Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 32/2015 - 27.10.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
03Sponzorské příspěvky a peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
04Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
05Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
06Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
07Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na pořádání kongresu Pelhřimovský chirurgický den 2015
08Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
09Veřejná zakázka Systém pro řízení vzdělávání LMS - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
10Žádost o změnu v projektu Zabezpečení systému služebny Městské policie Moravské Budějovice - změna použití dotace na ochranu obecního nemovitého majetku
11Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
12Návrh na financování rezidencí výtvarných umělců v Champagne-Ardenne a v Kraji Vysočina
13Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
14Prohlášení o veřejné podpoře k projektu RUMOBIL (INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020)
15Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2015
16Návrh dodatku Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
17Dodatek k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze
18Změna účelu mimořádné dotace pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
19Fond Vysočiny - projekt FV01187.0022
20Vývoz a prezentace betlémů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v zahraničí - změna termínu výstavy
21Předání pozemku v k.ú. Střítež u Jihlavy do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
22Darování pozemků v k.ú. Ořechov u Křižanova
23Darování pozemku v k.ú. Libice nad Doubravou
24Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
25Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice - změna usnesení 0297/04/2015/ZK
25upr1Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice - změna usnesení 0297/04/2015/ZK
26Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
27Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1
28Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
29Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
30Zveřejnění záměru převodu nemovitých věcí v k. ú. Město Žďár
31Čestné prohlášení k projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
32Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
33Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
34Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
35Návrh na změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2015
36Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
37Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016
38Smlouva o přeložce zařízení v souvislosti se stavbou III/3518 Měřín, most ev. č. 3518- 1
39Informace o zajištění dopravní obslužnosti Jindřichohradeckými místními dráhami a.s.
40Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/347 Humpolec, ul. Čejovská - okružní křižovatka
41Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-02-2015, mosty
42Sublicenční smlouva pro provozování kontaktního Family Pointu v Třebíči
43Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
44Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2015 a poskytnutí daru Městu Třebíč
46Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSP Křižanov II.
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení hodinové sazby na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování na rok 2015
48Návrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
49Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
49upr1Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
50Zapojení příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Lidmaň a Domov ve Zboží do procesu transformace pobytových zařízení v Kraji Vysočina a předfinancování projektů transformace v programovém období 2014 - 2020
51Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
52Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
53Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Habrová seč a jejího ochranného pásma
54Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Horní Mrzatec a jejího ochranného pásma
55Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Kozének a jejího ochranného pásma
56Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky U Lusthausu
57Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma
58Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Roštejnská
59Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí
60Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2016
61Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
62Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
63Zapojení škol do Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 57
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání akce UCI 2016 MTB XC World Championship
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
67Informace o změnách v síti středních škol
68Projekt Od myšlenky k výrobku 2
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže 2015 v ledním hokeji - VTM 2015 Kraj Vysočina
70Motivační stipendia na podporu učebních oborů - aktualizace pravidel
71Projektová kancelář Kraje Vysočina
72Projekt Connecting Regions AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
73Vzájemné darování pozemků v k. ú. Helenín a obci Jihlava
74Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0023
75Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz