Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 29/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 29/2010, které se konalo dne 20. 9. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2010
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 20. 9. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost L. Joukla, T. Škaryda.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2010
 2. Dohoda o spolupráci při pořizování, správě a aktualizaci Účelové katastrální mapy kraje Vysočina
 3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Projekt výstavby optické trasy mezi obcí Stonařov a městem Třešť
 4. Změna usnesení 1119/24/2010/RK - majetkoprávní příprava staveb III/4062 Jihlava - Pístov a II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-026
 5. Darování pozemku v k. ú. a obci Radešínská Svratka
 6. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
 7. Prodej pozemku v k. ú. Souboř a obci Ledeč nad Sázavou
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
 9. Žádost původních vlastníků pozemků zastavěných silnicemi III/3533 a č. III/3515 v k. ú. a obci Rybné o poskytnutí bezdůvodného obohacení
 10. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče - prodloužení termínu pro podání nabídek
 11. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k. ú. Dolní Cerekev, Spělov, obec Dolní Cerekev a k. ú. a obec Batelov
 12. Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina - návrh na změnu termínu
 13. Změna usnesení 1270/27/2010/RK
 14. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 15. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 16. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Přibyslav
 17. Přijetí finančního daru od města Ledeč nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 18. Souhlas se stavbou I/38 Havlíčkův Brod - JVO
 19. Nabytí daru pozemku od obce Pikárec
 20. Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
 21. Žádost o čerpání I. tranše úvěru EIB
 22. Areál Věžní 26 Jihlava - nájemní smlouva - dodatek č. 1
 23. Žádost Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o úpravu schválených investičních akcí
 24. Účtový rozvrh, pravidla vnitropodnikového účetnictví a vedení nákladových středisek nemocnic zřízených krajem Vysočina
 25. Zdravotní plán - aktualizace
 26. Veřejná zakázka Dodávka látek s antibiotickým účinkem
 27. Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Rukavice
 28. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2010 - financování provozu okresních pracovišť Národního onkologického registru
 29. Smlouva o spolupráci (ustavení Vědecké rady lékařských a nelékařských zdravotnických oborů kraje Vysočina)
 30. Organizační řád Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace- Dodatek č. 4
 31. Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investičních akcí
 32. Návrh rozvoje sítě a stavebního zajištění výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na období 2. pololetí 2010 - 2013
 33. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 34. Souhlas s užíváním značky Regionální potravina
 35. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
 36. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Veřejná zakázka III/35116, III/36061 Budíkovická - okružní křižovatka
 37. Souhlas zřizovatele k uzavření darovací smlouvy - přijetí finančního účelového daru
 38. Přehled hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí roku 2010 za odvětví sociální péče
 39. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2010 u některých příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 40. Propagace krajem Vysočina zajišťované dopravní obslužnosti
 41. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 42. Návrh na poskytnutí dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje pro studium v partnerském regionu Champagne-Ardenne
 43. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
 44. Jmenování člena školské rady při Gymnáziu Pacov
 45. Návrh na jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
 46. Souhlas s uzavřením smluv
 47. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 49. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
 50. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 52. Předběžné záměry Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a informace o partnerství v projektu
 53. Organizační řád příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace
 54. Předběžný záměr Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 55. Výstava moderního umění autorů z kraje Vysočina v partnerském regionu Champagne-Ardenne
 56. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce betlému a dodatku ke smlouvě o výpůjčce uměleckého díla do expozice Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 57. Stanovení platu ředitele příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
 58. Předběžný záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění akcí kraje Vysočina pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
 60. Informace o rozvoji projektového řízení
 61. Veřejná zakázka na služby Vytvoření strategie bezpečnosti ICT kraje Vysočina a Vytvoření strategie ICT kraje Vysočina - část 1 a část 2
 62. Podstatné změny globálních grantů kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 63. Smlouva o výpůjčce - Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
 64. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 65. Fond Vysočiny - Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí podpory
 66. Projekt EGEI - Platforma pro elektrotechniku a komunikační technologie - čestné prohlášení žadatele
 67. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
 68. Projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 - podání 1. monitorovací zprávy
 69. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 70. Stanovení regionálních kritérií NUTS 2 Jihovýchod pro výběr projektů k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR v roce 2011
 71. Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem finančních prostředků od partnerů v projektu spolupráce Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV)
 72. Smlouva o partnerství pro projektový záměr Revitalizace rašeliniště v přírodní rezervaci Chvojnov a okolí
 73. Smlouva o partnerství pro projektový záměr PR Údolí Brtnice - obnova teplomilných společenstev
 74. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování v rámci působnosti odboru životního prostředí za období o
 75. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
 76. Rozprava členů rady
Usnesení 1402/29/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 20. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 28/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

61. Veřejná zakázka na služby Vytvoření strategie bezpečnosti ICT kraje Vysočina a Vytvoření strategie ICT kraje Vysočina - část 1 a část 2
Na zasedání se dostavil V. Novotný. I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Projednávání se zúčastnili P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1403/29/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby Vytvoření strategie bezpečnosti ICT kraje Vysočina a Vytvoření strategie ICT kraje Vysočina - část 1 a část 2 dle materiálů RK-29-2010-61, př. 1 a RK-29-2010-61, př. 2;
rozhoduje
 • vybrat nabídku uchazeče COMGUARD a. s., Brno-jih, Dolní Heršpice, Vídeňská 153/119b, IČO 27691152, jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby Vytvoření strategie bezpečnosti ICT kraje Vysočina a Vytvoření strategie ICT kraje Vysočina, část 1;
 • vybrat nabídku uchazeče Deloitte Advisory s. r. o., Praha 8, Karlín, Karolinská 654/2, IČO 27582167, jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby Vytvoření strategie bezpečnosti ICT kraje Vysočina a Vytvoření strategie ICT kraje Vysočina, část 2;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: ORR, OI
termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-61.doc, RK-29-2010-61, př. 1, RK-29-2010-61, př. 2

62. Podstatné změny globálních grantů kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení Žádost o schválení podstatných změn v globálním grantu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1404/29/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Žádost o schválení podstatných změn v globálním grantu:
- v oblasti podpory 1.1 dle materiálu RK-29-2010-62, př. 1;
- v oblasti podpory 1.2 dle materiálu RK-29-2010-62, př. 2;
- v oblasti podpory 1.3 dle materiálu RK-29-2010-62, př. 3;
- v oblasti podpory 3.2 dle materiálu RK-29-2010-62, př. 4;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit Žádosti o schválení podstatných změn v GG Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-62.doc, RK-29-2010-62, př. 1, RK-29-2010-62, př. 2, RK-29-2010-62, př. 3, RK-29-2010-62, př. 4

63. Smlouva o výpůjčce - Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v souvislosti se změnou sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1405/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-29-2010-63, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-63.doc, RK-29-2010-63, př. 1

64. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí městyse Dolní Cerekev o prodloužení doby realizace projektu do 30. 8. 2011. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1406/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 048/233/09 dle materiálu RK-29-2010-64, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-64.doc, RK-29-2010-64, př. 1, RK-29-2010-64, př. 2

65. Fond Vysočiny - Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí podpory
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k návrhu prodloužit termíny realizace projektů z Fondu Vysočiny. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1407/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 038/234/09 dle materiálu RK-29-2010-65, př. 3;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 024/234/09 dle materiálu RK-29-2010-65, př. 7;
 • uzavřít Dodatek č. 1 a ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 064/234/09 dle materiálu RK-29-2010-65, př. 10.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-65.doc, RK-29-2010-65, př. 1, RK-29-2010-65, př. 2, RK-29-2010-65, př. 3, RK-29-2010-65, př. 4, RK-29-2010-65, př. 5, RK-29-2010-65, př. 6, RK-29-2010-65, př. 7, RK-29-2010-65, př. 8, RK-29-2010-65, př. 9, RK-29-2010-65, př. 10

66. Projekt EGEI - Platforma pro elektrotechniku a komunikační technologie - čestné prohlášení žadatele
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1408/29/2010/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2010-66, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-66.doc, RK-29-2010-66, př. 1

67. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1409/29/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.1 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 236 615,47 Kč, určenou na financování způsobilých výdajů projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-67.doc

68. Projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 - podání 1. monitorovací zprávy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informace uvedené v 1. monitorovací zprávě v rámci realizace projektu Kvalita 09. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1410/29/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v 1. monitorovací zprávě v rámci realizace projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 dle materiálů RK-29-2010-68, př. 1, RK-29-2010-68, př. 2 a RK-29-2010-68, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-29-2010-68, př. 1 a RK-29-2010-68, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-68.doc, RK-29-2010-68, př. 1, RK-29-2010-68, př. 2, RK-29-2010-68, př. 3

69. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1411/29/2010/RK
Rada kraje
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-29-2010-69, př. 12 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-29-2010-69, př. 1 ve výši 1 758 Kč Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 se sídlem Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 70282234;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 se sídlem Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 70282234, ve výši 1 758 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-29-2010-69, př. 13 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-29-2010-69, př. 2 ve výši 1 036 Kč Základní škole Budišov - příspěvkové organizaci, se sídlem Budišov 221, 675 03 Budišov, IČ 70283915;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Budišov - příspěvkovou organizaci, se sídlem Budišov 221, 675 03 Budišov, IČ 70283915, ve výši 1 036 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-29-2010-69, př. 14 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-29-2010-69, př. 3 ve výši 12 250 Kč Městu Pacov, nám. Svobody 321, 395 01 Pacov, IČ 00248789;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Městem Pacov, nám. Svobody 321, 395 01 Pacov, IČ 00248789, ve výši 12 250 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-29-2010-69, př. 15 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-29-2010-69, př. 4 ve výši 18 594 Kč Chaloupkám o. p. s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Chaloupky o. p. s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475, ve výši 18 594 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-29-2010-69, př. 16 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-29-2010-69, př. 5 ve výši 2 214 Kč Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4, se sídlem Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 43380123;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4, se sídlem Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 43380123, ve výši 2 214 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-29-2010-69, př. 17 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-29-2010-69, př. 6 ve výši 3 024 Kč Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4, se sídlem Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 43380123;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4, se sídlem Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 43380123, ve výši 3 024 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-29-2010-69, př. 18 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-29-2010-69, př. 7 ve výši 9 582 Kč Statutárnímu městu Jihlava se sídlem Masarykovo náměstí 1/97, 586 01 Jihlava IČ 00286010;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Statutárním městem Jihlava se sídlem Masarykovo náměstí 1/97, 586 01 Jihlava, IČ 00286010, ve výši 9 582 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-29-2010-69, př. 19 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-29-2010-69, př. 8 ve výši 22 428 Kč Statutárnímu městu Jihlava se sídlem Masarykovo náměstí 1/97, 586 01 Jihlava IČ 00286010;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Statutárním městem Jihlava se sídlem Masarykovo náměstí 1/97, 586 01 Jihlava, IČ 00286010, ve výši 22 428 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-29-2010-69, př. 20 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-29-2010-69, př. 9 ve výši 29 990 Kč Chaloupkám o. p. s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Chaloupky o. p. s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475, ve výši 29 990 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-29-2010-69, př. 20 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-29-2010-69, př. 10 ve výši 35 042 Kč Chaloupkám o. p. s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Chaloupky o. p. s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475, ve výši 35 042 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-29-2010-69, př. 20 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-29-2010-69, př. 11 ve výši 7 539 Kč Chaloupkám o. p. s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Chaloupky o. p. s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475, ve výši 7 539 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-69.doc

70. Stanovení regionálních kritérií NUTS 2 Jihovýchod pro výběr projektů k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR v roce 2011
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1412/29/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
regionální kritéria pro výběr projektů pro NUTS 2 Jihovýchod v rámci opatření III. 2 Programu rozvoje venkova ČR dle materiálu RK-29-2010-70, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-70.doc, RK-29-2010-70, př. 1, RK-29-2010-70, př. 2

02. Dohoda o spolupráci při pořizování, správě a aktualizaci Účelové katastrální mapy kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh dohody o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1413/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci při pořizování, správě a aktualizaci Účelové katastrální mapy kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2010-02, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-02.doc, RK-29-2010-02, př. 1

03. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Projekt výstavby optické trasy mezi obcí Stonařov a městem Třešť
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1414/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-29-2010-03, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9.2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-03.doc, RK-29-2010-03, př. 1, RK-29-2010-03, př. 2

K bodům 04 09, 11 19, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

04. Změna usnesení 1119/24/2010/RK - majetkoprávní příprava staveb III/4062 Jihlava - Pístov a II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-026
Usnesení 1415/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1119/24/2010/RK tak, že v materiálu RK-24-2010-34 př. 4 se v části Pozemky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod dotčené dočasným záborem, seznam vlastníků pozemků, se kterými bude uzavřena nájemní smlouva pozemek par. č. 2434/3 nahrazuje pozemkem par. č. 2434/55
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-04.doc

05. Darování pozemku v k. ú. a obci Radešínská Svratka
Usnesení 1416/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemek par. č. 1335/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 108 m2 oddělený dle GP č. 389-95/2010 z pozemku ve zjednodušené evidenci - původ evidence nemovitostí par. č. 1335 v k. ú. a obci Radešínská Svratka;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1335/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 108 m2 oddělený dle GP č. 389-95/2010 z pozemku ve zjednodušené evidenci - původ evidence nemovitostí par. č. 1335 v k. ú. a obci Radešínská Svratka z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Radešínská Svratka.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-05.doc, RK-29-2010-05, př. 1

06. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
Usnesení 1417/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-29-2010-06, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-06.doc, RK-29-2010-06, př. 1

07. Prodej pozemku v k. ú. Souboř a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 1418/29/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-07.doc, RK-29-2010-07, př. 1

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
Usnesení 1419/29/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci ve výši 2 165 600 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-08.doc, RK-29-2010-08, př. 1

09. Žádost původních vlastníků pozemků zastavěných silnicemi III/3533 a č. III/3515 v k. ú. a obci Rybné o poskytnutí bezdůvodného obohacení
Usnesení 1420/29/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. října 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-09.doc

11. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k. ú. Dolní Cerekev, Spělov, obec Dolní Cerekev a k. ú. a obec Batelov
Usnesení 1421/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 3747 - ostatní plocha, silnice o výměře 35325 m2 v k. ú. a obci Dolní Cerekev a komunikace na tomto pozemku postavené včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Dolní Cerkev;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městysem Dolní Cerekev, podle které po vydání správního rozhodnutí:
 • o vyřazení silnice III/0393 ze silniční sítě kraj Vysočina převede darem a městys Dolní Cerekev převezme do svého vlastnictví pozemek par. č. 3747 ostatní plocha, silnice o výměře 35325 m2 a komunikaci na tomto pozemku postavenou, včetně součástí a příslušenství;
 • o zařazení místní komunikace do silniční sítě městys Dolní Cerekev bezúplatně převede a kraj Vysočina nabude darem pozemky par. č. 2800/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 793 m2, par. č. 2800/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, par. č. 2800/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m2, par. č. 3724/1 orná půda o výměře 921 m2, par. č. 3724/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k. ú. a obci Dolní Cerekev, pozemek par. č. 710/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9587 m2, oddělený geometrickým plánem č. 205-78/2010 z pozemku par. č. 710/1 o výměře 9989 m2 a par. č. 710/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 408 m2 v k. ú. Spělov a obci Dolní Cerekev a komunikace na těchto pozemcích postavené, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví městyse Dolní Cerekev do vlastnictví kraje Vysočina;
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městysem Batelov, podle které po vydání správního rozhodnutí o zařazení místní komunikace do silniční sítě městys Batelov bezúplatně převede a kraj Vysočina nabude darem pozemek par. č. 2216/3 trvalý travní porost o výměře 755 m2 v k. ú. a obci Batelov a komunikaci na tomto pozemku postavenou, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. listopadu 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-11.doc, RK-29-2010-11, př. 1

12. Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina - návrh na změnu termínu
Usnesení 1422/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1075/22/2010/RK tak, že text:
Rada kraje ukládá odboru majetkovému vypracovat aktualizaci Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina do 30. 9. 2010 dle doporučení uvedených v materiálu RK-22-2010-39, př. 1 a předložit ji radě kraje ke schválení,
se nahrazuje textem:
Rada kraje ukládá odboru majetkovému vypracovat aktualizaci Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina do 30. 10. 2010 dle doporučení uvedených v materiálu RK-22-2010-39, př. 1 a předložit ji radě kraje ke schválení.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-12.doc

13. Změna usnesení 1270/27/2010/RK
Usnesení 1423/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1270/27/2010/RK takto:
uzavřít nájemní smlouvu mezi krajem Vysočina a Povodím Moravy s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno na pozemky par. č. 1402/6 o výměře 63 m2 a par. č. 1402/8 o výměře 59 m2 v k. ú. Dolní Bobrová a pozemky par. č. 1681/6 o výměře 11 m2, par. č. 1681/7 o výměře 55 m2, par. č. 1681/8 o výměře 74 m2, par. č. 1681/9 o výměře 660 m2, par. č. 1681/10 o výměře 219 m2, par. č. 1681/11 o výměře 418 m2 a par. č. 1681/12 o výměře 101 m2, v k. ú. Horní Bobrová za cenu 5 Kč/m2/rok na dobu určitou jednoho roku počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-13.doc

14. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1424/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-29-2010-14, př. 1 a RK-29-2010-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-14.doc, RK-29-2010-14, př. 1, RK-29-2010-14, př. 2

15. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1425/29/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-29-2010-15, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-29-2010-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-15.doc, RK-29-2010-15, př. 1

16. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Přibyslav
Usnesení 1426/29/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-16.doc

17. Přijetí finančního daru od města Ledeč nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Usnesení 1427/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
přijmout finanční dar ve výši 270 616,50 Kč od města Ledeč nad Sázavou;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4221 Investiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství) rozpočtu kraje o částku 270 620 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-17.doc, RK-29-2010-17, př. 1

18. Souhlas se stavbou I/38 Havlíčkův Brod - JVO
Usnesení 1428/29/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
 • se stavbou „I/38 Havlíčkův Brod JVO“, kterou budou dotčeny pozemky par. č. 608 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Termesivy, ZE-původ EN par. č. 2395/12 (KN 2124/1), ZE-původ EN par. č. 2385, par. č. 2387/1 ost. plocha, silnice, ZE- původ EN par. č. 2395/12 (KN  2395/12), par. č. 2395/20 ost. plocha, ost. komunikace, par. č. 2395/15 ost. plocha, silnice, par. č. 2395/22 ost. plocha, ost. komunikace a par. č. 2395/21 ost. plocha, ost. komunikace, vše v k.ú. a obci Havlíčkův Brod;
 • s vydáním územního rozhodnutí na stavbu I/38 Havlíčkův Brod JVO“;
 • s vynětím dotčených částí pozemků ze zemědělského půdního fondu;
 • se vstupem investora a pracovníků projektové organizace na výše uvedené pozemky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-18.doc, RK-29-2010-18, př. 1

19. Nabytí daru pozemku od obce Pikárec
Usnesení 1429/29/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 598/7 - trvalý travní porost o výměře 1 320 m2, oddělený GP 234-3/2010 z pozemku ZE-původ PK par. č. 560 v k. ú. a obci Pikárec z vlastnictví obce Pikárec do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-19.doc, RK-29-2010-19, př. 1

10. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče - prodloužení termínu pro podání nabídek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje návrh prodloužit termín pro podání nabídek na uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1430/29/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
prodloužení termínu pro podání nabídek na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-10.doc

75. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh rozhodnout o úpravě předmětu nájmu nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina užívaného Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1431/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-29-2010-75, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-75.doc, RK-29-2010-75, př. 1

20. Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Z. Dobrý, předseda finančního výboru, předložil radě kraje na vědomí zápis z kontroly hospodaření v dané příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1432/29/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zápis o provedení kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2010;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2010 na vědomí.
odpovědnost: rada kraje
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-20.doc, RK-29-2010-20, př. 1, RK-29-2010-20, př. 2

21. Žádost o čerpání I. tranše úvěru EIB
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1433/29/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
jmenuje
pro dohled, koordinaci a realizaci Projektu B - regionální infrastruktura kraje Vysočina realizační jednotku ve složení dle materiálu RK-29-2010-21;
pověřuje
ing. Vladimíra Novotného a ing. Anna Krištofovou k podpisu nabídek úrokových podmínek jako osobu odpovědnou za administraci žádostí na čerpání úvěru od EIB - projekt B i příloh spojených s těmito žádostmi.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-21.doc, RK-29-2010-21, př. 1, RK-29-2010-21, př. 2

22. Areál Věžní 26 Jihlava - nájemní smlouva - dodatek č. 1
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na užívání nebytových prostor v objektu Věžní 26 Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1434/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor dle materiálu RK-29-2010-22, př. 1.
odpovědnost: oHS
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-22.doc, RK-29-2010-22, př. 1

23. Žádost Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o úpravu schválených investičních akcí
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, o zařazení některých investičních akcí do investičního plánu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1435/29/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou investičního plánu a se zařazením investiční akce - Ojetý automobil tuzemské výroby, ve výši 128 861,99 Kč do investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2010;
 • s prodloužením termínu pro předložení dokladů o úhradě investičních závazků (monitorovací centrály + 10 ks monitorů na chir. JIP, studie pavilonu chirurgických oborů) do 31. 12. 2010.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-23.doc

24. Účtový rozvrh, pravidla vnitropodnikového účetnictví a vedení nákladových středisek nemocnic zřízených krajem Vysočina
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišli M. Kružíková, P. Krčál. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1436/29/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • pravidla vnitropodnikového účetnictví a vedení nákladových středisek pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizace a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-29-2010-24, př. 1;
 • účtový rozvrh účtových tříd 5, 6, 7 a 8 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizace a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-29-2010-24, př. 2.
ukládá
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:
   • dodržovat stanovená pravidla vnitropodnikového účetnictví;
   • dodržovat účtový rozvrh účtových tříd 5, 6, 7 a 8;
   • v případě potřeby požádat odbor zdravotnictví o rozšíření, doplnění či úpravu účtového rozvrhu;
 • spolupracovat a na vyzvání odboru zdravotnictví zabezpečit účast kompetentního zástupce na pracovních jednáních při sjednocování účtového rozvrhu všech účtových tříd účtového rozvrhu pro účetní období roku 2012;
 • vedoucímu odboru zdravotnictví ve spolupráci s ekonomickým odborem:
 • na základě požadavků jednotlivých nemocnic provést rozšíření, doplnění či úpravu účtového rozvrhu;
 • vypracovat účtový rozvrh účtových tříd 5, 6, 7 a 8 pro rok 2011;
 • vypracovat pravidla vnitropodnikového účetnictví a vedení nákladových středisek pro rok 2011;
 • provést sjednocení účtového rozvrhu všech účtových tříd účtového rozvrhu pro účetní období roku 2012.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-24.doc, RK-29-2010-24, př. 1, RK-29-2010-24, př. 2

25. Zdravotní plán - aktualizace
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, zdůvodnila radě kraje navrhovanou změnu termín aktualizace Zdravotního plánu kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1437/29/2010/RK
Rada kraje
ruší
usnesení 1753/37/2009/RK v části, kterou ukládá odboru zdravotnictví aktualizaci Zdravotního plán kraje Vysočina do 30. 9. 2010;
ukládá
odboru zdravotnictví zaktualizovat Zdravotní plán kraje Vysočina v termínu do 30. 6. 2011.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-25.doc

26. Veřejná zakázka Dodávka látek s antibiotickým účinkem
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh rozhodnout o vyloučení uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1438/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu se závěry hodnotící komise dle Protokolu o jednání hodnotící komise (materiál RK-29-2010-26, př. 1) a Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek (materiál RK-29-2010-26, př. 2) vyloučit uchazeče Alliance Healthcare s. r. o., IČ: 14707420, se sídlem Praha 10 - Malešice, Podle Trati č.p. 624/7, PSČ 10800 z účasti v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky dle materiálu RK-29-2010-26, př. 3;
ukládá
odboru zdravotnictví oznámit rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky uchazeči Alliance Healthcare s. r. o., IČ: 14707420, se sídlem Praha 10 - Malešice, Podle Trati č. p. 624/7, PSČ 10800 dle materiálu RK-29-2010-26, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-26.doc

27. Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Rukavice
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje delegovala své zástupce do komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1439/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadání veřejné zakázky Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Rukavice formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-29-2010-27, př. 1, RK-29-2010-27, př. 2, RK-29-2010-27, př. 3, RK-29-2010-27, př. 8;
pověřuje
společnost RTS, a. s., Lazaretní 13, Brno, výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu již uzavřené mandátní smlouvy;
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-29-2010-27, př. 10;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-29-2010-27, př. 11upr1;
bere na vědomí
harmonogram zadávacího řízení dle materiálu RK-29-2010-27, př. 9.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-27.doc

28. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2010 - financování provozu okresních pracovišť Národního onkologického registru
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1440/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout nestátnímu zdravotnickému zařízení MUDr. Josef Hyll, klinická onkologie, IČ 47441895 dotaci ve výši 60 900 Kč na provoz okresního pracoviště Národního onkologického registru;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 239 100 Kč s určením pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci…….…… ……55 100 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci………………………….76 700 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci…………………….. 34 800 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci…… .. 72 500 Kč;
při současném snížení  položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 239 100 Kč;
   • navýšení závazného ukazatele „Dotace na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 55 100 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 76 700  Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 34 800 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o 72 500 Kč
s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů;
   • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče spočívající ve zvýšení položky 5212 Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám o částku 60 900 Kč s určením pro nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Josef Hyll, klinická onkologie, IČ 47441895 k zajištění provozu pracoviště Národního onkologického registru v Třebíči při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 60 900 Kč.
odpovědnost: ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., Nemocnice Jihlava, p. o., Nemocnice Pelhřimov, p. o., Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-28.doc

29. Smlouva o spolupráci (ustavení Vědecké rady lékařských a nelékařských zdravotnických oborů kraje Vysočina)
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1441/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiáluRK-29-2010-29, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-29.doc, RK-29-2010-29, př. 1

30. Organizační řád Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace- Dodatek č. 4
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu vydat dodatek organizačního řádu dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1442/29/2010/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád- Dodatek č. 4 Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-29-2010-30, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-30.doc, RK-29-2010-30, př. 1

31. Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investičních akcí
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí shora uvedené příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investičních akcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1443/29/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se zařazením vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-29-2010-31 do investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2010 s tím, že tyto akce bude nemocnice financovat z vlastních zdrojů investičního fondu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-31.doc

32. Návrh rozvoje sítě a stavebního zajištění výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na období 2. pololetí
2010 - 2013
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1444/29/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
   • Návrh rozvoje sítě a stavebního zajištění výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na období 2 pololetí 2010 - 2013 dle přílohy RK-29-2010-32, př. 2;
   • informaci o návrhu úsporných opatření Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na období 2. pololetí 2010 - 2013 dle materiálu RK-29-2010-32, př. 2;
ukládá
ředitelce Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
 • zapracovat uvedená úsporná opatření v závislosti na skutečném vývoji poskytované neodkladné péče po uvedení stanovišť ve Velké Bíteši, Jemnici a Přibyslavi do finančního plánu na rok 2010 v termínu do 19. 10. 2010;
 • v termínu do 19. 11. 2010 vypracovat strategický dokument Koncepce rozvoje Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na období 2011 - 2013 se zaměřením na investiční (stavební, přístrojový) rozvoj, rozsah sítě výjezdových stanovišť, určení typu a počtu výjezdových posádek (RLP, RV, RZP) na jednotlivých výjezdových stanovištích. Strategický dokument zpracovat s ohledem na dosažení vysoké kvality a efektivity poskytovaných služeb neodkladné přednemocniční péče.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, majetkový odbor, ředitelka ZZS KV, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-32.doc, RK-29-2010-32, př. 1, RK-29-2010-32, př. 2

33. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1445/29/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 000 000 Kč s určením pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci…….…… ……387 360 Kč;
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci………………………….526 210 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci…………………….. 242 970 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci…… .. 376 260 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci                           …… .. 467 200 Kč;
při současném snížení § 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví, položky 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Ostatní činnost ve zdravotnictví o 1 300 000 Kč a položky 5169 Nákup ostatních služeb o částku 700 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 387 360 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 526 210 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 242 970 Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o 376 260 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o 467 200 Kč;
s určením na zajištění investic na vyjmenované licenční dovybavení nemocnic kraje Vysočina dle rozsahu uvedeném v materiálu RK-29-2010-33.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitelé nemocnic
termín: 30. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-33.doc

34. Souhlas s užíváním značky Regionální potravina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlas s užíváním značky Regionální potravina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1446/29/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s užíváním značky Regionální potravina s označením kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2010-34, př. 3 Ministerstvem zemědělství ČR dle platné Metodiky pro udělování značky Regionální potravina ;
 • se změnou podoby certifikátu značky Regionální potravina dle materiálu RK-29-2010-34, př. 4.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-34.doc, RK-29-2010-34, př. 1, RK-29-2010-34, př. 2, RK-29-2010-34, př. 3, RK-29-2010-34, př. 4

35. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení změny akcí v kapitole Doprava na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1447/29/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
vyřazení jmenovité akce u kapitoly Doprava:
z přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kraji Vysočina
 • „II/401 Jaroměřice, ul. Havlíčkova“
schvaluje
zařazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava:
do přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kraji Vysočina
 • „III/4102  Lesonice průtah“
 • „III/36057 Rudíkov Hroznatín“
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-35.doc

36. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Veřejná zakázka III/35116, III/36061 Budíkovická - okružní křižovatka
H. Matulová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1448/29/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky na stavební práce III/35116, III/36061 Budíkovická - okružní křižovatka , dle materiálu RK-29-2010-36, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce III/35116, III/36061 Budíkovická - okružní křižovatka uchazeči STRABAG a. s., se sídlem Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744 v souladu s materiálem RK-29-2010-36, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem, a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 20. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-36.doc, RK-29-2010-36, př. 1

37. Souhlas zřizovatele k uzavření darovací smlouvy - přijetí finančního účelového daru
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem udělit předchozí souhlas k uzavření darovací smlouvy. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1449/29/2010/RK
Rada kraje
uděluje
Domovu pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci, předchozí souhlas k uzavření darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2010-37, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-37.doc, RK-29-2010-37, př. 1

38. Přehled hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí roku 2010 za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje k informaci přehled hospodaření příspěvkových organizací za odvětví sociální péče. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1450/29/2010/RK
Rada kraje
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 26. 10. 2010 upravené finanční plány příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče včetně návrhu řešení záporných výsledků hospodaření u některých příspěvkových organizací;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče předložit dopady nového katalogu prací v jejich organizacích v termínu do 12. 10. 2010 a zavést úsporná opatření vedoucí k dosažení vyrovnaných výsledků hospodaření nebo ke zmírnění očekávané ztráty.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-38.doc, RK-29-2010-38, př. 1

39. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2010 u některých příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem na úpravu investičního plánu na rok 2010 u daných příspěvkových organizací za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1451/29/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Třebíč Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, pro rok 2010 dle materiálu RK-29-2010-39, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-39.doc, RK-29-2010-39, př. 1, RK-29-2010-39, př. 2, RK-29-2010-39, př. 3, RK-29-2010-39, př. 4

40. Propagace krajem Vysočina zajišťované dopravní obslužnosti
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh udělit souhlasné stanovisko se zavedením propagace krajem Vysočina zajišťované dopravní obslužnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1452/29/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se zavedením propagace krajem Vysočina zajišťované dopravní obslužnosti.
odpovědnost: ODSH, OSH
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-40.doc, RK-29-2010-40, př. 1

41. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s žádostí ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Biodiverzita Vysočiny 2010“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1453/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-29-2010-41, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 20. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-41.doc

42. Návrh na poskytnutí dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje pro studium v partnerském regionu Champagne-Ardenne
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnout dotaci na krytí nákladů souvisejících se studiem v partnerském regionu Champagne-Ardenne. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1454/29/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-42.doc

43. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o stažení materiálu z důvodu jeho dopracování. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-43.doc, RK-29-2010-43, př. 1

44. Jmenování člena školské rady při Gymnáziu Pacov
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh jmenovat člena školské rady při Gymnáziu Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1455/29/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členkou školské rady při Gymnáziu Pacov za zřizovatele paní Bc. Lenku Kuzdasovou.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-44.doc, RK-29-2010-44, př. 1, RK-29-2010-44, př. 2

45. Návrh na jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyhlásit konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) uvedené základní školy. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje jmenovala své zástupce do konkurzní komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1456/29/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 dle doplněného materiálu RK-29-2010-45, př. 1;
souhlasí
s tím, že komise může přizvat k jednání komise zástupce města Ledeč nad Sázavou, a vedoucího OŠMS Krajského úřadu kraje Vysočina jako odborníky s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-45.doc, RK-29-2010-45, př. 1

46. Souhlas s uzavřením smluv
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením nájemních smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1457/29/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Nájemní smlouvy č. MP 2010108/951 dle materiálu RK-29-2010-46, př. 1 a Smlouvy o plném servisu, údržbě a dodávkách spotřebního materiálu č. 31/2010 dle materiálu RK-29-2010-46, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-46.doc, RK-29-2010-46, př. 1, RK-29-2010-46, př. 2

47. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh stanovit platy ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1458/29/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, platy ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství, s účinností od 1. 10. 2010, dle materiálu RK-29-2010-47, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-47.doc, RK-29-2010-47, př. 1, RK-29-2010-47, př. 2

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1459/29/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (§ 3114 Speciální základní školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 54 tis. Kč při současném snížení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) o částku 54 tis. Kč;
 • snížení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 54 tis. Kč a Příspěvek na provoz o částku 54 tis. Kč Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí IČ 70831432 z důvodu snížených odpisů z nemovitého majetku dle materiálu RK-29-2010-48.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
termín: říjen 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-48.doc

49. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovanou úpravou investičního plánu příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1460/29/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2010 dle materiálu RK-29-2010-49, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-49.doc, RK-29-2010-49, př. 1

50. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu stanovit odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1461/29/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, dle materiálu RK-29-2010-50, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-50.doc, RK-29-2010-50, př. 1, RK-29-2010-50, př. 2

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1462/29/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6402 Finanční vypořádání minulých let, položka 2229 Ostatní přijaté vratky transferů) o částku 89 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) o částku 89 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Hotelové školy Třebíč, IČ 66610699, o nevyčerpané prostředky na dofinancování evropských vzdělávacích projektů (UZ 00035) v částce 47 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci Sdružení na podporu mezinárodního přátelství Slunce , o. s. ve výši 35 000 Kč dle materiálu RK-29-2010-51, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-51.doc, RK-29-2010-51, př. 1, RK-29-2010-51, př. 2

52. Předběžné záměry Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a informace o partnerství v projektu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení předběžné záměry dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1463/29/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžné záměry Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálů RK-29-2010-52, př. 1 a RK-29-2010-52, př. 2;
bere na vědomí
informaci o zapojení Vysočina Tourism, příspěvkové organizace do projektu Vzdělávací programy pro udržitelný rozvoj malých a středních firem v oblasti služeb cestovního ruchu dle materiálu RK-29-2010-52, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 20. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-52.doc, RK-29-2010-52, př. 1, RK-29-2010-52, př. 2, RK-29-2010-52, př. 3

53. Organizační řád příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu vydat nový organizační řád uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1464/29/2010/RK
Rada kraje
vydává
organizační řád Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu RK-29-2010-53, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 1. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-53.doc, RK-29-2010-53, př. 1, RK-29-2010-53, př. 2

54. Předběžný záměr Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení předběžný záměr Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1465/29/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný záměr Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-29-2010-54, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-54.doc

55. Výstava moderního umění autorů z kraje Vysočina v partnerském regionu Champagne-Ardenne
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem podpořit výstavu moderního umění autorů z kraje Vysočina s názvem „V zajetí vášně“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1466/29/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s výstavou moderního umění autorů z kraje Vysočina v partnerském regionu Champagne-Ardenne konané ve dnech 22. 10. 2010 - 22. 11. 2010 ve městě Châlons-en-Champagne v partnerském regionu Champagne-Ardenne;
 • s vývozem a prezentací sbírkových předmětů Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě ve dnech 21. 10 - 23. 11. 2010 na výstavě V zajetí vášně v Châlons-en-Champagne dle materiálu RK-29-2010-55, př. 1.
odpovědnost: OSH, OKPPCR, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-55.doc, RK-29-2010-55, př. 1

56. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce betlému a dodatku ke smlouvě o výpůjčce uměleckého díla do expozice Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce betlému. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1467/29/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-29-2010-56, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2012;
 • s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce č. j.: SV-2/07 sochy sv. Kateřiny z Jihlavy do expozice Krása středověké plastiky v Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci dle materiálu RK-29-2010-56, př. 2, a to na dobu určitou do 31. 12. 2011.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 29. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-56.doc, RK-29-2010-56, př. 1, RK-29-2010-56, př. 2

57. Stanovení platu ředitele příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh stanovit plat ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1468/29/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-57.doc, RK-29-2010-57, př. 1, RK-29-2010-57, př. 2

58. Předběžný záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení předběžný záměr shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1469/29/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-29-2010-58, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 24. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-58.doc, RK-29-2010-58, př. 1

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění akcí kraje Vysočina pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1470/29/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3311 Divadelní činnost, položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 120 000 Kč a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 Divadelní činnost, položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace o částku 20 000 Kč) rozpočtu kraje v souladu se smlouvou o spolupráci se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2010 zvýšením o částku 100 000 Kč s určením na pokrytí nákladů na zajištění akcí pořádaných krajem Vysočina v Horáckém divadle Jihlava, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-59.doc, RK-29-2010-59, př. 1

60. Informace o rozvoji projektového řízení
M. Černý, ředitel sekce pro rozvoj regionu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1471/29/2010/RK
Rada kraje
ukládá
Krajskému úřadu kraje Vysočina postupovat v souladu s návrhem Závěrečné zprávy Revize metodiky projektového řízení;
mění
usnesení č. 0924/18/2010/RK takto:
 • slova nejpozději však do 30. 9. 2010 se ruší a nahrazují se slovy nejpozději však do 30. 6. 2011 .
odpovědnost: ředitel sekce pro rozvoj regionu
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-60.doc

71. Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem finančních prostředků od partnerů v projektu spolupráce Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV)
M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1472/29/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3729 Ostatní nakládání s odpady) rozpočtu kraje o finanční prostředky od obcí ve výši 1 257 640 Kč určené na spolufinancování aktivit projektu ISNOV.
odpovědnost: OŽP
termín: 30. září 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-71.doc

K bodům 72, 73, odboru životního prostředí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

72. Smlouva o partnerství pro projektový záměr Revitalizace rašeliniště v přírodní rezervaci Chvojnov a okolí
Usnesení 1473/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství pro projekt Revitalizace rašeliniště v přírodní rezervaci Chvojnov a okolí dle materiálu RK-29-2010-72, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 200 000 Kč na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity;
ukládá
Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina realizovat potřebné kroky k zabezpečení dopracování projektu Revitalizace rašeliniště v přírodní rezervaci Chvojnov a okolí k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-72.doc, RK-29-2010-72, př. 1, RK-29-2010-72, př. 2

73. Smlouva o partnerství pro projektový záměr PR Údolí Brtnice - obnova teplomilných společenstev
Usnesení 1474/29/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství pro projekt PR Údolí Brtnice - obnova teplomilných společenstev dle materiálu RK-29-2010-73, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 200 000 Kč na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity;
ukládá
Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina realizovat potřebné kroky k zabezpečení dopracování projektu PR Údolí Brtnice - obnova teplomilných společenstev k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-73.doc, RK-29-2010-73, př. 1, RK-29-2010-73, př. 2

74. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování v rámci působnosti odboru životního prostředí za období od 01. 04. 2010 do 30. 06. 2010
M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí, předložil radě kraje na vědomí informace o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1475/29/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování v rámci působnosti odboru životního prostředí za období od 01. 04. 2010 do 30. 06. 2010 dle materiálu RK-29-2010-74, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 09. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2010-74.doc, RK-29-2010-74, př. 1

76. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy se rada kraje zabývala systémem financování regionálních operačních programů a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1476/29/2010/RK
Rada kraje
projednala
informaci o připravované změně financování regionálních operačních programů;
pověřuje
hejtmana kraje předložením materiálu na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2010 dne 21. 9.2010.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 29/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 5. 10. 2010, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 29/2010 dne 20. 9. 2010.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 22. 9. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz