Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 29/2014 - 07.10.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
03Návrh na zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Jihlava. - rekonstrukce zádveří do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
04Darování pozemku v k. ú. Řehořov
05Změna usnesení č. 0132/02/2014/ZK
06Návrh na nové akce DD Senožaty - havárie, oprava koupelny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
07Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
08Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov II. - Kadolec
09Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov II. - Křižanov
10Rozhodnutí o převodu peněz na financování vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně - rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace
11Dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Zvole pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/388 Bobrová - Zvole - 2. část Zvole
12Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
13Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina - mezikrajské linky.
14Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou na páteřních linkách v nepracovní dny
15Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
16Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
17Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2014 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
18Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
19Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
20Nájem bytové jednotky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
21Přeshraniční cena - obdarování vítězů
22Nominace zástupce Kraje Vysočina do Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Jihlavy
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - proplacení 1. etapy realizace projektu Vysočina Tourism, p. o. podpořeného z ROP NUTS 2 Jihovýchod
24Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
25Poskytnutí finančního daru autorovi a nakladateli knihy oceněné Cenou Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 24. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
26Stanovení platu ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
27Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
28Podstatná změna X. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí - změna závazných ukazatelů
30Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
31Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
32Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01052.0001 - Sportovní areál Pacovský Propad
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na podporu technického vzdělávání
34Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 25. 9. 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014
36Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
37Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2015
38Rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek podlimitních veřejných zakázek Kraje Vysočina s názvy Revitalizace zámeckého parku ve Zboží a Hrad Kámen - revitalizace parku
39Návrh smlouvy o spolupráci a provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz