Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 4/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 04/2016, které se konalo dne 26. 1. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 03/2016
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 26. 1. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
32. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k.ú. Havlíčkův Brod
33. Schválení dotací příspěvků Kraje Vysočina na vyrovnávací platbu pro sociální služby, které kraj nezřizuje
Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2016
 2. Vyřazení vozidla z majetku kraje
 3. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci (2016-00842001-0002)
 4. Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací
 5. Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu v rámci projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
 6. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO
 7. Informace o poskytnutí softwaru v režimu Open source
 8. Dar pro příspěvkovou organizaci
 9. Závěrečné monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
 10. Poskytnutí daru asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky
 11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 12. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 13. Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 14. Smlouva uzavíraná příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 15. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 16. Veřejná zakázka na stavební práce SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku
 17. Záměr pachtu nemovitých věcí v k. ú. Humpolec
 18. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 19. Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na činnost Circle of Life, o. p. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 20. Veřejná zakázka na stavební práce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 21. Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
 22. Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Okrouhlice - most ev. č 150-022
 23. Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
 24. Výzva č. 2/2016 - zemědělské akce
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2016 - čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 26. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2016
 28. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - doplatek grantu poskytnutého za účelem realizace projektu Schools as learning institutions
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
 31. Vyjádření k připravovaným opatřením MŠMT k posílení individuální integrace žáků v běžných základních školách (společné vzdělávání)
 32. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k.ú. Havlíčkův Brod
 33. Schválení dotací příspěvků Kraje Vysočina na vyrovnávací platbu pro sociální služby, které kraj nezřizuje
 34. Rozprava členů rady

Usnesení 0149/04/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 26. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 03/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Vyřazení vozidla z majetku kraje
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámila radu kraje s návrhem vyřazení a následného prodeje vozidla z autoparku kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0150/04/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu o prodeji osobního vozidla rz 4J20077 přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku;
 • vyřadit majetek inv. číslo KUJIH000R7DH - osobní vozidlo rz 4J20077 v zůstatkové hodnotě 676 660,86 Kč.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-02.doc

03. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci (2016-00842001-0002)
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o výpůjčce s vítězem zadávacího řízení na dodávku reagencií a provozního spotřebního materiálu pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0151/04/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vítězem zadávacího řízení na dodávku reagencií a provozního spotřebního materiálu pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-04-2016-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-03.doc, RK-04-2016-03, př. 1

04. Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje na vědomí výše uvedenou závěrečnou zprávu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0152/04/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle materiálu RK-04-2016-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 26. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-04.doc, RK-04-2016-04, př. 1, RK-04-2016-04, př. 2

05. Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu v rámci projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o předložené závěrečné monitorovací zprávě a žádosti o platbu v rámci projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0153/04/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o závěrečné monitorovací zprávě dle materiálu RK-04-2016-05, př. 1 a informaci o žádosti o platbu dle materiálu RK-04-2016-05, př. 2;
ukládá
odboru zdravotnictví zpracovat případné změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 26. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-05.doc, RK-04-2016-05, př. 1, RK-04-2016-05, př. 2

06. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s projektovým záměrem Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0154/04/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2016-06, př. 2;
ukládá
ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předložit zřizovateli prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina v dostatečném časovém předstihu informaci o termínu čerpání finančních prostředků (splatnosti závazků) tak, aby bylo možné projednat v příslušných orgánech kraje rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • souhlasit s realizací plánovaného projektu Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu a se spolufinancováním povinné spoluúčasti žadatele v souladu s materiálem RK-04-2016-06, př. 2;
 • schválit finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, v souladu s materiálem RK-04-2016-06, př. 2, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu v celkové jeho výši 193 mil. Kč poskytnutím zápůjčky, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-06.doc, RK-04-2016-06, př. 1, RK-04-2016-06, př. 2, RK-04-2016-06, př. 3

07. Informace o poskytnutí softwaru v režimu Open source
T. Mrázková, úřednice na úseku koncepce IT, předložila radě kraje na vědomí informaci o software poskytovaných v režimu Open Source v roce 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0155/04/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o software poskytovaných v režimu Open Source v roce 2015.
odpovědnost: OI
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-07.doc

08. Dar pro příspěvkovou organizaci
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval radu kraje o návrhu uzavření darovací smlouvy pro příspěvkovou organizaci Dětský domov, Telč, Štěpnická 111. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0156/04/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-04-2016-08, př. 1.
odpovědnost: ředitel
termín: 26. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-08.doc, RK-04-2016-08, př. 1

09. Závěrečné monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s průběhem realizace a s předloženým prohlášením skutečností uvedených v závěrečných monitorovacích zprávách a soupisce účetních dokladů k projektům Technické pomoci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0157/04/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o realizaci projektů Technické pomoci OP VK dle materiálů RK-04-2016-09, př. 1, RK-04-2016-09, př. 2, RK-04-2016-09, př. 3 a RK-04-2016-09, př. 4;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-04-2016-09, př. 1, RK-04-2016-09, př. 2, RK-04-2016-09, př. 3 a RK-04-2016-09, př. 4.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 26. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-09.doc, RK-04-2016-09, př. 1, RK-04-2016-09, př. 2, RK-04-2016-09, př. 3, RK-04-2016-09, př. 4

10. Poskytnutí daru asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí daru Národní síti Zdravých měst České republiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0158/04/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
usnesení Valné hromady Národní sítě Zdravých měst České republiky ze dne 28. 4. 2015 a z něj vyplývající povinnost zaplatit příspěvek ve výši 99 tis. Kč;
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši 99 tis. Kč Národní síti Zdravých měst České republiky, IČO 61385247, se sídlem Šrobárova 48, 100 00 Praha, za podmínek stanovených v Darovací smlouvě podle materiálu RK-04-2016-10, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-10.doc, RK-04-2016-10, př. 1, RK-04-2016-10, př. 2, RK-04-2016-10, př. 3

L. Joukl navrhl projednání bodů 11 16 a 32 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0159/04/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-04-2016-11, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-04-2016-11, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-04-2016-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-11.doc, RK-04-2016-11, př. 1

12. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0160/04/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-04-2016-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-12.doc, RK-04-2016-12, př. 1

13. Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
Usnesení 0161/04/2016/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 10. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-13.doc, RK-04-2016-13, př. 1

14. Smlouva uzavíraná příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 0162/04/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-04-2016-14, př. 1.
odpovědnost: ředitel Střední školy stavební Jihlava, ředitel Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-14.doc, RK-04-2016-14, př. 1

15. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0163/04/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 2735/13 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 462 m2, par. č. 2735/14 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 78 m2, par. č. 2735/15 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, par. č. 2735/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 128 m2, par. č. 2735/17 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 23 m2, oddělených GP 2856-87/2015 z pozemku par. č. 2735/8 a dále na pozemek par. č. 2735/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 m2, odděleného týmž GP z pozemku par. č. 2735/10 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemky par. č. 2735/13 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 462 m2, par. č. 2735/14 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 78 m2, par. č. 2735/15 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, par. č. 2735/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 128 m2, par. č. 2735/17 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 23 m2, oddělených GP 2856-87/2015 z pozemku par. č. 2735/8 a dále pozemek par. č. 2735/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 m2, oddělený stejným GP z pozemku par. č. 2735/10 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
odpovědnost: OM
termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-15.doc, RK-04-2016-15, př. 1

16. Veřejná zakázka na stavební práce SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku
Usnesení 0164/04/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku dle materiálu RK-04-2016-16, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče RONELI SE, V Zářezu 902/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 29316731 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-16.doc, RK-04-2016-16, př. 1, RK-04-2016-16, př. 2

32. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k.ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 0165/04/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a městem Havlíčkův Brod jako budoucím povinným smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na uložení přeložek vedení elektro VN, NN a VO a reservních chrániček překládaných a budovaných v rámci stavby Domov pro seniory Havlíčkův Brod demolice pavilonu 10 příprava území pro přístavbu do pozemku par. č. 778/85 trvalý travní porost v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, a to bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-32.doc, RK-04-2016-32, př. 1

17. Záměr pachtu nemovitých věcí v k. ú. Humpolec
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovali radu kraje o předloženém záměru pachtu nemovitých věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0166/04/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr pachtu nemovitých věcí dle materiálu RK-04-2016-17, př. 1, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-17.doc, RK-04-2016-17, př. 1

18. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0167/04/2016/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2016-18, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 12. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-18.doc, RK-04-2016-18, př. 1

19. Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na činnost Circle of Life, o. p. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala po krátké diskuzi návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 0168/04/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci organizaci Cirle of Life, o.p.s., IČO 65761758 ve výši 550 000 Kč na financování služby následné péče.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-19.doc, RK-04-2016-19, př. 1, RK-04-2016-19, př. 2, RK-04-2016-19, př. 3, RK-04-2016-19, př. 4

33. Schválení dotací příspěvků Kraje Vysočina na vyrovnávací platbu pro sociální služby, které kraj nezřizuje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0169/04/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
vzorový návrh smlouvy dle materiálu RK-04-2016-33, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-04-2016-33, př. 6;
 • schválit Dodatek č. 1 Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 dle materiálu RK-04-2016-33, př. 1;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 265 965 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-04-2016-33, př. 2 a RK-04-2016-33, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-04-2016-33, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-33.doc, RK-04-2016-33, př. 1, RK-04-2016-33, př. 2, RK-04-2016-33, př. 3, RK-04-2016-33, př. 4, RK-04-2016-33, př. 5, RK-04-2016-33, př. 6

20. Veřejná zakázka na stavební práce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválení Odůvodnění výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0170/04/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění veřejné zakázky II/392 Velké Meziříčí - Tasov v rozsahu materiálu RK-04-2016-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-20.doc, RK-04-2016-20, př. 1

21. Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0171/04/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečných zůstatků na zvláštních účtech Projektů a připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2016 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení Projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty:
 • II/408 Jemnice - Dobrá Voda: konečný zůstatek ve výši 38 289,28 Kč;
 • Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2: konečný zůstatek ve výši 123 774,45 Kč;
 • II/385 Dolní Rožínka - průtah: konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč;
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda o splátku kontokorentního úvěru ve výši přijaté dotace.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-21.doc, RK-04-2016-21, př. 1, RK-04-2016-21, př. 2

22. Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Okrouhlice - most ev. č 150-022
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0172/04/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022 formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-04-2016-22, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/150 Okrouhlice - most ev. č 150-022 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-04-2016-22, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-22.doc, RK-04-2016-22, př. 1, RK-04-2016-22, př. 2, RK-04-2016-22, př. 3

23. Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina na administraci projektu „Hrad Roštejn zpřístupnění nových expozic“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0173/04/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 82 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 82 000 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 82 000 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic;
ukládá
odboru analýz a podpory řízení a odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu předložit po ukončení činností vymezených v materiálu RK-04-2016-23, př. 1 Zprávu o provedených službách ve formě uvedené v materiálu RK-04-2016-23, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ, OKPP
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-23.doc, RK-04-2016-23, př. 1, RK-04-2016-23, př. 2

24. Výzva č. 2/2016 - zemědělské akce
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem vyhlášení Výzvy č. 2/2016 na podporu agrárního sektoru v Kraji Vysočina. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0174/04/2016/RK
Rada kraje
vyhlašuje
Výzvu č. 2/2016 - zemědělské akce k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021 č. 17/14 ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu RK-04-2016-24, př. 1;
jmenuje
hodnotitelskou komisi ve složení dle materiálu RK-04-2016-24, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-24.doc, RK-04-2016-24, př. 1, RK-04-2016-24, př. 2

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2016 - čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel M. Hyský, odešli L. Joukl a Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0175/04/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ve výši 70 000 Kč z důvodu nákupu knihovních regálů do depozitáře.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-25.doc, RK-04-2016-25, př. 1

26. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0176/04/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-04-2016-26, př. 1, a to na dobu určitou od 1. 2. 2016 do 1. 2. 2019.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 29. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-26.doc, RK-04-2016-26, př. 1

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2016
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0177/04/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 37 700 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2016 dle materiálu RK-04-2016-27, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: leden 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-27.doc, RK-04-2016-27, př. 1

28. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišli L. Joukl a Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0178/04/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-28.doc, RK-04-2016-28, př. 1, RK-04-2016-28, př. 2, RK-04-2016-28, př. 3

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - doplatek grantu poskytnutého za účelem realizace projektu Schools as learning institutions
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0179/04/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Partnerství TAM o přijaté finanční prostředky ve výši 85 008,56 Kč určené k financování projektu Schools as learning institutions.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-29.doc

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, informovala radu kraje o návrhu rozdělení finančních prostředků z dotačního a rozvojového programu MŠMT organizátorům okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0180/04/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 1 370 000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2016 dle materiálu RK-04-2016-30, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizované příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava, IČO 60545984, o poskytnuté finanční prostředky v celkové výši 64 000 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-04-2016-30, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 1 370 000 Kč organizacím dle materiálu RK-04-2016-30, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2016.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-30.doc, RK-04-2016-30, př. 1

31. Vyjádření k připravovaným opatřením MŠMT k posílení individuální integrace žáků v běžných základních školách (společné vzdělávání)
A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, předložila radě kraje návrh stanoviska k připravovaným opatřením MŠMT. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0181/04/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
MŠMT znovu se zabývat přípravou inkluze, a to zejména:
 1. dokončením předpisů (vyhlášek, upřesnění finančních toků, novelizace RVP základní vzdělávání),
 2. připraveností základních škol a poradenského systému na přijímání zejména žáků a žákyň s mentálním handicapem,
 3. rizikem odchodu nadaných žáků na školy bez integrace mentálně handicapovaných žáků a žákyň, např. do přetrvávajícího paralelního systému víceletých gymnázií a narůstajícího počtu soukromých základních škol;
podporuje
záměr MŠMT posílit prostředky na podporu individuální integrace žáků a žákyň;
nesouhlasí
se záměrem potlačovat a postupně zcela utlumit alternativu skupinového vzdělávání žáků a žákyň s LMP v samostatných speciálních třídách;
ukládá
Ing. Janě Fialové, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, seznámit se stanoviskem ministryni školství, mládeže a tělovýchovy.
odpovědnost: OŠMS
termín: 15. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2016-31.doc

34. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 04/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 9. 2. 2016, v 7:30 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vladimír Novotný                      ……...……………………………………


Ing. Libor Joukl                      …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 04/2016 dne 26. 1. 2016.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 28. 1. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz