Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2023

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o aktualizacích Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

viz. přiložený soubor

Příloha


Ing. Lenka Rychlá, OÚPSŘ, zadáno dne: 20.12.2023

zaslání výpisu všech zahájených zadávacích řízení výše nadepsaným úřadem v období od roku 2016 až do roku 2023 (včetně) na právní poradenství související s realizací projektu formou PPP

Kraj Vysočina v letech 2016 - 2023 nezahájil žádné zadávací řízení dle žadatelem specifikovaných kritérií.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 13.12.2023

Žádost o informace vztahující se k fungování školní sklářské huti, kterou provozuje Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou.

Informace poskytnuty částečně. Viz příloha

Příloha


Ing. Ondřej Králík, OŠMS, zadáno dne: 5.12.2023

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve vztahu k záměru vysokorychlostní trati.

viz. přiložený soubor

Příloha


Ing. Lenka Rychlá, OÚPSŘ, zadáno dne: 1.12.2023

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve vztahu k záměru vysokorychlostní trati.

viz. přiložený soubor

Příloha


Ing. Lenka Rychlá, OÚPSŘ, zadáno dne: 1.12.2023

1. Kolik zaměstnanců má povinný subjekt v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce? 2. Zda a případně vůči kolika zaměstnancům povinného subjektu dle bodu 1. je vedena exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád (tj. povinnému subjektu byl doručen exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu povinného, případně usnesení o vyrozumění nového plátce mzdy)? 3. V případě kladné odpovědi na bod 2. u každého takového zaměstnance uveďte: a. průměrnou výši čisté mzdy (za měsíce srpen, září a říjen 2023); b. počet vyživovaných osob; c. zda jsou z příjmu realizovány srážky; d. zda je sráženo na přednostní nebo nepřednostní pohledávku.

Ad 1) 485 Ad 2) ano, vůči dvěma zaměstnancům Ad 3) zaměstnanec č. 1: průměrná čistá mzda: 36 558 Kč, 3 vyživované osoby, srážky nejsou realizovány, nepřednostní pohledávka. zaměstnanec č. 2: průměrná čistá mzda 45 021 Kč, 1 vyživovaná osoba, srážky nejsou realizovány, nepřednostní pohledávka.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 27.11.2023

Zda byl ředitel Kadlec mezi měsíci lednem a červnem 2023 v pracovní neschopnosti; pokud byl v uvedených měsících v pracovní neschopnosti, žádám o sdělení od kdy do kdy trvala pracovní neschopnost.

v uvedeném období nebyl ředitel krajského úřadu v pracovní neschopnosti

Rozhodnutí o výši úhrad


Ing. Ivana Šteklová, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 24.11.2023

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve vztahu k záměru vysokorychlostní trati.

viz. přiložený soubor

Příloha


Ing. Lenka Rychlá, OÚPSŘ, zadáno dne: 22.11.2023

Žádost o informace o počtu poskytovatelů lůžkové zdravotní péče včetně počtu lůžek dle jednotlivých okresů; počet poskytovatelů protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby včetně počtu lůžek.

Příloha


Mgr. Lucie Bašta, OZ, zadáno dne: 14.11.2023

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí následujících informací: 1/ Souhrnný přehled smluv o veřejných službách v drážní dopravě za rok 2022, který byl zaslán ministerstvu financí podle § 9 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. 2/ Seznam všech železničních linek objednaných krajem, včetně turistických, k 28. dubnu 2023.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 8.11.2023

1. Žádám o informaci, kolik osob je v Kraji Vysočina ohroženo chudobou? 2. Žádám informaci, jaké je věkové rozložení osob ohrožených chudobou v Kraji Vysočina?

viz. příloha

Příloha


Mgr. Beranová Monika, OSV, zadáno dne: 7.11.2023

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ohledně poskytnutí zprávy o výsledku kontroly dopravců.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Veronika Šalandová, ODSH, zadáno dne: 6.11.2023

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ohledně výše jednotkové ceny (Kč/km) dopravního výkonu v Kč bez DPH jednotlivě pro 1. a 2. období

Bylo rozhodnuto o částečném poskytnutí informace. KUJI 43132/2023, KUJI 67908/2023, KUJI 80480/2023 (odmítnuto v plném rozsahu). Na základě příkazu odvolacího orgánu bylo KUJI 98066/2023, KUJI 116532/2023 odmítnuto částečně. viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Veronika Šalandová, ODSH, zadáno dne: 6.11.2023

poskytnutí informace, jakým způsobem bude po otevření JV obchvatu Havlíčkova Brodu realizována doprava z ulice Humpolecká na ulici Lidická a jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost chodců v ulici Humpolecká

V souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je vlastníkem uvedených silnic I. třídy stát. Správu a údržbu silnic I. třídy zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD“), konkrétně v Kraji Vysočina Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava. Dopravní značení, včetně přechodů pro chodce, rovněž zajišťuje tato organizace. Dotaz se částečně vztahuje i k pohybu chodců na chodnících navazujících na přechody po silnici I. třídy. V tomto případě se jedná o spolupráci ŘSD s městem Havlíčkův Brod, které je vlastníkem místních komunikací ve svém územním obvodu (rovněž s odkazem na výše uvedené ustanovení zákona).


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 30.10.2023

Požadavek o informace o doprovázejících organizacích v Kraji Vysočina

viz. příloha

Příloha


Mgr. Daniela Ambrožová, OSV, zadáno dne: 30.10.2023

Žádost o informace v rámci agendy Náhradní rodinné péče

1. Kraj Vysočina pověřil výkonem doprovázení pěstounských rodin celkem 20 organizací. 2. V příloze e-mailu Vám zasílám seznam všech organizací, které doprovází pěstouny z Kraje Vysočina. 3. V seznamu organizací je v posledním sloupci vložena poznámka u organizací, ve kterých psychologové participují na doprovázení. 4. Ne, náš kraj nestanovuje žádnou vlastní metodiku ohledně předávání dětí z přechodné pěstounské péče do trvalé náhradní rodinné péče. Respektujeme metodické pokyny z MPSV a pěstouni mají často stanovený postup svou doprovázející organizací.

Příloha


Mgr. Jelínek, OSV, zadáno dne: 16.10.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů spočívajících v poskytnutí „všech oprávnění k provozování STK držitelů ve vašem kraji, kteří dosud nezahájili provoz a tudíž nemají vydané osvědčení k provozování STK“.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 16.10.2023

1) žádám o poskytnutí stejného druhu informací týkající se Hajnové a Břřřřříˇždaly za období od 1.5.2023 do 11.9.2023, rovněž tak tuzemského cestovného 3) V souvislosti s tímto případem dle zákona č. 106/1999 Sb. žádám Krajský úřad Kraje Vysočina o odpověď či informaci, jak bylo s mým závažným upozorněním naloženo ze strany úřadu a jaká opatření byla vzhledem k politickým představitelům Kraje Vysočina přijata (Bříždala a účetní závěrky)

K Vašemu dotazu ad 1) – viz příloha č. 1 a příloha č. 2. K Vašemu dotazu ad 3) – bylo vzato na vědomí a žádná.

Příloha


Ing. Ivana Šteklová, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 13.10.2023

poskytnutí informace, kolika uživatelům sociálních sítí byla udělena pokuta za umístěnou skrytou reklamu na sociální sítě, která je v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb., 634/1992 Sb. a 231/2001 Sb., a to včetně jmen, příp. pseudonymů na sociálních sítích, a dále včetně výše pokut, které jim za protiprávní jednání byly vyměřeny

Krajský úřad v daném období nevydal rozhodnutí v řízeních specifikovaných v žádosti o poskytnutí informace.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 12.10.2023

poskytnutí informací, zda nadepsaný Krajský živnostenský úřad udělil ke dni doručení žádosti pokuty nebo jiné správní tresty ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich za klamavou či skrytou reklamu na sociálních sítích TikTok, Instagram, Facebook a YouTube ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Krajský úřad v daném období nevydal rozhodnutí v řízeních specifikovaných v žádosti o poskytnutí informace.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 12.10.2023

Úplný seznam aktivit včetně plánovaných ve věci financování obchvatu obce Brtnice s uvedením data a popisu aktivity

Stavba "II/405 - Brtnice obchvat" je součástí návozových tras NTK a je navržena k financování s příspěvkem z rozpočtu SFDI. Ministerstvo dopravy schválilo záměr projektu s připomínkou dle závěru Centrální komise MD a doporučuje akci k financování formou příspěvku z rozpočtu SFDI. Financování ze strany SFDI zatím nebylo potvrzeno.


Ing. Ivana Šteklová, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 27.9.2023

problematika "novostavby dvou bytových domů" v Moravských Budějovicích - správnost či nesprávnost postupu stavebního úřadu


ing. Ivan Kolman, územního plánování a stavebního řádu, zadáno dne: 5.9.2023

Sdělení o stavu pohledávky Kraje Vysočina, a také všech příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina, vůči Sberbank (potažmo České spořitelně, která převzala úvěrové portfolio Sberbank), která vyplývá z insolvence Sberbank k 15. 8. 2023.

Pohledávky Kraje Vysočina, resp. jimi zřízených příspěvkových organizací, jsou ve stavu prohlášeného konkursu Sberbank, a.s. – viz odkaz na internetové adrese: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=E45E37BF17DBE631E05333F21FAC736E


Ing. Ivana Šteklová, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 30.8.2023

žádost o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných Krajským úřadem Kraje Vysočina, oddělením právním a krajským živnostenským úřadem, od roku 1995 do současnosti, týkajících se dozoru nad reklamou na tabákové výrobky a elektronické cigarety ve smyslu ust. § 3 a § 3a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad v daném období nevydal rozhodnutí v řízeních specifikovaných v žádosti o poskytnutí informace.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 28.8.2023

1) celkový počet žádostí odmítnutých dle § 15 InfZ v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023; 2) z toho počet žádostí odmítnutých na základě § 11a InfZ; 3) anonymizovaná rozhodnutí dle bodu 2)

Ad 1) 8 Ad 2) 0 Ad 3) Žádná rozhodnutí vydána nebyla.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 24.8.2023

V kolika procentuálně přestupkových řízeních vedených u Vašeho krajského úřadu za období let 2020, 2021 a 2022 byl jako důkazní prostředek použit znalecký posudek vypracovaný na žádost samotného krajského úřadu? V jakém konkrétním přestupkovém řízení (za období let 2020, 2021 a 2022) byl nejčastěji zadáván ze strany Vašeho krajského úřadu ke zpracování znalecký posudek jakožto důkazní prostředek? Kolik průměrně činila odměna znalce za zpracování znaleckého posudku v přestupkovém řízení za období let 2020, 2021 a 2022 zpracovaného na základě požadavku Vašeho krajského úřadu? Kolik byla nejvyšší a nejnižší odměna znalce za zpracování znaleckého posudku v přestupkovém řízení v období let 2020, 2021 a 2022 na základě požadavku Vašeho krajského úřadu?

Za požadované období nebyl žádný znalecký posudek v přestupkových řízeních na žádost krajského úřadu vypracován. Další dotazy jsou proto brány povinným subjektem za redundantní.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 15.8.2023

žádám o sdělení o výši hrubé mzdy ředitele úřadu Kadlece za období leden-červen 2023. Pokud byla vyplacena nějaká jednorázová odměna či prémie za toto období, nad rámec smluvního základního platu, žádám o informaci na základě jaké vykázané práce nad rámec pracovní smlouvy či základních povinností byla vyplacena řediteli Kadlecovi odměna a v jaké výši. Pokud k této odměně či prémii byl vydán jakýkoliv dokument, žádám o jeho předložení (např. zpráva o činnosti ředitele, resp. jeho plnění „nadúkolů“, či vnitřní předpis na základě kterého event. vznikl nárok na odměnu, či příkaz nějakého orgánu Kraje Vysočina učinil podklad pro výplatu – na základě jakých důvodů ? ).

informace poskytnuty v souladu se žádostí


Ing. Ivana Šteklová, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 10.8.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se zpřístupnění dokumentu metodického charakteru / metodického pokynu, jehož obsahem je stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina k problematice uplatňování pravidel silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na neveřejně přístupných účelových komunikacích dle § 7 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

viz přiložený dokument

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 9.8.2023

poskytnutí kopií rozhodnutí, usnesení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina ve věci stavcby dvou bytových domů na parcele p. č. 1497/1 a 1499/5 v k. ú. Moravské Budějovice

Věc: S d ě l e n í Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu byla dne 25.7.2023 doručena Vaše žádost datovaná dnem 20.7.2023 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou žádostí je Vámi požadováno poskytnutí následujících informací: 1) Veškeré správní dokumenty týkající se celého správního řízení probíhající stavby bytových domů na parcele p. č. 1497/1 a p. č. 1499/5 v k. ú. Moravské Budějovice 2) Rozhodnutí, usnesení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Vysočina o tom, že výše uvedený stavební záměr není možný 3) Zda výstavba stavebního záměru na parc. č. 1497/1 a 1499/5 v k. ú. Moravské Budějovice, která stále pokračuje, je podložena platným stavebním povolením 4) Prosím o poskytnutí kopií těchto rozhodnutí, usnesení Na základě bodu 2) uvedené žádosti Vám v přílohách zasíláme: a) rozhodnutí oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 13.4.2023 pod č. j. KUJI 39689/2023, sp. zn. OUP 198/2023 Wa, kterým bylo změněno závazné stanovisko orgánu územního plánování (odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Moravské Budějovice) ze dne 4.10.2022, č. j. MUMB/OVUP/24412/2022, sp. zn. OVUP//22635/2022//Rad k záměru „novostavba dvou bytových domů“ tak, že „záměr je nepřípustný“ b) usnesení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 4.5.2023 pod č. j. KUJI 47210/2023, sp. zn. OUP 124/2023 Sch-6, kterým byl veškerý spisový materiál ve věci pravomocného rozhodnutí odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Mor. Budějovice („stavební úřad“) ze dne 25.11.2022 pod č. j. MUMB/OVUP/28143/2022 (společné povolení pro stavbu: „novostavba dvou bytových domů v Mor. Budějovicích“) postoupen stavebnímu úřadu k provedení obnovy řízení c) sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 4.5.2023 pod č. j. KUJI 47269/2023, sp. zn. OUP 124/2023 Sch-7 k podnětu ing. Pavla Zemánka, Partyzánská 1020, 676 02 Mor. Budějovice ze dne 16.2.2023 Vaše požadavky uvedené pod body 1) a 3) podané žádosti je pak třeba uplatnit přímo u Městského úřadu v Moravských Budějovicích, neboť náš odbor nedisponuje již žádným jiným Vámi požadovaným dokumentem. Ing. Ivan Kolman úředník odboru územního plánování a stavebního řádu Přílohy: dle textu


ing. Ivan Kolman, územního plánování a stavebního řádu, zadáno dne: 26.7.2023

1. Protokol z otvírání obálek s cenovými nabídkami na oblast 1 a 2 pro zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2024 2. Dopis hejtmana Schreka do provincie Friuli Venezia Giulia v roce 2023 s případnou odpovědí

viz příloha

Příloha


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 25.7.2023

Žádost o informace z agendy NRP - počty dětí v PPPD, počty dětí v ústavní péči, kapacity ZDVOP a počty dětí v těchto zařízení, počty pěstounů čekajících na dítě

viz. příloha

Příloha


Mgr. Jelínek, OSV, zadáno dne: 7.7.2023

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci výběru nových provozovatelů školních bufetů v několika středních školách zřizovaných Krajem Vysočina.

viz příloha

Příloha


JUDr. Eva Herzánová, OŠMS, zadáno dne: 30.6.2023

1. poskytnutí oprávněnosti mimořádné odměny, čili na základě jakého podkladu toto bylo vyplaceno, z jakého důvodu, jak byl stanoven výpočet této částky 2. požaduji sdělení výplaty celkové odměny, či mzdy za r. 2022 pro zastupitele Romana Paška a dále vyplacené event. cestovní náhrady za r. 2022 Romana Paška."

Ad 1. Informace je obsažena v příloze tohoto přípisu. Ad 2. Hrubá odměna za rok 2022 činila 95 880 Kč, cestovní náhrady za rok 2022 činily 1 193 Kč.


Ing. Ivana Šteklová, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 30.6.2023

Předmět: Kamerový systém v obci Rouchovany - dotován krajem Vysočina. Jelikož není zveřejněna dotační smlouva na https://smlouvy.gov.cz/ ani smlouva o dílo na https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-rouchovany Prosím o odpověď: Kde je zveřejněna dotační smlouva a podmínky dotace? Může kamera dle smlouvy hlídat soukromou elektrárnu za intravilánem obce? Kontroloval kraj Vysočina zda proběhlo výběrového řízení na dodavatele? Kde je zveřejněna smlouva o dílo? Kolik kamer bylo celkem instalováno?

Vážený pane, na vaše dotazy podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se projektu obce Rouchovany podpořeného z krajského dotačního titulu „Obnova venkova Vysočiny 2021“ zasílám níže odpovědi: 1) Zveřejnění dotační smlouvy a podmínky dotace? Smlouva byla zveřejněna v souladu s platným zákonem a jeho lhůtami. Konkrétně ji můžete najít zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17136491 Součástí smlouvy jsou veškeré podmínky, které musí příjemce dotace splnit. 2) Může kamera dle smlouvy hlídat soukromou elektrárnu za intravilánem obce? Kamerový systém je Úřadem pro ochranu osobních údajů uznáván za legitimní a legální možnost k ochraně majetku a zdraví osob a k zabezpečení ostatních právem chráněných zájmů. Na druhou stranu musí být ovšem splněny veškeré podmínky Zákona o ochraně osobních údajů, dodrženy všechny stanovené principy a zároveň splněna přiměřenost a úměrnost zásahu do osobnostních práv subjektů údajů. Splnění těchto pravidel je plně v odpovědnosti provozovatele kamerového systému a dotační smlouva plnění těchto pravidel neřeší. 3) Kontroloval Kraj Vysočina, zda proběhlo výběrového řízení na dodavatele? Případné výběrové řízení je plně v kompetenci dané obce. Existence výběrového řízení a předložení dokumentace výběrového řízení není nezbytnou podmínkou poskytnutí dotace. Kraj Vysočina výběrové řízení nekontroloval. 4) Kde je zveřejněna smlouva o dílo? Uzavření smlouvy o dílo (pokud existuje, dodání kamerového systému mohlo být řešeno i jinou formou smluvního vztahu s dodavatelem např. objednávkou) je plně v kompetenci obce. 5) Kolik kamer bylo celkem instalováno? Celkem bylo v rámci podpořeného projektu dle údajů uvedených obcí v „závěrečné zprávě a vyúčtování poskytnuté dotace“ instalováno 10 kamer.


Dušan Vichr, Odbor regionálního rozvoje, zadáno dne: 28.6.2023

Žádost o informace o Smlouvě o sběru a zneškodnění odpadu - nepoužitelných léčiv - na základě jakých skutečností byla smlouva v 2003 s danou společností uzavřena a jaká je celková výše plnění do dnešního dne.

Předmětná smlouva byla s danou společností v roce 2003 uzavřena na základě vyhlášeného poptávkového řízení a uvedení souhrnné částky od roku 2014 do 2022.

Příloha


Mgr. Lucie Bašta, OZ, zadáno dne: 26.6.2023

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci pořizování aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Příloha


Ing. Marian Zapletal, OÚPSŘ, zadáno dne: 21.6.2023

Seznam veřejných zakázek na informační technologie (IT) vyvinuté „na míru“ atd.

Příloha


T. Mrázková, Odbor informatiky, zadáno dne: 13.6.2023

Žádost o sdělení informací týkající se agendy ochrany oznamovatelů v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019..

viz přiložený dokument

Příloha


Mgr. Vlasta Smolíková, Oddělení vnitřní kontroly, zadáno dne: 12.6.2023

žádost týkající se zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina

Ad 1) Celkový počet zaměstnanců k 31. 5. 2023 je 488, z toho 317 žen a 171 mužů. Ad 2) Počet úředníků k 31. 5. 2023 je 452 a ostatních zaměstnanců 36, procentuálně 93,6 % úředníků a 7,4 % ostatních zaměstnanců. Ad 3) Ostatní zaměstnanci pracují na pozicích údržby, úklidu, řidičů včetně jejich vedení, dále správy informačních a komunikačních technologií, technické podpory, koordinátor držitelů dočasné ochrany a dále pracovníci projektů.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 8.6.2023

žádost o výši roční hrubé mzdy v rozdělení na základní plat, prémie, odměny, mimořádné odměny, benefity , naturální plnění mzdy, paušální náhrady náklady, vyplacené cestovní náhrady, diety zahraniční u zaměstnance úřadu Zdenka Kadlece (manažer roku 21) za období 2014-2020 (každý rok zvlášť). V případě že byly vyplaceny za uvedená období prémie, odměny, mimořádné odměny mimo základní mzdu , požaduji písemné zdůvodnění důvodu této výplaty a předložení podkladů na základě kterých byly tyto odměny či prémie vyplaceny, jak byl stanoven výpočet prémií či odměn (dle jakých parametrů, jak byla částka stanovena)

odloženo - žadatel neprovedl úhradu

Rozhodnutí o výši úhrad


Ing. Ivana Šteklová, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 6.6.2023

1. jaká byla hrubá mzda + všechny další příplatky, náhrady, premie, odměny, či jiná ostatní plnění pro Hajnovou za měsíc leden a únor a březen 2023 2. kdo se zúčastnil z funkcionářů Kraje Vysočina na přelomu března a dubna 2023 cesty na Tchán-wan, jaká náplň činnosti byla a jaký přínos pro občany Kraje Vysočina přinesla cesta uvedených funkcionářů (jednotlivě dle jednotlivých funkcionářů

Ad 1. 389 424 Kč Ad 2. Pracovní cesty na Tchaj-wan na přelomu března a dubna 2023 se zúčastnila Mgr. Hana Hajnová, 1. náměstkyně hejtmana, a RNDr. Jan Břížďala, radní kraje. Náplní činností obou volených zástupců byla mimo jiné účast na Net Zero City Leaders Summit, veletrhu SmartCityExpo 2023, návštěvy tchaj-wanských firem a škol, účast na delegaci Sněmovny Parlamentu České republiky, Taipei Intelligence Centre. Jednání byla vedena se zástupci města Taipei, Kaohsiungu, Taiwanského parlamentu, českého zastoupení na Tchaj-wanu, institucí (CHT Security, CSTI – Cyber Security Technology Institute), politiky a podnikateli. Přínosem cesty Mgr. Hany Hajnové pro občany kraje bylo získání konkrétních poznatků v rámci veletrhu EXPO Smart City 2023, kde byla prezentována nová strategie pro dosažení NET ZERO GOALS (dosažení nulových emisí do roku 2050). Setkání bylo příležitostí pro dialog na vysoké úrovni, kde si více jak 30 tis. účastníků, včetně vedoucích představitelů měst a regionů z celého světa, mohlo vyměnit nové zkušenosti a názory na správu chytrých měst, inovativní strategie a vize rozvoje. Tyto poznatky jsou proto plně využitelné v rámci pravomoci 1. náměstkyně Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu, Fondu Vysočiny, NNO. Přínosem cesty RNDr. Jana Břížďaly pro občany kraje byla výměna zkušeností a názorů v rámci setkání se studenty a učiteli tchajwanských škol, a to včetně návštěvy českého zastoupení na Tchaj-wanu. Rovněž byly zkoumány aspekty odlišného uspořádání školství v obou zemích, a to zejména na druhém stupni. V oblasti IT byly radnímu kraje prezentovány aplikace obsahující technologie a umělou inteligenci, které začínají hrát klíčovou roli při poskytování služeb občanům ze strany veřejné správy. Tyto poznatky jsou proto plně využitelné v rámci pravomoci radního Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiku a komunikační technologie.


Ing. Ivana Šteklová, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 2.6.2023

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci pořizování Aktualizace č. 10 ZÚR KrV týkající se vysokorychlostní trati.

Viz přiložený soubor.

Příloha


Ing. arch. Ondřej Skryja, OÚPSŘ, zadáno dne: 30.5.2023

informace o zahraničních cestách radního BřřřřřížĎALY v následujícím členění – datum, místo, účel, náhrada z CP, další náklady, poznámka (týkající se ubytování , letenky, cesty autem,stavování) od 1.5.2022 do 31.3.2023

viz příloha

Příloha


Ing. Ivana Šteklová, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 30.5.2023

informace o zahraničních cestách Hany Hajnové v následujícím členění – datum, místo, účel, náhrada z CP, další náklady, poznámka (týkající se ubytování , letenky, cesty autem,stavování) od 1.5.2022 do 30.4.2023

viz příloha

Rozhodnutí o výši úhrad


Ing. Ivana Šteklová, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 30.5.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se reklamního zařízení, které je umístěno v silničním ochranném pásmu silnice I. třídy na pozemku č. 1825 v katastrálním území Vílanec na přibližné GPS lokaci 49.33338698469552, 15.576866695501092.

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 25.5.2023

Žádost o informace o přehledu stížností pacientů na zdr. zař. či lékaře, jejich rozdělení a způsob jejich vyřízení

Uveden počet stížností, informace o jejich nerozdělování a dále uvedení počtu nedůvodných, částečně důvodných a postoupených poskytovateli zdravotních služeb.

Příloha


Mgr. Zita Trojanová, OZ, zadáno dne: 24.5.2023

žádost týkající se stížnosti na postup krajského úřadu při vyřizování žádosti o poskytnutí informace týkající se kompletního hrubého příjmu Ing. Hany Hajnové, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, včetně případných prémií, odměn, náhrad či jiných plnění za měsíce leden až březen roku 2023 a zahraniční pracovní cesty funkcionářů Kraje Vysočina na Tchán-wan na přelomu března a dubna 2023

Krajský úřad na základě postupu dle § 16a odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím vyřídil stížnost na základě autoremedury, když žadateli poskytl informace dodatečně dne 5. 5. 2023 do datové schránky.


Zdeněk Kadlec, ředitel úřadu, zadáno dne: 17.5.2023

Žádost o počtu udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu § 18 zákona o zdravotních službách, a to pro zdravotnické zařízení "pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody".

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor zdravotnictví, do současné doby neobdržel žádnou žádost o poskytnutí udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve Vámi dotazované oblasti.

Příloha


Mgr. Lucie Bašta, OZ, zadáno dne: 12.5.2023

Informace týkající se platů a služebních cest radních kraje a ředitele KrÚ

poskytnuty informace dle žádosti

Rozhodnutí o výši úhrad


Ing. Ivana Šteklová, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 10.5.2023

žádost o poskytnutí informace - 1. Úplný seznam aktivit náměstkyně Hany Hajnové při návštěvě města Prahy s ředitelem firmy JIPOCAR ve věci využití vodíku 2. Úplný seznam aktivit náměstkyně Hany Hajnové po návratu z Prahy ve věci využití vodíku s popisem aktivity a seznamem zúčastněných osob

Náměstkyně hejtmana Ing. Hana Hajnová byla dne 20. 4. 2023 účastna prezentace vodíkového autobusu v Praze, a to od 11:00 do 12:30 hod. Po návratu již paní náměstkyně neměla další pracovní program ve věci využití vodíku.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 5.5.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jak Vámi podřízené správní orgány postupují při správním řízení týkající se přestupků provozovatelů vozidel (ustanovení § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů) v případě, že byla podána (ať již současným, nebo předchozím provozovatelem tohoto vozidla) žádost dle ustanovení § 8a zákona č. 56/2001 Sb..

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 25.4.2023

žádost týkající se projektů Tagesmutter a STOPY

Ad Tagesmutter. Informace byla žadateli poskytnuta Oddělením tiskovým dne 11. 4. 2023 ve 12:53 hod. Ad STOPY. Projektový záměr „Stopy“ je připravován ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje do Programu Interreg Rakousko - Česko 2021-2027 s předpokládaným zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a měst Třešť a Jemnice. Přeshraničními partnery jsou kulturní subjekty spolkové země Dolní Rakousko. Cílem je připravit dlouhodobé, udržitelné a systematické připomínání společné kulturní identity střední Evropy na příkladu regionů Kraj Vysočina a Dolní Rakousko. Krajský úřad aktivně spolupracuje na připomínkování projektové dokumentace expozic Muzea Jemnicka, které jsou jedním z výstupů tohoto projektového záměru.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 24.4.2023

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se výše jednotkové ceny (Kč/km) dopravního výkonu v Kč bez DPH jednotlivě pro 1. a 2. období.

Bylo rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti o informace KUJI 18949/2024. Informace byla poskytnuta KUJI 18766/2024.


Ing. Veronika Šalandová, ODSH, zadáno dne: 20.4.2023

žádost týkající se 1. kompletního hrubého příjmu RNDr. Jana Bříždaly, radního Kraje Vysočina, včetně případných prémií, odměn, náhrad či jiných plnění za měsíce leden a únor roku 2023 a 2. zahraniční pracovní cesty RNDr. Jana Bříždaly do Bruselu v roce 2022

Ad 1. 235 478 Kč Ad 2. Účelem zahraniční pracovní cesty a jejím přínosem byla účast na Mezinárodní konferenci „Claim the Future“ pořádané k Evropskému roku mládeže 2022 a v rámci českého předsednictví v Radě EU 2022. Během celé konference probíhaly diskuse o odkazu Evropského roku mládeže, resp. o tématech, která mladou generaci zajímají nejvíce o duševním zdraví a inkluzivním a digitálním vzdělávání. Byly zhodnoceny dosažené výsledky a předneseny návrhy, jak bude politika mládeže i nadále zaujímat významné místo v politické agendě a jak budou mladí lidé v tomto úsilí i nadále hrát hlavní roli. Tyto poznatky jsou proto plně využitelné v rámci pravomoci radního Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiku a komunikační technologie.


Zdeněk Kadlec, ředitel úřadu, zadáno dne: 6.4.2023

žádost týkající se zahraničních služeb Ing. Miroslava Houšky, náměstka hejtmana Kraje Vysočina, v období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 (dále jen „dané období“) a kompletního hrubého příjmu, Ing. Miroslava Houšky, náměstka hejtmana Kraje Vysočina, včetně případných prémií, odměn, náhrad za dané období

viz příloha

Příloha


Zdeněk Kadlec, ředitel úřadu, zadáno dne: 6.4.2023

Žádost o poskytnutí informací spočívala v zaslání všech rozhodnutí vydaných po 1.1.2014 vodoprávním úřadem podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kterými bylo rozhodnuto: 1. o přestupku fyzické osoby podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. g) zákona vodovodech a kanalizacích, protože neumožnila připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5) tohoto zákona 2. o přestupku právnické a podnikající fyzické osoby podle ustanovení § 33 odst. 3 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích, protože že neumožnila připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5) tohoto zákona.

K bodu 2. sděleno, že podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. sděluje, že od 1. 1. 2014 do dnešního dne neprojednával žádný přestupek podle ustanovení § 33 odst. 3 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích.


Mgr. Jaroslav Mikyna, OŽPZ, zadáno dne: 5.4.2023

Žádost o poskytnutí informace, zda: - krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ÚPSŘ obdržel stížnost žadatele ze dne 1. 2. 2023 - krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ÚPSŘ (dále krajský úřad) obdržel a vyřizuje odvolání žadatele ze dne 1. 2. 2023 do usnesení stavebního úřadu Ždírec nad Doubravou zn. MŽ/1879/2020-78 ze dne 30. 1. 2023

-krajský úřad neobdržel stížnost žadatele ze dne 1. 2. 2023 -krajský úřad neobdržel odvolání žadatele do usnesení stavebního úřadu Ždírec nad Doubravou zn. MŽ/1879/2020-78 ze dne 30. 1. 2023


Kovaříková Jarmila, územního plánování a stavebního řádu, zadáno dne: 4.4.2023

Žádost o poskytnutí seznamu obcí, které v roce 2023 konzultovaly s Krajem Vysočina výstavbu větrných elektráren.

Obec Puklice


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 29.3.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: „sdělení, zda u některé žádosti podané od 1. 1. 2023 o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly ve smyslu zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích nebo žádosti o rozšíření současného oprávnění (pro okres Pelhřimov) bylo vyhověno, a to v zákonné lhůtě a rovněž do doby, než budou u všech žádostí ukončen stav správního rozhodování.“

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 29.3.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se podání žádostí o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly nebo žádostí o rozšíření současného oprávnění nebo jakékoliv jiné žádosti v tomto smyslu.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 27.3.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se jednání RK-08-2023-28, konkrétně o poskytnutí: „1. Úplná kopie veškerých podkladů pro jednání Rady kraje RK-08-2023-28 se všemi přílohami.“

viz přiložené soubory

Příloha


Mgr. Hana Motlová, ODSH, zadáno dne: 24.3.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: „Poskytnutí úplného seznamu účastníků předběžných tržních konzultací na desetileté dopravní smlouvy, úplné kopie všech vyjádření účastníků předběžných tržních konzultací na desetileté dopravní smlouvy, datum zahájení předběžných tržních konzultací na desetileté dopravní smlouvy,“

Částečné poskytnutí informace: Seznam účastníků předběžných tržních konzultací na desetileté dopravní smlouvy a datum zahájení PTK na desetileté smlouvy byl poskytnut dle přiložené přílohy. KUJI 32364/2023 bylo částečně odmítnuto.

Příloha


Mgr. Hana Motlová, ODSH, zadáno dne: 24.3.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: „Veškeré komunikace s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže ve věci vyhlášení nového tendru v roce 2023“.

viz přiložený soubor

Příloha


Mgr. Hana Motlová, ODSH, zadáno dne: 23.3.2023

Informace o postoupení stížnosti

Ke dni podání Vaší žádosti (14. 3. 2023) nebyla Krajskému úřadu Kraje Vysočina stížnost ze strany Městského úřadu Ždírec nad Sázavou doručena.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 23.3.2023

Informace o komunikaci kraje s obcemi - výstavba větrných elektráren

Bylo komunikováno s obcí Puklice, které byla zaslána předběžná informace.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 20.3.2023

Písemná komunikace kraje s Ukrajinou v roce 2023

Za požadované období nedisponuje povinný subjekt žádnou oficiální komunikací s Ukrajinou, jelikož komunikace probíhá telefonicky či videokonferenčně. Povinný subjekt pravidelně na zasedání zastupitelstva kraje zveřejňuje informace o mezinárodní spolupráci i o poskytovaných humanitárních darech, vše je přístupné na internetových stránkách povinného subjektu.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 20.3.2023

Informace o cestách hejtmana kraje a očekávaných událostech s účastí hejtmana.

V požadovaném období nebyl pan hejtman V. Schrek na služební cestě mimo Kraj Vysočina. Účast pana hejtmana se plánuje na těchto veřejných událostech: Inaugurace prezidenta České republiky – Praha Sportovec Kraje Vysočina 2022 - Žďár nad Sázavou


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 20.3.2023

Žádost o poskytnutí informace, kdy naposledy krajský úřad odejmul oprávnění k poskytování zdravotních služeb, v případě kdy poskytovatel opakovaně požadoval od pacientů úhradu za zdravotní služby v rozporu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění dle § 24 odst. 4 písm. e) zákona o zdravotních službách.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor zdravotnictví, nevydal rozhodnutí o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotní péče z Vámi uvedeného důvodu.

Příloha


Mgr. Lucie Bašta, OZ, zadáno dne: 13.3.2023

žádost o poskytnutí informace týkající podnětu na přestupek fyzické či právnické osoby dle § 8 odst. 2 písm. b) či odst. 3 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně zda došlo k porušení ustanovení § 2c zákona, který obsahuje konkrétní zákazy reklamy zaměřené na osoby mladší než 18 let, a to za roky 2013 až 2022

Krajský úřad v daném období neobdržel žádný podnět, ani nezahájil správní řízení na základě vlastního šetření o uložení pokuty v řízeních specifikovaných v žádosti o poskytnutí informace.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 9.3.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se udělení oprávnění, převodu oprávnění a odejmutí oprávnění k provozování stanice technické kontroly.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 8.3.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se udělení oprávnění, převodu oprávnění a odejmutí oprávnění k provozování stanice technické kontroly.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 8.3.2023

žádost o poskytnutí informace týkající se počtu případů podaných krajskému živnostenskému úřadu, počtu zahájených správních řízení a počtu uložených pokut v rámci řízení vedených krajským živnostenským úřadem pro skutek spočívající v protiprávním jednání tzv. sexistické reklamy dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a to v letech 2018-2022

Krajský úřad v daném období neobdržel žádný podnět, ani nezahájil správní řízení na základě vlastního šetření o uložení pokuty v řízeních specifikovaných v žádosti o poskytnutí informace.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 3.3.2023

„úplné kopie všech rozhodnutí Kraje Vysočina o přezkum rozhodnutí na úseku památkové péče v roce 2023 v Kraji Vysočina (NPU Telč)“.

Krajský úřad se Vaší žádostí zabýval a sděluje, že v roce 2023 nebylo dosud vydáno žádné rozhodnutí ve věci přezkumů na základě podnětů Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště v Telči.


Filip Mareček, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zadáno dne: 1.3.2023

Žádost o poskytnutí spisových řádů

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 28.2.2023

Žádost o poskytnutí výročních zpráv dle § 18 InfZ

Informace jsou zveřejněny na tomto odkaze: https://archiv.kr-vysocina.cz/vyrocni-zpravy/ds-300355/archiv=0


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 28.2.2023

Žádost o poskytnutí informací - kopie vydaných rozhodnutí ve věci stížností týkajících se úhrad od r. 2020

Příloha


Mgr. Lucie Bašta, OZ, zadáno dne: 28.2.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se zaslání kompletního znění licence pro linku 790200 a sdělení, kdy byla licence odeslána z úřadu dopravci.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 10.2.2023

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci Aktualizace č. 10 ZÚR KrV, jejímž obsahem je návrh koridoru pro umístění vysokorychlostní trati.

Viz přiložený soubor.

Příloha


Ing. arch. Ondřej Skryja, OÚPSŘ, zadáno dne: 9.2.2023

Vyplnění tabulky - průměrné platy a odměny dle pl. tříd

viz příloha

Příloha


I. Hanáková Kosourová, OPHS, zadáno dne: 7.2.2023

Žádost o informace k převodu příspěvkových organizací z oblasti školství ZUŠ, DDM (SVČ) ze zřizovatelské působnosti kraje na obce.

viz příloha

Příloha


JUDr. Eva Herzánová, Mgr. Lucie Kazdová, OŠMS, zadáno dne: 2.2.2023

Informace o aktuálně vyhlášených a ukončených veřejných sbírkách týkajících se záchrany a obnovy památek v Kraji Vysočina za rok 2022

viz příloha

Příloha


Ing. Rezničenková, OE, zadáno dne: 1.2.2023

Informace o Náhradní rodinné péči - počty žadatelů, dětí, pěstounů, osvojitelů atd.

Viz. příloha

Příloha


Mgr. Jelínek, OSV, zadáno dne: 30.1.2023

Žádost o poskytnutí vyjádření obce

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 30.1.2023

Žádost o uvedení počtu volných pěstounů a volných míst v Dětských domovech v Kraji Vysočina

Viz. příloha

Příloha


Mgr. Jelínek, OSV, zadáno dne: 23.1.2023

poskytnutí emailových adres obcí v Kraji


T. Mrázková, Odbor informatiky, zadáno dne: 18.1.2023

1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2022 o uložení pokuty ve smyslu § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k § 35 odst. 5 písm. b) cit. zákona; 2) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2022 o uložení pokuty ve smyslu § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu v § 39 odst. 5 písm. b) cit. zákona.

Krajský úřad se Vaší žádostí zabýval a po kontrole správních spisů sděluje, že v uvedeném období bylo zahájeno pouze jedno správní řízení o přestupku dle § 39 odst. 2 písm. f) zákona o státní památkové péči. Řízení nebylo dosud ukončeno pravomocným rozhodnutím.


Filip Mareček, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zadáno dne: 17.1.2023

žádost o poskytnutí informace o počtu kontrol vykonaných KÚKV na obcích I. stupně za období 2020-2022

viz příloha

Příloha


V. Smolíková, OddVK, zadáno dne: 16.1.2023

žádost o poskytnutí adresáře obcí

viz příloha

Příloha


T. Mrázková, Odbor informatiky, zadáno dne: 10.1.2023

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o aktualizacích Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve vztahu k záměru vysokorychlostní trati.

Příloha


Ing. arch. Ondřej Skryja, OÚPSŘ, zadáno dne: 2.1.2023

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o aktualizacích Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve vztahu k záměru vysokorychlostní trati.

Příloha


Ing. arch. Ondřej Skryja, OÚPSŘ, zadáno dne: 2.1.2023