Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 4/2007 - 23.01.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na provedení rozpočtového opatření podpora Krajského sportovního centra mládeže v plavání
03Celorepubliková soutěž Zlaté srdce
04Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
05Informace o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce na stavbu "III/15245 Dalešice - most"
06Nabytí pozemků pod stavbou "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008"
07Uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú. Střítež u Jihlavy
08Prodej části pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
09Záměr vyřazení části silnice III/3791 a silnice III/3791a ze silniční sítě
10Stavba chodníku v k. ú. a obci Senožaty
11Návrh budoucího bezúplatného nabytí úseku silnice I/34
12Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice", změna ceny nabývaných nemovitostí a způsobu nabytí
13Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na stavbu "II/129 Cetoraz - most"
14Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "Silnice II/112, rekonstrukce ulice Rynárecké v Pelhřimově"
15Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
16Uzavření nepojmenované smlouvy mezi Vysočinou a E.ON Distribuce, a.s.
17II/360 obchvat obce Oslavičky, návrh na zařazení akce do přílohy M4
18II/406 Salavice, II/639 Batelov, investiční záměry na úpravu křižovatek
19Majetkoprávní příprava stavby "III/3507 Havlíčkova Borová"
20Informace o stavbě II/130 Koberovice - rekonstrukce mostu ev. č. 130-010 a o uzavření dodatků č. 1, 2 a 3 smlouvy o dílo na stavební práce na tuto stavbu
21Veřejná zakázka na služby "Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina - dokumentace stavby"
22Spolupráce mezi krajem Vysočina a obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny
23Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013
24Fond Vysočiny - grantový program "Diagnóza památek"
25Dohoda o spolupráci na mezinárodním projektu Peardrop s agenturou EPMA
26FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě VII - 2007
27Organizační řád - dodatek č. 4 Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
28Delegace zástupce zřizovatele do hodnotící komise
29Zrušení usnesení zastupitelstva kraje
30Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Věžná o finanční pomoc po povodni ze dne 26. června 2006
30upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Věžná o finanční pomoc po povodni ze dne 26. června 2006
31Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost o dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jihlava
32Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
33Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
34Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
35Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 2. pololetí roku 2006
36Návrh na schválení Pracovního programu na roky 2006 - 2009 jako součásti dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina
37Plán činnosti Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2007
38FOND VYSOČINY - Grantový program "Systém sběru a třídění odpadů 2007" na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
39Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objek
40Fond Vysočiny - Grantový program "Čistá voda 2007"
41Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
42Prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" Obci Želetava
43Darování veřejného osvětlení do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření
44Podpora pořádání Mistrovství Evropy v baseballu žáků v roce 2007 v Třebíči
45Zařazení nové akce "ÚSP Háj u Ledče nad Sázavou - oprava havárie střechy kuchyně" do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
46Zařazení nové akce "VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem - oprava havárie střechy skladu" do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
47Zařazení nové akce "Školní statek Humpolec - oprava havárie střechy skladu brambor" do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
48Zařazení nové akce "ČZA v Humpolci, střední škola - oprava havárie střechy domova mládeže Světlá nad Sázavou" do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
49Zařazení nové akce "Střední průmyslová škola Třebíč - oprava havárie střechy domova mládeže" do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
50Zařazení nové akce "Střední odborná škola Nové Město na Moravě-oprava havárie střechy budovy Petrovice" do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz