Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 3/2017 - 17.01.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
03Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
04Smlouva o nájmu prostor pro potřeby výjezdové základy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
05Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
06FOND VYSOČINY - grantový program Infrastruktura ICT 2017
07FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2017
08Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
09Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2016
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na knihu KRAJINOU ŘEKY SVRATKY, víc než pouhý průvodce
11Nominace nemateriálního statku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky
12Projektový záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace - informace o změně
13Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa A
14Výkup pozemku v k. ú. Klášter u Vilémova
15Koupě pozemků v k. ú. a obci Ujčov a v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
16Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci stavby II/347 Světlá nad Sázavou -D1, 2. stavba, 2. úsek
17Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
18Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
19Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Bedřichov u Jihlavy
20Změna usnesení 0616/13/2016/RK
21Uzavření dodatků k nájemním smlouvám v rámci majetkoprávní přípravy staveb
22Darování pozemku v k. ú. a obci Hodice
23Pověření zadavatele k provádění úkonů v zadávacím řízení pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového
24Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
25Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu HelpTeamUkraine
26Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
27Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
28Zprávy o zajištění udržitelnosti projektů MA-G 21 a Angažovanci
29Poskytnutí daru asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky
30Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP LZZ - ukončení projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
31Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2017
32Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji - VTM 2017 Kraj Vysočina
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - změna závazných ukazatelů
35Schválení čerpání fondu investic Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava a Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov
36Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Vysočina Education
37Výsledky ročního měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina
38Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí a za celý rok 2016
39Výzva č. 3/2017 - zemědělské akce
40Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
41Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
42Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/405 Brtnice
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s vratkou dotace
44Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/353 Velký Beranov - obchvat, PD
45Veřejná zakázka na služby: II/360 Oslavička - Rudíkov, PD
46Dohoda o postoupení smluv o provedení veřejné zakázky mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz