Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 6/2016

zápis zk
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2016 konaného dne 1. 11. 2016 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 45 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 1. 11. 2016;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2016
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 45 členů zastupitelstva kraje.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o rezignaci P. Krčála na funkci člena zastupitelstva kraje ke dni 31. 10. 2016. Jeho náhradníkem za ČSSD se stal R. Chloupek, jenž bude skládat slib spolu s ostatními nově zvolenými členy zastupitelstva.

02. Složení slibu členy zastupitelstva kraje
Členové zastupitelstva kraje po přečtení textu slibu jednotlivě složili slib a stvrdili jej svým podpisem. Na závěr J. Běhounek složil slib do rukou nejstaršího člena zastupitelstva, P. Švece.
Zdrojové materiály: ZK-06-2016-02.doc

J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh programu jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a zastupitelstvo kraje přijalo navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Složení slibu členy zastupitelstva kraje
3. Návrh usnesení - volba hejtmana
4. Volba náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje, stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina
5. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0512/06/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 1. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Ota Benc, Ing. Hynek Blaško
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0513/06/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Mgr. Otu Bence a Ing. Hynka Blaško ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2016.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 1. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

03. Návrh usnesení - volba hejtmana
V. Novotný, předseda politického klubu ČSSD, úvodem svého vystoupení nejprve shrnul osmiletou činnost J. Běhounka ve funkci hejtmana kraje a poté předložil zastupitelstvu kraje návrh na volbu hejtmana kraje, který je v souladu s koaliční dohodou čtyř politických subjektů na možném vedení Kraje Vysočina v následujícím volebním období.
Navržený kandidát vyjádřil souhlas se svojí kandidaturou.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0514/06/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
hejtmanem Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.
odpovědnost: Zastupitelstvo Kraje Vysočina
termín: 1. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 3, zdrželi se 4.
J. Běhounek poděkoval zastupitelům kraje za projevenou důvěru.
Zdrojové materiály: ZK-06-2016-03.doc

04. Volba náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje, stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh na veřejné hlasování o volbě náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje a to pro jednotlivou funkci odděleně.
V souvislosti s naplněním podepsané koaliční dohody M. Vystrčil, předseda zastupitelského klubu ODS, požádal kandidáta na náměstka hejtmana J. Pavlíka o vyjádření ke skutečnostem, které byly zveřejněny v některých médiích.
J. Pavlík reagoval na dotaz M. Vystrčila prohlášením, že si není vědom toho, že by byl členem Lidových milicí.
M. Vystrčil se následně vyjádřil, že zastupitelský klub ODS považuje prohlášení J. Pavlíka, že nebyl členem Lidových milicí, za zásadní a že pokud by se v budoucnu ukázalo, že J. Pavlík v této věci nemluví pravdu a J. Pavlík resp. hnutí ANO by to odpovídajícím způsobem nevyřešili, znamenalo by to odchod ODS z koalice.
V. Novotný, předseda politického klubu ČSSD, L. Vlček, předseda politického klubu STAN + SNK, přednesli protinávrhy na sloučené hlasování o volbě náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje.
Vznesené protinávrhy na sloučené hlasování byly přijaty 30 hlasy, proti 5, zdrželo se 10.
Následně zastupitelé hlasovali o předloženém návrhu usnesení.
Navržení kandidáti na posty náměstků hejtmana a radních Kraje Vysočina vyjádřili souhlas se svojí kandidaturou.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0515/06/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
 • náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavla Fraňka;
 • náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Ing. Josefa Pavlíka;
 • náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Ing. Vladimíra Novotného;
 • náměstkem hejtmana Kraje Vysočina; Ing. Janu Fischerovou, CSc.;
 • náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavla Pacala;
 • dalšími členy Rady Kraje Vysočina Ing. Janu Fialovou, MBA, Ing. Bc. Martina Hyského, Ing. Jan Hyliše;
stanoví
počet uvolněných členů Rady Kraje Vysočina na 9:
 • MUDr. Jiřího Běhounka uvolněným členem rady kraje pro funkci hejtmana s účinností od 1. 11. 2016;
 • Mgr. Pavla Fraňka uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 1. 11. 2016;
 • Ing. Josefa Pavlíka uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 1. 11. 2016;
 • Ing. Vladimíra Novotného uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 1. 11. 2016;
 • Ing. Janu Fischerovou, CSc. uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 1. 11. 2016;
 • Mgr. Pavla Pacala uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 1. 11. 2016;
 • Ing. Janu Fialovou, MBA uvolněným členem rady kraje s účinností od 1. 11. 2016;
 • Ing. Bc. Martina Hyského uvolněným členem rady kraje s účinností od 1. 11. 2016;
 • Ing. Jan Hyliše uvolněným členem rady kraje s účinností od 1. 11. 2016;
určuje
v souladu s § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, náměstkem hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době kdy hejtman nevykonává funkci Mgr. Pavla Fraňka.
odpovědnost: Zastupitelstvo Kraje Vysočina, hejtman Kraje Vysočina
termín: 1. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 10, zdrželi se 4.
J. Běhounek pogratuloval nově zvoleným náměstkům hejtmana a členům Rady Kraje Vysočina.
Zdrojové materiály: ZK-06-2016-04.doc

05. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0516/06/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, s účinností od 9. 10. 2016;
rozhoduje,
že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen Zastupitelstva Kraje Vysočina pouze měsíční odměnu za výkon funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve výši nejvyšší sazby odměny dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění.
odpovědnost: OSH, OddŘLZ
termín: 1. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-06-2016-05.doc, ZK-06-2016-05, př. 1

06. Rozprava členů zastupitelstva
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, ve svém vystoupení rámcově informoval zastupitelstvo kraje o činnosti krajského úřadu a vzájemné spolupráci s krajskými zastupiteli všech politických stran.
J. Kalina pogratuloval J. Běhounkovi ke zvolení hejtmanem kraje a vyjádřil svůj postoj k počtu zvolených náměstků rady kraje.
M. Plodík sdělil stanovisko politického klubu KSČM k politickému složení a počtu uvolněných členů rady kraje.

V závěru jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje poděkoval hejtman všem zastupitelům a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2016 s tím, že další jednání se bude konat dne 22. 11. 2016.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:Mgr. Ota Benc        ……...……………………………………


Ing. Hynek Blaško        …..………………………………….……Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2016.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2016 dne 1. 11. 2016.
Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková, dne 7. 11. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz