Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 02/2011 - 22.03.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Protikorupční strategie kraje Vysočina
05Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření
06Návrh na poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011
07Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část
08Návrh na udělení ceny kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
09Zpráva o působení nestálého zástupce kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 27. 1. - 4. 2. 2011
10Návrh na změnu zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
11Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 8. výzvy IOP - IKTOVÁ CENTRA
12Žádost obce Lipnice nad Sázavou o poskytnutí půjčky
13Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - prosinec 2010
14Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152
15Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
16Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Severojižní propojení kraje Vysočina - 3
17Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Chotěboř - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/345 Bílek - most ev.č. 345 - 008
18Akce II/348 Úsobí most ev. č. 348-004 - Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městysem Úsobí - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
19Prověrka spojů veřejné linkové osobní dopravy - informace
20Návrh na zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina
21Darování pozemku v k. ú. a obci Kostníky
22Darování pozemků v k. ú. a obci Rácovice
23Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velká Losenice
24Prodej pozemku v k. ú. a obci Bohdalín
25Prodej pozemku v k. ú. a obci Chřenovice
26Změna usnesení 326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK
27Prodej pozemku v k. ú. a obci Radotice
28Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Nová Zhoř a obci Stránecká Zhoř
29Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bohdalín
30Majetkoprávní příprava stavby Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky
31Nabytí nemovitostí pro stavbu II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045
32Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Zvole nad Pernštejnem do vlastnictví kraje Vysočina
33Předání nemovitostí v k. ú. Zborná k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
34Předání nemovitostí v k. ú. Studénky k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
35Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Hojovice
36Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Dolní Krupá
37Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Bystrá
38Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Rybníček
39Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Paseka
40Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Paseka
41Nabytí pozemků v k. ú. Velké Meziříčí a předání majetku k hospodaření Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci
42Nabytí pozemku v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice do vlastnictví kraje Vysočina
43Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou
44Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jiratice
45Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Komorovice
46Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
47Předání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
48Vzdání se předkupního práva - k. ú. Horní Dubenky
49Smlouva o budoucí darovací smlouvě na pozemky v k.ú. a obci Velké Meziříčí
50Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Jihlava
51Darování pozemků v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek, obec Kaliště
52Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu, změna usnesení 0381/05/2010/ZK
53Změna usnesení 0275/04/2005/ZK
54Prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
55Vzájemné darování pozemků a staveb v k. ú. Dolní Cerekev, Spělov a obci Dolní Cerekev a v k. ú. a obci Batelov
56Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
57Prodej pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele zemního plynu a elektrické energie
59Informace o přípravě regionu soudržnosti Jihovýchod na programové období 2014 - 2020
60Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
61Výroční zpráva za rok 2010 projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agenda 21 a Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2011
62Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
63Porušení rozpočtové kázně příjemce Chaloupky, o.p.s., školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání
64Změny ve školském rejstříku
65Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2011
67Systémové řešení zřizovatelské funkce plaveckých škol
68Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol
69Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2009/2010 a kalendářní rok 2010
70Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Krajskému fotbalovému svazu Vysočina na zabezpečení projektu
71Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové investiční dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě na dofinancování investiční výstavby pro MS v biatlonu 2013
71upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové investiční dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě na dofinancování investiční výstavby pro MS v biatlonu 2013
72Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu -návrh na provedení rozpočtového opatření
73Vypořádání majetkové účasti kraje v jiných právnických osobách - změna zřizovací listiny
74Změny ve zřizovacích listinách
75Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
76Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na republikovou soutěž MŠMT
77Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
78Návrh opatření v síti středních škol ve Světlé nad Sázavou
79Úprava harmonogramu projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje
80Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
81Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
82Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
83Návrh na poskytnutí dotací na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
84Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
85Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
86Dotace na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
87Projektová žádost Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
88Schválení Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina
89Projekt DE-LAN - návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
90Projekt eCitizen II - návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
91FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
92Multimediální průvodce pro krajská muzea - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
93Projekt OSEPA - návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
94FOND VYSOČINY - grantový program Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2011
95FOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2011
96FOND VYSOČINY - grantový program BEZPEČNÉ METROPOLITNÍ SÍTĚ 2011
97FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2011
98FOND VYSOČINY - grantový program ,,Rozvoj vesnice 2011
99Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2011
100FOND VYSOČINY - grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011
101Rezignace a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
102Rezignace členů Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
103Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
104Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina na kalendářní rok 2011 a dotace na podporu dobrovolnictví - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
105FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2011
106Návrh memoranda o spolupráci při pořádání Mistrovství světa v biatlonu 2013
107Poskytnutí finanční pomoci zemětřesením postiženému Japonsku
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz