Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2023

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci pořizování Aktualizace č. 10 ZÚR KrV týkající se vysokorychlostní trati.

Viz přiložený soubor.

Příloha


Ing. arch. Ondřej Skryja, OÚPSŘ, zadáno dne: 30.5.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se reklamního zařízení, které je umístěno v silničním ochranném pásmu silnice I. třídy na pozemku č. 1825 v katastrálním území Vílanec na přibližné GPS lokaci 49.33338698469552, 15.576866695501092.

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 25.5.2023

Žádost o počtu udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu § 18 zákona o zdravotních službách, a to pro zdravotnické zařízení "pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody".

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor zdravotnictví, do současné doby neobdržel žádnou žádost o poskytnutí udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve Vámi dotazované oblasti.

Příloha


Mgr. Lucie Bašta, OZ, zadáno dne: 12.5.2023

1. jaká byla hrubá mzda + všechny další příplatky, náhrady, premie, odměny, či jiná ostatní plnění pro Hajnovou za měsíc leden a únor a březen 2023 2. kdo se zúčastnil z funkcionářů Kraje Vysočina na přelomu března a dubna 2023 cesty na Tchán-wan, jaká náplň činnosti byla a jaký přínos pro občany Kraje Vysočina přinesla cesta uvedených funkcionářů (jednotlivě dle jednotlivých funkcionářů

Ad 1. 389 424 Kč Ad 2. Žádný z funkcionářů Kraje Vysočina se nezúčastnil pracovní cesty na Tchán-wan na přelomu března a dubna 2023.


Ing. Ivana Šteklová, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 5.5.2023

žádost o poskytnutí informace - 1. Úplný seznam aktivit náměstkyně Hany Hajnové při návštěvě města Prahy s ředitelem firmy JIPOCAR ve věci využití vodíku 2. Úplný seznam aktivit náměstkyně Hany Hajnové po návratu z Prahy ve věci využití vodíku s popisem aktivity a seznamem zúčastněných osob

Náměstkyně hejtmana Ing. Hana Hajnová byla dne 20. 4. 2023 účastna prezentace vodíkového autobusu v Praze, a to od 11:00 do 12:30 hod. Po návratu již paní náměstkyně neměla další pracovní program ve věci využití vodíku.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 5.5.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jak Vámi podřízené správní orgány postupují při správním řízení týkající se přestupků provozovatelů vozidel (ustanovení § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů) v případě, že byla podána (ať již současným, nebo předchozím provozovatelem tohoto vozidla) žádost dle ustanovení § 8a zákona č. 56/2001 Sb..

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 25.4.2023

žádost týkající se projektů Tagesmutter a STOPY

Ad Tagesmutter. Informace byla žadateli poskytnuta Oddělením tiskovým dne 11. 4. 2023 ve 12:53 hod. Ad STOPY. Projektový záměr „Stopy“ je připravován ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje do Programu Interreg Rakousko - Česko 2021-2027 s předpokládaným zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a měst Třešť a Jemnice. Přeshraničními partnery jsou kulturní subjekty spolkové země Dolní Rakousko. Cílem je připravit dlouhodobé, udržitelné a systematické připomínání společné kulturní identity střední Evropy na příkladu regionů Kraj Vysočina a Dolní Rakousko. Krajský úřad aktivně spolupracuje na připomínkování projektové dokumentace expozic Muzea Jemnicka, které jsou jedním z výstupů tohoto projektového záměru.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 24.4.2023

žádost týkající se 1. kompletního hrubého příjmu RNDr. Jana Bříždaly, radního Kraje Vysočina, včetně případných prémií, odměn, náhrad či jiných plnění za měsíce leden a únor roku 2023 a 2. zahraniční pracovní cesty RNDr. Jana Bříždaly do Bruselu v roce 2022

Ad 1. 235 478 Kč Ad 2. Účelem zahraniční pracovní cesty a jejím přínosem byla účast na Mezinárodní konferenci „Claim the Future“ pořádané k Evropskému roku mládeže 2022 a v rámci českého předsednictví v Radě EU 2022. Během celé konference probíhaly diskuse o odkazu Evropského roku mládeže, resp. o tématech, která mladou generaci zajímají nejvíce o duševním zdraví a inkluzivním a digitálním vzdělávání. Byly zhodnoceny dosažené výsledky a předneseny návrhy, jak bude politika mládeže i nadále zaujímat významné místo v politické agendě a jak budou mladí lidé v tomto úsilí i nadále hrát hlavní roli. Tyto poznatky jsou proto plně využitelné v rámci pravomoci radního Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiku a komunikační technologie.


Zdeněk Kadlec, ředitel úřadu, zadáno dne: 6.4.2023

žádost týkající se zahraničních služeb Ing. Miroslava Houšky, náměstka hejtmana Kraje Vysočina, v období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 (dále jen „dané období“) a kompletního hrubého příjmu, Ing. Miroslava Houšky, náměstka hejtmana Kraje Vysočina, včetně případných prémií, odměn, náhrad za dané období

viz příloha

Příloha


Zdeněk Kadlec, ředitel úřadu, zadáno dne: 6.4.2023

Žádost o poskytnutí informací spočívala v zaslání všech rozhodnutí vydaných po 1.1.2014 vodoprávním úřadem podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kterými bylo rozhodnuto: 1. o přestupku fyzické osoby podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. g) zákona vodovodech a kanalizacích, protože neumožnila připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5) tohoto zákona 2. o přestupku právnické a podnikající fyzické osoby podle ustanovení § 33 odst. 3 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích, protože že neumožnila připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5) tohoto zákona.

K bodu 2. sděleno, že podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. sděluje, že od 1. 1. 2014 do dnešního dne neprojednával žádný přestupek podle ustanovení § 33 odst. 3 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích.


Mgr. Jaroslav Mikyna, OŽPZ, zadáno dne: 5.4.2023

Žádost o poskytnutí informace, zda: - krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ÚPSŘ obdržel stížnost žadatele ze dne 1. 2. 2023 - krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ÚPSŘ (dále krajský úřad) obdržel a vyřizuje odvolání žadatele ze dne 1. 2. 2023 do usnesení stavebního úřadu Ždírec nad Doubravou zn. MŽ/1879/2020-78 ze dne 30. 1. 2023

-krajský úřad neobdržel stížnost žadatele ze dne 1. 2. 2023 -krajský úřad neobdržel odvolání žadatele do usnesení stavebního úřadu Ždírec nad Doubravou zn. MŽ/1879/2020-78 ze dne 30. 1. 2023


Kovaříková Jarmila, územního plánování a stavebního řádu, zadáno dne: 4.4.2023

Žádost o poskytnutí seznamu obcí, které v roce 2023 konzultovaly s Krajem Vysočina výstavbu větrných elektráren.

Obec Puklice


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 29.3.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: „sdělení, zda u některé žádosti podané od 1. 1. 2023 o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly ve smyslu zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích nebo žádosti o rozšíření současného oprávnění (pro okres Pelhřimov) bylo vyhověno, a to v zákonné lhůtě a rovněž do doby, než budou u všech žádostí ukončen stav správního rozhodování.“

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 29.3.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se podání žádostí o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly nebo žádostí o rozšíření současného oprávnění nebo jakékoliv jiné žádosti v tomto smyslu.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 27.3.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se jednání RK-08-2023-28, konkrétně o poskytnutí: „1. Úplná kopie veškerých podkladů pro jednání Rady kraje RK-08-2023-28 se všemi přílohami.“

viz přiložené soubory

Příloha


Mgr. Hana Motlová, ODSH, zadáno dne: 24.3.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: „Poskytnutí úplného seznamu účastníků předběžných tržních konzultací na desetileté dopravní smlouvy, úplné kopie všech vyjádření účastníků předběžných tržních konzultací na desetileté dopravní smlouvy, datum zahájení předběžných tržních konzultací na desetileté dopravní smlouvy,“

Částečné poskytnutí informace: Seznam účastníků předběžných tržních konzultací na desetileté dopravní smlouvy a datum zahájení PTK na desetileté smlouvy byl poskytnut dle přiložené přílohy.

Příloha


Mgr. Hana Motlová, ODSH, zadáno dne: 24.3.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: „Veškeré komunikace s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže ve věci vyhlášení nového tendru v roce 2023“.

viz přiložený soubor

Příloha


Mgr. Hana Motlová, ODSH, zadáno dne: 23.3.2023

Informace o postoupení stížnosti

Ke dni podání Vaší žádosti (14. 3. 2023) nebyla Krajskému úřadu Kraje Vysočina stížnost ze strany Městského úřadu Ždírec nad Sázavou doručena.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 23.3.2023

Informace o komunikaci kraje s obcemi - výstavba větrných elektráren

Bylo komunikováno s obcí Puklice, které byla zaslána předběžná informace.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 20.3.2023

Informace o cestách hejtmana kraje a očekávaných událostech s účastí hejtmana.

V požadovaném období nebyl pan hejtman V. Schrek na služební cestě mimo Kraj Vysočina. Účast pana hejtmana se plánuje na těchto veřejných událostech: Inaugurace prezidenta České republiky – Praha Sportovec Kraje Vysočina 2022 - Žďár nad Sázavou


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 20.3.2023

Písemná komunikace kraje s Ukrajinou v roce 2023

Za požadované období nedisponuje povinný subjekt žádnou oficiální komunikací s Ukrajinou, jelikož komunikace probíhá telefonicky či videokonferenčně. Povinný subjekt pravidelně na zasedání zastupitelstva kraje zveřejňuje informace o mezinárodní spolupráci i o poskytovaných humanitárních darech, vše je přístupné na internetových stránkách povinného subjektu.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 20.3.2023

Žádost o poskytnutí informace, kdy naposledy krajský úřad odejmul oprávnění k poskytování zdravotních služeb, v případě kdy poskytovatel opakovaně požadoval od pacientů úhradu za zdravotní služby v rozporu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění dle § 24 odst. 4 písm. e) zákona o zdravotních službách.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor zdravotnictví, nevydal rozhodnutí o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotní péče z Vámi uvedeného důvodu.

Příloha


Mgr. Lucie Bašta, OZ, zadáno dne: 13.3.2023

žádost o poskytnutí informace týkající podnětu na přestupek fyzické či právnické osoby dle § 8 odst. 2 písm. b) či odst. 3 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně zda došlo k porušení ustanovení § 2c zákona, který obsahuje konkrétní zákazy reklamy zaměřené na osoby mladší než 18 let, a to za roky 2013 až 2022

Krajský úřad v daném období neobdržel žádný podnět, ani nezahájil správní řízení na základě vlastního šetření o uložení pokuty v řízeních specifikovaných v žádosti o poskytnutí informace.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 9.3.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se udělení oprávnění, převodu oprávnění a odejmutí oprávnění k provozování stanice technické kontroly.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 8.3.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se udělení oprávnění, převodu oprávnění a odejmutí oprávnění k provozování stanice technické kontroly.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 8.3.2023

žádost o poskytnutí informace týkající se počtu případů podaných krajskému živnostenskému úřadu, počtu zahájených správních řízení a počtu uložených pokut v rámci řízení vedených krajským živnostenským úřadem pro skutek spočívající v protiprávním jednání tzv. sexistické reklamy dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a to v letech 2018-2022

Krajský úřad v daném období neobdržel žádný podnět, ani nezahájil správní řízení na základě vlastního šetření o uložení pokuty v řízeních specifikovaných v žádosti o poskytnutí informace.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 3.3.2023

„úplné kopie všech rozhodnutí Kraje Vysočina o přezkum rozhodnutí na úseku památkové péče v roce 2023 v Kraji Vysočina (NPU Telč)“.

Krajský úřad se Vaší žádostí zabýval a sděluje, že v roce 2023 nebylo dosud vydáno žádné rozhodnutí ve věci přezkumů na základě podnětů Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště v Telči.


Filip Mareček, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zadáno dne: 1.3.2023

Žádost o poskytnutí výročních zpráv dle § 18 InfZ

Informace jsou zveřejněny na tomto odkaze: https://archiv.kr-vysocina.cz/vyrocni-zpravy/ds-300355/archiv=0


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 28.2.2023

Žádost o poskytnutí informací - kopie vydaných rozhodnutí ve věci stížností týkajících se úhrad od r. 2020

Příloha


, , zadáno dne: 28.2.2023

Žádost o poskytnutí spisových řádů

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 28.2.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se zaslání kompletního znění licence pro linku 790200 a sdělení, kdy byla licence odeslána z úřadu dopravci.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 10.2.2023

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci Aktualizace č. 10 ZÚR KrV, jejímž obsahem je návrh koridoru pro umístění vysokorychlostní trati.

Viz přiložený soubor.

Příloha


Ing. arch. Ondřej Skryja, OÚPSŘ, zadáno dne: 9.2.2023

Vyplnění tabulky - průměrné platy a odměny dle pl. tříd

viz příloha

Příloha


I. Hanáková Kosourová, OPHS, zadáno dne: 7.2.2023

Žádost o informace k převodu příspěvkových organizací z oblasti školství ZUŠ, DDM (SVČ) ze zřizovatelské působnosti kraje na obce.

viz příloha

Příloha


JUDr. Eva Herzánová, Mgr. Lucie Kazdová, OŠMS, zadáno dne: 2.2.2023

Informace o aktuálně vyhlášených a ukončených veřejných sbírkách týkajících se záchrany a obnovy památek v Kraji Vysočina za rok 2022

viz příloha

Příloha


Ing. Rezničenková, OE, zadáno dne: 1.2.2023

Informace o Náhradní rodinné péči - počty žadatelů, dětí, pěstounů, osvojitelů atd.

Viz. příloha

Příloha


Mgr. Jelínek, OSV, zadáno dne: 30.1.2023

Žádost o poskytnutí vyjádření obce

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 30.1.2023

Žádost o uvedení počtu volných pěstounů a volných míst v Dětských domovech v Kraji Vysočina

Viz. příloha

Příloha


Mgr. Jelínek, OSV, zadáno dne: 23.1.2023

poskytnutí emailových adres obcí v Kraji


T. Mrázková, Odbor informatiky, zadáno dne: 18.1.2023

1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2022 o uložení pokuty ve smyslu § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k § 35 odst. 5 písm. b) cit. zákona; 2) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2022 o uložení pokuty ve smyslu § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu v § 39 odst. 5 písm. b) cit. zákona.

Krajský úřad se Vaší žádostí zabýval a po kontrole správních spisů sděluje, že v uvedeném období bylo zahájeno pouze jedno správní řízení o přestupku dle § 39 odst. 2 písm. f) zákona o státní památkové péči. Řízení nebylo dosud ukončeno pravomocným rozhodnutím.


Filip Mareček, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zadáno dne: 17.1.2023

žádost o poskytnutí informace o počtu kontrol vykonaných KÚKV na obcích I. stupně za období 2020-2022

viz příloha

Příloha


V. Smolíková, OddVK, zadáno dne: 16.1.2023

žádost o poskytnutí adresáře obcí

viz příloha

Příloha


T. Mrázková, Odbor informatiky, zadáno dne: 10.1.2023

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o aktualizacích Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve vztahu k záměru vysokorychlostní trati.

Příloha


Ing. arch. Ondřej Skryja, OÚPSŘ, zadáno dne: 2.1.2023

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o aktualizacích Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve vztahu k záměru vysokorychlostní trati.

Příloha


Ing. arch. Ondřej Skryja, OÚPSŘ, zadáno dne: 2.1.2023