Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 29/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 29/2011, které se konalo dne 9. 9. 2011 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 9. 9. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Využití části prostor ve správě Střední školy obchodu a služeb Jihlava pro mateřskou školu
3. Rozprava členů rady
Usnesení 1469/29/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 9. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

02. Využití části prostor ve správě Střední školy obchodu a služeb Jihlava pro mateřskou školu
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu a I. Hanauerová, pověřená vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložili radě kraje návrh smlouvy o spolupráci se Statutárním městem Jihlava při využívání prostor v majetku kraje ve správě Střední školy obchodu a služeb Jihlava pro mateřskou školu zřízenou městem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1470/29/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-29-2011-02, př. 2 za podmínky rozhodnutí zastupitelstva kraje o uzavření smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-29-2011-02, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-29-2011-02, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OPKŽÚ
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2011-02.doc, RK-29-2011-02, př. 1, RK-29-2011-02, př. 2

03. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 29/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 9. 2011, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 29/2011 dne 9. 9. 2011.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 9. 9. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz