Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 2/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 2/2017, které se konalo dne 10. 1. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2017
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 10. 1. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
39. Návrh na čerpání fondu investic u Domova Háj, příspěvkové organizace
Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2017
 2. Jmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
 3. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 4. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 5. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 6. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 7. Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 8. Posílení akviziční činnosti muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina formou nových pravidel Rady Kraje Vysočina
 9. Uzavření dodatků ke Smlouvě o spolupráci a ke Smlouvě o výpůjčce v rámci udržitelnosti projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
 10. Zprávy o udržitelnosti projektů v rámci OP AT-CZ
 11. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně
 12. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 13. Úprava Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva
 14. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 15. Schválení čerpání fondu investic Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou
 16. Projekt Od myšlenky k výrobku 2 - monitorovací zpráva o udržitelnosti
 17. Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2016
 18. Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2016
 19. Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2016 - kapitola Evropské projekty
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2016
 21. Uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě - akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 22. Uzavření dodatků č. 2 k nájemním smlouvám se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací
 23. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě zakládající právo provést stavbu II/402 Třešť - ul. Fritzova
 24. Nabytí pozemků k zajištění majetkoprávní přípravy stavby II/128 Lukavec - obchvat
 25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 26. Návrh na zařazení nové akce Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá nad Sázavou - rekonstrukce inženýrských sítí Světlá n. S. - do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 27. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 28. Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu
 29. Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Školství
 30. Nevyužití předkupního práva - k. ú. Havlíčkův Brod
 31. Smlouvy o postoupení práv a povinností plynoucích ze smluv uzavřených v rámci majetkoprávní přípravy některých dopravních staveb
 32. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 34. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně
 36. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 37. Pověření zadavatele k provádění úkonů v rámci veřejných zakázek zadávaných v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství
 38. Dodatky k darovacím smlouvám
 39. Návrh na čerpání fondu investic u Domova Háj, příspěvkové organizace
 40. Rozprava členů rady

Usnesení 0040/02/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 10. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 1/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Jmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh jmenování výše uvedené odborné komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0041/02/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
odbornou komisi dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina č. 05/16 ze dne ze dne 13. 9. 2016 ve složení:
Předseda - Mgr. Tomáš Martinec, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
Člen - Ing. Bc. Pavel Dvořák, Krajský úřad Kraje Vysočina
Člen - plk. Ing. Libor Hanuška, HZS Kraje Vysočina
Člen - mjr. Ing. Vladimír Pecka, HZS Kraje Vysočina
Člen - Jan Slámečka, starosta KSH SDH Kraje Vysočina
Člen - plk. Ing. Jiří Hörner, KSH SDH Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-02.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 03 06 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

03. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0042/02/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-02-2017-03, př. 1 a RK-02-2017-03, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 20. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-03.doc, RK-02-2017-03, př. 1, RK-02-2017-03, př. 2

04. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0043/02/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2017-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 20. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-04.doc, RK-02-2017-04, př. 1, RK-02-2017-04, př. 2

05. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0044/02/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2017-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 20. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-05.doc, RK-02-2017-05, př. 1, RK-02-2017-05, př. 2

06. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0045/02/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-02-2017-06, př. 1 a RK-02-2017-06, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 20. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-06.doc, RK-02-2017-06, př. 1, RK-02-2017-06, př. 2

07. Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0046/02/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 20. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-07.doc, RK-02-2017-07, př. 1

08. Posílení akviziční činnosti muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina formou nových pravidel Rady Kraje Vysočina
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0047/02/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-02-2017-08, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-08.doc, RK-02-2017-08, př. 1

09. Uzavření dodatků ke Smlouvě o spolupráci a ke Smlouvě o výpůjčce v rámci udržitelnosti projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu dodatků ke Smlouvě o spolupráci a Smlouvě o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0048/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line dle materiálu RK-02-2017-09, př. 4 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-02-2017-09, př. 5.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-09.doc, RK-02-2017-09, př. 1, RK-02-2017-09, př. 2, RK-02-2017-09, př. 3, RK-02-2017-09, př. 4, RK-02-2017-09, př. 5

J. Běhounek navrhl projednání bodů 10 11 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Zprávy o udržitelnosti projektů v rámci OP AT-CZ
Usnesení 0049/02/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-02-2017-10, př. 1 a RK-02-2017-10, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-02-2017-10, př. 1 a RK-02-2017-10, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-10.doc, RK-02-2017-10, př. 1, RK-02-2017-10, př. 2

11. Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně
Usnesení 0050/02/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-02-2017-11, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2017-11, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-11.doc, RK-02-2017-11, př. 1

12. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti příjemce dotace o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny grantový program Inovační vouchery 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0051/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01325.0013 dle materiálu RK-02-2017-12, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-12.doc, RK-02-2017-12, př. 1, RK-02-2017-12, př. 2, RK-02-2017-12, př. 3

13. Úprava Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0052/02/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech dle materiálu RK-02-2017-13, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 10. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-13.doc, RK-02-2017-13, př. 1, RK-02-2017-13, př. 2

14. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace uzavřených v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0053/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2017-14, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-14.doc, RK-02-2017-14, př. 1, RK-02-2017-14, př. 2, RK-02-2017-14, př. 3, RK-02-2017-14, př. 4

15. Schválení čerpání fondu investic Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení čerpání fondu investic Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, pro rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0054/02/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání fondu investic Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647 pro rok 2017 v celkové výši 356 950 Kč na technické zhodnocení brusky dle materiálu RK-02-2017-15, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
termín: leden 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-15.doc, RK-02-2017-15, př. 1

16. Projekt Od myšlenky k výrobku 2 - monitorovací zpráva o udržitelnosti
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předložené monitorovací zprávě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0055/02/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálu RK-02-2017-16, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2017-16, př. 1.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu
termín: 10. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-16.doc, RK-02-2017-16, př. 1, RK-02-2017-16, př. 2

17. Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovali radu kraje o navýšení dotace pro rok 2016 určené na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0056/02/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přijaté finanční prostředky z MŠMT v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 - Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou ve výši 271 000 Kč dle materiálu RK-02-2017-17;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 203 250 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 67 750 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 203 250 Kč a Gymnáziu Jihlava ve výši 67 750 Kč na realizaci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor školství, mládeže a sportu
termín: únor 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-17.doc

18. Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2016
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0057/02/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 6. 12. 2016 do 31. 12. 2016 dle materiálu RK-02-2017-18;
schvaluje
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: leden 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-18.doc, RK-02-2017-18, př. 1, RK-02-2017-18, př. 2

19. Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2016 - kapitola Evropské projekty
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0058/02/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
finanční prostředky přijaté na projekty EU v období od 6. 12. 2016 do 31. 12. 2016 dle materiálu RK-02-2017-19;
schvaluje
rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty dle materiálu RK-02-2017-19, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: leden 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-19.doc, RK-02-2017-19, př. 1

38. Dodatky k darovacím smlouvám
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavření dodatků k darovacím smlouvám uzavřeným s dětskými domovy a dětskými centry, které jsou příspěvkovými organizacemi kraje, na zajištění kulturních aktivit a na pořízení potřebného vybavení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0059/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky k darovacím smlouvám dle materiálů RK-02-2017-38, př. 1, RK-02-2017-38, př. 2, RK-02-2017-38, př. 3, RK-02-2017-38, př. 4, RK-02-2017-38, př. 5, RK-02-2017-38, př. 6, RK-02-2017-38, př. 7, RK-02-2017-38, př. 8, RK-02-2017-38, př. 9, RK-02-2017-38, př. 10, RK-02-2017-38, př. 11.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 28. 02. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-38.doc, RK-02-2017-38, př. 1, RK-02-2017-38, př. 2, RK-02-2017-38, př. 3, RK-02-2017-38, př. 4, RK-02-2017-38, př. 5, RK-02-2017-38, př. 6, RK-02-2017-38, př. 7, RK-02-2017-38, př. 8, RK-02-2017-38, př. 9, RK-02-2017-38, př. 10, RK-02-2017-38, př. 11

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2016
M. Hyský informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0060/02/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 681 525 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2016 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-02-2017-20, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-20.doc, RK-02-2017-20, př. 1

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí určené na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0061/02/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 13307) a výdajů (kapitoly Sociální věci, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje na rok 2016 o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 400 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí dle materiálu RK-02-2017-33, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz dle materiálu RK-02-2017-33, př. 1.
odpovědnost: OSV, OE, ředitelky Dětského centra Jihlava, Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, Dětského domova Senožaty a ředitel Dětského domova Telč
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-33.doc, RK-02-2017-33, př. 1, RK-02-2017-33, př. 2, RK-02-2017-33, př. 3, RK-02-2017-33, př. 4, RK-02-2017-33, př. 5, RK-02-2017-33, př. 6

39. Návrh na čerpání fondu investic u Domova Háj, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh čerpání fondu investic pro rok 2017 u Domova Háj, příspěvkové organizace, na nákup nového plynového kotle. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0062/02/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání fondu investic pro rok 2017 u Domova Háj, příspěvkové organizace, na nákup nového plynového kotle v částce do 120 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Háj, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-39.doc, RK-02-2017-39, př. 1

32. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámili radu kraje s předloženým návrhem uzavření smlouvy o výpůjčce. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0063/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem Háj, příspěvkovou organizací, na straně vypůjčitele dle materiálu RK-02-2017-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí
termín: 15. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-32.doc, RK-02-2017-32, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 21 31 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání přišel J. Hyliš.

21. Uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě - akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
Usnesení 0064/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. S 15836/2013-OŘ BNO-ÚEVS 6398508413 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele dle materiálu RK-02-2017-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-21.doc, RK-02-2017-21, př. 1

22. Uzavření dodatků č. 2 k nájemním smlouvám se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací
Usnesení 0065/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít dodatek č. 2 nájemní smlouvy číslo VS 6398507813 uzavřené mezi Krajem Vysočina a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, dle materiálu RK-02-2017-22, př. 1;
 • uzavřít dodatek č. 2 nájemní smlouvy číslo VS 6388001609 uzavřené mezi Krajem Vysočina a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, dle materiálu RK-02-2017-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-22.doc, RK-02-2017-22, př. 1, RK-02-2017-22, př. 2

23. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě zakládající právo provést stavbu II/402 Třešť - ul. Fritzova
Usnesení 0066/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě zakládající právo provést stavbu II/402 Třešť - ul. Fritzova uzavřené dne 20. 3. 2015 mezi Krajem Vysočina na straně investora a Městem Třešť na straně vlastníka dotčených pozemků dle materiálu RK-02-2017-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-23.doc, RK-02-2017-23, př. 1

24. Nabytí pozemků k zajištění majetkoprávní přípravy stavby II/128 Lukavec - obchvat
Usnesení 0067/02/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-24.doc, RK-02-2017-24, př. 1, RK-02-2017-24, př. 2

25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0068/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-02-2017-25, př. 1 a RK-02-2017-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-25.doc, RK-02-2017-25, př. 1, RK-02-2017-25, př. 2

26. Návrh na zařazení nové akce Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá nad Sázavou - rekonstrukce inženýrských sítí Světlá n. S. - do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 0069/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2017, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství novou akci Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá nad Sázavou - rekonstrukce inženýrských sítí Světlá n. S.
odpovědnost: OM, OE
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-26.doc

27. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0070/02/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-02-2017-27, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-02-2017-27, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-02-2017-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-27.doc, RK-02-2017-27, př. 1

28. Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu
Usnesení 0071/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu mezi Krajem Vysočina a ČR - Povodí Moravy, s.p. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16. 12. 2015 dle materiálu RK-02-2017-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-28.doc, RK-02-2017-28, př. 1

29. Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Školství
Usnesení 0072/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit název akce zařazené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 - Školství z ČZA v Humpolci, střední škola - oprava střechy garáží Světlá n. S. na nový ČZA v Humpolci, střední škola - oprava střechy budovy s tělocvičnou Světlá n. S.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-29.doc

30. Nevyužití předkupního práva - k. ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 0073/02/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nevyužít předkupní právo Kraje Vysočina nezapsané v katastru nemovitostí k pozemku par. č. 263/13 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 244 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.
odpovědnost: OM
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-30.doc, RK-02-2017-30, př. 1

31. Smlouvy o postoupení práv a povinností plynoucích ze smluv uzavřených v rámci majetkoprávní přípravy některých dopravních staveb
Usnesení 0074/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací smlouvu o postoupení práv a povinností dle materiálu RK-02-2017-31, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací smlouvu o postoupení práv a povinností dle materiálu RK-02-2017-31, př. 2;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací smlouvu o postoupení práv a povinností dle materiálu RK-02-2017-31, př. 3;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací smlouvu o postoupení práv a povinností dle materiálu RK-02-2017-31, př. 4;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací smlouvu o postoupení práv a povinností dle materiálu RK-02-2017-31, př. 5;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací smlouvu o postoupení práv a povinností dle materiálu RK-02-2017-31, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-31.doc, RK-02-2017-31, př. 1, RK-02-2017-31, př. 2, RK-02-2017-31, př. 3, RK-02-2017-31, př. 4, RK-02-2017-31, př. 5, RK-02-2017-31, př. 6, RK-02-2017-31, př. 7

34. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností Eurovia CS, a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0075/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, dle materiálu RK-02-2017-34, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-34.doc, RK-02-2017-34, př. 1

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o odvodu finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně Finančnímu úřadu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0076/02/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odvod Finančnímu úřadu Kraje Vysočina ve výši 3 900 Kč dle materiálu RK-02-2017-35, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Severojižní propojení II., související s odvodem finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně Finančnímu úřadu Kraje Vysočina ve výši 3 900 Kč dle materiálu RK-02-2017-35, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-35.doc, RK-02-2017-35, př. 1

36. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zařazení níže uvedených akcí do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0077/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410 - 014
 • II/351 Třebíč - úprava křižovatky MK Poušov s ulicí Račerovická
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-36.doc

37. Pověření zadavatele k provádění úkonů v rámci veřejných zakázek zadávaných v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0078/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
pověřit úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Oddělení investičního a správy komunikací: Ing. Hanu Matulovou, Ing. Daniela Blahu, Mgr. Jana Bočka, Ing. Miroslava Dokulila, Ing. Pavla Hamáčka, Ing. Stanislava Juránka, Ing. Karla Lišku, Ing. Jiřího Lojdu, Tomáše Pípala, Bc. Lenku Procházkovou, Ing. Irenu Šedovou a úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství Oddělení projektového řízení Ing. Radka Handu, Bc. Markétu Majdičovou, Ing. Radku Weidemannovou a Ing. Radka Žižku, k provádění úkonů jménem zadavatele Kraje Vysočina v rozsahu:
 • otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství
 • otevírání nabídek v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváních veřejných zakázek, zadávaných v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství
dle materiálů RK-02-2017-37, př. 1, RK-02-2017-37, př. 2, RK-02-2017-37, př. 3, RK-02-2017-37, př. 4, RK-02-2017-37, př. 5, RK-02-2017-37, př. 6, RK-02-2017-37, př. 7, RK-02-2017-37, př. 8, RK-02-2017-37, př. 9, RK-02-2017-37, př. 10, RK-02-2017-37, př. 11, RK-02-2017-37, př. 12, RK-02-2017-37, př. 13, RK-02-2017-37, př. 14, RK-02-2017-37, př. 15.
odpovědnost: ODSH
termín: 10. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-02-2017-37.doc, RK-02-2017-37, př. 1, RK-02-2017-37, př. 2, RK-02-2017-37, př. 3, RK-02-2017-37, př. 4, RK-02-2017-37, př. 5, RK-02-2017-37, př. 6, RK-02-2017-37, př. 7, RK-02-2017-37, př. 8, RK-02-2017-37, př. 9, RK-02-2017-37, př. 10, RK-02-2017-37, př. 11, RK-02-2017-37, př. 12, RK-02-2017-37, př. 13, RK-02-2017-37, př. 14, RK-02-2017-37, př. 15

40. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 2/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 17. 1. 2017, v 8:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavel Pacal        …..………………………………….……


Ing. Josef Pavlík        …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 2/2017 dne 10. 1. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 11. 1. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz