Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 30/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 30/2014, které se konalo dne 14. 10. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2014
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 14. 10. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
P. Krčál požádal o vyřazení bodu 33. Návrh k podávání žádostí o dotace na podporu provozu Senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci (Zdrojové materiály: RK-30-2014-33.doc, RK-30-2014-33, př. 1, RK-30-2014-33, př. 2) z důvodu nutného dopracování tohoto materiálu.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny další návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2014
 2. Darování pozemků, včetně stavby v k. ú. a obci Panské Dubenky
 3. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 4. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemku pod silnicí III/4015 k. ú. Boňov
 6. Prodej nemovité věci v k. ú. Pelhřimov
 7. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 8. Zrušení usnesení 1487/29/2012/RK
 9. Zrušení usnesení 1967/37/2012/RK
 10. Smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouva nájemní v rámci akce Třebíč most ev. č. 351-024 a uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 11. Nabytí a darování pozemků v k. ú. Město Žďár
 12. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792, změna kupní ceny
 13. Prodej movité věci, smlouva o zřízení služebnosti v souvislosti s dokončením akce Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava trafostanice
 14. Zpráva o realizaci a žádost o platbu č. 1 projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
 15. Zpráva o realizaci a žádost o platbu č. 3 projektu II/406 Telč - průtah
 16. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 17. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 18. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2014
 19. Přihláška Portálu PO do soutěže Egoverment The Best
 20. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Bezpečnostní dashboard
 21. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 23. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 24. Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 25. Návrh na aktualizaci investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 26. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 27. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - uzavření smlouvy o zajištění služeb
 28. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina
 29. Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
 30. Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství za účelem podpory akcí, které podpoří zájem mladé generace o studium zemědělských oborů a představí aktivity spojené s moderní zemědělskou a lesnickou výrobou
 32. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
 33. 1. monitorovací zpráva projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
 34. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace - pračky
 35. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace - osobní automobil
 36. Návrh na úpravu investičního plánu u Domova ve Věži, příspěvkové organizace
 37. Podstatná změna XIV. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Od myšlenky k výrobku
 41. Návrh na úpravu investičního plánu Gymnázia Žďár nad Sázavou
 42. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Dětský domov Jemnice, Třešňová 748
 43. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Screening kolorektálního karcinomu
 44. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Onkologie současnosti
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Tři Studně a města Svratky o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
 46. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 47. VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2015
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
 49. Rozprava členů rady

Usnesení 1809/30/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 14. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 29/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 13 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Darování pozemků, včetně stavby v k. ú. a obci Panské Dubenky
Usnesení 1810/30/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemek par. č. st. 47/1 - zastavěná plocha o výměře 67 m2 jehož součástí je budova bez č.p./č.e. - jiná stavba a pozemek par. č. 975 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 265 m2, vše v k. ú. a obci Panské Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Panské Dubenky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 47/1 - zastavěná plocha o výměře 67 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. - jiná stavba a pozemek par. č. 975 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 265 m2, vše v k. ú. a obci Panské Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Panské Dubenky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-02.doc, RK-30-2014-02, př. 1

03. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1811/30/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálu RK-30-2014-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-03.doc, RK-30-2014-03, př. 1

04. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
Usnesení 1812/30/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a firmou BOSCH DIESEL s.r.o., se sídlem Jihlava, Pávov 121, 586 01, IČ 469 95 129 na straně vlastníka pozemků, smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112 a nájemní smlouvu na pozemek par. č. 5671/40 a na část pozemku par. č. 5671/1 v k. ú. a obci Jihlava a to na dobu 8 měsíců za nájemné ve výši 55 Kč/m2/rok;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a firmou MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava - Staré Hory, Humpolecká 313/5, 587 41, IČ 276 22 819 na straně vlastníka pozemků nájemní smlouvu na části pozemků par. č. 143/15 a par. č. 143/16 v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava pro akci II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112 a to na dobu 8 měsíců za nájemné ve výši 55 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-04.doc, RK-30-2014-04, př. 1

05. Majetkoprávní vypořádání pozemku pod silnicí III/4015 k. ú. Boňov
Usnesení 1813/30/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-05.doc, RK-30-2014-05, př. 1

06. Prodej nemovité věci v k. ú. Pelhřimov
Usnesení 1814/30/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-06.doc, RK-30-2014-06, př. 1, RK-30-2014-06, př. 1a, RK-30-2014-06, př. 2, RK-30-2014-06, př. 3

07. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1815/30/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-30-2014-07, př. 1 a RK-30-2014-07, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-07.doc, RK-30-2014-07, př. 1, RK-30-2014-07, př. 2

08. Zrušení usnesení 1487/29/2012/RK
Usnesení 1816/30/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení 1487/29/2012/RK.
odpovědnost: OM
termín: 30. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-08.doc

09. Zrušení usnesení 1967/37/2012/RK
Usnesení 1817/30/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení 1967/37/2012/RK.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-09.doc

10. Smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouva nájemní v rámci akce Třebíč most ev. č. 351-024 a uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení 1818/30/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a městem Třebíč na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu Třebíč - most ev. č. 351-024 na částech pozemků dle materiálu RK-30-2014-10, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a Českou republikou, zastoupenou Povodím Moravy, s.p. na straně vlastníka pozemků smlouvu nájemní na části pozemků dle materiálu RK-30-2014-10, př. 2;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a ČR-Generálním finančním ředitelstvím na straně vlastníka pozemku smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu Třebíč - most ev. č. 351-024 na části pozemku dle materiálu RK-30-2014-10, př. 3;
 • uzavřít trojstrannou budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene o uložení plynového potrubí do pozemku par. č. 1461/1 v k. ú. Třebíč a do pozemku par. č. 107/3 v k. ú. Podklášteří, kde budoucím povinným bude město Třebíč, budoucím oprávněným bude RWE GasNet, s.r.o. a Kraj Vysočina bude osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení a plátce úhrady za zřízení věcného břemene;
 • uzavřít trojstrannou budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene o uložení plynového potrubí do pozemku par. č. 628/2 v k. ú. Podklášteří, kde budoucím povinným bude ČR-Povodí Moravy, s.p., budoucím oprávněným bude RWE GasNet, s.r.o. a Kraj Vysočina bude osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení a plátce úhrady za zřízení věcného břemene.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-10.doc, RK-30-2014-10, př. 1, RK-30-2014-10, př. 2, RK-30-2014-10, př. 3, RK-30-2014-10, př. 4

11. Nabytí a darování pozemků v k. ú. Město Žďár
Usnesení 1819/30/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 2316/3 o výměře 276 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Město Žďár, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 2201/31 o výměře 7 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek par. č. 3289/3 o výměře 196 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Město Žďár, z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2316/3 o výměře 276 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Město Žďár, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-11.doc, RK-30-2014-11, př. 1

12. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792, změna kupní ceny
Usnesení 1820/30/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-12.doc

13. Prodej movité věci, smlouva o zřízení služebnosti v souvislosti s dokončením akce Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava trafostanice
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1821/30/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • změnit název akce zařazené v příloze M2 rozpočtu - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích z „Nemocnice Havlíčkův Brod oprava trafostanice“ na nový název „Nemocnice Havlíčkův Brod úprava trafostanice“;
 • převést úplatně rozvaděč vn 22kV typu 8DJH, sestávající ze 3 polí RRR v trafostanici HB_0563 Havlíčkův BrodOÚNZ, ležící na pozemku par. č. st. 3220 v k.ú. Havlíčkův Brod dle kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k movitým věcem dle materiálu RK-30-2014-13, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu RK-30-2014-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-13.doc, RK-30-2014-13, př. 1, RK-30-2014-13, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 14, 15 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

14. Zpráva o realizaci a žádost o platbu č. 1 projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
Usnesení 1822/30/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zprávu o realizaci č. 1 projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda dle materiálu RK-30-2014-14, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-30-2014-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-14.doc, RK-30-2014-14, př. 1

15. Zpráva o realizaci a žádost o platbu č. 3 projektu II/406 Telč - průtah
Usnesení 1823/30/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zprávu o realizaci č. 3 projektu II/406 Telč - průtah dle materiálu RK-30-2014-15, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-30-2014-15, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-15.doc, RK-30-2014-15, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 16, 17 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

16. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1824/30/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-30-2014-16, př. 1.
odpovědnost: ODSH a KSÚSV
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-16.doc, RK-30-2014-16, př. 1

17. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1825/30/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-30-2014-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH a KSÚSV
termín: do 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-17.doc, RK-30-2014-17, př. 1

18. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2014
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, ve 3. čtvrtletí 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1826/30/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH, zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. července 2014 do 30. září 2014 dle materiálu RK-30-2014-18, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-18.doc, RK-30-2014-18, př. 1

19. Přihláška Portálu PO do soutěže Egovernment The Best
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, informovala radu kraje o návrhu přihlášení Kraje Vysočina do soutěže Egovernment The Best s produktem Portál příspěvkových organizací Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1827/30/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o přihlášení Kraje Vysočina do soutěže Egovernment The Best s produktem Portál příspěvkových organizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-30-2014-19, př. 1;
ruší
usnesení č. 0878/18/2013/RK ze dne 21. 5. 2013 (Rada kraje rozhoduje o přihlášení Kraje Vysočina do Ceny Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za rok 2013 s produktem Portál příspěvkových organizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2013-29, př. 1; ukládá Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit účast Kraje Vysočina v programu Ceny Ministerstva vnitra);
ukládá
odboru analýz a podpory řízení zajistit účast Kraje Vysočina v soutěži Egovernment The Best.
odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-19.doc, RK-30-2014-19, př. 1

20. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Bezpečnostní dashboard
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na realizaci projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1828/30/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Bezpečnostní dashboard v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-30-2014-20, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-30-2014-20, př. 2;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Bezpečnostní dashboard plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Bezpečnostní dashboard posoudí hodnotící komise;
ukládá
 • odboru informatiky dopracovat zadávací dokumentaci dle případných připomínek Centra pro regionální rozvoj ČR a následně takto upravený materiál předložit radě kraje na vědomí;
 • odboru informatiky zajištění řádného průběhu zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky Bezpečnostní dashboard dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky a to v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-20.doc, RK-30-2014-20, př. 1, RK-30-2014-20, př. 2

21. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem stanovení odměny ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1829/30/2014/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-30-2014-21, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-21.doc, RK-30-2014-21, př. 1, RK-30-2014-21, př. 2, RK-30-2014-21, př. 3, RK-30-2014-21, př. 4, RK-30-2014-21, př. 5, RK-30-2014-21, př. 6, RK-30-2014-21, př. 7

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1830/30/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku 3 000 000 Kč v souvislosti s vrácením 2. části půjčky poskytnuté za účelem úhrady přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, v souvislosti s realizací projektu EPC, a převedení této částky do Fondu strategických rezerv, položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-22.doc

23. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1831/30/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2014-23, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-23.doc, RK-30-2014-23, př. 1, RK-30-2014-23, př. 2

24. Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem smlouvy o poskytnutí věcných darů od spolku Český svaz žen o.s. za účelem potřeb dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1832/30/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2014-24, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 24. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-24.doc, RK-30-2014-24, př. 1

25. Návrh na aktualizaci investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení aktualizovaný investiční plán Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1833/30/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičního záměru - elektrický dermatom pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, který je určený na přípravu kožních štěpů v pořizovací hodnotě 185 000 Kč se zdrojem financování z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-25.doc, RK-30-2014-25, př. 1

26. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1834/30/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost ve výši 290 000 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-26.doc

27. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - uzavření smlouvy o zajištění služeb
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření smlouvy o zajištění služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1835/30/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zajištění služeb dle materiálu RK-30-2014-27, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-27.doc, RK-30-2014-27, př. 1

28. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1836/30/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu RK-30-2014-28, př. 3.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-28.doc, RK-30-2014-28, př. 1, RK-30-2014-28, př. 2, RK-30-2014-28, př. 3

29. Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1837/30/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace dle materiálu RK-30-2014-29.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-29.doc, RK-30-2014-29, př. 1, RK-30-2014-29, př. 1a

30. Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci níže uvedených akcí podpořených z Operačního programu Životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1838/30/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálů RK-30-2014-30, př. 1 a RK-30-2014-30, př. 3;
rozhoduje
uzavřít smlouvy:
 • č. 11097556 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Biodiverzita - PR Údolí Brtnice dle materiálu RK-30-2014-30, př. 2;
 • č. 11097926 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Biodiverzita - EVL V Lisovech dle materiálu RK-30-2014-30, př. 4.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 20. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-30.doc, RK-30-2014-30, př. 1, RK-30-2014-30, př. 2, RK-30-2014-30, př. 3, RK-30-2014-30, př. 4

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství za účelem podpory akcí, které podpoří zájem mladé generace o studium zemědělských oborů a představí aktivity spojené s moderní zemědělskou a lesnickou výrobou
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1839/30/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dle materiálu RK-30-2014-31, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, §1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 121 000 Kč při současném snížení kapitoly Životní prostředí, § 3799 Ostatní ekologické záležitosti o částku 121 000 Kč na dofinancování filmu Zemědělství a lesnictví - život Vysočiny;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Životní prostředí, § 3799 Ostatní ekologické záležitosti o částku 100 000 Kč na uspořádání prohlídek moderních zemědělských farem;
 • pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-30-2014-31;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Životní prostředí, § 3799 Ostatní ekologické záležitosti o částku 100 000 Kč na pořízení propagačních předmětů;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství o částku 60 000 Kč při současném snížení kapitoly Životní prostředí, § 3799 Ostatní ekologické záležitosti o částku 60 000 Kč na zajištění pracovních pomůcek.
odpovědnost: OŽPZ, OSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-31.doc, RK-30-2014-31, př. 1

32. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1840/30/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 437 341,04 Kč určenou na financování projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-32.doc

34. 1. monitorovací zpráva projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení monitorovací zprávu projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1841/30/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-30-2014-34, př. 1 a RK-30-2014-34, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2014-34, př. 2, části B2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-34.doc, RK-30-2014-34, př. 1, RK-30-2014-34, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 35, 36 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

35. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace - pračky
Usnesení 1842/30/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
  • pračka automatická WE106E MP, inventární číslo: 02262, rok pořízení 1999, pořizovací cena 100 800,- Kč, zůstatková cena k 8. 10. 2014 je 0,- Kč
  • pračka automatická W100E, inventární číslo: 02256, rok pořízení 1997, pořizovací cena 97 650,- Kč, zůstatková cena k 8. 10. 2014 je 0,- Kč
a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-35.doc

36. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace - osobní automobil
Usnesení 1843/30/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku osobní auto Opel combi, inventární číslo 02270, rok pořízení 2005, pořizovací cena 822 598,- Kč, zůstatková cena k 6. 10. 2014 je 0,- Kč a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-36.doc, RK-30-2014-36, př. 1

37. Návrh na úpravu investičního plánu u Domova ve Věži, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem změny použití investičního fondu u Domova ve Věži, příspěvkové organizace, pro rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1844/30/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova ve Věži, příspěvkové organizace, pro rok 2014 dle materiálu RK-30-2014-37, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova ve Věži, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-37.doc, RK-30-2014-37, př. 1, RK-30-2014-37, př. 2

38. Podstatná změna XIV. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení oznámení příjemce o změnách v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1845/30/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-30-2014-38, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-30-2014-38, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-38.doc, RK-30-2014-38, př. 1

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1846/30/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 ve výši 7 663 040 Kč dle materiálu RK-30-2014-39;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 dle materiálu RK-30-2014-39, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-30-2014-39, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-30-2014-39, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-39.doc, RK-30-2014-39, př. 1, RK-30-2014-39, př. 2, RK-30-2014-39, př. 3

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1847/30/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 2 382 889 Kč a § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 3 616 726 Kč) rozpočtu kraje o účelové dotace z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 5 999 615 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 3 616 726 Kč na realizaci projektu Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Střední škole stavební Jihlava, IČO 60545267, o částku 2 382 889 Kč na realizaci projektu Spolupráce škol a firem a žákovské minipodniky.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-40.doc

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Od myšlenky k výrobku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu přijetí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na zvláštní účet projektu Od myšlenky k výrobku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1848/30/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Od myšlenky k výrobku o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 3 850 704 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Od myšlenky k výrobku o převod do Fondu strategických rezerv ve výši 3 850 704 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-41.doc

42. Návrh na úpravu investičního plánu Gymnázia Žďár nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh úpravy investičního plánu Gymnázia Žďár nad Sázavou na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1849/30/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu Gymnázia Žďár nad Sázavou na rok 2014 dle materiálu RK-30-2014-42, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Žďár nad Sázavou
termín: průběžně do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-42.doc, RK-30-2014-42, př. 1

43. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Dětský domov Jemnice, Třešňová 748
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí ředitelky Dětského domova Jemnice o vyjádření souhlasu s výpůjčkou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1850/30/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce 2 ks PC Lenovo IC AIO C540, fotoaparátu FujiFilm Fine Pix XP60 Black a videokamery Canon HF R46 dle materiálu RK-30-2014-43, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Dětského domova Jemnice, Třešňová 748
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-43.doc, RK-30-2014-43, př. 1

44. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Screening kolorektálního karcinomu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti o pronájem zasedacích prostor v sídle Kraje Vysočina za účelem konání akce „Screening kolorektálního karcinomu“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1851/30/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-30-2014-44, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 14. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-44.doc, RK-30-2014-44, př. 1, RK-30-2014-44, př. 2, RK-30-2014-44, př. 3

45. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Onkologie současnosti
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o pronájem zasedacích prostor v sídle Kraje Vysočina za účelem konání akce „Onkologie současnosti“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1852/30/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-30-2014-45, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 14. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-45.doc, RK-30-2014-45, př. 1, RK-30-2014-45, př. 2, RK-30-2014-45, př. 3

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Tři Studně a města Svratky o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1853/30/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Obci Tři Studně, IČ 00842214 na odstranění povodňových škod ve výši 43 000 Kč dle materiálu RK-30-2014-46, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Městu Svratka, IČ 00295531 na odstranění povodňových škod ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-30-2014-46, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 73 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 73 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-46.doc, RK-30-2014-46, př. 1, RK-30-2014-46, př. 2, RK-30-2014-46, př. 3, RK-30-2014-46, př. 4, RK-30-2014-46, př. 5, RK-30-2014-46, př. 6

47. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí finančního daru Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1854/30/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ve výši 10 000 Kč Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO: 00836591, se sídlem: Jihlava, Karolíny Světlé 2, dle materiálu RK-30-2014-47, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-47.doc, RK-30-2014-47, př. 1

48. VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2015
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje na vědomí navrhovaný seznam VIP akcí a dalších akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1855/30/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
navrhovaný seznam VIP akcí a dalších akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2015 dle materiálu RK-30-2014-48, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-48.doc, RK-30-2014-48, př. 1

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
V. Novotný a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1856/30/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč společnosti SKI SNOWPARK, a. s., Malá 153, 592 31 Nově Město na Moravě, IČO: 26933977, na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR dle materiálu RK-30-2014-49, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 2143 Cestovní ruch o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2014-49.doc, RK-30-2014-49, př. 1, RK-30-2014-49, př. 2

50. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 30/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 21. 10. 2014, v 7:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 30/2014 dne 14. 10. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 17. 10. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz