Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 03/2014 - 13.05.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na akci Datová dálnice Kamenice
05Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
06Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
07Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
08Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Trnava o dotaci na pořízení hasičského auta
09Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2014
10Rezignace a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina za politický klub ČSSD
11Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2014
12Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2014
13Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Studenec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3997 a III/3999 Studenec - úprava křižovatky
14Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
16Darování pozemků v k. ú. a obci Pohled
17Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/41110 Hornice - průjezdní úsek
18Majetkoprávní vypořádání pozemků silnic III/11260 a III/11264 Řásná - průjezdní úsek
19Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava
20Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
21Vzdání se předkupního práva - k. ú. Hodíškov
22Předání pozemku v k. ú. Jihlava do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
23Předání pozemků v k. ú. Panské Dubenky do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
24Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
25Prodej plynárenského zařízení vybudovaného v rámci stavby Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
26Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Habry v rámci stavby Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
27Prodej budovy v k. ú. a obci Humpolec
28Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
29Koupě pozemku v k. ú. Moravecké Janovice a obci Strážek
30Výkup pozemků v k. ú. a obci Světnov
31Prodej a darování nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
32Nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu
33Změna usnesení 0281/04/2010/ZK ve znění usnesení 0385/05/2011/ZK, odstoupení od uzavřených kupních smluv, nabytí pozemků pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
34Nabytí nemovitostí pro stavbu II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje, II. stavba
35Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě před realizací stavby II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
36Koupě pozemků v k. ú. a obci Osová Bítýška pro realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov II - Osová Bítýška 1 a Transformace ÚSP Křižanov II - Osová Bítýška 2
37Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek v k. ú. a obci Kadolec pro realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov II - Kadolec
38Výkup pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
39Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
40Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0089/02/2009/ZK
41Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV00321.0011
42Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 4. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
43Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
44Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 6. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení
46Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2014
47Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na podporu pořádání I. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2014 v Havlíčkově Brodě
49Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
50Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014
54Změny ve zřizovacích listinách
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013 a změna závazných ukazatelů u orga
56Fond Vysočiny - Sportujeme 2014 - schválení navržených podpor
57Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
58Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2014
59Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2014 - schválení navržených podpor
60Fond Vysočiny - Sportoviště 2014 - schválení navržených podpor
61Společný projekt regionů Vysočina a Champagne-Ardenne
62Informace o změnách v síti středních škol
63Předfinancování projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
64Předfinancování projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
65FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2014 - návrh na poskytnutí dotací
66Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
67FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2014 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
68Volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
69FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2014
70FOND VYSOČINY - grantový program Edice Vysočiny 2014
71FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2014
72FOND VYSOČINY - grantový program ,,Rozvoj vesnice 2014
73Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra
74Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
75Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2013
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz