Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 29/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 29/2014, které se konalo dne 7. 10. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2014
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 7. 10. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost L. Joukla, M. Hyského.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2014
 2. Darování pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
 3. Návrh na zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Jihlava. - rekonstrukce zádveří do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
 4. Darování pozemku v k. ú. Řehořov
 5. Změna usnesení č. 0132/02/2014/ZK
 6. Návrh na nové akce DD Senožaty - havárie, oprava koupelny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 7. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 8. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov II. - Kadolec
 9. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov II. - Křižanov
 10. Rozhodnutí o převodu peněz na financování vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně - rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace
 11. Dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Zvole pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/388 Bobrová - Zvole - 2. část Zvole
 12. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
 13. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina - mezikrajské linky.
 14. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou na páteřních linkách v nepracovní dny
 15. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 16. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 17. Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2014 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
 18. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 19. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 20. Nájem bytové jednotky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 21. Přeshraniční cena - obdarování vítězů
 22. Nominace zástupce Kraje Vysočina do Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Jihlavy
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - proplacení 1. etapy realizace projektu Vysočina Tourism, p. o. podpořeného z ROP NUTS 2 Jihovýchod
 24. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
 25. Poskytnutí finančního daru autorovi a nakladateli knihy oceněné Cenou Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 24. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 26. Stanovení platu ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
 27. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 28. Podstatná změna X. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí - změna závazných ukazatelů
 30. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
 31. Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
 32. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01052.0001 - Sportovní areál Pacovský Propad
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na podporu technického vzdělávání
 34. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 25. 9. 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014
 36. Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
 37. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2015
 38. Rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek podlimitních veřejných zakázek Kraje Vysočina s názvy Revitalizace zámeckého parku ve Zboží a Hrad Kámen - revitalizace parku
 39. Návrh smlouvy o spolupráci a provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 40. Rozprava členů rady
Usnesení 1770/29/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 7. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 28/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 09, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Darování pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
Usnesení 1771/29/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díl „a“ o výměře 27 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1618-5155/2014 z pozemku par. č. 1142/2, resp. nově z pozemku par. č. 1133/4 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl „a“ o výměře 27 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1618-5155/2014 z pozemku par. č. 1142/2, resp. nově z pozemku par. č. 1133/4 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-02.doc, RK-29-2014-02, př. 1, RK-29-2014-02, př. 2

03. Návrh na zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Jihlava - rekonstrukce zádveří do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
Usnesení 1772/29/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Muzeum Vysočiny Jihlava - rekonstrukce zádveří do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 7. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-03.doc

04. Darování pozemku v k. ú. Řehořov
Usnesení 1773/29/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemku dle GPL č. pl. 268-179/2014 nově označeného jako par. č. 1196/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 701 m2 v k. ú. Řehořov do vlastnictví městyse Kamenice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek dle GPL č. pl. 268-179/2014 nově označený jako par. č. 1196/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 701 m2 v k. ú. Řehořov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-04.doc, RK-29-2014-04, př. 1

05. Změna usnesení č. 0132/02/2014/ZK
Usnesení 1774/29/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-05.doc, RK-29-2014-05, př. 1, RK-29-2014-05, př. 2

06. Návrh na nové akce DD Senožaty - havárie, oprava koupelny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 1775/29/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci DD Senožaty - havárie, oprava koupelny do rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: říjen 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-06.doc

07. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1776/29/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-29-2014-07, př. 1, a RK-29-2014-07, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-07.doc, RK-29-2014-07, př. 1, RK-29-2014-07, př. 2

08. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov II. - Kadolec
Usnesení 1777/29/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Transformace ÚSP Křižanov II. Kadolec“ dle materiálu RK-29-2014-08, př. 2;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Transformace ÚSP Křižanov II. Kadolec“ nabídku uchazeče STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 28270495;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem vedoucí k uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-08.doc, RK-29-2014-08, př. 1, RK-29-2014-08, př. 2

09. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov II. - Křižanov
Usnesení 1778/29/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Transformace ÚSP Křižanov II. Křižanov“ dle materiálu RK-29-2014-09, př. 2;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Transformace ÚSP Křižanov II. Křižanov“ nabídku uchazeče STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 28270495;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem vedoucí k uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-09.doc, RK-29-2014-09, př. 1, RK-29-2014-09, př. 2

10. Rozhodnutí o převodu peněz na financování vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně - rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámili radu kraje se shora uvedeným návrhem rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1779/29/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
pokutu ve výši ve výši 800 000 Kč uloženou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dle materiálu RK-29-2014-10, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 800 000 Kč určenou na úhradu pokuty Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-10.doc, RK-29-2014-10, př. 1

11. Dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Zvole pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/388 Bobrová - Zvole - 2. část Zvole
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít s obcí Zvole dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1780/29/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Zvole dle materiálu RK-29-2014-11, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-11.doc, RK-29-2014-11, př. 1

12. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít s městem Havlíčkův Brod smlouvu o společném postupu zadavatelů. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1781/29/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu RK-29-2014-12, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-12.doc, RK-29-2014-12, př. 1

13. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina - mezikrajské linky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu schválit smlouvu mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1782/29/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-29-2014-13, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-13.doc, RK-29-2014-13, př. 1, RK-29-2014-13, př. 2

14. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou na páteřních linkách v nepracovní dny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit se záměrem zajistit dopravní obsluhu v linkové osobní dopravě o sobotách, nedělích a svátcích od roku 2015. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1783/29/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem zajistit dopravní obsluhu v linkové osobní dopravě i o sobotách, nedělích a svátcích od roku 2015 dle materiálu RK-29-2014-14, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství realizovat dopravní obsluhu v linkové osobní dopravě o sobotách, nedělích a svátcích dle materiálu RK-29-2014-14, př. 1 od roku 2015.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-14.doc, RK-29-2014-14, př. 1, RK-29-2014-14, př. 2

15. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku KSÚSV. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1784/29/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku za cenu dle nejvyšší předložené nabídky v nabídkovém řízení a v případě nezájmu s ekologickou likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-29-2014-15, př. 1.
odpovědnost: ODSH, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-15.doc, RK-29-2014-15, př. 1

16. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1785/29/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-29-2014-16, př. 1, RK-29-2014-16, př. 2, RK-29-2014-16, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 30 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-16.doc, RK-29-2014-16, př. 1, RK-29-2014-16, př. 2, RK-29-2014-16, př. 3, RK-29-2014-16, př. 4, RK-29-2014-16, př. 5

17. Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2014 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje návrh schválit aktualizaci finančních plánů na rok 2014 pro zdravotnické příspěvkové organizace kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1786/29/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
aktualizaci:
 • finančních plánů výnosů a nákladů na rok 2014 dle materiálu RK-29-2014-17, př. 1;
 • tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů, plánů oprav a závazných ukazatelů dle materiálu RK-29-2014-17, př. 1;
 • převodu prostředků rezervního fondu do investičního fondu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-29-2014-17, př. 1 a jejich profinancování;
bere na vědomí
 • výsledky hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací dle materiálu RK-29-2014-17, př. 1 a komentáře k výsledkům hospodaření za 1. pololetí roku 2014 dle materiálu RK-29-2014-17, př. 2;
 • posunutí termínu pro schválení roční aktualizace střednědobých plánů činnosti zdravotnických příspěvkových organizací do 30. 6. 2015;
ukládá
ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina informovat zřizovatele prostřednictvím odboru zdravotnictví o případném negativním vývoji v hospodaření organizace v průběhu 2. pololetí roku 2014.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-17.doc, RK-29-2014-17, př. 1, RK-29-2014-17, př. 2

18. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro danou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1787/29/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2014-18, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 17. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-18.doc, RK-29-2014-18, př. 1

19. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro uvedenou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1788/29/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2014-19, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 17. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-19.doc, RK-29-2014-19, př. 1

20. Nájem bytové jednotky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s žádostí Nemocnice Pelhřimov o souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu bytu s městem Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1789/29/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s nájmem bytové jednotky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, od města Pelhřimov dle podmínek stanovených v materiálech RK-29-2014-20, př. 1, RK-29-2014-20, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 15. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-20.doc, RK-29-2014-20, př. 1, RK-29-2014-20, př. 2

21. Přeshraniční cena - obdarování vítězů
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu poskytnout dary vítězům soutěže Přeshraniční cena. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1790/29/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu RK-29-2014-21, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-21.doc, RK-29-2014-21, př. 1

22. Nominace zástupce Kraje Vysočina do Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Jihlavy
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje k projednání žádost statutárního města Jihlava o nominaci zástupců Kraje Vysočina do Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Jihlavy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1791/29/2014/RK
Rada kraje
ruší
 • ke dni 7. 10. 2014 nominaci zástupce Kraje Vysočina RNDr. Ing. Martina Černého, MBA v Řídícím výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Jihlavy;
 • ke dni 7. 10. 2014 nominaci náhradníka Kraje Vysočina Ing. Tomáše Čiháka v Řídícím výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Jihlavy;
nominuje
 • Ing. Bc. Martina Hyského zástupcem Kraje Vysočina v Řídícím výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Jihlavy s účinností od 8. 10. 2014;
 • doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D. náhradnicí v Řídícím výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Jihlavy za Kraj Vysočina s účinností od 8. 10. 2014.
odpovědnost: ORR
termín: 10. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-22.doc, RK-29-2014-22, př. 1

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - proplacení 1. etapy realizace projektu Vysočina Tourism, p. o. podpořeného z ROP NUTS 2 Jihovýchod
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1792/29/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad s účelovým znakem 38586005) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt „Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014 - 2015“ ve výši 618 949,31 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014 (kapitola Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položka 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) o celkovou částku 618 949,31 (ÚZ 38586005) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt „Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014 - 2015“;
 • u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 618 949,31 Kč na realizaci projektu „Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014 -2015“.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 17. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-23.doc, RK-29-2014-23, př. 1

24. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu schválit žádost o prominutí vyměřeného penále za porušení rozpočtové kázně. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1793/29/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
platební výměr na penále spojené s odvodem za porušení rozpočtové kázně za období od 8. 8. 2013 do 28. 7. 2014 ve výši 1 281 Kč, viz materiál RK-29-2014-24, př. 1;
schvaluje
žádost o prominutí vyměřeného penále ve výši 1 281 Kč, viz materiál RK-29-2014-24, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 23. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-24.doc, RK-29-2014-24, př. 1, RK-29-2014-24, př. 2

25. Poskytnutí finančního daru autorovi a nakladateli knihy oceněné Cenou Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 24. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1794/29/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury finanční dar ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny v rámci 24. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě dle materiálů RK-29-2014-25, př. 1 a RK-29-2014-25, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-25.doc, RK-29-2014-25, př. 1, RK-29-2014-25, př. 2, RK-29-2014-25, př. 3

26. Stanovení platu ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh stanovit plat řediteli uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1795/29/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSV, OddŘLZ
termín: 14. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-26.doc, RK-29-2014-26, př. 1, RK-29-2014-26, př. 2

27. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1796/29/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2014-27, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 13. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-27.doc, RK-29-2014-27, př. 1

28. Podstatná změna X. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh schválit oznámení příjemce o změnách v daném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1797/29/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-29-2014-28, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-29-2014-28, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 10. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-28.doc, RK-29-2014-28, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1798/29/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s pořízením optické infrastruktury do vlastnictví Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377 dle materiálu RK-29-2014-29, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 275 760 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 275 760 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „investiční dotace“ u Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377 o částku 275 760 Kč v souvislosti s pořízením optické infrastruktury dle materiálu RK-29-2014-29, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor informatiky, ředitelka Hotelové školy a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí.
termín: říjen 2014.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-29.doc, RK-29-2014-29, př. 1, RK-29-2014-29, př. 2

30. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s bezúplatným převodem nepotřebného majetku na Domov pro seniory Mitrov, příspěvkovou organizaci. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1799/29/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem myčky na nádobí LK 110, inventární číslo 4-538-4 Domovu pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci, IČO 71184449.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí.
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-30.doc, RK-29-2014-30, př. 1

31. Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1800/29/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 965 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 61357/2014 ze dne 16. 9. 2014 Pedagogicko-psychologické poradně Jihlava se sídlem třída Legionářů 6, Jihlava, PSČ 586 01, IČO 70835381.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 7. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-31.doc, RK-29-2014-31, př. 1, RK-29-2014-31, př. 2

32. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01052.0001 - Sportovní areál Pacovský Propad
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1801/29/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01052.0001 dle materiálu RK-29-2014-32, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-32.doc, RK-29-2014-32, př. 1, RK-29-2014-32, př. 2

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na podporu technického vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1802/29/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu se společností BOSCH DIESEL s.r.o., IČO: 46995129, dle materiálu RK-29-2014-33, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2321 Přijaté neinvestiční dary) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o peněžní dar ve výši 300 000 Kč dle materiálu RK-29-2014-33, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu a odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-33.doc, RK-29-2014-33, př. 1

34. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 25. 9. 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o navrhované úpravě rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání školám a školským zařízením. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1803/29/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 dle materiálu RK-29-2014-34, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-29-2014-34, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-29-2014-34, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-34.doc, RK-29-2014-34, př. 1, RK-29-2014-34, př. 2, RK-29-2014-34, př. 3

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1804/29/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014 v celkové výši 447 947 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014 dle materiálu RK-29-2014-35, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014 dle materiálu RK-29-2014-35, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-35.doc, RK-29-2014-35, př. 1

36. Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o výjezdním zasedání bezpečnostní komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1805/29/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2014-36, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 7. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-36.doc, RK-29-2014-36, př. 1

37. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2015
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout finanční prostředky na krytí provozních nákladů v roce 2015 Stanici Pavlov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1806/29/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 250 000 Kč v roce 2015 Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2015 dle materiálu RK-29-2014-37, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: do 15. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-37.doc, RK-29-2014-37, př. 1, RK-29-2014-37, př. 2

38. Rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek podlimitních veřejných zakázek Kraje Vysočina s názvy Revitalizace zámeckého parku ve Zboží a Hrad Kámen - revitalizace parku
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnějších nabídek podlimitních veřejných zakázek v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1807/29/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • pořadí nabídek na veřejnou zakázku s názvem Revitalizace zámeckého parku ve Zboží dle materiálu RK-29-2014-38, př. 3;
 • pořadí nabídek na veřejnou zakázku s názvem Hrad Kámen revitalizace parku dle materiálu RK-29-2014-38, př. 4;
rozhoduje
 • vybrat nabídku uchazeče doporučeného hodnotící komisí dle materiálu RK-29-2014-38, př. 3 jako nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku Kraje Vysočina s názvem Revitalizace zámeckého parku ve Zboží;
 • vybrat nabídku uchazeče doporučeného hodnotící komisí dle materiálu RK-29-2014-38, př. 4 jako nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku Kraje Vysočina s názvem Hrad Kámen revitalizace parku;
ukládá
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit výsledek zadávacích řízení na uvedené veřejné zakázky všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 10. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-38.doc, RK-29-2014-38, př. 1, RK-29-2014-38, př. 2, RK-29-2014-38, př. 3, RK-29-2014-38, př. 4

39. Návrh smlouvy o spolupráci a provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Z. Chlád předložil radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o spolupráci se společností ČEZ, a. s. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1808/29/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-29-2014-39, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6113 - Zastupitelstva krajů, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 50 000 Kč a výdajů (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6113 - Zastupitelstva krajů o částku 41 320 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 8 680 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-29-2014-39, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ, OSH
termín: 14. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2014-39.doc, RK-29-2014-39, př. 1

40. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 29/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 14. 7. 2014, v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaZáznam pořízen na zasedání rady kraje č. 29/2014 dne 7. 10. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 8. 10. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz