Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 30/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 30/2011, které se konalo dne 13. 9. 2011 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 28/2011 a 29/2011
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 13. 9. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost T. Škaryda, J. Matějka.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 25. Rozhodnutí o dalším postupu zadavatele u veřejné zakázky „Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina“do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2011
 2. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 3. Darování pozemku v k.ú. a obci Ocmanice
 4. Darování a nabytí pozemků v k. ú. a obci Polnička
 5. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 6. Prodej pozemku v k. ú. a obci Obyčtov
 7. Změna názvu akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1
 8. Veřejné zakázky na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c
 9. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Dolní Cerekev
 10. Smlouva o převodu investorství
 11. Smlouva o převodu investorství
 12. Smlouva o převodu investorství
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
 14. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace (zádržného) v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norsko
 15. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí daru Městské správě lesů Pelhřimov s.r.o.
 17. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Firma roku, Živnostník roku, Město pro byznys
 18. Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 19. Schválení návrhů kupních smluv k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Dezinfekce
 20. Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
 21. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí pro projekty Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. a Úspory energie v
 22. Veřejné zakázky na služby k akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na realizaci prací na zvláštní účet Revitalizace parků
 23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
 24. Projekt Řízení příspěvkových organizací
 25. Rozhodnutí o dalším postupu zadavatele u veřejné zakázky „Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina“
 26. Rozprava členů rady
Usnesení 1471/30/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisům ze zasedání rady kraje č. 28/2011 a 29/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 09, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1472/30/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-30-2011-02, př. 1 a RK-30-2011-02, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-02.doc, RK-30-2011-02, př. 1, RK-30-2011-02, př. 2

03. Darování pozemku v k. ú. a obci Ocmanice
Usnesení 1473/30/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování dílu a o výměře 465 m2 odděleného GP č. 520-0355/2011 z pozemku par. č. 146 a dílu b o výměře 334 m2 odděleného stejným GP z pozemku par. č. 3614 v k. ú. a obci Ocmanice, sloučených do nově vzniklého pozemku par. č. 146/2 - ost. plocha, silnice o výměře 799 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ocmanice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl a o výměře 465 m2 oddělený GP č. 520-0355/2011 z pozemku par. č. 146 a díl b o výměře 334 m2 oddělený stejným GP z pozemku par. č. 3614 v k. ú. a obci Ocmanice, sloučených do nově vzniklého pozemku par. č. 146/2 - ost. plocha, silnice o výměře 799 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ocmanice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-03.doc, RK-30-2011-03, př. 1

04. Darování a nabytí pozemků v k. ú. a obci Polnička
Usnesení 1474/30/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-04.doc, RK-30-2011-04, př. 1

05. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1475/30/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Komplexní úprava veřejných prostranství v obci Lipník na pozemcích par. č. 710, PK par. č. 697/2, par. č. 691 a par. č. 680/16 v k. ú. Lipník u Hrotovic, obci Lipník;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu Komplexní úprava veřejných prostranství v obci Lipník na pozemcích par. č. 710, PK par. č. 697/2, par. č. 691 a par. č. 680/16 v k. ú. Lipník u Hrotovic, obci Lipník;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 710, PK par. č. 697/2, par. č. 691 a par. č. 680/16 v k. ú. Lipník u Hrotovic, obci Lipník, zastavených chodníky do vlastnictví obce Lipník.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-05.doc

06. Prodej pozemku v k. ú. a obci Obyčtov
Usnesení 1476/30/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-06.doc, RK-30-2011-06, př. 1

07. Změna názvu akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1
Usnesení 1477/30/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu názvu akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství z VOŠ a SOŠ Žďár nad Sázavou -Víceúčelový sál na nový název VOŠ a SOŠ Žďár nad Sázavou - Promítací sál.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. září 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-07.doc

08. Veřejné zakázky na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1478/30/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-08.doc, RK-30-2011-08, př. 1, RK-30-2011-08, př. 1a, RK-30-2011-08, př. 2, RK-30-2011-08, př. 2a, RK-30-2011-08, př. 3, RK-30-2011-08, př. 4, RK-30-2011-08, př. 5, RK-30-2011-08, př. 6

09. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Dolní Cerekev
Usnesení 1479/30/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Dolní Cerekev smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/639 Dolní Cerekev - průtah , kterou budou dotčeny pozemky v k. ú. a obci Dolní Cerekev ve vlastnictví městyse Dolní Cerekev dle materiálu RK-30-2011-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: . 30. října 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-09.doc, RK-30-2011-09, př. 1

K bodům 10 13, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

10. Smlouva o převodu investorství
Usnesení 1480/30/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě: II/345 Bílek - most ev. č. 345 - 008 dle materiálu RK-30-2011-10, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-10.doc, RK-30-2011-10, př. 1

11. Smlouva o převodu investorství
Usnesení 1481/30/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě: III/3509 Cibotín - most ev. č. 3509 - 1 dle materiálu RK-30-2011-11, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-11.doc, RK-30-2011-11, př. 1

12. Smlouva o převodu investorství
Usnesení 1482/30/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě: III/034710 Josefodol - most
ev. č. 34710 - 1 dle materiálu RK-30-2011-12, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-12.doc, RK-30-2011-12, př. 1

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
Usnesení 1483/30/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar obcím z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice dle materiálu RK-30-2011-13, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-30-2011-13, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-13.doc, RK-30-2011-13, př. 1, RK-30-2011-13, př. 2

14. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace (zádržného) v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norsko
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1484/30/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu kraje FM EHP/Norsko - řízení o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 120 295 Kč určenou na financování projektu Kulturní dědictví Vysočiny;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu kraje FM EHP/Norsko-sub-projekty o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 728 843,35 Kč určenou na financování projektu Kulturní dědictví Vysočiny.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-14.doc, RK-30-2011-14, př. 1

15. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1485/30/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku, automobilu Škoda Felicia SPZ JIH 03 - 28 (inv. č. 109), Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace a s bezúplatným převodem tohoto majetku Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-15.doc

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí daru Městské správě lesů Pelhřimov s.r.o.
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje ke schválení rozpočtové opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1486/30/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar ve výši 15 000 Kč Městské správě lesů Pelhřimov s. r. o., K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov, IČ: 25156705 dle materiálu RK-30-2011-16, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství o částku 15 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 15 000 Kč dle materiálů RK-30-2011-16, RK-30-2011-16, př. 1, RK-30-2011-16, př. 2 a RK-30-2011-16, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-16.doc, RK-30-2011-16, př. 1, RK-30-2011-16, př. 2, RK-30-2011-16, př. 3

17. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Firma roku, Živnostník roku, Město pro byznys
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje žádost společnosti Bison & Rose s. r. o., o pronájem zasedacích prostor v sídle Kraje Vysočina za účelem konání výše uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1487/30/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-30-2011-17, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 13. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-17.doc, RK-30-2011-17, př. 1, RK-30-2011-17, př. 1a, RK-30-2011-17, př. 2, RK-30-2011-17, př. 3

19. Schválení návrhů kupních smluv k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Dezinfekce
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu schválit předložené návrhy kupních smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1488/30/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
ukládá
odboru zdravotnictví předložit k podpisu kupní smlouvy pro jednotlivé části veřejné zakázky hejtmanovi kraje a následně vítězným uchazečům ve lhůtě stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-19.doc, RK-30-2011-19, př. 1, RK-30-2011-19, př. 2, RK-30-2011-19, př. 3, RK-30-2011-19, př. 4, RK-30-2011-19, př. 5, RK-30-2011-19, př. 6, RK-30-2011-19, př. 7, RK-30-2011-19, př. 8, RK-30-2011-19, př. 9, RK-30-2011-19, př. 10, RK-30-2011-19, př. 11, RK-30-2011-19, př. 12

20. Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje předložený návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1489/30/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout finanční dar žadateli uvedenému v materiálu RK-30-2011-20, př. 1.
odpovědnost: OZ
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-20.doc, RK-30-2011-20, př. 1

18. Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem žádostí o poskytnutí dotace na účast na sportovním mistrovství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1490/30/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 250 897 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-30-2011-18, př. 9.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-18.doc, RK-30-2011-18, př. 1, RK-30-2011-18, př. 2, RK-30-2011-18, př. 3, RK-30-2011-18, př. 4, RK-30-2011-18, př. 5, RK-30-2011-18, př. 6, RK-30-2011-18, př. 7, RK-30-2011-18, př. 8, RK-30-2011-18, př. 9

21. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí pro projekty Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. a Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b“
M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí, upřesnil radě kraje předložený materiál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1491/30/2011/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-30-2011-21, př. 1, RK-30-2011-21, př. 2, RK-30-2011-21, př. 3, RK-30-2011-21, př. 4 a RK-30-2011-21, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 09. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-21.doc, RK-30-2011-21, př. 1, RK-30-2011-21, př. 2, RK-30-2011-21, př. 3, RK-30-2011-21, př. 4, RK-30-2011-21, př. 5

22. Veřejné zakázky na služby k akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na realizaci prací na zvláštní účet Revitalizace parků
M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí, seznámil radu kraje s návrhem zahájit zadávací na uvedené nadlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1492/30/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-22.doc, RK-30-2011-22, př. 1, RK-30-2011-22, př. 2, RK-30-2011-22, př. 3, RK-30-2011-22, př. 4, RK-30-2011-22, př. 5, RK-30-2011-22, př. 6, RK-30-2011-22, př. 7, RK-30-2011-22, př. 8, RK-30-2011-22, př. 9, RK-30-2011-22, př. 10, RK-30-2011-22, př. 11, RK-30-2011-22, př. 12, RK-30-2011-22, př. 13, RK-30-2011-22, př. 14, RK-30-2011-22, př. 15, RK-30-2011-22, př. 16, RK-30-2011-22, př. 17, RK-30-2011-22, př. 18, RK-30-2011-22, př. 19, RK-30-2011-22, př. 20, RK-30-2011-22, př. 21

23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1493/30/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - Plynový kotel, inventární číslo 0004, rok pořízení 2000, pořizovací cena 115 815 Kč, zůstatková cena k 31. 7. 2011 ve výši 8 484 Kč, z majetku kraje a jeho likvidací odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-23.doc

25. Rozhodnutí o dalším postupu zadavatele u veřejné zakázky „Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina“
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, zdůvodnil radě kraje předložený návrh rozhodnout o dalším postupu zadavatele u dané veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1494/30/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí hejtmana kraje o námitkách dle materiálu RK-30-2011-25, př. 3;
rozhoduje
o novém posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina“ na Část 3 - Dodávka krajské digitální spisovny;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-30-2011-25, př. 1;
ukládá
hodnotící komisi provést nové posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina“ na Část 3 - Dodávka krajské digitální spisovny.
odpovědnost: OI
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-25, RK-30-2011-25, př. 1, RK-30-2011-25, př. 2, RK-30-2011-25, př. 3

24. Projekt Řízení příspěvkových organizací
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu projektu. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1495/30/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o projektu Řízení příspěvkových organizací dle materiálu RK-30-2011-24, př. 1;
souhlasí
s principy řízení příspěvkových organizací uvedenými v materiálu RK-30-2011-24, př. 2upr1;
schvaluje
harmonogram postupné implementace výstupů projektu Řízení příspěvkových organizací dle materiálu RK-30-2011-24, př. 3upr1;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina:
 • aktivně se účastnit na implementaci výstupů projektu Řízení příspěvkových organizací dle pokynů Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • účastnit se akreditovaného vzdělávacího programu, určeného pro vedoucí zaměstnance příspěvkových organizací dle pokynů Krajského úřadu Kraje Vysočina.
odpovědnost: ředitel úřadu a ředitelé sekcí
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2011-24.doc, RK-30-2011-24, př. 1, RK-30-2011-24, př. 1a, RK-30-2011-24, př. 2, RK-30-2011-24, př. 3

26. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 30/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 27. 9. 2011, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 30/2011 dne 13. 9. 2011.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 14. 9. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz