Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2018

informace vztahující se k problematice povolování staveb

Za Oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina a Oddělení vodního hospodářství a dopravy KrÚ uvádí, že dle obsahu je dále dotaz směřován pouze k činnosti obecných stavebních úřadů dle § 13 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) nikoliv speciálních stavebních úřadů podle § 15 stavebního zákona, kdy tyto nevykonávají činnost obecného stavebního úřadu v žádném stupni.


Mgr. Morkusová, OSH, ODSH, OÚPSŘ, OŽPZ, OOSČ, zadáno dne: 21.12.2018

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí seznamu držitelů osvědčení k provozování STK, která vešla v platnost po 01.10.2018.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH, zadáno dne: 10.12.2018

Žádost o poskytnutí kopie stanoviska, zaslaného Ministerstvu vnitra ČR, Odboru bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství za účelem posouzení správnosti postupu krajského úřadu jako odvolacího správního orgánu v řízení o přestupku podle § 76a odst. 10 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

Po posouzení oprávněnosti žádosti krajský úřad v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, v příloze poskytuje požadované informace, a to: Stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, Oddělení ostatních správních činností zaslané Ministerstvu vnitra ČR, Odboru bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství ve věci posouzení správnosti postupu krajského úřadu, jako odvolacího správního orgánu v řízení o přestupku na úseku zbraní a střeliva, vydané pod č. j. KUJI 87519/2018, sp. zn. OOSČ 822/2018 OOSC/211.

Příloha


Mgr. Pavlína Valjentová, Oddělení ostatních správních činností, zadáno dne: 28.11.2018

Spotřeba kávy

značka a typ kávy podávané návštěvám v kancelářích vedení kraje - EDUSCHO LAVAZZA, spotřeba kávy v kg od počátku roku 2018 v kancelářích vedení kraje - 58 kg


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 28.11.2018

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se Dopravní komise Rady Kraje Vysočina č. 9/2018.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 23.11.2018

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se počtu odvolacích řízení realizovaných zaměstnancem odboru dopravy a způsobu přidělování došlých případů.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 19.11.2018

žádost o informace týkající se užívání stavby k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

viz příloha

Příloha


Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal, OÚPSŘ, zadáno dne: 19.11.2018

Žádost o poskytnutí informace - výpisu z aktuálně platné nejnovější projektové dokumentace/studie, projekt pro územní rozhodnutí) zamýšlené investiční akce výstavby nového úřadu v prostorách bývalých Jarošových kasáren – mezi ulicemi Bří. Čapků a Ke Skalce, v rozsahu situace, základní půdorysy, char., řez, technická zpráva, propočet nákladů.

viz přílohy

Příloha


Petr Kolář, majetkový, zadáno dne: 19.11.2018

Žádost jaký je stav účasti Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko a VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. ve sporech a řízeních vedených Krajským úřadem Kraje Vysočina.

viz příloha

Příloha


Ing. Jana Bláhová, OŽPZ, zadáno dne: 16.11.2018

žádost týkající se přezkumných řízení vztahujících se k souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy

viz příloha

Příloha


Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal, ÚPSŘ, zadáno dne: 13.11.2018

neúčinnost veřejnoprávní smlouvy ve smyslu § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

viz příloha

Příloha


Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal, ÚPSŘ, zadáno dne: 13.11.2018

žádost o poskytnutí kontaktních údajů na obce v Kraji Vysočina. Informace poskytnuta částečně.

Příloha


T. Mrázková, OI, zadáno dne: 2.11.2018

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 1/ Jakým způsobem splňuje zaměstnanec odboru dopravy požadavky na oprávněnou úřední osobu. 2/ Kolik správních řízení dosud vedl uvedený zaměstnanec jako oprávněná úřední osoba v krajském úřadu Kraje Vysočina.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 24.10.2018

žádost o poskytnutí informace týkající se rozhodnutí o uložených pokutách dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, která se týkala reklamy na kosmetické přípravky, a to od 1. 6. 2016 do současnosti

Krajský úřad v požadovaném termínu neřešil žádnou reklamu na kosmetické přípravky podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 23.10.2018

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí posledních tří zápisů z kontrolních dnů na stavbě Brněnského mostu.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Irena Šedová, ODSH, zadáno dne: 18.10.2018

Poskytnutí výpisu z knihy návštěv KrÚ

Žádnou návštěvní knihou KrÚ nedisponuje


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 17.10.2018

žádost o poskytnutí informace týkající se rozhodnutí o uložených pokutách dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, která se týkala reklamy na zdravotnické prostředky a reklamy na doplňky stravy, a to od 1. 6. 2016 do současnosti

Krajský úřad v požadovaném termínu neřešil žádnou reklamu na zdravotnické prostředky a doplňky stravy podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 16.10.2018

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se správních rad v nemocnicích

Příloha


Lenka Charvátová, OZ, zadáno dne: 11.10.2018

žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Příloha


Lenka Charvátová, OZ, zadáno dne: 10.10.2018

žádost o poskytnutí informace týkající se rozhodnutí o uložených pokutách či jiných sankcích dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, která se týkala reklamy na zdravotnické prostředky, a to od 1. 9. 2017 do současnosti

Krajský úřad v požadovaném termínu neřešil žádnou reklamu na zdravotnické prostředky podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 8.10.2018

Informace průřezově úřadem - finance

viz příloha

Příloha


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 4.10.2018

Informace týkající se pozice "tajemníka hejtmana"

Povinný subjekt nedisponuje žadatelem specifikovanou pozicí "tajemníka hejtmana".


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 19.9.2018

žádost o poskytnutí žádosti, a to 1. V kolika případech byl v rámci správního řízení dán souhlas ministra vnitra s odvoláním ředitele krajského úřadu ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“). 2. Pokud výše uvedený souhlas ministra vnitra s odvoláním ředitele krajského úřadu ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona o krajích nebyl vydán v rámci rozhodnutí ve správním řízení, jakým způsobem byl hejtman o udělení souhlasu ministra vnitra informován. 3. V kolika případech bylo požádáno o rozklad rozhodnutí ministra vnitra dát souhlas s odvoláním ředitele krajského úřadu ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona o krajích. Dále žadatel požaduje zaslání následujících dokumentů: 4. Všech žádostí o odvolání ředitele krajského úřadu, včetně čísel jednacích, ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona o krajích. 5. Všech rozhodnutí ministra o udělení souhlasu s žádostí o odvolání ředitele krajského úřadu, včetně čísel jednacích, ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona o krajích. 6. Všech rozhodnutí o rozkladu proti předchozímu rozhodnutí ministra o udělení souhlasu s žádostí o odvolání ředitele krajského úřadu, včetně čísel jednacích, ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona o krajích.

Ad otázky č. 1 až 3: Ani jeden případ odvolání nenastal, nebyl dán žádný rozklad. Ad otázky č. 4 až 6: Vzhledem k tomu, že nenastal žádný z nastíněných případů, krajský úřad konstatuje, že se jedná o neexistující informaci, kterou nemá povinný subjekt k dispozici a žadateli ji není schopen poskytnout.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 18.9.2018

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí seznamu držitelů oprávnění k provozování stanice technické kontroly k datu podání žádosti a poskytnutí seznamu žadatelů o oprávnění k provozování stanice technické kontroly k datu podání žádosti.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH, zadáno dne: 18.9.2018

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí seznamu držitelů osvědčení k provozování stanice technické kontroly k datu podání žádosti a poskytnutí seznamu žadatelů o osvědčení k provozování stanice technické kontroly k datu podání žádosti.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jozef Hrnčiar, ODSH, zadáno dne: 18.9.2018

žádost o poskytnutí stanovisek Kraje Vysočina ve věci námitek a připomínek k ÚP Nížkov

Viz. příloha

Příloha


M. Malec, OÚPSŘ, zadáno dne: 29.8.2018

žádost poskytnutí informace týkající se výsledku kontroly veřejné sbírky 1. kočičího útulku Na Vysočině

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ekonomický provedl prozatím jednu kontrolu u 1. Kočičího útulku na Vysočině. O jejím výsledku jsme Vás informovali zasláním „Protokolu č. 7/16“ dne 25. 10. 2016. Za rok 2017 nebyla kontrola prozatím provedena a to z důvodu, že veškerou dokumentaci vlastnila PČR v Jihlavě. V současné době Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ekonomický plánuje provedení kontroly průběžného vyúčtování veřejné sbírky 1. Kočičího útulku na Vysočině za rok 2017. Co se týká označování, dle Vaší terminologie znehodnocování dokladů, sdělujeme, že Krajský úřad Kraje Vysočina kontrolované doklady neznehodnocuje ani neoznačuje. Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, žádnou takovouto povinnost kontrolnímu orgánu neukládá.


Marie Vostálová, Odbor ekonomický, zadáno dne: 29.8.2018

žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci veřejné zakázky "S487/14 - Stavby - 04, komunikace"

viz přiložený soubor

Příloha


Bc. Lenka Procházková, ODSH, zadáno dne: 2.8.2018

žádost o poskytnutí informace týkající se momentu rozeslání metodiky Ministerstva vnitra „Informace pro obce k problematice zajištění úkolů tzv. nezúčastněné osoby“

Metodika byla krajskému úřadu zaslána prostřednictvím elektronické podatelny Bc. P. L. dne 27. 7. 2018. Žádná další stanoviska k metodice nemá krajský úřad k dispozici. Distribuce metodiky by měla být v gesci Ministerstva vnitra.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 31.7.2018

žádost o poskytnutí kompletního seznamu hotelů a dalších ubytovacích zařízení, ve kterých byl od začátku svého prvního funkčního období až dosud v rámci oficiálních návštěv v kraji ubytován prezident republiky Miloš Zeman a jeho doprovod, včetně výše finančních prostředků zaplacených každému jednotlivému hotelu za ubytování prezidenta republiky a jeho doprovodu v rámci oficiálních návštěv

Hotel Rytířsko, Rytířsko 156 (ubytování prezidenta a jeho protokolu v letech 2014 - 2017) 89 000,- Kč Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava (ubytování paní Zemanové v letech 2014 - 2015) 7 500,- Kč


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 30.7.2018

žádost o poskytnutí informace týkající se výše právních služeb

Kraj Vysočina má uzavřenou smlouvu s Mgr. Petrem Sikorou, advokátem. Tohoto advokáta využívá k zastupování před soudy (zejména v civilních řízeních) a za jeho služby platí paušální částku ve výši 15 000,- Kč včetně DPH měsíčně.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 30.7.2018

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se Dopravní komise Kraje Vysočina - 1. Stařečská spojka – stanovisko Odboru strategie GŘ SŽDC 2. Studie trati 225 Veselí nad Lužnicí – Jihlava 3. Navrhované studie na železniční sítě v Kraji Vysočina.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 27.7.2018

informace o přezkoumání hospodaření obcí a DSO v Kraji Vysočina za roky 2015-2017

Příloha


Ing. Michal Ňachaj, odbor kontroly, zadáno dne: 23.7.2018

žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím- k vedení přestupkového řízení dle zákona o zdravotních službách

Příloha


Lenka Charvátová, OZ, zadáno dne: 23.7.2018

Poskytnutí powerpointové prezentace

Informace poskytnuta pod č.j. KUJI 49118/2018

Příloha


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 11.7.2018

Žádost o poskytnutí informace o uložené pokutě od Úřadu pro hospodářskou soutěže.

viz příloha

Příloha


Ing. Petr Kolář, majetkový, zadáno dne: 9.7.2018

žádost o poskytnutí informace týkající se rodinného práva v oblasti adopcí

Jaká je ve Vašem kraji průměrná čekací doba na adopci? „Čekací“ doba na osvojení dítěte je individuální záležitostí vzhledem k tomu, že krajský úřad vede evidenci osob vhodných stát se osvojiteli, avšak tato evidence není pořadníkem. Evidujeme tak případy, kdy ke zprostředkování osvojení došlo v řádech týdnů od zařazení žadatelů do této evidence. Někteří žadatelé o osvojení naopak čekají na to, že budou vytipováni jako nejvhodnější ke konkrétnímu dítěti, i několik let. Kolik žádostí o adopci samožadatelem v registrovaném partnerství Váš krajský úřad/magistrát ke dnešnímu dni přijal? Kolika žádostem o adopci samožadatelem v registrovaném partnerství Váš krajský úřad/magistrát ke dnešnímu dni již vyhověl? Krajský úřad Kraje Vysočina dosud nepřijal žádost o osvojení, kterou by podala osoba v registrovaném partnerství. Může Váš krajský úřad/magistrát potvrdit či vyvrátit domněnku, že v oblasti adopcí je v České republice preference osvojení jednoho dítěte, co nejmladšího, majoritního etnika, bez závažných zdravotních komplikací? Krajský úřad upozorňuje, že tato otázka nesplňuje rámec daný zákonem o svobodném přístupu k informacím. Podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Tento dotaz tak naplňuje znaky dotazu na názor povinného subjektu, proto povinný subjekt tuto otázku ponechává nezodpovězenou.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 25.6.2018

žádost o poskytnutí informace týkající se vzájemné komunikace mezi Petičním výborem obce Ubušín a Krajem Vysočina ve věci odkanalizování obce Ubušín za období od 1. 1. 2017 do současnosti

Informace byla poskytnuta (viz příloha). Informace byla v souladu s § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím zanonymizována.

Příloha


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 20.6.2018

vydaná rozhodnutí ve stavebním či územním řízení

viz příloha

Příloha


Ing. Dohnal, OÚPSŘ, zadáno dne: 11.6.2018

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se předložení rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, kterým bylo uzavřeno přezkumné řízení ve věci určení platnosti Veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby č.j. DOP/49282/2017 – po/5943/2017 ze dne 5. prosince 2017 ve věci demolice a rekonstrukce mostu přes řeku Balinku na ul. Třebíčská ve Velkém Meziříčí.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jiří Macura, ODSH, zadáno dne: 11.6.2018

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci vydaného stanovení dopravního značení na silnici I/19 obchvat Pelhřimov, včetně dopravně inženýrského opatření a vyjádření Policie ČR.

viz přiložený soubor

Příloha


Iveta Hájková, ODSH, zadáno dne: 6.6.2018

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se železniční a silniční dopravy v jednotlivých krajích České republiky od roku 2009 do současnosti.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 4.6.2018

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí aktuálních návrhů JŘ veřejné linkové autobusové dopravy i drážní osobní dopravy navrhovaného systému Veřejná doprava Vysočiny.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 1.6.2018

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí aktuálních návrhů JŘ veřejné linkové autobusové dopravy i drážní osobní dopravy navrhovaného systému Veřejná doprava Vysočiny.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 1.6.2018

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí aktuálních návrhů JŘ veřejné linkové autobusové dopravy i drážní osobní dopravy navrhovaného systému Veřejná doprava Vysočiny.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 1.6.2018

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se připravovaného integrovaného dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV).

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 1.6.2018

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se připravovaného integrovaného dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV).

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 1.6.2018

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se připravovaného integrovaného dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV).

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 1.6.2018

Počet žádostí a jejich vyřízení za roky 1993- 2018

viz příloha

Příloha


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 31.5.2018

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se připravovaného integrovaného dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV).

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 28.5.2018

poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za období od 1. 1. 2013 až do 31. 12. 2017 ohledně reklam, které krajský živnostenský úřad či podavatelé podnětů shledávají závadné v tom smyslu, jak to vyplývá z následujících bodů ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“): a) Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů pohlaví, b) nesmí ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, c) snižovat lidskou důstojnost, d) obsahovat prvky pornografie a násilí

Ad A) Krajský živnostenský úřad v daném období obdržel celkem jeden podnět. Ad B) + C) Nebylo zahájeno žádné správní řízení, z toho důvodu krajský živnostenský úřad nezasílá kopie správních rozhodnutí. Ad D) Nebyly naplněny znaky reklamy stanovené § 1 odst. 2 zákona o regulaci reklamy. Podateli byla zaslána informace v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (viz anonymizovaná kopie vyrozumění ze dne 16. 9. 2013 + obrazový materiál).


Ing. Jarmila Ryšková, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 24.5.2018

Žádost o informace, jaká řízení probíhají v současné době ve věci památkově chráněného areálu nemovitostí a parku v Úhrově (reg. č. ÚSKP ČR 20058/6-242), popřípadě zda tam v uplynulé době proběhla nějaká řízení bez toho, aby byl žadatel (BOHEMIAN CASTLES a.s.) o tom informován.

Krajský úřad v současné době nevede žádné správní řízení v předmětné věci a zároveň v uplynulé době (po 18. 10. 2016) nebyla krajským úřadem vedena žádná řízení v předmětné věci, ve kterých by společnost BOHEMIAN CASTLES a.s. nebyla účastníkem řízení. Informaci o proběhnuvších či v současné době probíhajících řízení Vám podá příslušný správní úřad, tj. Městský úřad Chotěboř.


Čermáková, OKPPCR, zadáno dne: 21.5.2018

poskytnutí informace zda jsou stanovené podmínky k pozemku v sídle Příseka z hlediska platných ZÚR KrV a kdy budou aktualizovány Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina

viz. příloha

Příloha


Ing. L. Ryšavá, OÚPSŘ, zadáno dne: 14.5.2018

rozhodnutí v odvolacím řízení

viz příloha

Příloha


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 14.5.2018

poskytnutí „přípisů zaslaných městu Jihlavě v souvislosti s jednáním představitelů Kraje Vysočina a města Jihlavy (jednání se koná na konci dubna 2018)“

žádné žadatelem specifikované přípisy nebyly zaslány


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 24.4.2018

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí vydaných opatření obecné povahy vč. podkladů na silnici I/19 v úseku Starý Pelhřimov – obchvat Pelhřimov v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

viz připojený soubor

Příloha


Iveta Hájková, ODSH, zadáno dne: 20.4.2018

Žádost o poskytnutí informace dle Zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí dokumentu „Přehled předpokládaných koncepčních změn v objednávce dálkové dopravy od prosince roku 2019“

viz připojený soubor

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 6.4.2018

žádost o kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě

kopie přílohy poskytnuta a zveřejněna na: https://www.infoprovsechny.cz/


JUDr. Alena Labudová, odbor kontroly, zadáno dne: 4.4.2018

Žadatel žádal o informaci, zda Kraj Vysočina nechystá program podobný následujícímu pražskému: http://www.dotacni.info/grantovy-program-hl-m-prahy-pro-oblast-podpory-v-oblasti-pristupnosti-a-odstranovani-barier-na-uzemi-hl-m-prahy/

Pro rok 2018 byly Krajem Vysočina, s tématikou hendikepovaných, vyhlášeny následující výzvy: 1. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020 (odbor regionálního rozvoje, Böhmová Jana, Bc., +420564602586, bohmova.jana@kr-vysocina.cz) 2. Celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované 2018 (odbor školství, mládeže a sportu, Čermáková Jana, Bc., +420564602939, cermakova.j@kr-vysocina.cz)(odbor školství, mládeže a sportu, Horký Petr, Mgr., +420564602941, horky.p@kr-vysocina.cz Bližší informace naleznete v odkazu http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni, kde jsou k dispozici přehledy všech vyhlášených i uzavřených dotačních programů. Samotný dotační program pro odstraňování fyzických bariér při vstupu do veřejných budov apod. pro letošní rok vyhlášen nebyl. V případě majetku kraje, včetně toho, který byl svěřen příspěvkovým organizacím kraje, jsou případné bariéry odstraňovány v rámci vlastních investic kraje. Na rok 2018 je připravován grantový program Investujme v sociálních službách 2018, kde je možné kromě jiných investic do infrastruktury sociálních služeb financovat také bezbariérové úpravy. Potřebnost podobného grantového programu pro následující rok budeme ještě konzultovat s Národní radou osob se zdravotním postižením, ale budeme zohledňovat také celostátní programy s tímto zaměřením a informace o jejich čerpání.


Bc. Michaela Pospíchalová, OSV, zadáno dne: 26.3.2018

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zda je v rámci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs koridorem nadmístního významu.

viz. přiložený soubor

Příloha


Ing. Marian Zapletal, OÚPSŘ, zadáno dne: 22.3.2018

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí Mapy plánovaných akcí v Kraji Vysočina na rok 2018 uložené v úložišti členů dopravní komise.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Hana Strnadová, ODSH, zadáno dne: 8.3.2018

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají udělování pokut v roce 2017 za porušování zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k archeologickým nálezům.

viz příloha

Příloha


JUDr. Eva Herzánová, OKPPCR, zadáno dne: 2.3.2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se odstraňování billboardů na silnicích v Kraji Vysočina.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Bc. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 2.3.2018

Žádost o poskytnutí informace dle Zákona č. 106/1999 Sb. týkající se poskytnutí dokumentu "Přehled předpokládaných koncepčních změn v objednávce dálkové dopravy od prosince roku 2019"

viz přílohu

Příloha


Ing. Jana Myšková, ODSH, zadáno dne: 28.2.2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se poskytovatele sociální služby: Pečovatelská služba Dolní Rožínka, příspěvková organizace (podrobně viz příloha).

viz příloha

Příloha


Píbilová, OSV, zadáno dne: 27.2.2018

žádost o poskytnutí informace týkající se nového rozhodnutí ve věci žadatele

Bylo vydáno rozhodnutí č. j. KUJI 15302/2018 ze dne 20. 2. 2018.


Ing. Miroslav Březina, zástupce ředitele úřadu, zadáno dne: 22.2.2018

žádost o poskytnutí informace týkající se počtu žádostí ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., které Kraj Vysočina obdržel v roce 2017

Počet žádostí činí 0.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 21.2.2018

poskytnutí zápisu se všemi přílohami ze setkání Rady Kraje Vysočina s poslanci a senátory ze dne 12. 2. 2018

žádný žadatelem specifikovaný zápis pořízen nebyl


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 20.2.2018

Poskytnutí informace o podání žádosti o stanovisko dle § 50 stav. zákona k návrhu Z1 ÚP Střítež

Vážení, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen OÚPSŘ) obdržel žádost o poskytnutí informace podle ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů podanou dne 5. 2. 2018 Advokátní kanceláří na elektronickou adresu posta@kr-vysocina.cz. Ve své žádosti požadujete poskytnout: - kopii podání pořizovatele změny č. 1 Územního plánu Střítež (žádost o stanovisko podle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona) ke krajskému úřadu, včetně příloh a připomínek dalších účastníků k návrhu změny územního plánu. Vaší žádosti vyhovujeme a výše uvedenou informaci zasíláme v příloze tohoto dopisu elektronickou poštou do vaší datové schránky.

Příloha


M. Malec, OÚPSŘ, zadáno dne: 8.2.2018

žádost o poskytnutí informace - 1. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR? 2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů? 3. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno. 4. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: a. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů pouze pro svůj krajský úřad, nebo i pro příspěvkové organizace, zřízené vaším krajem? 5. V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace (příp. i vámi zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, pak: a. Kdo je dodavatelem těchto služeb? b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky? c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány? d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby vaší organizaci poskytovány.

Ad 1. Krajský úřad tuto agendu zajišťuje vlastními kapacitami. Ad 2. Krajský úřad zakázku nezadal, ani ji neplánuje.


Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel úřadu, zadáno dne: 1.2.2018

Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb. - podněty obcí k zadržování vody v krajině

Soupis podnětů od obcí Kraje Vysočina k zadržování vody s podněty konkrétních obcí připojujeme v příloze. Dále uvádíme, že materiál byl projednán nejdříve na úrovni OŽPZ mezi jeho jednotlivými odděleními a následně ústně s radním pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Ing. Bc. Martinem Hyským. Materiál bude předložen na vědomí Radě Kraje Vysočina na jejím jednání č. 12 dne 17. 4. 2018. Jednotlivé podněty obcí nebyly projednávány se třetími subjekty


Martin Drápela, OŽPZ, zadáno dne: 31.1.2018

žádosti o informace a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

žádosti o informace a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Znění poskytnuté informace: 1, Celkový počet osob, které dostávají potravinou pomoc 2, Finanční podíl partnera 3, Počet vydaných jídel 4, Výše úhrad nákladů, které byly účtovány Sledovaný počet vydaných jídel a celkový počet osob, které dostávají potravinovou pomoc, jsou na základě odhadů partnerů. Skutečnost tohoto počtu bude známa až po ukončení projektu nejdříve však 31. 7. 2018.

Příloha


Bc. Poulová Pavla, OSV, zadáno dne: 30.1.2018

Seznam bodů jednání RK Vysočina, které byly v průběhu projednávání staženy z pořadu jednání RK od 1.12.2017 dosud.

od 1.12.2017 dosud nebyl z jednání RK Vysočina stažen žádný bod


Mgr. Morkusová, OSH, zadáno dne: 26.1.2018

Poskytnutí dokumentů se všemi přílohami zaslané jako podklady jednání pro Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/2017

Na jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/2017 nebyl členům kontrolního výboru zaslán žádný podkladový materiál


Matysová, Morkusová, OSH, zadáno dne: 17.1.2018

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. k projednávanému návrhu Územního plánu Nížkov

viz. příloha

Příloha


Malec M., OÚPSŘ, zadáno dne: 17.1.2018

Sdělení výše příspěvků na provoz za roky 2012 a 2013 těchto zařízení: Domov důchodců Proseč-Obořiště a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou

viz příloha

Příloha


Ing. Píbilová, OSV, zadáno dne: 15.1.2018

Sdělení výše příspěvků na provoz za roky 2014 až 2018 těchto zařízení: Domov důchodců Proseč-Obořiště a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou

viz příloha

Příloha


Ing.Píbilová, OSV, zadáno dne: 15.1.2018