Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 6/2013 - 12.02.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na uzavření nájemní smlouvy - k. ú. Polná
03Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
04Uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě - k. ú. Jihlava
05Darování pozemků v obci a k.ú. Lesonice
06Smlouva uzavíraná v rámci investorské přípravy akce Domov bez zámku - komunikace v k. ú. Okříšky
07Uzavření nájemní smlouvy na pozemky pod silnicí III/3888 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
08Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2012
09Zpráva č. 4 o pokroku projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
10Závěrečná zpráva o pokroku projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
11Závěrečná monitorovací zpráva projektu II/130 Miletín - most ev. číslo 130-011
12Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
13Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - příprava výběru dopravců
14Souhlas se záměrem účasti Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace v rámci Výzvy č. 14 IOP
15Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
16Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
17Dohoda o narovnání
18Jmenování vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina
19Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
20Podstatná změna IV. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
21Podstatná změna č. VI v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
22Podstatná změna VII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
23Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
24Dodatky smlouvy o partnerství projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině a Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby rodinné politiky kraje
25Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - organizační zabezpečení slavnostního udílení 10. ročníku cen MOSTY
26Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Výroční schůze Svazu důchodců KOUSu
27Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
29Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Jihlava a Střední školu technickou Jihlava
30Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2013
31Projektový záměr příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
32Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
33Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední odborná škola a střední odborné učiliště Třešť
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
35Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
36Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
37Řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
38Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz