú. Kejžlice
 7. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/34311
 8. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 9. Uzavření smlouvy o právu realizace stavby - k. ú. Telč
 10. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu, smlouvy nájemní a smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/4036 Brtnička - Opatov
 11. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k. ú. Číměř nad Jihlavou
 12. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/35411 v průjezdním úseku obce Křižánky
 13. Darování pozemku v k. ú. a obci Třešť
 14. Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
 15. Veřejná zakázka na stavební práce Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce budovy DM
 16. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě Moravě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 17. Uzavření nájemní smlouvy - k. ú. Petrovice u Štoků
 18. Koupě pozemku v k. ú. Kouty u Bojiště od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, a bezúplatné nabytí pozemku od ÚZSVM v k. ú. Horní Paseka
 19. Veřejná zakázka na stavební práce ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce kanalizace a nádvoří
 20. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Havlíčkův Brod - parkoviště před hlavním vchodem do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4, úplatné převzetí nedokončeného dlouhodobého majetku do vlastnictví Kraje Vysočina, postoupení práv k projektové dokumentaci
 21. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 22. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 23. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce výtahů
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 25. Veřejná zakázka na stavební práce Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou a předfinancování projektu
 26. Návrh na zrušení usnesení 369/07/2003/ZK, návrh na další postup při řešení potřeb Krajské knihovny Vysočiny, schválení stavebního záměru a zařazení nové akce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13 do kapitoly Nemovitý majetek
 27. Závěrečná zpráva o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
 28. Udržitelnost projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
 29. Zpráva o pokroku č. 1 projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
 30. Prohlášení k žádostem o podporu projektů II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa , II/405 Zašovice - průtah a II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
 32. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 33. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina
 35. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2014
 36. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Třebíč, úprava křižovatky MK Poušov s ulicí Račerovická
 37. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
 38. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/405 Zašovice - průtah
 39. Zrušení veřejné zakázky na stavební práce na akci: II/405 Příseka - obchvat Opětovné zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci: II/405 Příseka - obchvat
 40. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
 41. Informace o průběhu jednání se zástupci obcí Kraje Vysočina o přípravě a dalším postupu realizace komplexního dopravního systému Kraje Vysočina
 42. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015
 43. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2014
 44. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2014
 45. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace - personální zabezpečení výjezdových základen
 46. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014
 47. Peněžní dary a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 48. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 49. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 50. Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 51. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 52. Souhlas s investiční akcí včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - investiční dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 53. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na úhradu očkovacích vakcín proti pertusi
 54. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava
 55. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
 56. Rozhodnutí o přijetí peněz na financování projektu Zvýšení kvality finančního řízení PO zřizovaných Krajem Vysočina
 57. Organizační struktury příspěvkových organizací
 58. Návrh na projednání škody kraje
 59. Návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR
 60. Zpráva o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS
 61. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 62. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina
 63. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zdraví bez hranic
 64. Změna projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
 65. Projekt Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
 66. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souladu se zjištěním Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
 67. Fond Vysočiny - projekt FV00351.0028
 68. Fond Vysočiny - projekt FV00610.0051
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - změna závazných ukazatelů
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
 73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -poskytnutí prostředků na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
 74. Přípravný stupeň základní školy speciální
 75. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
 76. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
 77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Od myšlenky k výrobku
 78. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 79. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 80. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 81. Odvolání a jmenování ředitelky/ředitele Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
 82. Podstatná změna č. XIII v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 83. Schválení smlouvy o nájmu konferenčních prostor - akce konference Rovné šance. Práce. Rodina. => Spokojený občan.
 84. Žádost o podstatnou změnu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
 85. Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 86. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 87. Návrh k podávání žádostí o dotace na podporu provozu Senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 88. 5. monitorovací zpráva projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
 89. Souhlas zřizovatele k přijetí dědictví pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
 90. Podstatná změna č. XVI v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 91. Oznámení o změně č. XV v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 92. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP projekt Transformace ÚSP Křižanov I.
 93. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 3. etapu projektu Transformace ÚSP Jinošov II. a projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 94. Podstatná změna VIII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 95. Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 96. Podstatná změna XII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 97. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC).
 98. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 99. Průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
 100. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2014
 101. Dokumenty požadované SFŽP k ukončení projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina
 102. Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení projektů Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SOŠ obchodu a služeb Jihlava, DM“, „Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Gymnázium Žďár nad Sázavou“ a „Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod“
 103. Projektový záměr a žádost o poskytnutí podpory z Programu švýcarsko-české spolupráce na projekt Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina
 104. Uzavření dohody dle čl. 3 odst. 2 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích - oprava hráze v přírodní památce Laguna u Bohdalova
 105. Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
 106. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Mistrovství Evropy v motokrosu
 107. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Městu Jemnice
 108. Informace ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Kraje Vysočina
 109. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/351 Třebíč ul. Hrotovická, 2. etapa“
 110. Informace o průběhu veřejné zakázky na služby „Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 30. 9. 2014“
 111. Rozprava členů rady
Usnesení 1278/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 22. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 22/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 15, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Darování pozemků do vlastnictví obce - k. ú. Salačova Lhota
Usnesení 1279/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 2305/8 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 40 m2, par. č. 2305/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 424 m2, par. č. 2305/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 520 m2, par. č. 2305/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 135 m2, par. č. 2364/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 778 m2 a par. č. 2400/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 100 m2 v k. ú. a obci Salačova Lhota z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par.č. 2305/8 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 40 m2, par. č. 2305/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 424 m2, par. č. 2305/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 520 m2, par. č. 2305/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 135 m2, par. č. 2364/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 778 m2 a par. č. 2400/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 100 m2 v k. ú. a obci Salačova Lhota z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. září 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-02.doc, RK-23-2014-02, př. 1

03. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú Řehořov
Usnesení 1280/23/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1196/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 472 m2, par. č. 1196/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 200 m2, par. č. 1196/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 120 m2 a par. č. 1196/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2 v k. ú. Řehořov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-03.doc, RK-23-2014-03, př. 1

04. Zveřejnění záměru darování pozemků v k. ú. Hrutov
Usnesení 1281/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-23-2014-04, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hrutov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-04.doc, RK-23-2014-04, př. 1, RK-23-2014-04, př. 2

05. Nabytí pozemků pod silnicí III/34824 k. ú. Meziříčko u Jihlavy
Usnesení 1282/23/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatně pozemky par. č. 1106/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 054 m2 a par. č. 1135/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 663 m2 v k. ú. Meziříčko u Jihlavy z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-05.doc, RK-23-2014-05, př. 1

06. Darování pozemků - k. ú. Kejžlice
Usnesení 1283/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 1787/2 ost. plocha, silnice o výměře 420 m2, par. č. 47/42 ost. plocha, silnice o výměře 62 m2 , par. č. 47/43 m2 vodní plocha, koryto vodního toku o výměře 1 m2 a GP č. 437-57/2014  nově oddělený pozemek par. č. 1787/55 ost. plocha, silnice o výměře 19 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kejžlice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1787/2 ost. plocha, silnice o výměře 420 m2, par. č. 47/42 ost. plocha, silnice o výměře 62 m2 , par. č. 47/43 m2 vodní plocha, koryto vodního toku o výměře 1 m2 a par. č. 1787/55 ost. plocha, silnice o výměře 19 m2 oddělený GP č. 437-57/2014 z pozemku par. č. 1787/53 v k. ú. a obci Kejžlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kejžlice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. září 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-06.doc, RK-23-2014-06, př. 1

07. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/34311
Usnesení 1284/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-23-2014-07, př. 1 do vlastnictví obce Chlumětín;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-23-2014-07, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Chlumětín;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-23-2014-07, př. 2 z vlastnictví obce Chlumětín do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-23-2014-07, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-07.doc, RK-23-2014-07, př. 1, RK-23-2014-07, př. 2, RK-23-2014-07, př. 3, RK-23-2014-07, př. 4

08. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 1285/23/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na užívání nemovité věci dle materiálu RK-23-2014-08, př. 1;
bere na vědomí
informaci o uzavření smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-23-2014-08, př. 2.
odpovědnost: ředitelka Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, ředitel Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, odbor majetkový
termín: 30. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-08.doc, RK-23-2014-08, př. 1, RK-23-2014-08, př. 2

09. Uzavření smlouvy o právu realizace stavby - k. ú. Telč
Usnesení 1286/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Telč, na straně vlastníka pozemků par. č. 609/12 a par. č. 609/13 v k. ú. Telč, a Krajem Vysočina, na straně investora smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu Úspora energií - Gymnázium Telč nad cizím pozemkem, a to jako smlouvu úplatnou za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + DPH v zákonné výši.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. srpna 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-09.doc

10. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu, smlouvy nájemní a smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/4036 Brtnička - Opatov
Usnesení 1287/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a spoluvlastníky pozemků na straně spoluvlastníků a pronajímatelů smlouvu zakládající právo provést stavbu „III/4036 Brtnička Opatov“ a smlouvu nájemní na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-23-2014-10, př. 1, tab. 1 za cenu stanovenou dohodou ve výši 7 Kč/m2/rok a to na dobu osmi měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby „III/4036 Brtnička - Opatov“;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a obcí Brtnička se sídlem Brtnička 10, 675 27, IČ 003 76 396 na straně vlastníka a půjčitele smlouvu zakládající právo provést stavbu „III/4036 Brtnička - Opatov“ a smlouvu o výpůjčce na pozemek v rozsahu dle materiálu RK-23-2014-10, př. 1, tab. 2 a to na dobu osmi měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby „III/4036 Brtnička - Opatov“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-10.doc, RK-23-2014-10, př. 1, RK-23-2014-10, př. 2

11. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k. ú. Číměř nad Jihlavou
Usnesení 1288/23/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 9. září 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-11.doc, RK-23-2014-11, př. 1

12. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/35411 v průjezdním úseku obce Křižánky
Usnesení 1289/23/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-12.doc, RK-23-2014-12, př. 1

13. Darování pozemku v k. ú. a obci Třešť
Usnesení 1290/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat  díl „a“ o výměře 70 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 1810-64/2013 z pozemku par. č. 1536/10 v  k. ú.  a obci Třešť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl „a“ o výměře 70 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 1810-64/2013 z pozemku par. č. 1536/10 v  k. ú.  a obci Třešť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-13.doc, RK-23-2014-13, př. 1

14. Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
Usnesení 1291/23/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-14.doc, RK-23-2014-14, př. 1, RK-23-2014-14, př. 2, RK-23-2014-14, př. 3, RK-23-2014-14, př. 4

15. Veřejná zakázka na stavební práce Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce budovy DM
Usnesení 1292/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-23-2014-15, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Akademie VOŠ, Gymnázium a SOŠ Světlá nad Sázavou Rekonstrukce budovy DM“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-23-2014-15, př. 2 a RK-23-2014-15, př. 2a;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-15.doc, RK-23-2014-15, př. 1, RK-23-2014-15, př. 2, RK-23-2014-15, př. 2a, RK-23-2014-15, př. 3, RK-23-2014-15, př. 4

16. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě Moravě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o prodeji nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1293/23/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-16.doc, RK-23-2014-16, př. 1, RK-23-2014-16, př. 1a, RK-23-2014-16, př. 2, RK-23-2014-16, př. 3

K bodům 17, 18, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

17. Uzavření nájemní smlouvy - k. ú. Petrovice u Štoků
Usnesení 1294/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně pronajímatele a Sdružením CPI pro D1 tvořeným společností COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, Praha 9, IČO: 261 77 005 a společností Porr a.s., Václavské náměstí 837/11, Praha 1, IČO. 430 05 560, na straně nájemce, nájemní smlouvu na užívání pozemku par. č. 1439/4 - ost. plocha, silnice v k.ú. Petrovice u Štoků k dopravě stavebního materiálu na stavbu Modernizace D1-úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov EXIT 112 Jihlava , a to na dobu určitou počínaje dnem 22. 7. 2014 - 31. 12. 2014, s tím, že výše nájemného bude činit 7 Kč/m2/rok.
odpovědnost: OM
termín: 22. července 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-17.doc, RK-23-2014-17, př. 1

18. Koupě pozemku v k. ú. Kouty u Bojiště od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, a bezúplatné nabytí pozemku od ÚZSVM v k. ú. Horní Paseka
Usnesení 1295/23/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout úplatně nabýt pozemek par. č. 973/1 ostatní plocha, silnice o výměře 1 208 m2 v k. ú. Kouty u Bojiště z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy dle materiálu RK-23-2014-18, př. 2 za kupní cenu 67 030 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 200 Kč + 21% DPH, plus úhradu správního poplatku  za podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a plus úhradu vypočtené daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z kupní ceny;
 • rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2029/10 ostatní plocha, silnice o výměře 1 703 m2 v k. ú. Horní Paseka z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha IČ 697 97 111, do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-18.doc, RK-23-2014-18, př. 1, RK-23-2014-18, př. 2

19. Veřejná zakázka na stavební práce ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce kanalizace a nádvoří
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce ÚSP Nové Syrovice. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1296/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-23-2014-19, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce kanalizace a nádvoří formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-23-2014-19, př. 2upr1;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-19.doc, RK-23-2014-19, př. 1, RK-23-2014-19, př. 2, RK-23-2014-19, př. 2a, RK-23-2014-19, př. 3, RK-23-2014-19, př. 4

20. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Havlíčkův Brod - parkoviště před hlavním vchodem do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4, úplatné převzetí nedokončeného dlouhodobého majetku do vlastnictví Kraje Vysočina, postoupení práv k projektové dokumentaci
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zařadit novou akci „Nemocnice Havlíčkův Brod parkoviště před hlavním vchodem“ do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1297/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Nemocnice Havlíčkův Brod parkoviště před hlavním vchodem“ do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2014, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice ve zdravotnictví;
souhlasí
 • se zadáním stavebních prací na akci „Nemocnice Havlíčkův Brod parkoviště před hlavním vchodem“ v souladu s ustanovením § 18, odst. (1), písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci za cenu max. 3,2 mil. Kč bez DPH;
 • s vyřazením a úplatným převodem nedokončeného dlouhodobého majetku v rozsahu a kupní cenu rovnající se ceně pořizovací dle materiálu RK-23-2014-20, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina;
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-23-2014-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-20.doc, RK-23-2014-20, př. 1, RK-23-2014-20, př. 2, RK-23-2014-20, př. 3

K bodům 21 22, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

21. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1298/23/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-23-2014-21, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-23-2014-21, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1970 v k. ú. Pavlov zastavěného chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemku par. č. 2394/1 v k. ú. Polná zastavěného chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;
 • zveřejnit záměr prodeje částí pozemku par. č. 2595/4 v k. ú. Polná zastavěného odstavným pruhem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti DAFE-PLAST Jihlava s.r.o.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-21.doc, RK-23-2014-21, př. 1

22. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1299/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-23-2014-22, př. 1 a RK-23-2014-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-22.doc, RK-23-2014-22, př. 1, RK-23-2014-22, př. 2

23. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce výtahů
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce výtahů. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1300/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-23-2014-23, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce výtahů formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-23-2014-23, př. 2;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-23.doc, RK-23-2014-23, př. 1, RK-23-2014-23, př. 2, RK-23-2014-23, př. 2a, RK-23-2014-23, př. 3, RK-23-2014-23, př. 4

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Nemovitý majetek. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1301/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, o částku 1 mil Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 mil. Kč určenou na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 22. července 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-24.doc

25. Veřejná zakázka na stavební práce Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou a předfinancování projektu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1302/23/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 16 500 000 Kč na zvláštní účet projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu;
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-23-2014-25, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-23-2014-25, př. 2;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový, odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-25.doc, RK-23-2014-25, př. 1, RK-23-2014-25, př. 2, RK-23-2014-25, př. 3, RK-23-2014-25, př. 4

26. Návrh na zrušení usnesení 369/07/2003/ZK, návrh na další postup při řešení potřeb Krajské knihovny Vysočiny, schválení stavebního záměru a zařazení nové akce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13 do kapitoly Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje zrušit usnesení č. 369/07/2003/ZK. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1303/23/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení č. 369/07/2003/ZK ze dne 16. 12. 2003;
 • uložit Odboru kultury památkové péče a cestovního ruchu a Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zpracovat návrh komplexního řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny Vysočiny, tj. umístění sídla i skladových prostor, s využitím vhodného objektu v Havlíčkově Brodě do 31. 12. 2015 a předložit jej k projednání Zastupitelstvu Kraje Vysočina;
schvaluje
Stavební záměr Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13 dle materiálů RK-23-2014-26, př. 1, RK-23-2014-26, př. 1a, RK-23-2014-26, př. 1b, RK-23-2014-26, př. 1c, RK-23-2014-26, př. 1d, RK-23-2014-26, př. 1e;
rozhoduje
zařadit novou akci Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13 do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4- Investice ve zdravotnictví;
ukládá
Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina v součinnosti s odborem zdravotnictví a odborem sociálních věcí zahájit předprojektovou a projektovou přípravu akce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13.
odpovědnost: OM, OKPPCR, OZ, OE, OSV
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-26.doc, RK-23-2014-26, př. 1, RK-23-2014-26, př. 1a, RK-23-2014-26, př. 1b, RK-23-2014-26, př. 1c, RK-23-2014-26, př. 1d, RK-23-2014-26, př. 1e, RK-23-2014-26, př. 2

K bodům 27 30, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

27. Závěrečná zpráva o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
Usnesení 1304/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou zprávu o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3 dle materiálu RK-23-2014-27, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-27.doc, RK-23-2014-27, př. 1

28. Udržitelnost projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
Usnesení 1305/23/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-23-2014-28, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-28.doc, RK-23-2014-28, př. 1

29. Zpráva o pokroku č. 1 projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
Usnesení 1306/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zprávu o pokroku č. 1 projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda dle materiálu RK-23-2014-29, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-23-2014-29, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-29.doc, RK-23-2014-29, př. 1, RK-23-2014-29, př. 2

30. Prohlášení k žádostem o podporu projektů II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa , II/405 Zašovice - průtah a II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2
Usnesení 1307/23/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálech RK-23-2014-30, př. 1, RK-23-2014-30, př. 2 a RK-23-2014-30, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-23-2014-30, př. 4.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-30.doc, RK-23-2014-30, př. 1, RK-23-2014-30, př. 2, RK-23-2014-30, př. 3, RK-23-2014-30, př. 4

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Dobprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1308/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 136/2014 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-23-2014-31, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 Silnice, příloha D2 Investice v dopravě) rozpočtu kraje o účelovou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 14 273 000 Kč na realizaci projektu dle Přílohy č. 1 Smlouvy č. 136/2014 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 dle materiálu RK-23-2014-31, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-31.doc, RK-23-2014-31, př. 1

K bodům 32, 33, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

32. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1309/23/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-23-2014-32, př. 1.
odpovědnost: ODSH a KSÚSV
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-32.doc, RK-23-2014-32, př. 1

33. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
Usnesení 1310/23/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. - 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2014 dle materiálu RK-23-2014-33, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-23-2014-33, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-33.doc, RK-23-2014-33, př. 1, RK-23-2014-33, př. 2

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh poskytnout finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1311/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-23-2014-34, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 5511 Požární ochrana - profesionální část o částku 100 000 Kč při současném snížení § 2212 Silnice o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-34.doc, RK-23-2014-34, př. 1

35. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2014
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1312/23/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH, zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. dubna 2014 do 30. června 2014 dle materiálu RK-23-2014-35, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 22. 07. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-35.doc, RK-23-2014-35, př. 1

36. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Třebíč, úprava křižovatky MK Poušov s ulicí Račerovická
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením hodnotící komise zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1313/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Třebíč, úprava křižovatky MK Poušov s ulicí Račerovická dle materiálu RK-23-2014-36, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku veřejné zakázky Třebíč, úprava křižovatky MK Poušov s ulicí Račerovická nabídku podanou společností Kapucín - Realizace staveb s.r.o., Třebíč - Zámostí, Blahoslavova 97/10, PSČ 674 01 IČO: 25559583, v souladu s materiálem RK-23-2014-36, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit, prostřednictvím pověřeného zadavatele město Třebíč, oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-36.doc, RK-23-2014-36, př. 1

37. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením hodnotící komise zadat tuto podlimitní veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1314/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 dle materiálu RK-23-2014-37, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 nabídku uchazeče Společnost II/602 hr. Kraje - Pelhřimov (Vedoucí účastník sdružení: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha, IČO: 45274960, Účastník sdružení: Porr a.s., Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha, IČO 43005560), v souladu s materiálem RK-23-2014-37, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-37.doc, RK-23-2014-37, př. 1

38. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/405 Zašovice - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením hodnotící komise zadat tuto podlimitní veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1315/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/405 Zašovice - průtah dle materiálu RK-23-2014-38, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/405 Zašovice - průtah nabídku uchazeče COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, Divize silničního stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava, IČO: 26177005 v souladu s materiálem RK-23-2014-38, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-38.doc, RK-23-2014-38, př. 1

39. Zrušení veřejné zakázky na stavební práce na akci: II/405 Příseka - obchvat Opětovné zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci: II/405 Příseka - obchvat
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, zdůvodnila radě kraje návrh rozhodnout o zrušení a opětovném zahájení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1316/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zrušit veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/405 Příseka - obchvat“ zadávané formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s rozhodnutím o zrušení zakázky dle materiálu RK-23-2014-39, př. 4;
 • zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/405 Příseka - obchvat“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-23-2014-39, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
 • Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení „II/405 Příseka - obchvat“, zadávané formou užšího řízení, všem známým uchazečům a odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve lhůtě stanovené zákonem;
 • Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na „II/405 Příseka - obchvat“ “, zadávané formou otevřeného řízení, dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-23-2014-39, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-39.doc, RK-23-2014-39, př. 1, RK-23-2014-39, př. 2, RK-23-2014-39, př. 3, RK-23-2014-39, př. 4

40. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1317/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z ERDF v rámci Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko na projekt Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2014-40, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-40.doc, RK-23-2014-40, př. 1, RK-23-2014-40, př. 2

41. Informace o průběhu jednání se zástupci obcí Kraje Vysočina o přípravě a dalším postupu realizace komplexního dopravního systému Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o průběhu jednání se zástupci obcí Kraje Vysočina o přípravě a dalším postupu realizace komplexního dopravního systému Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1318/23/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o průběhu jednání se zástupci obcí Kraje Vysočina o přípravě a dalším postupu realizace komplexního dopravního systému Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-41.doc, RK-23-2014-41, př. 1, RK-23-2014-41, př. 2

109. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/351 Třebíč ul. Hrotovická, 2. etapa“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením hodnotící komise zadat tuto podlimitní veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1319/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/351 Třebíč ul. Hrotovická, 2. etapa“ dle materiálu RK-23-2014-109, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/351 Třebíč ul. Hrotovická, 2. etapa“ nabídku uchazeče COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, Divize silničního stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava, IČO: 26177005 v souladu s materiálem RK-23-2014-109, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-109.doc, RK-23-2014-109, př. 1

110. Informace o průběhu veřejné zakázky na služby „Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 30. 9. 2014“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o průběhu shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1320/23/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o podání:
 • nabídky na veřejnou zakázku na služby „Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 30. 9. 2014“;
 • námitky k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže včetně složení příslušné kauce.
odpovědnost: ODSH a KSÚSV
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-110.doc

42. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, upřesnila radě kraje návrh schválit Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1321/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu RK-23-2014-42, př. 1;
bere na vědomí
Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu RK-23-2014-42, př. 2.
odpovědnost: OE, správci rozpočtových prostředků
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-42.doc, RK-23-2014-42, př. 1, RK-23-2014-42, př. 2

43. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2014
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu kraje za období leden - červen 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1322/23/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2014 dle materiálu RK-23-2014-43, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. července 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-43.doc, RK-23-2014-43, př. 1

44. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2014
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí přehled o nabytých účelových dotacích na účet kraje za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1323/23/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 v celkové výši 2 830 080 607,49 Kč dle materiálu RK-23-2014-44, př. 1;
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí na evropské projekty za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 v celkové výši 270 409 696,40 Kč dle materiálu RK-23-2014-44, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-44.doc, RK-23-2014-44, př. 1, RK-23-2014-44, př. 2

45. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace - personální zabezpečení výjezdových základen
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o stavu personální situace lékařských posádek Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1324/23/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o stavu personální situace lékařských posádek Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace;
souhlasí
s návrhy opatření na řešení této situace dle materiálu RK-23-2014-45, př. 1;
ukládá
ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci a Odboru zdravotnictví komunikovat jednotlivé změny s přechodem na částečný systém RV (rendez-vous) se zástupci měst, kterých se změna týká.
odpovědnost: ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-45.doc, RK-23-2014-45, př. 1, RK-23-2014-45, př. 2

46. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1325/23/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 dle materiálu RK-23-2014-46, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-46.doc, RK-23-2014-46, př. 1

K bodům 47 50, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

47. Peněžní dary a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1326/23/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o poskytnutí peněžních darů, příspěvku a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-23-2014-47, př. 1, RK-23-2014-47, př. 2, RK-23-2014-47, př. 3, RK-23-2014-47, př. 4, RK-23-2014-47, př. 5 a RK-23-2014-47, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-47.doc, RK-23-2014-47, př. 1, RK-23-2014-47, př. 2, RK-23-2014-47, př. 3, RK-23-2014-47, př. 4, RK-23-2014-47, př. 5, RK-23-2014-47, př. 6

48. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1327/23/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí věcných darů pro Nemocnici Jihlava příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-23-2014-48, př. 1, RK-23-2014-48, př. 2, RK-23-2014-48, př. 3, RK-23-2014-48, př. 4 a RK-23-2014-48, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-48.doc, RK-23-2014-48, př. 1, RK-23-2014-48, př. 2, RK-23-2014-48, př. 3, RK-23-2014-48, př. 4, RK-23-2014-48, př. 5

49. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1328/23/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-23-2014-49, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-49.doc, RK-23-2014-49, př. 1

50. Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1329/23/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-23-2014-50, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-50.doc, RK-23-2014-50, př. 1

51. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s realizací nových investičních akcí dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1330/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace:
 • hemokultivační analyzátor pro pracoviště mikrobiologie určený pro bakteriologické vyšetření v pořizovací ceně 200 000 Kč;
 • videokolonoskop CF Q165 určený pro vyšetření tlustého, případně tenkého střeva, v pořizovací ceně 400 000 Kč;
 • stavební úpravy lymfodrenážního sálu v gynekologickém pavilonu v předpokládané výši 470 000 Kč;
 • přístroj Lymfoven pro pracoviště lymfologie k zefektivnění léčby pacientů v pořizovací ceně 80 000 Kč,
které budou financované peněžními prostředky vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-51.doc, RK-23-2014-51, př. 1

52. Souhlas s investiční akcí včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - investiční dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1331/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 1 200 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace na rok 2014 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 1 200 000 Kč určenou na úhradu stavebních úprav souvisejících s plánovanou výstavou Pavilonu chirurgických oborů dle materiálu RK-23-2014-52, př. 2;
 • zařazení akce Technické zhodnocení na nemovitém majetku kraje spočívající ve stavebních úpravách, které souvisejí s plánovanou výstavbou Pavilonu chirurgických oborů dle materiálu RK-23-2014-52, př. 2 do investičního plánu na rok 2014.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-52.doc, RK-23-2014-52, př. 1, RK-23-2014-52, př. 2, RK-23-2014-52, př. 3

53. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na úhradu očkovacích vakcín proti pertusi
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1332/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 162 100 Kč při současném zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 162 100 Kč s určením pro: 
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 18 900 Kč;
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 51 200 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 32 300 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 39 600 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 20 100 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 Ostatní nemocnice a položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 14 700 Kč při současném zvýšení § 3529 Ostatní ústavní péče a položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 14 700 Kč s určením pro: 
 • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 2 500 Kč;
 • Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci ve výši 12 200 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 18 900 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 51 200 Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci ve výši 32 300 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 39 600 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 20 100 Kč;
 • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 2 500 Kč;
 • Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci ve výši 12 200 Kč,
za účelem pořízení očkovacích vakcín proti pertusi;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Trojlístku centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení očkovacích vakcín proti pertusi nejpozději k 31. 10. 2014. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury a kopie výpisu z účtu dokládající její úhradu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Trojlístku centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-53.doc, RK-23-2014-53, př. 1

54. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o způsobu poskytnutí finančních prostředků Nemocnici Jihlava na předfinancování daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1333/23/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvy o zápůjčce ke krytí způsobilých výdajů projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“, dle materiálu RK-23-2014-54, př. 7;
 • schválit:
 • převod finančních prostředků ve výši 72 118 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 72 118 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 3 750 Kč při současném zvýšení položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 3 750 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 12 722 960 Kč při současném zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 12 722 960 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 3 750 Kč s určením na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci neinvestičních výdajů projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ o 12 722 960 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci investičních výdajů projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí způsobilých výdajů projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-54.doc, RK-23-2014-54, př. 1, RK-23-2014-54, př. 2, RK-23-2014-54, př. 3, RK-23-2014-54, př. 4, RK-23-2014-54, př. 5, RK-23-2014-54, př. 6, RK-23-2014-54, př. 7

55. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem schválit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek. Projednávání se zúčastnili V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení, K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1334/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek dle materiálu RK-23-2014-55, př. 1upr1.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-55.doc, RK-23-2014-55, př. 1, RK-23-2014-55, př. 2

56. Rozhodnutí o přijetí peněz na financování projektu Zvýšení kvality finančního řízení PO zřizovaných Krajem Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnili V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení, K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1335/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 534 270,05 Kč určenou na financování projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-56.doc, RK-23-2014-56, př. 1

57. Organizační struktury příspěvkových organizací
K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí informaci o vydaných organizačních strukturách příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1336/23/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o vydaných organizačních strukturách;
rozhoduje
prodloužit termín pro splnění povinnosti dle Čl. 27 odst. 3 Pravidel Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění do 31. 12. 2014.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-57.doc, RK-23-2014-57, př. 1

58. Návrh na projednání škody kraje
J. Běhounek předložil radě kraje návrh vzít na vědomí zápis č. 2/2014 z jednání škodní a likvidační skupiny kraje. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1337/23/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 2/2014 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2014-58, př. 1.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-58.doc, RK-23-2014-58, př. 1

59. Návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR
J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu, upřesnili radě kraje návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1338/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Stanovisko Rady Kraje Vysočiny podle ust. § 7 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k Návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR podle materiálu RK-23-2014-59, př. 3.
odpovědnost: Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-59.doc, RK-23-2014-59, př. 1, RK-23-2014-59, př. 2, RK-23-2014-59, př. 3

60. Zpráva o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1339/23/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-23-2014-60, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-60.doc, RK-23-2014-60, př. 1

K bodům 61 63, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

61. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Usnesení 1340/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost ve výši 570 000 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-61.doc

62. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina
Usnesení 1341/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od řídícího orgánu Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska ve výši 227 809,20 Kč (8 290 €), které jsou určeny k dalšímu financování projektu Technická pomoc Vysočina.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-62.doc

63. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zdraví bez hranic
Usnesení 1342/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Zdraví bez hranic o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 1 245 918,95 Kč (45 765 €);
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu projektu Zdraví bez hranic o splátku kontokorentního úvěru ve výši 1 245 918,95 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-63.doc

64. Změna projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí změnu finančního plánu projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1343/23/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálu RK-23-2014-64, př. 1;
rozhoduje
podat žádost o podstatnou změnu projektu dle materiálu RK-23-2014-64, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit žádost o podstatnou změnu projektu dle materiálu RK-23-2014-64, př. 1 Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-64.doc, RK-23-2014-64, př. 1

65. Projekt Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu schválit projektovou žádost daného projektu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1344/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
projektovou žádost projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina dle materiálů RK-23-2014-65, př. 1a a RK-23-2014-65, př. 1bupr1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-23-2014-65, př. 1a;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit projektovou žádost projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina do Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvo životního prostředí ČR dle materiálů RK-23-2014-65, př. 1a a RK-23-2014-65, př. 1bupr1 s tím, že pokud nebude schváleno spolufinancování a předfinancování projektu na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se bude konat 9. 9. 2014, bude projektová žádost stažena;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina ve výši 805 000 Kč na spolufinancování a předfinancování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 5. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-65.doc, RK-23-2014-65, př. 1a, RK-23-2014-65, př. 1b

66. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souladu se zjištěním Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projetky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1345/23/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odvod ve výši ve výši 3 617 Kč dle materiálu RK-23-2014-66, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic, související s odvodem peněžních prostředků ve výši 3 617 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-23-2014-66, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 9. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-66.doc, RK-23-2014-66, př. 1

67. Fond Vysočiny - projekt FV00351.0028
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodloužit termín dokončení projektu a uzavřít s příjemcem Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1346/23/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00351.0028 dle materiálu RK-23-2014-67, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 16. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-67.doc, RK-23-2014-67, př. 1, RK-23-2014-67, př. 2, RK-23-2014-67, př. 3

68. Fond Vysočiny - projekt FV00610.0051
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s žádostí příjemce o prodloužení termínu pro odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1347/23/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje nevyhovět žádosti příjemce dle materiálu RK-23-2014-68, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 16. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-68.doc, RK-23-2014-68, př. 1, RK-23-2014-68, př. 2

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1348/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 3 540 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, v důsledku vyšší tvorby účetních odpisů u movitého majetku a technického zhodnocení nemovitého majetku předaného k hospodaření této organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014 u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 540 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, pro rok 2014 zvýšením o částku 3 540 000 Kč na pokrytí vyšší tvorby odpisů movitého a nemovitého majetku dle odpisového plánu na rok 2014;
 • změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, pro rok 2014 zvýšením o částku 3 540 000 Kč k pokrytí vyšší tvorby odpisů movitého a nemovitého majetku dle odpisového plánu na rok 2014 vyvolané upřesněním jejich výše.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-69.doc, RK-23-2014-69, př. 1

V průběhu jednání odešel Z. Chlád. K bodům 70 73, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - změna závazných ukazatelů
Usnesení 1349/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 225 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 225 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů u Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov, IČO 62540009 v souvislosti se zajištěním přenosu dat mezi slučovanými školami dle materiálu RK-23-2014-70, př. 1:
 • „Investiční dotace“ o částku 110 000 Kč na pořízení serveru;
 • „Příspěvek na provoz“ o částku 115 000 Kč na výdaje spojené s pořízením routeru, switchů a OS-serveru.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor informatiky, ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov
termín: září 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-70.doc, RK-23-2014-70, př. 1

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
Usnesení 1350/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 2 700 000 Kč Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470 na vybavení rekonstruované školní jídelny dle materiálu RK-23-2014-71.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-71.doc

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
Usnesení 1351/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 46 570,29 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647, o částku 46 570,29 Kč na realizaci projektu „Inovace vzdělávacího programu na VOŠ v Ledči nad Sázavou“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: srpen 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-72.doc

73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -poskytnutí prostředků na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
Usnesení 1352/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 11 500 Kč u krajem zřizované organizace Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591 na realizaci postupového kola soutěže CESOFOTO 2014.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-73.doc, RK-23-2014-73, př. 1

74. Přípravný stupeň základní školy speciální
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu zřídit třídy přípravného stupně základní školy speciální v Základní škole a Praktické škole Chotěboř. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1353/23/2014/RK
Rada kraje
zřizuje
podle § 48a zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, třídy přípravného stupně základní školy speciální v Základní škole a Praktické škole Chotěboř, se sídlem Hradební 529, Chotěboř, IČO 70836329.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní školy a Praktické školy Chotěboř
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-74.doc

75. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1354/23/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením traktoru Zetor Z 7711, SPZ ZR 85 - 85, inventární číslo HIM 99, z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední odbornou školou zemědělsko-technickou Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-23-2014-75;
 • s vyřazením traktoru Zetor Z 7011, SPZ ZR 62 - 20, inventární číslo HIM 92, z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední odbornou školou zemědělsko-technickou Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-23-2014-75.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem.
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-75.doc, RK-23-2014-75, př. 1

76. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1355/23/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2014 dle materiálu RK-23-2014-76, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-76.doc, RK-23-2014-76, př. 1

77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Od myšlenky k výrobku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1356/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Od myšlenky k výrobku o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 30 801 816,26 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Od myšlenky k výrobku o splátku kontokorentního úvěru ve výši 21 000 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-77.doc

78. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout žadatelům dotace na účast na sportovních mistrovstvích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1357/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 67 972 Kč na podporu účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-23-2014-78, př. 4.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-78.doc, RK-23-2014-78, př. 1, RK-23-2014-78, př. 2, RK-23-2014-78, př. 3, RK-23-2014-78, př. 4

79. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o žádostech o poskytnutí dotace na pořádání sportovních mistrovství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1358/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 40 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle materiálu RK-23-2014-79, př. 4;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost spolku SK DNF, Modřanská 1151/53, 147 00 Praha, IČO 22850040, ve výši 50 000 Kč na podporu pořádání MČR v triatlonu v Telči.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-79.doc, RK-23-2014-79, př. 1, RK-23-2014-79, př. 2, RK-23-2014-79, př. 3, RK-23-2014-79, př. 4

80. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina z důvodu postupu do vyššího platového stupně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1359/23/2014/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 8. 2014, dle materiálu RK-23-2014-80, př. 2.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-80.doc, RK-23-2014-80, př. 1, RK-23-2014-80, př. 2

81. Odvolání a jmenování ředitelky/ředitele Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podaly radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1360/23/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 1. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-81.doc, RK-23-2014-81, př. 1, RK-23-2014-81, př. 2, RK-23-2014-81, př. 3

K bodům 82, 84, 90 92, 94 - 96, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

82. Podstatná změna č. XIII v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 1361/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-23-2014-82, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-23-2014-82, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-23-2014-82, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-82.doc, RK-23-2014-82, př. 1

84. Žádost o podstatnou změnu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
Usnesení 1362/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Žádost o podstatnou změnu v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00073 dle materiálu RK-23-2014-84, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit Žádost o podstatnou změnu v projektu dle materiálu RK-23-2014-84, př. 1, MPSV ČR.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 07. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-84.doc, RK-23-2014-84, př. 1

90. Podstatná změna č. XVI v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Usnesení 1363/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-23-2014-90, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-23-2014-90, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-23-2014-90, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-90.doc, RK-23-2014-90, př. 1

91. Oznámení o změně č. XV v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Usnesení 1364/23/2014/RK
Rada kraje
bere ne vědomí
informace o aktuálním stavu projektu Transformace ÚSP Křižanov II.,
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-23-2014-91, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-23-2014-91 a zpracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-91.doc, RK-23-2014-91, př. 1

92. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP projekt Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 1365/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov I. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 4 888 293,24 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-92.doc

94. Podstatná změna VIII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Usnesení 1366/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-23-2014-94, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-23-2014-94, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV;
rozhoduje
ustanovit s účinností od 1. 8. 2014 Ing. Janu Matýsovou projektovým a finančním manažerem také projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 29. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-94.doc, RK-23-2014-94, př. 1

95. Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Usnesení 1367/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-23-2014-95, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-23-2014-95, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 29. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-95.doc, RK-23-2014-95, př. 1

96. Podstatná změna XII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Usnesení 1368/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-23-2014-96, př. 1;
ukládá
 • odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-23-2014-96, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-23-2014-96, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-96.doc, RK-23-2014-96, př. 1

83. Schválení smlouvy o nájmu konferenčních prostor - akce konference Rovné šance. Práce. Rodina. => Spokojený občan.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit smlouvu o nájmu konferenčních prostor na danou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1369/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu konferenčních prostor na adrese Zámek Valeč 1, 675 53 Valeč dle materiálu RK-23-2014-83, př. 1 za účelem zajištění Krajské konference v rámci projektu Rovnost na Vysočině v kontextu rodinné politiky kraje (číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00239).
odpovědnost: OSV
termín: 30. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-83.doc, RK-23-2014-83, př. 1

85. Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí finanční daru společnosti ProMancus. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 1370/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 30 000 Kč společnosti ProMancus, o. p. s., Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava Přívoz, IČ: 28621221, dle materiálu RK-23-2014-85, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-85.doc, RK-23-2014-85, př. 1

86. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci. V průběhu jednání odešel M Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1371/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 1 800 000 Kč a § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 000000) o částku 80 000 Kč při současném zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o celkovou částku 1 880 000 Kč na úhradu všech plánovaných aktivit odboru.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-86.doc

87. Návrh k podávání žádostí o dotace na podporu provozu Senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout Městu Havlíčkův Brod dotaci na podporu projektů v oblasti seniorské politiky. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1372/23/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Městu Havlíčkův Brod dotaci na podporu projektů v oblasti seniorské politiky v celkové výši 75 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče dle materiálu RK-23-2014-87, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-87.doc, RK-23-2014-87, př. 1, RK-23-2014-87, př. 2

88. 5. monitorovací zpráva projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu daného projektu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1373/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-23-2014-88, př. 1 a RK-23-2014-88, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-23-2014-88, př. 1, části B2;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-88.doc, RK-23-2014-88, př. 1, RK-23-2014-88, př. 2

89. Souhlas zřizovatele k přijetí dědictví pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh udělit souhlas zřizovatele k přijetí dědictví pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1374/23/2014/RK
Rada kraje
uděluje
Domovu důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizaci předchozí souhlas k nabytí majetku formou dědictví dle materiálu RK-23-2014-89, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-89.doc, RK-23-2014-89, př. 1

93. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 3. etapu projektu Transformace ÚSP Jinošov II. a projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1375/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Jinošov II. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 35 115,96 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz I o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 2 293 585,68 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-93.doc

97. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC).
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1376/23/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-97.doc, RK-23-2014-97, př. 1, RK-23-2014-97, př. 2, RK-23-2014-97, př. 3

98. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1377/23/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-23-2014-98, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu č. 11098446 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit dle materiálu RK-23-2014-98, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-98.doc, RK-23-2014-98, př. 1, RK-23-2014-98, př. 2

99. Průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí průběžné monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1378/23/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
průběžné monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí dle materiálů RK-23-2014-99, př. 1, RK-23-2014-99, př. 2, RK-23-2014-99, př. 3, RK-23-2014-99, př. 4, RK-23-2014-99, př. 5, RK-23-2014-99, př. 6, RK-23-2014-99, př. 7, RK-23-2014-99, př. 8, RK-23-2014-99, př. 9, RK-23-2014-99, př. 10, RK-23-2014-99, př. 11, RK-23-2014-99, př. 12, RK-23-2014-99, př. 13, RK-23-2014-99, př. 14, RK-23-2014-99, př. 15, RK-23-2014-99, př. 16, RK-23-2014-99, př. 17, RK-23-2014-99, př. 18, RK-23-2014-99, př. 19, RK-23-2014-99, př. 20, RK-23-2014-99, př. 21, RK-23-2014-99, př. 22, RK-23-2014-99, př. 23, RK-23-2014-99, př. 24, RK-23-2014-99, př. 25, RK-23-2014-99, př. 26.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 22. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-99.doc, RK-23-2014-99, př. 1, RK-23-2014-99, př. 2, RK-23-2014-99, př. 3, RK-23-2014-99, př. 4, RK-23-2014-99, př. 5, RK-23-2014-99, př. 6, RK-23-2014-99, př. 7, RK-23-2014-99, př. 8, RK-23-2014-99, př. 9, RK-23-2014-99, př. 10, RK-23-2014-99, př. 11, RK-23-2014-99, př. 12, RK-23-2014-99, př. 13, RK-23-2014-99, př. 14, RK-23-2014-99, př. 15, RK-23-2014-99, př. 16, RK-23-2014-99, př. 17, RK-23-2014-99, př. 18, RK-23-2014-99, př. 19, RK-23-2014-99, př. 20, RK-23-2014-99, př. 21, RK-23-2014-99, př. 22, RK-23-2014-99, př. 23, RK-23-2014-99, př. 24, RK-23-2014-99, př. 25, RK-23-2014-99, př. 26

100. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2014
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1379/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 667 052 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2014 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-23-2014-100, př. 1.
odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-100.doc

101. Dokumenty požadované SFŽP k ukončení projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh schválit závěrečnou monitorovací zprávu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1380/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Závěrečnou monitorovací zprávu dle materiálu RK-23-2014-101, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v dokumentech RK-23-2014-101, př. 1 a RK-23-2014-101, př. 2;
ukládá
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Závěrečnou monitorovací zprávu a formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP dle přílohy materiálu RK-23-2014-101 k řídícímu orgánu OPŽP.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-101.doc, RK-23-2014-101, př. 1, RK-23-2014-101, př. 2

102. Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení projektů Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SOŠ obchodu a služeb Jihlava, DM“, „Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Gymnázium Žďár nad Sázavou“ a „Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod“
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení závěrečné monitorovací zprávy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1381/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Závěrečné monitorovací zprávy dle materiálů RK-23-2014-102, př. 1, RK-23-2014-102, př. 3a RK-23-2014-102, př. 5;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v dokumentech RK-23-2014-102, př. 1, RK-23-2014-102, př. 2, RK-23-2014-102, př. 3, RK-23-2014-102, př. 4, RK-23-2014-102, př. 6;
ukládá
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit závěrečné monitorovací zprávy a formuláře ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP dle příloh materiálu RK-23-2014-102 na řídící orgán Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-102.doc, RK-23-2014-102, př. 1, RK-23-2014-102, př. 2, RK-23-2014-102, př. 3, RK-23-2014-102, př. 4, RK-23-2014-102, př. 5, RK-23-2014-102, př. 6

103. Projektový záměr a žádost o poskytnutí podpory z Programu švýcarsko-české spolupráce na projekt Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém projektovém záměru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1382/23/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2014-103, př. 1;
rozhoduje
předložit žádost Kraje Vysočina o poskytnutí podpory na projekt Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina dle dopracovaného materiálu RK-23-2014-103, př. 2 do Programu švýcarsko-české spolupráce (Fond environmentální odbornosti);
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-23-2014-103, př. 2, RK-23-2014-103, př. 3, RK-23-2014-103, př. 4;
ukládá
 • odboru životního prostředí a zemědělství dopracovat žádost o poskytnutí podpory na projekt Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina do Programu švýcarsko-české spolupráce a finální znění žádosti předložit radě kraje na vědomí na nejbližším jednání;
 • odboru životního prostředí a zemědělství předložit žádost o poskytnutí podpory na projekt Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina do Programu švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvo životního prostředí ČR;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina ve výši maximálně 2 420 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k předfinancování a spolufinancování projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 5. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-103.doc, RK-23-2014-103, př. 1, RK-23-2014-103, př. 2, RK-23-2014-103, př. 3, RK-23-2014-103, př. 4

104. Uzavření dohody dle čl. 3 odst. 2 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích - oprava hráze v přírodní památce Laguna u Bohdalova
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít Dohodu o realizaci managementových opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1383/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o realizaci managementových opatření dle materiálu RK-23-2014-104, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 15. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-104.doc, RK-23-2014-104, př. 1

105. Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci z výjezdního zasedání bezpečnostní komise rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1384/23/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2014-105, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 22. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-105.doc, RK-23-2014-105, př. 1

106. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Mistrovství Evropy v motokrosu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1385/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 30 000 Kč Automotoklubu Pacov v AČR, Náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov, IČO: 75092671, na zajištění zdravotnické záchranné služby na Mistrovství Evropy v motokrosu 2014 v Pacově dle materiálu RK-23-2014-106, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 30 000 Kč dle materiálu RK-23-2014-106.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-106.doc, RK-23-2014-106, př. 1, RK-23-2014-106, př. 2, RK-23-2014-106, př. 3

107. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Městu Jemnice
J. Běhounek sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1386/23/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar Městu Jemnice, Husova 103, Jemnice, IČO: 00289531 na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-23-2014-107, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 2143 Cestovní ruch o částku 70 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 70 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-107.doc, RK-23-2014-107, př. 1, RK-23-2014-107, př. 2

108. Informace ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Kraje Vysočina
J. Fialová předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci ze zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1387/23/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o společném jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina se zástupci měst a škol Světlé nad Sázavou a Ledče nad Sázavou Vysočina na Akademii - Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou dle přílohy RK-23-2014-108, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 22. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2014-108.doc, RK-23-2014-108, př. 1

111. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 23/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 8. 2014, v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 23/2014 dne 22. 7. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 25. 7. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz