Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 40/2010 - 21.12.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na zařazení nové akce Střední škola technická Jihlava-oprava haly do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
03Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a nájemní smlouvy pro akci II/357 Jimramov - Strachujov
04Vykoupení pozemku v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky
05Připomínka ke konceptu územního plánu města Havlíčkův Brod
06Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
06upr1Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
07Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
08Žádost o prodej nemovitostí v k. ú. Vojetín u Rozsoch a obci Rozsochy
09Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
10Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s městem Chotěboř
11Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
12Vyřazení stavby hřiště v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou a obci Bezděkov
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace na akci Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - oprava tanečního sálu a kanalizace
14Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Ždírec nad Doubravou
15Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
16Žádost o zvýšení kupní ceny za výkup pozemku v k. ú. a obci Kejžlice
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
18Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka
19Darování pozemků v k. ú. a obci Olešná
20Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Přibyslav
21Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
22Prodej ocelokolny a pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
23Podnájem nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnicí Jihlava, příspěvkové organizací
24Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
25Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Světlá nad Sázavou
26Uzavření smluv v rámci přípravy stavby Úprava křižovatky silnic II/399 a II/396 Rouchovany
27Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Znětínek
28Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k.ú. Úsobí
29Úprava rezervního fondu Hradu Kámen, příspěvkové organizace na rok 2010
30Organizační řád Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
31Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění - návrh na změnu
32Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2011
33Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Vybudování síťové infrastruktury
34Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Vybudování technologického centra kraje Vysočina
35Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
36Návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranší Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2011
37Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
38Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření
39Návrh organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
40Návrh na rozpočtové opatření - přijetí první části dotace na projekt Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
41Fond Vysočiny - změna termínu odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování příjemce Stanislav Hrdý
42Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou
43Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2011
44Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2009 a jeho aktualizace
45Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL, s.r.o. pro rok 2011 a závěrečná zpráva z projektu v roce 2010
46Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem finančních prostředků od partnerů v projektu spolupráce Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV)
47Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí penále
48Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na září - prosinec 2010
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
51Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
52Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
53Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 040/240/10)
54Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
55Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 2. pololetí 2010
56Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2010 u kapitoly Zdravotnictví
57Výpůjčka movitého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
58Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
59Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
60Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
61Žádost o schválení investice pro rok 2010 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
62Návrh rozpočtového opatření - Nemocnice Třebíč dotační program Rezidenční místa 2010
63Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o změnu investičního plánu pro rok 2010
64Projekt Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov - rozpočtové opatření
65Žádost o schválení investice pro rok 2010 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
66Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
67Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o změnu investičního plánu pro rok 2010
68Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
69Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
70Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VII - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
71Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt - návrh Žádosti o podstatnou změnu v individuálním projektu
72Zadání veřejných zakázek na poskytování vybraných služeb sociální prevence - Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina VIII.
73Návrhy dodatků ke smlouvám s dodavateli sociálních služeb financovaných z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
74Organizační řád Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
75Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Domov důchodců Ždírec
76Zvýšení limitu mzdových prostředků Domova pro seniory Velký Újezd
77Návrh na vyřazení osobního automobilu DÚSP Černovice, příspěvkové organizace
78Návrh na bezúplatný převod majetku Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace
79Vyřazení vozidla z majetku kraje
80Průběžná informace o pokračování implementace reformy účetnictví v podmínkách kraje
81Smlouva o nájmu - pracoviště Tolstého 15 Jihlava
82Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Folklornímu sdružení ČR
83Návrh na poskytnutí věcného daru obcím - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS
84Vánoční dary pro děti z dětských domovů kraje Vysočina
85Poskytnutí věcného daru předsedovi Nitranského samosprávného kraje
86Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vratek dotací z minulých let do rozpočtu kraje a do Fondu Vysočiny
87Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv
88Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky - nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - I
89Smlouva o podnájmu nebytových prostor a dohoda o narovnání v objektu č. 60, ulice Rue Trône v Bruselu - kancelář kraje Vysočina v Bruselu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz