Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 25/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 25/2010, které se konalo dne 10. 8. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2010
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 10. 8. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast V. Novotného.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - přijetí dotace ze státního rozpočtu
67. II/602 hr. kraje Pelhřimov, 3. stavba, výběr zhotovitele stavby
68. Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
69. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - revolvingový úvěr
70. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Libereckému kraji návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
71. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Městu Frýdlant a Městu Hrádek nad Nisou návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2010
 2. Závěry Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina k přezkumu komplexu zásad Zastupitelstva kraje Vysočina v oblastech školství a kultura
 3. Veřejná zakázka na služby Strategie řízení příspěvkových organizací - rozhodnutí o výběru nabídky
 4. Prodej a darování částí pozemku v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
 5. Darování pozemků v k. ú. a obci Křoví
 6. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
 7. Vyřazení nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnicí Jihlava, příspěvkové organizací
 8. Uzavření smlouvy zakládající právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1
 9. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu
 10. Darování nemovitého majetku v k. ú. Velký Újezd u Kojatic
 11. Změna hospodaření se svěřeným majetkem kraje v k.ú. Humpolec
 12. Smlouva o budoucí nájemní smlouvě mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 14. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/405 Jihlava - Příseka, změna ceny nabývaných nemovitostí
 15. Darování pozemku v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod
 16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Senožaty
 17. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 18. Darování a výkup pozemků v k. ú. a obci Lesonice
 19. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 20. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 21. Darování pozemků v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč
 22. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče
 23. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury a památkové péče za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
 24. ICT Standard - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika
 25. Výstavba páteřní trasy sítě ROWANet do Třeště - smlouva o dílo a rozpočtové opatření na kapitole informatika
 26. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
 27. Veřejná zakázka II/152 Jaroměřice - Hrotovice, dodatečné stavební práce
 28. Připsání dotace na projekt II/405 Brtnice - Zašovice - návrh na rozpočtové opatření
 29. Připsání dotace na projekt II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba - návrh na rozpočtové opatření
 30. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/360 Oslavice - Oslavička
 31. Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v kraji Vysočina ve školním roce 2010/2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2010
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 34. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
 35. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Chotěboř
 36. Vybudování bezbariérového přístupu ve školském zařízení pro klienta ústavu sociální péče - návrh na poskytnutí finančního příspěvku obci - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 37. Návrh na úpravu investičního plánu u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
 38. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
 39. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 40. Poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 41. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
 42. Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 43. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
 44. Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus
 45. Výběrové řízení na ředitele/ku Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 46. Projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku - schválení Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
 47. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Rodinné pasy v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
 49. Vyhodnocení projektu První pomoc do škol 2009/2010 a příprava ročníku 2010/2011
 50. Projekty Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod a Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - rozpočtové opatření
 51. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
 52. Procesní postup pro zadávání veřejných zakázek zdravotnickými zařízeními zřizovanými krajem Vysočina ve vazbě na Pravidla rady kraje o zadávání veřejných zakázek
 53. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 54. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 55. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 56. Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Injekční, infuzní a transfuzní technika
 57. Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina formou jednacího řízení bez uveřejnění
 58. Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
 59. Žádost o schválení investice pro rok 2010 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 60. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
 61. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
 62. Fond Vysočiny - prodloužení termínu realizace projektu Přístavba dílny pro dřevovýrobu
 63. Globální grant kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dodatek ke Smlouvě o realizaci grantových projektů č. CZ.1.07/1.1.01/01.0002
 64. Změna rozsahu schváleného projektu v OPŽP Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.
 65. Informace o soutěži Regionální potravina a prezentace kraje Vysočina na 37. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - přijetí dotace ze státního rozpočtu
 67. II/602 hr. kraje Pelhřimov, 3. stavba, výběr zhotovitele stavby
 68. Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 69. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - revolvingový úvěr
 70. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Libereckému kraji návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 71. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Městu Frýdlant a Městu Hrádek nad Nisou návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 72. Rozprava členů rady
Usnesení 1176/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 10. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 24/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

70. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Libereckému kraji návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Slámečka, předseda bezpečnostní komise, za přítomnosti D. Ryby, ředitele HZS kraje Vysočina, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí peněžitého daru Libereckému kraji na obnovu území postiženého ničivou povodní. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1177/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout peněžitý dar Libereckému kraji, IČ 70891508, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, ve výši 100 000 Kč na obnovu území postiženého ničivou povodní, dle materiálu RK-25-2010-70, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31.8. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-70.doc, RK-25-2010-70, př. 1

71. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Městu Frýdlant a Městu Hrádek nad Nisou návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Slámečka, předseda bezpečnostní komise, za přítomnosti D. Ryby, ředitele HZS kraje Vysočina, předložil radě kraje návrh poskytnutí peněžitého daru Městům Frýdlant a Hrádek nad Nisou na obnovu území postiženého ničivou povodní. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1178/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout peněžitý dar:
 • Městu Frýdlant, IČ: 00262781, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant, 464 13 Frýdlant v Čechách ve výši 50 000 Kč;
 • Městu Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou ve výši 50 000 Kč
na obnovu území postiženého povodní, dle materiálů RK-25-2010-71, př. 1 a RK-25-2010-71, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-71.doc, RK-25-2010-71, př. 1, RK-25-2010-71, př. 2

P. Krčál navrhl projednání bodů 37 41, 43, 46 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

37. Návrh na úpravu investičního plánu u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
Usnesení 1179/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, pro rok 2010 dle materiálu RK-25-2010-37, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-37.doc, RK-25-2010-37, př. 1, RK-25-2010-37, př. 2

38. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
Usnesení 1180/25/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Mgr. et. Bc. Petrem Krčálem, radním kraje Vysočina, v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 dle materiálu RK-25-2010-38, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina v oblasti působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 dle materiálu RK-25-2010-38, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 10. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-38.doc, RK-25-2010-38, př. 1, RK-25-2010-38, př. 2

39. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Usnesení 1181/25/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem nepotřebného majetku Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace:
 • Žehlička prádla PRIMUS, inventární číslo H-85, rok pořízení 2004, pořizovací cena 279 650 Kč, zůstatková cena k 30. 6. 2010 ve výši 18 620 Kč, příspěvkové organizaci kraje Vysočina - Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace;
 • Automatická pračka FS 16, inventární číslo 78, rok pořízení 2000, pořizovací cena 199 500 Kč, zůstatková cena k 30. 6. 2010 ve výši 44 055 Kč, příspěvkové organizaci kraje Vysočina - Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace;
 • Mycí stroj M-1003, inventární číslo 84, rok pořízení 2003, pořizovací cena 120 000 Kč, zůstatková cena k 30. 6. 2010 ve výši 57 600 Kč, příspěvkové organizaci kraje Vysočina - Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace;
 • Konvektomat Digitál 1011S, inventární číslo H-82, rok pořízení 2002, pořizovací cena 266 000 Kč, zůstatková cena k 30. 6. 2010 ve výši 93 942 Kč, příspěvkové organizaci kraje Vysočina - Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace;
 • Průmyslová pračka, inventární číslo 90, rok pořízení 2006, pořizovací cena 135 450 Kč, zůstatková cena k 30. 6. 2010 ve výši 97 542 Kč, příspěvkové organizaci kraje Vysočina - Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-39.doc, RK-25-2010-39, př. 1, RK-25-2010-39, př. 2

40. Poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Usnesení 1182/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci:
 • občanskému sdružení Czech Agency for Education, o.s., IČ: 27050491 se sídlem Havlíčkova 44, Jihlava, na zakoupení třech tkalcovských stavů pro realizaci projektu v rámci registrované sociální služby Sociální rehabilitace ve výši 90 000 Kč;
 • občanskému sdružení Centrum multikulturního vzdělávaní, o.s., IČ: 22666516, se sídlem Telečská 1802/68, Jihlava, k zajištění spoluúčasti na projektu PRAKTICKÁ PORADNA ve výši 30 000 Kč;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4344 Sociální rehabilitace o částku 120 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy - domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje o částku 120 000 Kč;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2010-40, př. 4
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno, IČ: 44990260, pro Oblastní charitu Jihlava, se sídlem Jakubské nám. 2, Jihlava, na podporu provozu Kontaktního centra pro osoby ohrožené drogovou závislostí Jihlava, ve výši 300 000 Kč dle materiálu RK-25-2010-40, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra o částku 300 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy - domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje o částku 300 000 Kč.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 15. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-40.doc, RK-25-2010-40, př. 1, RK-25-2010-40, př. 2, RK-25-2010-40, př. 3, RK-25-2010-40, př. 4, RK-25-2010-40, př. 5

41. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
Usnesení 1183/25/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem osobního automobilu Škoda FELICIA COMBI, registrační značka TRH 64-92, inventární číslo 60/176, rok pořízení 1997, pořizovací cena 341 444,90 Kč, zůstatková cena 0 Kč, příspěvkové organizaci kraje Vysočina - Střední škola řemesel Třebíč, se sídlem Demlova 890, Horka Domky, 674 01 Třebíč 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-41.doc, RK-25-2010-41, př. 1, RK-25-2010-41, př. 2

43. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
Usnesení 1184/25/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Lubošovi Milichovskému, řediteli Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 9. 2010 dle materiálu RK-25-2010-43, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 1. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-43.doc, RK-25-2010-43, př. 1, RK-25-2010-43, př. 2

46. Projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku - schválení Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
Usnesení 1185/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí prostředků z ERDF v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 dle materiálu RK-25-2010-46, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 6. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-46.doc

36. Vybudování bezbariérového přístupu ve školském zařízení pro klienta ústavu sociální péče - návrh na poskytnutí finančního příspěvku obci - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí finančního daru Městysu Křižanov na vybudování bezbariérového přístupu ve školském zařízení Základní škola a mateřská škola Křižanov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1186/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 50 000 Kč Městysu Křižanov, IČ 00294616, dle materiálu RK-25-2010-36, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 - Domovy o částku 50 000 Kč při současném zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-36.doc, RK-25-2010-36, př. 1

42. Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1187/25/2010/RK
Rada kraje
stanoví
mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-25-2010-42, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-42.doc, RK-25-2010-42, př. 1

44. Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí finančního daru společnosti ProMancus, o. p. s. na podporu celostátního pěveckého festivalu „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1188/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 50 000 Kč společnosti ProMancus, o. p. s., Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 28621221, dle materiálu RK-25-2010-44, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30.10.2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-44.doc, RK-25-2010-44, př. 2

45. Výběrové řízení na ředitele/ku Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o vzdání se funkce ředitele Domova důchodců Ždírec, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1189/25/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2010, učiněné Miroslavem Svatošem;
vyhlašuje
výběrové řízení na ředitele/ku Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2010-45, př. 1;
schvaluje
složení výběrové komise pro výběrové řízení na ředitele/ku Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2010-45, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 31.12.2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-45.doc, RK-25-2010-45, př. 1

47. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Rodinné pasy v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1190/25/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-47.doc

L. Joukl navrhl projednání bodů 04 16, 18 - 21 v bloku. V průběhu jednání odešel P. Krčál.
K předkládaným bodům majetkového odboru nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

04. Prodej a darování částí pozemku v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
Usnesení 1191/25/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-04.doc

05. Darování pozemků v k. ú. a obci Křoví
Usnesení 1192/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat dle geometrického plánu č. 273-44/2010 nově utvořený pozemek par. č. 824/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 67 m2 a část pozemku par. č. 824, vše v k. ú. a obci Křoví do vlastnictví obce Křoví;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem dle geometrického plánu č. 273-44/2010 nově utvořený pozemek par. č. 824/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 67 m2, a část pozemku par. č. 824, vše v k. ú. a obci Křoví, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Křoví.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-05.doc, RK-25-2010-05, př. 1

06. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
Usnesení 1193/25/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-06.doc

07. Vyřazení nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnicí Jihlava, příspěvkové organizací
Usnesení 1194/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vyřadit nepotřebnou stavbu dětského hřiště na pozemku par. č. 4371/1 v k.ú. a obci Jihlava v pořizovací ceně 1 523 736 Kč v Nemocnici Jihlava dle materiálu RK-25-2010-07;
 • uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-25-2010-07, př. 2;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace zajistit demolici nepotřebné stavby dětského hřiště na pozemku par. č. 4371/1 v k.ú. a obci Jihlava dle materiálu RK-25-2010-07.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-07.doc, RK-25-2010-07, př. 1, RK-25-2010-07, př. 2

08. Uzavření smlouvy zakládající právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1
Usnesení 1195/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina jako investorem a městem Svratka jako vlastníkem pozemku, smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 na pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - parcely původ PK jako par. č. 1192 v katastrálním území Svratka.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-08.doc

09. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu
Usnesení 1196/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi statutárním městem Jihlava a krajem Vysočina smlouvu zakládající kraji Vysočina právo postavit stavbu Spojovací chodník Vrchlického - Za Prachárnou na pozemcích par. č. 1039/1, 1040/3, 1040/12 v k.ú Horní Kosov ve vlastnictví Statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-09.doc, RK-25-2010-09, př. 1

10. Darování nemovitého majetku v k. ú. Velký Újezd u Kojatic
Usnesení 1197/25/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnut převést darem nemovitý majetek dle materiálu RK-25-2010-10, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Římskokatolické farnosti Velký Újezd u Jemnice, IČ 64269515;
 • schválit dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace dle materiálu RK-25-2010-10, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-10.doc, RK-25-2010-10, př. 1, RK-25-2010-10, př. 2, RK-25-2010-10, př. 3, RK-25-2010-10, př. 4

11. Změna hospodaření se svěřeným majetkem kraje v k.ú. Humpolec
Usnesení 1198/25/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek č. 17 Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-25-2010-11, př. 1;
 • dodatek č. 14 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu RK-25-2010-11, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-11.doc, RK-25-2010-11, př. 1, RK-25-2010-11, př. 2

12. Smlouva o budoucí nájemní smlouvě mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
Usnesení 1199/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-25-2010-12, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-12.doc, RK-25-2010-12, př. 1

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Usnesení 1200/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 754 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 754 000 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-13.doc

14. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/405 Jihlava - Příseka, změna ceny nabývaných nemovitostí
Usnesení 1201/25/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-14.doc

15. Darování pozemku v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 1202/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat městu Havlíčkův Brod pozemek st. par. č. 169/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k.ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek st. par. č. 169/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k.ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-15.doc, RK-25-2010-15, př. 1

16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Senožaty
Usnesení 1203/25/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-16.doc, RK-25-2010-16, př. 1

18. Darování a výkup pozemků v k. ú. a obci Lesonice
Usnesení 1204/25/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-18.doc, RK-25-2010-18, př. 1

19. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1205/25/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-25-2010-19, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-25-2010-19, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku zastavěného chodníkem - PK par.č. 609/2 v k. ú. Telč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-19.doc, RK-25-2010-19, př. 1

20. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1206/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-25-2010-20, př. 1upr1 a RK-25-2010-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-20.doc, RK-25-2010-20, př. 1, RK-25-2010-20, př. 2

21. Darování pozemků v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč
Usnesení 1207/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 701/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 149 m2, par. č. 701/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 207 m2, par. č. 701/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2 a par. č. 701/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč do vlastnictví města Třebíč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 701/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 149 m2, par. č. 701/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 207 m2, par. č. 701/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2 a par. č. 701/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-21.doc, RK-25-2010-21, př. 1

17. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit, informoval radu kraje o záměru opakované nabídky prodeje nemovitostí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1208/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje budovy č.p. 254 postavené na pozemku st. par. č. 977, pozemku st. par. č. 977 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, pozemku par. č. 534/26 zahrada o výměře 800 m2, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina;
schvaluje
 • způsob výběru zájemce o koupi nemovitého majetku výběrem zájemce výběrovým řízením na určení pořadí ve smyslu ustanovení článku 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina;
 • kartu nemovitostí nabízených k prodeji dle materiálu RK-25-2010-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-17.doc, RK-25-2010-17, př. 1, RK-25-2010-17, př. 2

22. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče
E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1209/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Pavilon urgentní a intenzivní péče formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-25-2010-22, př. 1a a 1b;
pověřuje
společnost RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno výkonem zadavatelských činností dle § 151 Zákona v rozsahu uzavřené mandátní smlouvy dle materiálu RK-25-2010-22, př. 2;
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-25-2010-22, př. 3;
 • členy hodnotící komise dle materiálu RK-25-2010-22, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-22.doc

26. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zařazení uvedené jmenovité akce do přílohy D1 rozpočtu kraje na rok 2010. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1210/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení jmenovité akce III/1293 hr. okresu Tábor - Velká Rovná; III/12418 hr. okresu Tábor - křiž. III/1293 do kapitoly Doprava do přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kraji Vysočina.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-26.doc

27. Veřejná zakázka II/152 Jaroměřice - Hrotovice, dodatečné stavební práce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci II/152 Jaroměřice Hrotovice. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1211/25/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci II/152 Jaroměřice - Hrotovice.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-27.doc, RK-25-2010-27, př. 1

L. Joukl navrhl projednání bodů 28 - 30 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

28. Připsání dotace na projekt II/405 Brtnice - Zašovice - návrh na rozpočtové opatření
Usnesení 1212/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Brtnice - Zašovice o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 50 669 326,85 Kč;
 • převod zůstatku ve výši 22 474 309,70 Kč ze zvláštního účtu II/405 Brtnice - Zašovice do Fondu strategických rezerv;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Brtnice - Zašovice ve výši převodu zůstatku do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-28.doc

29. Připsání dotace na projekt II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba - návrh na rozpočtové opatření
Usnesení 1213/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba, o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 19 545 375,04 Kč;
 • převod zůstatku ve výši 2 753 079,76 Kč ze zvláštního účtu II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba, do Fondu strategických rezerv;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba, ve výši převodu zůstatku do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-29.doc

30. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/360 Oslavice - Oslavička
Usnesení 1214/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/360 Oslavice - Oslavička dle materiálu RK-25-2010-30, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-30.doc, RK-25-2010-30, př. 1

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - přijetí dotace ze státního rozpočtu
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1215/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Doprava, § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 8 052 000 Kč určenou na doplnění finančních zdrojů kraje na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smluv o závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě v roce 2010.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-66.doc

67. II/602 hr. kraje Pelhřimov, 3. stavba, výběr zhotovitele stavby
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o výsledcích uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1216/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/602 hr. kraje Pelhřimov, 3. stavba“ dle materiálu RK-25-2010-67, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/602 hr. kraje Pelhřimov, 3. stavba“ uchazeči STRABAG a.s., se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, v souladu s materiálem RK-25-2010-67;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-67.doc

02. Závěry Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina k přezkumu komplexu zásad Zastupitelstva kraje Vysočina v oblastech školství a kultura
K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, seznámil radu kraje se závěry legislativního výboru a s návrhy opatření plynoucí z přezkumu komplexu zásad Zastupitelstva kraje Vysočina v oblastech školství a kultura. Z jednání se omluvil P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1217/25/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěry a návrhy na opatření plynoucí z přezkumu komplexu zásad Zastupitelstva kraje Vysočina v oblastech školství a kultura dle materiálu RK-25-2010-02;
doporučuje
zastupitelstvu kraje uložit Krajskému úřadu kraje Vysočina realizovat navržená opatření dle materiálu RK-25-2010-02.
odpovědnost: předseda LVZKV
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-02.doc, RK-25-2010-02, př. 1

03. Veřejná zakázka na služby Strategie řízení příspěvkových organizací - rozhodnutí o výběru nabídky
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, informovali radu kraje o průběhu posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky, o doporučení hodnotící komise a výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1218/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby Strategie řízení příspěvkových organizací dle materiálu RK-25-2010-03, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče DYNATECH s.r.o., Mlýnská 13, 602 00 Brno, IČ 25501003, jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby Strategie řízení příspěvkových organizací;
ukládá
řediteli Krajského úřadu kraje Vysočina oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: ředitel
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-03.doc, RK-25-2010-03, př. 1

23. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury a památkové péče za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informovala radu kraje o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných T. Škarydem v rámci působnosti odboru kultury a památkové péče ve 2. čtvrtletí 2010. Z jednání se omluvil L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1219/25/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Tomášem Škarydem, radním kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu, kultury, v rámci působnosti odboru kultury a památkové péče za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 dle materiálu RK-25-2010-23, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 10. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-23.doc, RK-25-2010-23, př. 1

24. ICT Standard - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1220/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) o částku 600 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00166) o částku 600 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v souvislosti s financováním vybavenosti této organizace výpočetní technikou a informačními technologiemi z rozpočtu kraje s určením dle materiálu RK-25-2010-24, př. 2;
 • zařazení investičních akcí dle materiálu RK-25-2010-24, př. 2 do investičního plánu na rok 2010 u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-24.doc, RK-25-2010-24, př. 1, RK-25-2010-24, př. 2

25. Výstavba páteřní trasy sítě ROWANet do Třeště - smlouva o dílo a rozpočtové opatření na kapitole informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zajištění optické páteřní sítě ROWANet do Třeště. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1221/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o dílo dle materiálu RK-25-2010-25, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Činnost regionální správy o částku 1 800 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 800 000,- Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-25.doc, RK-25-2010-25, př. 1

31. Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v kraji Vysočina ve školním roce 2010/2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu v souvislosti s finančním zajištěním činností lektora francouzského jazyka v kraji Vysočina ve školním roce 2010/2011. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1222/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2010 dle materiálu RK-25-2010-31, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-31.doc, RK-25-2010-31, př. 1

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1223/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2010 ve výši 35 320 Kč Základní škole Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2010 ve výši 35 320 Kč Základní škole Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: srpen 2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-32.doc

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem změny závazných ukazatelů u jmenovaných školských zařízeních. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1224/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 Gymnázia o částku 50 tis. Kč a snížení § 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče o částku 50 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 50 tis. Kč Gymnáziu Havlíčkův Brod, IČ 60126621 na úhradu nákladů na odstranění havárie osvětlení;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 50 tis. Kč Pedagogicko-psychologické poradně Třebíč, IČ 66597315, z důvodů zrušení odloučeného pracoviště.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: srpen 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-33.doc

34. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1225/25/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2010 dle materiálu RK-25-2010-34, př. 1;
 • s úpravou objemu čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací na rok 2010 dle materiálu RK-25-2010-34, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-34.doc, RK-25-2010-34, př. 1, RK-25-2010-34, př. 2

35. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Chotěboř
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s projektovým záměrem Gymnázia Chotěboř, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1226/25/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Chotěboř Rachot II dle materiálu RK-25-2010-35, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-35.doc, RK-25-2010-35, př. 1, RK-25-2010-35, př. 2

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1227/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00501) o částku 184 510 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 184 510 Kč dle materiálu RK-25-2010-48, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele Dotace na provoz u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 184 510 Kč za účelem úhrady osobních nákladů MUDr. Lenky Jindřichové po dobu povinných stáží na klinických odděleních nemocnice s tím, že finanční prostředky budou poskytnuty ve výše dle materiálu RK-25-2010-48, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-48.doc, RK-25-2010-48, př. 1, RK-25-2010-48, př. 2

49. Vyhodnocení projektu První pomoc do škol 2009/2010 a příprava ročníku 2010/2011
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložily radě kraje na vědomí vyhodnocení projektu První pomoc do škol v uplynulém školním roce a přípravu dalšího ročníku pro školní rok 2010/2011. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1228/25/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení projektu „První pomoc do škol 2009/2010“;
schvaluje
způsob provedení sedmého ročníku projektu První pomoc do škol ve školním roce 2010/2011, dle předloženého návrhu řešení bod a) a b) a materiálu RK-25-2010-49, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-49.doc, RK-25-2010-49, př. 1, RK-25-2010-49, př. 2

50. Projekty Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod a Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - rozpočtové opatření
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1229/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod o účelovou dotaci ve výši 35 621 656,66 Kč a projektu Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 32 736 478,85 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnický, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-50.doc

51. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, informovaly radu kraje o postupu ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o. do vyššího platového stupně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1230/25/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, MUDr. Vítu Kaňkovskému, řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, plat v nové výši dle materiálu RK-25-2010-51, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-51.doc, RK-25-2010-51, př. 1, RK-25-2010-51, př. 2

52. Procesní postup pro zadávání veřejných zakázek zdravotnickými zařízeními zřizovanými krajem Vysočina ve vazbě na Pravidla rady kraje o zadávání veřejných zakázek
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložily radě kraje na vědomí návrh Procesního postupu pro zadávání veřejných zakázek zdravotnickými zařízeními zřizovanými krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1231/25/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Procesní postup pro zadávání veřejných zakázek zdravotnickými zařízeními zřizovanými krajem Vysočina dle materiálu RK-25-2010-52, př. 1;
ukládá
ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina a odboru zdravotnictví postupovat při zadávání veřejných zakázek dle postupu uvedeném v materiálu RK-25-2010-52, př. 1.
odpovědnost: ředitelé zdravotnických zařízení zřizovaných krajem, odbor zdravotnictví
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-52.doc, RK-25-2010-52, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 53 - 55 v bloku.
Rada kraje přijala návrhy usnesení:

53. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 1232/25/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku vedeného v evidenci Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
 • Přístroj ultrazvukový Medison 4800; r. v. 1994; inv. č. 1188800;
 • monitor JVC, procesor CV 160 a zdroj světla CLV U40 ze sestavy Duenofibroskop Olympus JF 130; r. v. 1996; inv. č. 1245100.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-53.doc, RK-25-2010-53, př. 1

54. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 1233/25/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
 • Endoskopická souprava Olympus OES4000; r. v. 1998; inv. číslo 990-777-004-924;
 • Videogastroskop GIF-Q145; r. v. 2001; inv. číslo 990-888-005-004/5;
 • Chiralux 2; r. v. 1981; inv. číslo 990-777-002-745;
 • Toshiba Fluorex DUA; r. v. 1998; inv. číslo 990-888-004-903.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-54.doc, RK-25-2010-54, př. 1

55. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Usnesení 1234/25/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
 • Myčka pro mikroplaty; rok výroby 1992; inventární číslo: 8964
 • Inkubátor; rok výroby 1992; inventární číslo: 8965
 • Fotometr; rok výroby 1992; inventární číslo: 8966
 • Vozík transportní, včetně příslušenství; rok výroby 1994; inventární číslo 8709
 • Vozík transportní, včetně příslušenství; rok výroby 1994; inventární číslo 8710
 • Vozík transportní, včetně příslušenství; rok výroby 1994; inventární číslo 8712
 • Vozík transportní, včetně příslušenství; rok výroby 1994; inventární číslo 8713
 • Vozík transportní, včetně příslušenství; rok výroby 1994; inventární číslo 8716
 • Vozík transportní, včetně příslušenství; rok výroby 1994; inventární číslo 8718
 • Vozík transportní, včetně příslušenství; rok výroby 1994; inventární číslo 8719
 • Vozík transportní, včetně příslušenství; rok výroby 1994; inventární číslo 8722
 • Vozík transportní, včetně příslušenství; rok výroby 1994; inventární číslo 8724
 • Vozík transportní, včetně příslušenství; rok výroby 1994; inventární číslo 8725
 • Vozík transportní, včetně příslušenství; rok výroby 1994; inventární číslo 8726
 • Vozík transportní, včetně příslušenství; rok výroby 1994; inventární číslo 8727
 • Vozík transportní, včetně příslušenství; rok výroby 1994; inventární číslo 8728
 • Vozík transportní, včetně příslušenství; rok výroby 1994; inventární číslo 8730
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-55.doc, RK-25-2010-55, př. 1

56. Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Injekční, infuzní a transfuzní technika
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, informovaly radu kraje o záměru vypsání veřejné zakázky na společný nákup spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1235/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit zadání veřejné zakázky Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Injekční, infuzní a transfuzní technika formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-25-2010-56, př. 1, RK-25-2010-56, př. 2, RK-25-2010-56, př. 3, RK-25-2010-56, př. 4;
 • uzavřít Smlouvu o výkonu funkce centrálního zadavatele podle § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dle materiálu RK-25-2010-56, př. 5;
pověřuje
společnost RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu již uzavřené mandátní smlouvy;
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-25-2010-56, př. 7;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-25-2010-56, př. 8;
bere na vědomí
harmonogram zadávacího řízení dle materiálu RK-25-2010-56, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-56.doc

57. Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina formou jednacího řízení bez uveřejnění
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámily radu kraje s průběhem a výsledky veřejné zakázky na dodávku medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1236/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2010-57;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče LINDE GAS a.s., U Technoplynu 1324, Praha 9, Kyje 198 00, IČO 00011754 jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina;
ukládá
 • odboru zdravotnictví oznámit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na uvedenou veřejnou zakázku všem uchazečům, kteří podali nabídky;
 • ředitelům zdravotnických zařízení sdružených v rámci centralizovaného zadávání (kromě Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace) zajistit uzavření smluv o sdružených službách dodávek medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina dle obchodních podmínek stanovených v materiálech RK-25-2010-57, př. 4, RK-25-2010-57, př. 5, RK-25-2010-57, př. 6 a RK-25-2010-57, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-57.doc

58. Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložily radě kraje návrh na poskytnutí finančních darů na pokrytí uhrazených regulačních poplatků. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1237/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: OZ
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-58.doc, RK-25-2010-58, př. 1, RK-25-2010-58, př. 2

59. Žádost o schválení investice pro rok 2010 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámily radu kraje s žádostí Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o. o schválení investic pro rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1238/25/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se zařazením investičních akcí dle materiálu RK-25-2010-59 do investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2010 s tím, že tyto akce bude nemocnice financovat z převedených prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje do investičního fondu nemocnice v roce 2009.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-59.doc

68. Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, informovaly radu kraje o vzdání se funkce ředitele Nemocnice Jihlava, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1239/25/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Ing. Josefa Čekala k datu 31. srpna 2010;
jmenuje
do okamžiku jmenování ředitele na základě výsledku vyhlášeného výběrového řízení MUDr. Lukáše Veleva, ředitelem Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2010-68, př. 1;
stanoví
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, měsíční plat MUDr. Lukáši Velevovi, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2010-68, př. 2;
vyhlašuje
výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2010-68, př. 3;
schvaluje
schéma složení výběrové komise na pozici ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, včetně popisu průběhu výběrového řízení, dle materiálu RK-25-2010-68, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-68.doc, RK-25-2010-68, př. 1, RK-25-2010-68, př. 2, RK-25-2010-68, př. 3, RK-25-2010-68, př. 4

69. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - revolvingový úvěr
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1240/25/2010/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 1147/24/2010/RK v části, kterou se uděluje souhlas s uzavřením Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s., dle materiálu RK-24-2010-60, př. 1 a s podmínkami jeho zajištění dle materiálu RK-24-2010-60, př. 2;
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s., dle materiálu RK-25-2010-69, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, OZ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-69.doc

60. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1241/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.3 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 18 535,44 Kč, určenou na financování způsobilých výdajů projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-60.doc

61. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR určenou na projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1242/25/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Kvalita 09 o účelovou dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 3 212 876,92 Kč, určenou na financování způsobilých výdajů projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-61.doc, RK-25-2010-61, př. 1

62. Fond Vysočiny - prodloužení termínu realizace projektu Přístavba dílny pro dřevovýrobu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o přijaté žádosti o prodloužení termínu pro realizaci projektu „Přístavba dílny pro dřevovýrobu“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1243/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 023/234/09 dle materiálu RK-25-2010-62, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-62.doc, RK-25-2010-62, př. 1, RK-25-2010-62, př. 2, RK-25-2010-62, př. 3

63. Globální grant kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dodatek ke Smlouvě o realizaci grantových projektů č. CZ.1.07/1.1.01/01.0002
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti Základní školy a mateřské školy Třebíč o změnu Smlouvy o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1244/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0002 dle materiálu RK-25-2010-63, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-63.doc, RK-25-2010-63, př. 1, RK-25-2010-63, př. 2

64. Změna rozsahu schváleného projektu v OPŽP Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.
M. Černý, ředitel Sekce pro rozvoj regionu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o změně rozsahu projektu „Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1245/25/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit projekt kraje Vysočina Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II dle materiálu RK-25-2010-64;
ukládá
odboru životního prostředí informovat a zaslat nezbytné podklady o této skutečnosti Státnímu fondu životního prostředí ČR.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-64.doc, RK-25-2010-64, př. 1

65. Informace o soutěži Regionální potravina a prezentace kraje Vysočina na 37. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo
J. Matějek podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1246/25/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, odbor lesního a vodního hospodářství
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2010-65.doc

72. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 25/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 31. 8. 2010, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 25/2010 dne 10. 8. 2010.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 12. 8. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz