Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 29/2012 - 28.08.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bílek a obci Chotěboř
03Žádost o prodej částí pozemků v k. ú. a obci Jihlava
04Podání žádosti o pokácení stromů rostoucích mimo les - k. ú. Humpolec
05Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
06Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
07Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - k. ú. Broumova Lhota
08Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 5 a M 7 do přílohy M 1
09Návrh vlastníka pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd na uzavření nájemní smlouvy
10Darování pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec - zrušení usnesení
11Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
12Přijetí daru pozemků v katastrálním území Přibyslav a Česká Jablonná
13Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví - k. ú. Havlíčkův Brod
14Souhlas s investiční akcí a návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
15Vyjádření zájmu o zapojení Kraje Vysočina do projektu HEALTHEQUITY 2020
16Návrh na schválení investičních akcí a souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
17Souhlas s investiční akcí pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
18Návrh rozpočtového opatření na kapitolách Zdravotnictví, Nemovitý majetek a Rezerva a rozvoj kraje
19Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
20Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
21Věcné dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
22Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
23Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2011/2012 a příprava ročníku 2012/2013 pro jednání rady kraje č. 29/2012 dne 28. 8. 2012 zpracoval: T. Halačka předkládá: L. Kettner Popis problému: Cílem projektu První pomoc do škol je po
24Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt z oblasti dopravní infrastruktury
25Žádost o poskytnutí podpory na projekt dopravní infrastruktury předkládaný do ROP NUTS 2 Jihovýchod
26Žádost města Světlá nad Sázavou o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
27Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
28Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Stavby - 05, komunikace
29Projekt LDA V4 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
30Projekt eCitizen II - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
31Poskytnutí daru za archeologický nález - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
32Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
33Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
34Návrh na vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
35Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2012 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
36Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
37Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Ústav sociální péče Zboží a Domov důchodců Ždírec
38Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení Výboru regionální rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina, Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
39Odvolání předsedů, místopředsedů a členů komisí Rady Kraje Vysočina a zrušení těchto komisí
40Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za 1. pololetí roku 2012
41Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
42Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016
43Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2012 - schválení navržených podpor
44Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Opera - Bílá paní Pernštejnská
45Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
46Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2012
47Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2012
48Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2012
49Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
50Změny ve školském rejstříku
51Změny ve zřizovacích listinách
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
54Pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 Krajem Vysočina.
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru FC Vysočina Jihlava, a.s.
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSTV Kraje Vysočina
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
59Návrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly
60Dar Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina
61Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
62Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Chotěboř
63Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola řemesel Třebíč
64Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
65Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina -návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
66Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
67Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
68Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
69Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
70Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro k
71Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 8. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT
72Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka
73Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
74Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2012
75MAS Královská stezka o. p. s. - žádost o finanční podporu
76Uzavření Dohody o spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky, o. s.
77Žádost o účelovou dotaci Ministerstva životního prostředí ČR
78Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2013
79Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit a informace o přidělení registračního listu akce
80Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou a informace o přidělení registračního listu akce
81Projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
82Souhlas s investiční akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz