Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 7/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 7/2007, které se konalo ve dnech 12. a 13. 2. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2007
Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 12. 2. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost M. Matějkové.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2007
2. Návrh na provedení rozpočtového opatření
3. Hospodářsko-právní forma příspěvkových organizací kraje
4. VN-P-2-2007-1 Volba členů dozorčí rady Pelhřimovské nemocnice, a. s.
5. VN-H-2-2007-1 Volba členů dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
6. Rozprava členů rady
Usnesení 0217/07/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 12. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 6/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Dvořák, referent oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0218/07/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční transfer pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci, IČ 71184538 ve výši 220 tis. Kč k obnově funkčnosti stávajícího systému pro dodávku teplé užitkové vody;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 220 tis. Kč s určením pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 220 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace o částku 220 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s obnovou funkčnosti stávajícího systému pro dodávku teplé užitkové vody.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitelka Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2007-02.doc

03. Hospodářsko-právní forma příspěvkových organizací kraje
S. Zikmundová podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili M. Březina, zástupce ředitele krajského úřadu, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, K. Žák, referent odděleni správy databází a aplikací odboru informatiky, P. Dvořák, referent oddělení majetkoprávního odboru majetkového, H. Kolouchová, referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Mgr. Vladimír Kolář, zástupce firmy Advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková, v. o. s. V průběhu jednání odešel J. Vondráček. Rada kraje se předloženým materiálem podrobně zabývala a závěrem rozsáhlé diskuse se shodla, že dne 19. 2. 2007 proběhne v této záležitosti jednání s koaličními kluby.
Zdrojové materiály: RK-07-2007-03.doc

04. VN-P-2-2007-1 Volba členů dozorčí rady Pelhřimovské nemocnice, a. s.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovaly radu kraje o návrhu zvolit nové členy dozorčí rady Pelhřimovské nemocnice a Havlíčkobrodské nemocnice. Závěrem diskuse se rada kraje shodla materiály 4 a 5 odložit s tím, že po upřesnění nominace členů dozorčích rad obou nemocnic budou materiály schváleny. Z uvedených důvodů rada kraje rozhodla po rozpravě členů rady zasedání v této věci přerušit a jednání dokončit 13. 2. 2007.

05. VN-H-2-2007-1 Volba členů dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
viz bod 4.

06. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělila radě kraje doplňující detaily k výběrovému řízení na funkci ředitele (ředitelky) Nemocnice Havlíčkův Brod.
Dále se rada kraje zabývala informativním materiálem „Zpráva o výsledku kontroly v rámci zřizovatelských funkcí u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace“. Projednávání se zúčastnili V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, E. Janoušková, vedoucí odboru útvaru interního auditu, T. Drdla, referent odboru útvaru interního auditu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0219/07/2007/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, odboru interního auditu, P. Hájkovi, náměstkovi hejtmana pro oblast zdravotnictví, připravit návrh aplikace závěrů zprávy o výsledku kontroly v rámci zřizovatelských funkcí u Nemocnice Havlíčkův Brod ve zdravotnických zařízeních kraje Vysočina.
odpovědnost: OSVZ, OIA, P. Hájek, náměstek hejtmana
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Na základě rozhodnutí rady kraje uvedeném v bodě 4 M. Vystrčil přerušil jednání rady kraje na úterý 13. 2. 2007.

M. Vystrčil zahájil pokračování jednání rady kraje č. 7/2007 dne 13. 2. 2007 a omluvil neúčast M. Matějkové.

04. VN-P-2-2007-1 Volba členů dozorčí rady Pelhřimovské nemocnice, a. s.
Rada kraje se shodla na upřesněném složení členů dozorčí rady a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0220/07/2007/RK
Rada kraje Vysočina jednající dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za kraj Vysočina jakožto jediného společníka (akcionáře) obchodní společnosti Pelhřimovská nemocnice, a. s., IČ: 26096846, v působnosti valné hromady
bere na vědomí
skončení prvního funkčního období členů dozorčí rady Pelhřimovské nemocnice, a. s. k 16. 11. 2006;
volí
v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. e) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník členy dozorčí rady Pelhřimovské nemocnice, a. s., a to:
 • Ing. Zbyněk Pípal;
 • MUDr. Jiří Běhounek;
 • Josef Bulušek;
 • Mgr. Petr Kesl;
 • Ing. Dana Buřičová;
 • Petr Dvořák
dle materiálu RK-07-2007-04, př. 3;
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti s představenstvem akciové společnosti a Advokátní kanceláří Svejkovský, Kabelková, v. o. s. zajistit podání návrhu na zápis členů dozorčí rady do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 15. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2007-04.doc, RK-07-2007-04, př. 1, RK-07-2007-04, př. 2, RK-07-2007-04, př. 4

05. VN-H-2-2007-1 Volba členů dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
Rada kraje se shodla na upřesněném složení členů dozorčí rady a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0221/07/2007/RK
Rada kraje Vysočina jednající dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za kraj Vysočina jakožto jediného společníka (akcionáře) obchodní společnosti Havlíčkobrodská nemocnice, a. s., IČ: 27485803, v působnosti valné hromady
bere na vědomí
skončení prvního funkčního období členů dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s. k 30. 11. 2006;
volí
v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. e) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník členy dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s., a to:
 • Jiří Holešák;
 • Ing. Libor Joukl;
 • Jaroslav Poborský;
 • Libor Honzárek;
 • Ing. Dana Buřičová;
 • Petr Dvořák
dle materiálu RK-07-2007-05, př. 3;
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti s představenstvem akciové společnosti a Advokátní kanceláří Svejkovský, Kabelková, v. o. s. zajistit podání návrhu na zápis členů dozorčí rady do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 15. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2007-05.doc, RK-07-2007-05, př. 1, RK-07-2007-05, př. 2, RK-07-2007-05, př. 4

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 7/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 2. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 7/2007 ve dnech dne 12. 2. 2007 a 13. 2. 2007.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 15. 2. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz