Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 30/2014 - 14.10.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků, včetně stavby v k. ú. a obci Panské Dubenky
03Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
04Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
05Majetkoprávní vypořádání pozemku pod silnicí III/4015 k. ú. Boňov
06Prodej nemovité věci v k. ú. Pelhřimov
07Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
08Zrušení usnesení 1487/29/2012/RK
09Zrušení usnesení 1967/37/2012/RK
10Smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouva nájemní v rámci akce Třebíč most ev. č. 351-024 a uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
11Nabytí a darování pozemků v k. ú. Město Žďár
12Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792 , změna kupní ceny
13Prodej movité věci, smlouva o zřízení služebnosti v souvislosti s dokončením akce Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava trafostanice
13upr1Prodej movité věci, smlouva o zřízení služebnosti v souvislosti s dokončením akce Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava trafostanice, přejmenování akce
14Zpráva o realizaci a žádost o platbu č. 1 projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
15Zpráva o realizaci a žádost o platbu č. 3 projektu II/406 Telč - průtah
16Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
17Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
18Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2014
19Přihláška Portálu PO do soutěže Egovernment The Best
20Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Bezpečnostní dashboard
21Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
22Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
23Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
24Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
25Návrh na aktualizaci investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
26Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
27Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - uzavření smlouvy o zajištění služeb
28Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina
29Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
30Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství za účelem podpory akcí, které podpoří zájem mladé generace o studium zemědělských oborů a představí aktivity spojené s moderní zemědělskou a lesnickou výrobou
32Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
33Návrh k podávání žádostí o dotace na podporu provozu Senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
341. monitorovací zpráva projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
35Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace - pračky
36Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace - osobní automobil
37Návrh na úpravu investičního plánu u Domova ve Věži, příspěvkové organizace
38Podstatná změna XIV. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Od myšlenky k výrobku
42Návrh na úpravu investičního plánu Gymnázia Žďár nad Sázavou
43Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Dětský domov Jemnice, Třešňová 748
44Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Screening kolorektálního karciomu
44upr1Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Screening kolorektálního karciomu
45Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Onkologie současnosti
45upr1Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Onkologie současnosti
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Tři Studně a města Svratky o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
47Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
48VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2015
49Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz