Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 7/2013 - 10.12.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
05FOND VYSOČINY - grantový program Pitná voda 2013 - návrh na poskytnutí dotací
06Doba použitelnosti Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
07Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
08Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
09Žádosti do výzvy C4 v rámci OP LZZ Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě
10Dohoda o narovnání
11Návrh rozpočtového opatření - příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů na opravu spirálního CT
12Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
13Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
14Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014
15Náhrada výdělku
16Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2014 (VIP akce)
17Úprava usnesení v návaznosti na doporučení interního auditu
18Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
19Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
20Pracovní program na roky 2014 - 2017, součást Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko
21Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2013
22Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014
23Veřejná zakázka na stavební práce: II/405 Příseka - obchvat
24Veřejná zakázka na služby: II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
25Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Dodávka techniky na letní a zimní údržbu komunikací
26Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Úprava místní komunikace Poušov s ulicí Račerovická
27Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
28Dohoda o sdílených výdajích projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy
29Zajištění předfinancování projektů dopravní infrastruktury připravovaných ke spolufinancování ze zdrojů Evropské unie
30Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
31Vzdání se předkupního práva - k. ú. Suky
32Uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na pozemky v k. ú. Ledeč nad Sázavou
33Darování pozemku v k. ú. a obci Mezilesí
34Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
35Dodatek Zřizovací listiny Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
36Změna usnesení č. 0443/06/2013/ZK, darování pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
37Převody pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
38Výkup a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
39Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/360 k. ú. Křižanov
40Nabytí pozemků pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou
41Odůvodnění veřejné zakázky Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu
42Koupě stavby garáže v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
43Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/35314 k. ú. Vlachovice u Rokytna
44Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
45Výkup pozemků pod silnicemi II/346 k. ú. Leština u Světlé , II/351 k. ú. Přibyslav a silnicí III/36072 k. ú. Kojetice na Moravě z vlastnictví Českých drah, a. s.
46Majetkoprávní vypořádání po stavbě - k. ú. a obec Chotěboř
47Darování pozemku v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná
48Darování pozemku v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav
49Výkup pozemků v k. ú. a obci Věchnov
50Převod vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
51Prodej pozemku v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
52Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě pro stavbu II/602 Olešná - průtah
53Návrh na úpravu Statutu účelového Fondu Vysočiny
54Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2014
55Vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2013
56Dodatek č. 2 k Partnerské dohodě projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
57Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
58Poskytnutí dotace na úpravu Expozice pro tuleně - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
59Návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
60Žádost o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
61Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2013 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období
62Návrh na uzavření nové smlouvy o zajištění účasti výpravy Hlavního města Praha na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2013
64Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 11. 11. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
65Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - úprava hospodaření s movitým majetkem pořízeným v rámci projektu Od myšlenky k výrobku
66Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - udržitelnost projektu a Roční specifikace aktivit pro rok 2014
67Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
68Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
69FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013
70Návrh k podávání žádostí o dotace na podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
71Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013 za odvětví sociální péče
72Změna zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
73Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
74Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
75Návrh plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
76Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014
77Změna usnesení 0464/06/2013/ZK
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz