Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 24/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 24/2010, které se konalo dne 27. 7. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 22/2010 a 23/2010
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 27. 7. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Kružíkové, P. Krčála.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 90. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně do navrženého programu jednání:
Dále byly předloženy návrhy na stažení bodů 9. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba (Zdrojové materiály: RK-24-2010-09.doc, RK-24-2010-09, př. 1) a 72. Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v kraji Vysočina ve školním roce 2010/2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu (Zdrojové materiály: RK-24-2010-72.doc, RK-24-2010-72, př. 1, RK-24-2010-72, př. 2) z programu jednání.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání rady kraje č. 22/2010 a 23/2010
 2. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 4. do 30. 6. 2010
 3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 91000/2008
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 5. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení termínu ukončení projektu
 6. ICT Standard - rozpočtové opatření
 7. Centrální evidence dotací - eDotace
 8. Nabytí pozemků pro akci II/357 Jimramov - Strachujov
 1. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov
 2. Darování pozemku v k. ú. Řehořov a obci Kamenice
 3. Darování pozemku v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec
 4. Darování pozemku v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč
 5. Koupě pozemků v areálu ÚSP pro dospělé Věž v k. ú. a obci Věž
 6. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě - Demolice objektu kotelny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 7. Návrh na zařazení nové akce Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Nátěry oken do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M 1
 8. Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka
 9. Prodej pozemku v k. ú. Nemojov a obci Pelhřimov
 10. Přijetí finančního daru od města Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 12. Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. a obci Švábov
 13. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Budišov
 14. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
 15. Prodej pozemku v k. ú. Strměchy a obci Pelhřimov
 16. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Knínice
 17. Vzájemný prodej pozemků v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
 18. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
 19. Koupě pozemku v k. ú. Horní Bory a obci Bory
 20. Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 Bohdalov - obchvat spolu s vypořádáním pozemků pod původní silnicí II/353 v městysu Bohdalov a se změnami v uspořádání silniční sítě
 21. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 22. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Dědice
 24. Poskytnutí finančního daru - Bystřice nad Pernštejnem
 25. Majetkoprávní příprava staveb III/4062 Jihlava - Pístov a II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-026
 26. Veřejná zakázka na služby Úklidové služby Žižkova 16 Jihlava
 27. Veřejná zakázka na služby Úklidové služby Žižkova 57 Jihlava
 28. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011
 29. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2010
 30. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červen 2010
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Mezinárodní střelecké soutěže CIOR
 32. Návrh na poskytnutí daru
 33. Mladá univerzita 2010 Waldviertel, spolupráce s Dolním Rakouskem - poskytnutí finančního daru sdružení JEJDA
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Svatohubertské myslivecké slavnosti Vysočiny
 35. Předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace - změna názvu projektu
 36. Fond Vysočiny - projekty GP Regionální kultura VIII
 37. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
 39. Souhlas s vývozem a prezentací sbírkového předmětu ze sbírek Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 40. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1.
 41. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2010
 42. Návrh na změnu v Nařízení rady kraje č. x/2010 - kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
 43. Projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
 44. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 45. Fond Vysočiny - Čistá voda 2009 - projekt FV 068/227/09
 46. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
 47. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 49. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
 50. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví
 51. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - plán krizového financování a provádění dozoru nad financováním nemocnice
 52. Žádost Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investičních akcí
 53. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
 54. Konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
 55. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Dar Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
 58. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium Chotěboř
 60. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 61. Stav uvolňování nemovitostí v majetku kraje v Havlíčkově Brodu
 62. Soutěž S Vysočinou do Evropy
 1. Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč v rámci působnosti odboru školství, mládeže a sportu za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
 2. Rozhodnutí o změně č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace r. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00004 z OPLZZ k projektu Kvalita 09
 3. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 4. Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč, které byly zadány příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, příspěvková organizace v období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
 5. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 038/226/09
 6. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 015/226/09
 7. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
 8. Fond Vysočiny - žádost o nesnížení výše přiznané podpory projektu FV 015/200/08
 9. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0035
 10. Projekt Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu - smlouva o partnerství bez finančního příspěvku
 11. Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - podání 1. monitorovací zprávy
 12. Projekt KVALITA 10
 13. Fond Vysočiny - žádost o změnu v projektu FV 001/226/09
 14. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt RECOM Česká republika - Rakousko v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 15. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro kraj Vysočina
 16. Dodávka zemního plynu pro kraj Vysočina
 17. Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče - projektová žádost
 18. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
 19. Rozprava členů rady
Usnesení 1089/24/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 27. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisům ze zasedání rady kraje č. 22/2010 a 23/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

90. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
K materiálu odboru sociálních věcí nebyly vzneseny žádné námitky a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1090/24/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 1. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-90, RK-24-2010-90, př. 1, RK-24-2010-90, př. 2

02. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 4. do 30. 6. 2010
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu. Projednávání se zúčastnila M. Rojková, úřednice oddělení koncepčního odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1091/24/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování a MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Vysočina, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 dle materiálu RK-24-2010-02, př. 1.
odpovědnost: Odbor informatiky
termín: 27. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-02.doc, RK-24-2010-02, př. 1

03. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 91000/2008
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání. Projednávání se zúčastnila M. Rojková, úřednice oddělení koncepčního odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1092/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 91000/2008 dle materiálu RK-24-2010-03, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-03.doc, RK-24-2010-03, př. 1

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnila M. Rojková, úřednice oddělení koncepčního odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1093/24/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v navýšení příjmů (§ 6172 Činnost regionální správy, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) a výdajů (kapitola Informatika, § 6172 Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o částku 900 tis. Kč za účelem pokrytí platby za připojení organizací do sítě národního výzkumu a vzdělávání (NREN) na 2. pololetí roku 2010.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-04.doc

05. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení termínu ukončení projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě k projednání žádost o prodloužení termínu ukončení projektu. Projednávání se zúčastnila M. Rojková, úřednice oddělení koncepčního odboru informatiky. Závěrem diskuse rada kraje hlasovala o návrhu usnesení.
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-24-2010-05, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 08. 2010
Návrh nebyl schválen. Pro 0 hlasů, proti 4, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-05.doc, RK-24-2010-05, př. 1, RK-24-2010-05, př. 2

06. ICT Standard - rozpočtové opatření
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila M. Rojková, úřednice oddělení koncepčního odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1094/24/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) o částku 600 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00166) o částku 600 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v souvislosti s financováním vybavenosti této organizace výpočetní technikou a informačními technologiemi z rozpočtu kraje s určením dle materiálu RK-24-2010-06, př. 2;
 • zařazení investičních akcí dle materiálu RK-24-2010-06, př. 2 do investičního plánu na rok 2010 u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-06.doc, RK-24-2010-06, př. 1, RK-24-2010-06, př. 2

07. Centrální evidence dotací - eDotace
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k činnosti týmu a zdůvodnil předloženou žádost o prodloužení termínu splnění úkolu pracovního týmu do 31. 10. 2010. Projednávání se zúčastnila M. Rojková, úřednice oddělení koncepčního odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1095/24/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti pracovního týmu eDotace,
schvaluje
prodloužení termínu splnění úkolu do 31. 10. 2010.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-07.doc

K bodům 08 16, 18 28, 30 - 34, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

08. Nabytí pozemků pro akci II/357 Jimramov - Strachujov
Usnesení 1096/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání s vlastníky pozemků dle materiálu RK-24-2010-08, př. 1 o jejich úplatném převodu do vlastnictví kraje Vysočina;
 • zahájit jednání s vlastníkem pozemků dle materiálu RK-24-2010-08, př. 2 o jejich bezúplatném převodu do vlastnictví kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt pozemky pro akci II/357 Jimramov - Strachujov v rozsahu dle materiálu RK-24-2010-08, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m2 plus cenu případných porostů určenou znaleckými posudky vyhotovenými na základě platných oceňovacích předpisů ke dni uzavření smluv;
 • nabýt darem pozemky pro akci II/357 Jimramov - Strachujov v rozsahu dle materiálu RK-24-2010-08, př. 2 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-08.doc, RK-24-2010-08, př. 1, RK-24-2010-08, př. 2, RK-24-2010-08, př. 3

10. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov
Usnesení 1097/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat část tělesa silnice III/15237 od autobusové zastávky na konec zastavěné části místní části Pulkov na části pozemku par. č. 166 a dále část pozemku par. č. 166 v k. ú. Pulkov a obci obci Biskupice-Pulkov do vlastnictví obce Biskupice-Pulkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Biskupice-Pulkov na převzetí vyřazované části silnice III/15237 od autobusové zastávky na konec zastavěné části místní části Pulkov na části pozemku par. č. 166 a dále části pozemku par. č. 166 v k. ú. Pulkov a obci obci Biskupice-Pulkov.
odpovědnost: majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-10.doc, RK-24-2010-10, př. 1

11. Darování pozemku v k. ú. Řehořov a obci Kamenice
Usnesení 1098/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. st. 147/1 - zastavěná plocha o výměře 9 m2, oddělený geometrickým plánem č. 209-24/2010 z pozemku par. č. 1196/1 v k. ú. Řehořov a obci Kamenice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 147/1 - zastavěná plocha o výměře 9 m2, oddělený geometrickým plánem č. 209-24/2010 z pozemku par. č. 1196/1 v k. ú. Řehořov a obci Kamenice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. září 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-11.doc, RK-24-2010-11, př. 1

12. Darování pozemku v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec
Usnesení 1099/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek ve zjednodušené evidenci - parcelu původ PK par. č. 1141 o výměře 762 m2 v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek ve zjednodušené evidenci - parcelu původ PK par. č. 1141 o výměře 762 m2 v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. září 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-12.doc, RK-24-2010-12, př. 1

13. Darování pozemku v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč
Usnesení 1100/24/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 709/7 o výměře 43 m2, oddělený geometrickým plánem č. 910-1350/2009 z pozemku par. č. 709/2 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. září 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-13.doc, RK-24-2010-13, př. 1

14. Koupě pozemků v areálu ÚSP pro dospělé Věž v k. ú. a obci Věž
Usnesení 1101/24/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-14.doc, RK-24-2010-14, př. 1

15. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě - Demolice objektu kotelny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 1102/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě - Demolice objektu kotelny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červenec 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-15.doc, RK-24-2010-15, př. 1

16. Návrh na zařazení nové akce Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Nátěry oken do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M 1
Usnesení 1103/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Nátěry oken do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-16.doc

18. Prodej pozemku v k. ú. Nemojov a obci Pelhřimov
Usnesení 1104/24/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-18.doc, RK-24-2010-18, př. 1

19. Přijetí finančního daru od města Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Usnesení 1105/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
přijmout finanční dar ve výši 956 400 Kč od města Havlíčkův Brod dle darovací smlouvy dle materiálu RK-24-2010-19, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4221 Investiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M5 - Investice ve školství) rozpočtu kraje o částku 956 400 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 1. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-19.doc, RK-24-2010-19, př. 1

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Usnesení 1106/24/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M8 - Investice v sociálních věcech o částku 1 200 tis. Kč při současném snížení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 200 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červenec 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-20.doc

21. Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. a obci Švábov
Usnesení 1107/24/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou zpevněné víceúčelové plochy a komunikačního připojení, kterými bude z části dotčen pozemek par. č. 1409 v k. ú. a obci Švábov;
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a obcí Švábov nájemní smlouvu na užívání části pozemku par. č. 1409 v k. ú. a obci Švábov o výměře 45 m2, a to na dobu pěti let za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 5 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-21.doc, RK-24-2010-21, př. 1

22. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Budišov
Usnesení 1108/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat díl g, oddělený dle geometrického plánu č. 731-8003/2010 z pozemku par. č. 4546/1 o výměře 1155 m2 v k. ú. a obci Budišov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem díl g , oddělený dle geometrického plánu č. 731-8003/2010 z pozemku par. č. 4546/1 o výměře 1155 m2 v k. ú. a obci Budišov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov;
 • nabýt darem díl b , oddělený z pozemku par. č. 3516 o výměře 122 m2 a díl d, oddělený z pozemku par. č. 3524/53 o výměře 1029 m2, vše dle geometrického plánu č. 731-8003/2010 v k. ú. a obci Budišov z vlastnictví městyse Budišov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. září 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-22.doc, RK-24-2010-22, př. 1

23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 1109/24/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem díl c + d , oddělený geometrickým plánem č. 192-112/2009 z pozemku par. č. 426/1 o výměře 555 m2 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
 • nabýt darem díl f , oddělený z pozemku par. č. st. 10/2 o výměře 2 m2, díl g, oddělený z pozemku par. č. 406/1 o výměře 4 m2 a díl h + i , oddělený z pozemku par. č. 408/2 o výměře 2 m2 dle geometrického plánu č. 192-112/2009 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. září 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-23.doc, RK-24-2010-23, př. 1

24. Prodej pozemku v k. ú. Strměchy a obci Pelhřimov
Usnesení 1110/24/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-24.doc, RK-24-2010-24, př. 1

25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Knínice
Usnesení 1111/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat obci Knínice díl e o výměře 612 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku par. č. 1165/2 sloučený do pozemku par. č. 1165/7 a nově zaměřený pozemek par. č. 1165/6 o výměře 10 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku par. č. 1165/2 v k. ú. a obci Knínice na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem díl e o výměře 612 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku par. č. 1165/2 sloučený do pozemku par. č. 1165/7 a pozemek par. č. 1165/6 o výměře 10 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku par. č. 1165/2 v k. ú. a obci Knínice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Knínice;
 • nabýt darem díl b o výměře 461 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) par. č. 177/5 a díl c o výměře 18 m2 oddělený geometrickým plánem č. 189-5728/2010 z pozemku par. č. 1166/1 a sloučené do pozemku par. č. 1165/2 v k. ú. a obci Knínice z vlastnictví obce Knínice do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-25.doc, RK-24-2010-25, př. 1

26. Vzájemný prodej pozemků v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
Usnesení 1112/24/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-26.doc, RK-24-2010-26, př. 1

27. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
Usnesení 1113/24/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-24-2010-27.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-27.doc

28. Koupě pozemku v k. ú. Horní Bory a obci Bory
Usnesení 1114/24/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-28.doc, RK-24-2010-28, př. 1

30. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1115/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-24-2010-30, př. 1 a RK-24-2010-30, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-30.doc, RK-24-2010-30, př. 1, RK-24-2010-30, př. 2

31. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1116/24/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-24-2010-31, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-24-2010-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-31.doc, RK-24-2010-31, př. 1

32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Dědice
Usnesení 1117/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat obci Dědice:
 • pozemek par. č. 411/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m2;
 • par. č. 405/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 138 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 405/2;
 • pozemky par. č. 411/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2, par. č. 411/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, par. č. 411/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, par. č. 411/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/1;
 • pozemek par. č. 411/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/1 a par. č. 411/2;
 • pozemek par. č. 411/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/2 v k. ú. a obci Dědice na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 411/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m2 a dále par. č. 405/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 138 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 405/2, par. č. 411/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2, par. č. 411/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, par. č. 411/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, par. č. 411/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/1, dále pozemek par. č. 411/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/1 a par. č. 411/2 a pozemek par. č. 411/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 oddělený geometrickým plánem č. 87-4043/2007 z pozemku par. č. 411/2 v k. ú. a obci Dědice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dědice;
 • nabýt darem pozemky par. č. 404/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 a par. č. 405/10 ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2 v k. ú. a obci Dědice, zaměřené geometrickým plánem č. 87- 4043/2007 z vlastnictví obce Dědice do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-32.doc, RK-24-2010-32, př. 1

33. Poskytnutí finančního daru - Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1118/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a společností Zemědělská a dopravní technika spol. s r. o., Žďárská 287, 592 14 Nové Veselí, IČ: 47915315:
 • smlouvu o poskytnutí finančního daru jako podílu na vybudování větve splaškové kanalizace v pozemku par. č. 2879/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem v částce 95 000,- Kč;
 • smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na užívání části pozemku par. č. 2879/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem pro vybudování a provozování splaškové i dešťové kanalizace zajišťující odvádění těchto vod z budovy bez č.p./č.e. stojící na pozemku par. č. 2865 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-33.doc, RK-24-2010-33, př. 1

34. Majetkoprávní příprava staveb III/4062 Jihlava - Pístov a II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-026
Usnesení 1119/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • na akci III/4062 Jihlava - Pístov uzavřít smlouvu zakládající provést stavbu s vlastníky pozemků v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava a v k. ú. a obci Jihlava v rozsahu dle materiálu RK-24-2010-34, př. 1;
 • na akci III/4062 Jihlava - Pístov uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků v k. ú Pístov u Jihlavy a obci Jihlava a v k. ú. a obci Jihlava za cenu 35,-Kč/m2 v rozsahu dle materiálu RK-24-2010-34, př. 2;
 • na akci III/4062 Jihlava - Pístov uzavřít se Statutárním městem Jihlava smlouvu o výpůjčce na části pozemků v k. ú Pístov u Jihlavy a obci Jihlava a v k. ú. a obci Jihlava v rozsahu dle materiálu RK-24-2010-34, př. 3;
 • na akci II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-026 uzavřít s městem Havlíčkův Brod smlouvu o výpůjčce na části pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod v rozsahu dle materiálu RK-24-2010-34, př. 4;
 • na akci II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-026 uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod za cenu 20,-Kč/m2 v rozsahu dle materiálu RK-24-2010-34, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-34.doc, RK-24-2010-34, př. 1, RK-24-2010-34, př. 2, RK-24-2010-34, př. 3, RK-24-2010-34, př. 4, RK-24-2010-34, př. 5

17. Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s navrhovaným záměrem prodat a darovat pozemky ve vlastnictví kraje v k. ú. a obci Panské Dubenky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1120/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s Rybářstvím Telč, a. s. nepojmenovanou smlouvu umožňující kraji Vysočina realizovat stavbu II/409 Panské Dubenky, most, přeložka na pozemcích vlastníka dle materiálu RK-24-2010-17, př. 3;
 • uzavřít s Rybářstvím Telč, a. s. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-24-2010-17, př. 1 včetně přistavěné části hráze;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle katastru nemovitostí par. č. 941/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Panské Dubenky obci Panské Dubenky;
 • zveřejnit záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-24-2010-17, př. 1 v k. ú. Panské Dubenky;
 • zveřejnit záměr prodeje části pozemku dle katastru nemovitostí par. č. 941/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Panské Dubenky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít s Rybářstvím Telč, a. s. smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-24-2010-17, př. 1 v k. ú. Panské Dubenky;
 • rozhodnout uzavřít s Rybářstvím Telč, a. s. smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 941/18 - ostatní plocha, silnice spolu s částí původní silnice II/409 se všemi součástmi a příslušenstvím v k. ú. a obci Panské Dubenky za cenu stanovenou dohodou ve výši 50 Kč/m2;
 • rozhodnout uzavřít s obcí Panské Dubenky smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 941/18 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Panské Dubenky spolu s částí původní silnice II/409 se všemi součástmi a příslušenstvím.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-17.doc, RK-24-2010-17, př. 1, RK-24-2010-17, př. 2, RK-24-2010-17, př. 3, RK-24-2010-17, př. 4

29. Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 Bohdalov - obchvat spolu s vypořádáním pozemků pod původní silnicí II/353 v městysu Bohdalov a se změnami v uspořádání silniční sítě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k navrhovanému majetkoprávnímu vypořádání uvedené stavby a požádal o úpravu návrhu usnesení dle doporučení právního oddělení. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje požadavek akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1121/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemky v rozsahu dle materiálu RK-24-2010-29, př. 1 včetně staveb v projektové dokumentaci zpracované ke stavbě II/353 Bohdalov - obchvat označených jako SO 102 - Přeložka stávající silnice II/353 v km 0,36 vlevo, SO 112 - Přeložka MK v km 1,621, SO 201 - Most na přeložce P.C. přes II/353 v km 1,62170 a včetně silničního tělesa v úseku stávající silnice II/353 se všemi součástmi a příslušenstvím na pozemku dle GPL č. 573, 168-140/2009 nově označeného jako par. č. 2136/28 v k. ú. Bohdalov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít s městysem Bohdalov darovací smlouvu na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-24-2010-29, př. 1 včetně staveb v projektové dokumentaci zpracované ke stavbě II/353 Bohdalov - obchvat označených jako SO 102 - Přeložka stávající silnice II/353 v km 0,36 vlevo, SO 112 - Přeložka MK v km 1,621, SO 201 - Most na přeložce P.C. přes II/353 v km 1,62170 a včetně silničního tělesa v úseku stávající silnice II/353 se všemi součástmi a příslušenstvím na pozemku dle GPL č. 573, 168-140/2009 nově označeného jako par. č. 2136/28 v k. ú. Bohdalov;
 • rozhodnout uzavřít s městysem Bohdalov darovací smlouvu, na základě které získá kraj Vysočina do svého vlastnictví pozemky v rozsahu dle materiálu RK-24-2010-29, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít s ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvu o bezúplatném převodu na základě které získá kraj Vysočina do svého vlastnictví pozemky v rozsahu dle materiálu RK-24-2010-29, př. 3;
 • rozhodnout schválit dodatek č. 494 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-24-2010-29, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-29.doc, RK-24-2010-29, př. 1, RK-24-2010-29, př. 2, RK-24-2010-29, př. 3, RK-24-2010-29, př. 4, RK-24-2010-29, př. 5

49. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1122/24/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 dle materiálu RK-24-2010-49, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 27. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-49.doc, RK-24-2010-49, př. 1

50. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2010
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách prováděných danou příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1123/24/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. dubna 2010 do 30. června 2010 dle materiálu RK-24-2010-50, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. července 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-50.doc, RK-24-2010-50, př. 1

51. Návrh na změnu v Nařízení rady kraje č. 4/2010 - kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, zdůvodnil radě kraje úpravu návrhu usnesení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1124/24/2010/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Rady kraje Vysočina č. 4/2010, kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III. třídy v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí při zabezpečení dostupnosti a zajištění dopravní obslužnosti  dle materiálu RK-24-2010-51, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, KSÚSV
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-51.doc, RK-24-2010-51, př. 1, RK-24-2010-51, př. 2

35. Veřejná zakázka na služby Úklidové služby Žižkova 16 Jihlava
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1125/24/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: oHS
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-35.doc

36. Veřejná zakázka na služby Úklidové služby Žižkova 57 Jihlava
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1126/24/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: oHS
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-36.doc

37. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení návrh Zásad. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje návrh projednala a závěrem diskuse přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1127/24/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Zásady pro sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu RK-24-2010-37, př. 1upr1;
bere na vědomí
Harmonogram pro projednávání rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu RK-24-2010-37, př. 2.
odpovědnost: OE, správci rozpočtových prostředků
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-37.doc, RK-24-2010-37, př. 1, RK-24-2010-37, př. 2

38. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí přehled o nabytých účelových dotacích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1128/24/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 v celkové výši 3 167 353 281,74 Kč dle materiálu RK-24-2010-38, př. 1;
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na zvláštní účty za období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 v celkové výši 1 342 516 617,56 Kč dle materiálu RK-24-2010-38, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-38.doc, RK-24-2010-38, př. 1, RK-24-2010-38, př. 2

39. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červen 2010
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí měsíční zprávu o plnění rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1129/24/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červen 2010 materiál RK-24-2010-39, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 27. červenec 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-39.doc, RK-24-2010-39, př. 1

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Mezinárodní střelecké soutěže CIOR
L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, K. Holíková, úřednice oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje k projednání návrh poskytnout organizátorům Mezinárodní střelecké soutěže dar v podobě sportovních pohárů. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1130/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě 3 ks pohárů v pořizovací ceně 3 000 Kč Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o. s., IČO: 60437774, se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 20/12, dle materiálu RK-24-2010-40, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 3 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 3 000 Kč, dle materiálu RK-24-2010-40, př. 1 a materiálu RK-24-2010-40, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-40.doc, RK-24-2010-40, př. 1, RK-24-2010-40, př. 2

41. Návrh na poskytnutí daru
L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, K. Holíková, úřednice oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje ke schválení návrh poskytnout letošním druhým trojčátkům kraje Vysočina věcný dar. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1131/24/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 28. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-41.doc, RK-24-2010-41, př. 1, RK-24-2010-41, př. 2

42. Mladá univerzita 2010 Waldviertel, spolupráce s Dolním Rakouskem - poskytnutí finančního daru sdružení JEJDA
L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, K. Holíková, úřednice oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, sdělili radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1132/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 35 438 Kč JEJDA..., IČ 27002292, dle materiálu RK-24-2010-42, př. 1.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-42.doc, RK-24-2010-42, př. 1

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Svatohubertské myslivecké slavnosti Vysočiny
V. Novotný předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, K. Holíková, úřednice oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1133/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Řádu svatého Huberta, IČO: 65715390, se sídlem Horní Krupá 118, PSČ: 580 01, ve výši 10 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Svatohubertských mysliveckých slavností Vysočiny 2010;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 10 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-43.doc, RK-24-2010-43, př. 1, RK-24-2010-43, př. 2

44. Předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace - změna názvu projektu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informovala radu kraje o návrhu vzít na vědomí změnu názvu přeshraničního projektu v oblasti kultury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1134/24/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změnu názvu předběžného projektového záměru Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na PORTA CULTURAE.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-44.doc

45. Fond Vysočiny - projekty GP Regionální kultura VIII
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1135/24/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • neposkytnutí dotace obci Herálec se sídlem Herálec 257, IČ 00267457 ve výši 36 900 Kč na projekt Slavnosti léta v zámecké zahradě podaného do grantového programu Regionální kultura VIII z důvodu nedodržení termínu pro předložení vyúčtování celkových nákladů projektu a závěrečné zprávy dle článku IV. odst. 1) smlouvy o poskytnutí podpory ze dne 6. 4. 2009;
 • neposkytnutí dotace Poutnímu hotelu Křemešník, s. r. o. se sídlem V Rohu 434/3, 142 00 Praha 4, IČ 26040081 ve výši 50 000 Kč na projekt Akce na Křemešníku 2009 podaného do grantového programu Regionální kultura VIII z důvodu nedodržení termínu pro předložení vyúčtování celkových nákladů projektu a závěrečné zprávy dle článku IV. odst. 1) smlouvy o poskytnutí podpory ze dne 29. 4. 2009.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-45.doc, RK-24-2010-45, př. 1, RK-24-2010-45, př. 2

46. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1136/24/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-24-2010-46, př. 1, a to na dobu určitou do 23. 8. 2015.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-46.doc, RK-24-2010-46, př. 1

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1137/24/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2010 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR Krajské knihovně Vysočiny v rámci grantu Veřejné informační služby knihoven (ÚZ 34053) na realizaci projektu Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina (základní kurzy pro neprofesionální knihovníky, nástavbové pro profesionální knihovníky) ve výši 20 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34053) o celkovou částku 20 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2010 celkem o částku 20 000 Kč určenou na realizaci projektu Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina (základní kurzy pro neprofesionální knihovníky, nástavbové pro profesionální knihovníky).
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-47.doc

48. Souhlas s vývozem a prezentací sbírkového předmětu ze sbírek Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s návrhem na udělení souhlasu s vývozem a prezentací sbírkového předmětu ze sbírek Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1138/24/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vývozem a prezentací sbírkového předmětu inv. č. P-1827, Josef Klimeš: Každý má právo na vzdělání, 1957, ze sbírek Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na výstavu The space between us konanou v Muzeu sztuki nowoczesnej ve Varšavě v Polsku od 7. října do 7. listopadu 2010.
odpovědnost: Odbor kultury a památkové péče, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 27. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-48.doc, RK-24-2010-48, př. 1

52. Projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému záměru zřídit na dobu určitou dvě pracovní místa dobu realizace individuálního projektu, tj. do 28. 2. 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1139/24/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 8. 2010 na 427 zaměstnanců.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 1. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-52.doc

53. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, R. Zvolánek, úředník oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1140/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, dle materiálu RK-24-2010-53, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, dle materiálu RK-24-2010-53, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-53.doc, RK-24-2010-53, př. 2

54. Fond Vysočiny - Čistá voda 2009 - projekt FV 068/227/09
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, R. Zvolánek, úředník oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje k projednání žádost Svazku obcí STRŽ, Světnov, o proplacení podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2009. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1141/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
nevyhovět žádosti uvedené v materiálu RK-24-2010-54, př. 2 příjemce podpory z Fondu Vysočiny Svazku obcí STRŽ, se sídlem Světnov 62, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 72025450 a v souladu s čl. VII. odst. 1 smlouvy snížit podporu o 400 000 Kč.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-54.doc, RK-24-2010-54, př. 1, RK-24-2010-54, př. 2, RK-24-2010-54, př. 3

55. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1142/24/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 60 tis. Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 60 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 60 tis. Kč s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním kongresu XLVII. Dny nukleární medicíny.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-55.doc

56. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1143/24/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 15 tis. Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 15 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 15 tis. Kč s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním Pneumologického semináře Vysočiny, Milovy VII.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-56.doc

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1144/24/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, v rámci dotačního programu Národní program zdraví, na realizaci projektu podpory zdraví Zdravé matky - zdravé děti, ve výši 100 000,- Kč (ÚZ 35049);
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000,- Kč (ÚZ 35049), na realizaci projektu podpory zdraví Zdravé matky - zdravé děti;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 100 000,- Kč, na realizaci projektu podpory zdraví Zdravé matky - zdravé děti.
odpovědnost: OZ, OE, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-57.doc

58. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje k projednání žádost ředitele příspěvkové organizace o snížení osobního příplatku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1145/24/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 1. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-58.doc, RK-24-2010-58, př. 1, RK-24-2010-58, př. 2

59. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1146/24/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení kapitálových výdajů o částku 2 047 tis. Kč (§ 3522 - Ostatní nemocnice), při současném snížení běžných výdajů o celkovou částku 2 047 tis. Kč (§ 3522 - Ostatní nemocnice o částku 2 000 tis. Kč a § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 47 tis. Kč) s určením na nákup softwaru pro zajištění společných nákupů zdravotnického materiálu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-59.doc

60. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - plán krizového financování a provádění dozoru nad financováním nemocnice
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělil radě kraje doplňující detaily k navrhovanému řešení finanční situace dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1147/24/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s navrhovanými opatřeními k vylepšení cash flow Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2010-60;
 • s uzavřením Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s., dle materiálu RK-24-2010-60, př. 1 a s podmínkami jeho zajištění dle materiálů RK-24-2010-60, př. 2;
 • s navrhovanými opatřeními při provádění dozoru nad financováním Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a se strukturou reportů dle materiálu RK-24-2010-60, př. 3;
ukládá
řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
 • zasílat na odbor zdravotnictví měsíčně přehled o příjmech a výdajích nemocnice, údaje o výši čerpání revolvingového úvěru, jeho použití a přehled pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky;
 • po obdržení prostředků od Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky zaslat kopii výpisu bankovního účtu dokládajícího splacení dluhu;
 • zasílat na odbor zdravotnictví denní reporty s uvedením příjmů, výdajů dle komodit, zůstatku účtu v bankovním ústavu doložené výpisem z bankovního účtu a dále denní finanční objem nově došlých faktur dle materiálu RK-24-2010-60, př. 3;
 • provést s účinností nejpozději k 1. 8. 2010 organizační opatření, na jehož základě bude prováděno schvalování budoucích závazků vždy ředitelem a vedoucím ekonomického odboru Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a toto opatření zaslat neprodleně na odbor zdravotnictví.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, OZ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-60.doc

61. Žádost Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o souhlas se zahájením investičních akcí
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko se zařazením některých investičních akcí do investičního plánu dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1148/24/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se zařazením investičních akcí uvedených v materiálu RK-24-2010-61 do investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2010.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, majetkový odbor, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-61.doc

62. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1149/24/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 158/2006 Sb., s tím, aby ředitelé základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, ve kterých se vzdělávají žáci podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., povolili žákům, jejichž seznam je uveden v materiálu RK-24-2010-62, př. 1, pokračovat v základním vzdělávání do dvacátého šestého roku věku;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina informovat ředitele dotčených škol o rozhodnutí Rady kraje Vysočina podle § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 158/2006 Sb.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-62.doc, RK-24-2010-62, př. 1

63. Konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu pověřit OŠMS vyhlášením a organizací konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Ledeč nad Sázavou. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1150/24/2010/RK
Rada kraje
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-63.doc

64. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1151/24/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením soustruhu EMCO CNC, inventární číslo 37000 z majetku kraje dle návrhu Středního odborného učiliště technického Chotěboř, Žižkova 1501 a jeho likvidací dle materiálu RK-24-2010-64.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Středního odborného učiliště technického Chotěboř, Žižkova 1501
termín: do 31. 12 .2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-64.doc

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Dar Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1152/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina, IČ 283 58 821 ve výši 50 tis. Kč dle materiálu RK-24-2010-65, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 50 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 tis. Kč.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-65.doc, RK-24-2010-65, př. 1, RK-24-2010-65, př. 2, RK-24-2010-65, př. 3, RK-24-2010-65, př. 4

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1153/24/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3114 Speciální základní školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 243 tis. Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) o částku 243 tis. Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 243 tis. Kč a Příspěvek na provoz o částku 243 tis. Kč Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou IČ 48895555 na nákup nového vybavení, pokrytí zvýšených odpisů hmotného investičního majetku a opravy kompenzačních pomůcek, dle materiálu RK-24-2010-66;
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou IČ 48895555 ve výši 243 tis. Kč dle materiálu RK-24-2010-66.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelka Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
termín: srpen 2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-66.doc

67. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem na úpravu použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2010. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1154/24/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2010 dle materiálu RK-24-2010-67, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-67.doc, RK-24-2010-67, př. 1

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium Chotěboř
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh poskytnout Gymnáziu Chotěboř finanční prostředky na pořízení vybavení tělocvičny. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1155/24/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 1 235 180 Kč u Gymnázia Chotěboř, IČ 60126639 za účelem vybavení tělocvičny.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-68.doc

69. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1156/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Základní škole Moravské Budějovice, Dobrovského 11, IČ 60418494 dle materiálu RK-24-2010-69, př. 1;
 • uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Střední škole automobilní Jihlava, IČ 00056260 dle materiálu RK-24-2010-69, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelé dotčených škol
termín: srpen 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-69.doc, RK-24-2010-69, př. 1, RK-24-2010-69, př. 2

70. Stav uvolňování nemovitostí v majetku kraje v Havlíčkově Brodu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o postupu uvolňování nemovitostí v majetku kraje. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1157/24/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o postupu uvolňování areálu v Jihlavské ulici v Havlíčkově Brodu dle materiálu RK-24-2010-70;
ukládá
OŠMS, ředitelům České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod a ředitelce Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod připravit ukončení školských stravovacích a ubytovacích služeb v areálu v Jihlavské ulici v Havlíčkově Brodu k 31. 12. 2010.
odpovědnost: OŠMS, ředitelé České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-70.doc

71. Soutěž S Vysočinou do Evropy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyhlásit 2. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1158/24/2010/RK
Rada kraje
vyhlašuje
2. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy;
schvaluje
propozice soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-24-2010-71, př. 1;
ustanovuje
skupinu pro tvorbu a výběr otázek ve složení dle materiálu RK-24-2010-71, př. 3;
bere na vědomí
harmonogram soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-24-2010-71, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor informatiky, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 4. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-71.doc, RK-24-2010-71, př. 1, RK-24-2010-71, př. 2

73. Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč v rámci působnosti odboru školství, mládeže a sportu za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1159/24/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných se souhlasem RNDr. Marie Kružíkové, radní kraje pro oblast školství, v rámci působnosti odboru školství, mládeže a sportu za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 dle materiálu RK-24-2010-73, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-73.doc, RK-24-2010-73, př. 1

74. Rozhodnutí o změně č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace r. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00004 z OPLZZ k projektu Kvalita 09
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozhodnutí o změně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1160/24/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Rozhodnutí o změně č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace r. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00004 dle materiálu RK-24-2010-74, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v Rozhodnutí o změně č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace r. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00004 dle materiálu RK-24-2010-74, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-74.doc, RK-24-2010-74, př. 1, RK-24-2010-74, př. 2, RK-24-2010-74, př. 3

75. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení žádost městyse Větrný Jeníkov o prodloužení doby realizace projektu do 30. 8. 2011. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1161/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 029/233/09 dle materiálu RK-24-2010-75, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-75.doc, RK-24-2010-75, př. 1, RK-24-2010-75, př. 2

76. Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč, které byly zadány příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, příspěvková organizace v období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných příspěvkovou organizací Vysočina Tourism. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1162/24/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s hodnotou přesahující 500 000 Kč zadaných příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, příspěvková organizace - IČ 282636933, Žižkova 16, 586 01 Jihlava v období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 dle materiálu RK-24-2010-76.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-76.doc

77. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 038/226/09
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení prodloužit termín dokončení projektu do 30. 11. 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1163/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 038/226/09 dle materiálu RK-24-2010-77, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-77.doc, RK-24-2010-77, př. 1, RK-24-2010-77, př. 2

78. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 015/226/09
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení prodloužit termín dokončení projektu do 31. 8. 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1164/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 015/226/09 dle materiálu RK-24-2010-78, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-78.doc, RK-24-2010-78, př. 1, RK-24-2010-78, př. 2

79. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu v rámci odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1165/24/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl Ing. Bc. Martin Hyský, člen Rady kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana v období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 dle materiálu RK-24-2010-79, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-79.doc, RK-24-2010-79, př. 1

80. Fond Vysočiny - žádost o nesnížení výše přiznané podpory projektu FV 015/200/08
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí Města Bystřice nad Pernštejnem o nesnížení výše přiznané podpory na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1166/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
nevyhovět žádosti dle materiálu RK-24-2010-80, př. 3 příjemce podpory z Fondu Vysočina - Město Bystřice nad Pernštejnem, se sídlem: Masarykovo náměstí 57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 00294136 dle materiálu RK-24-2010-80, př. 3 a snížit poskytnutou podporu o 31 680 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-80.doc, RK-24-2010-80, př. 1, RK-24-2010-80, př. 2, RK-24-2010-80, př. 3, RK-24-2010-80, př. 4

81. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0035
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1167/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0035 dle materiálu RK-24-2010-81, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-81.doc, RK-24-2010-81, př. 1, RK-24-2010-81, př. 2

82. Projekt Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu - smlouva o partnerství bez finančního příspěvku
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení návrh Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku mezi krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1168/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku mezi krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava dle materiálu RK-24-2010-82, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-82.doc, RK-24-2010-82, př. 1

83. Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - podání 1. monitorovací zprávy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1169/24/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v soupisce účetních dokladů jako přílohy 1. monitorovací zprávy v rámci projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť dle materiálu RK-24-2010-83, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2010-83, př. 1.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 29. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-83.doc, RK-24-2010-83, př. 1

84. Projekt KVALITA 10
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o úpravách daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1170/24/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o úpravách projektu dle materiálu RK-24-2010-84, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-24-2010-84, př. 2 a RK-24-2010-84, př. 3.
odpovědnost: ORR, oŘLZ
termín: 29. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-84.doc, RK-24-2010-84, př. 2, RK-24-2010-84, př. 3

85. Fond Vysočiny - žádost o změnu v projektu FV 001/226/09
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhovanou změnu v projektu „Projekt zvýšení výkonu zasněžovacího systému Dalečín“. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1171/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 001/226/09 dle materiálu RK-24-2010-85, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-85.doc, RK-24-2010-85, př. 1, RK-24-2010-85, př. 2

86. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt RECOM Česká republika - Rakousko v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1172/24/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu kraje Vysočina OP AT-CZ o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu RECOM CZ-AT Regionálního managementu Dolní Rakousko a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 204 287 Kč;
 • převod finančních prostředků z devizového účtu OP AT-CZ na zvláštní účet projektu RECOM CZ-AT na financování další etapy projektu.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-86.doc

87. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro kraj Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1173/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro kraj Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-24-2010-87, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky s názvem Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro kraj Vysočina dle materiálu RK-24-2010-87, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky s názvem Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro kraj Vysočina , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-24-2010-87, př. 3.
odpovědnost: ORR, OSMS, OKPP, OSV, oHS
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-87.doc

88. Dodávka zemního plynu pro kraj Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu zahájit zadávací řízení na uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1174/24/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Dodávka zemního plynu pro kraj Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-24-2010-88, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky s názvem Dodávka zemního plynu pro kraj Vysočina dle materiálu RK-24-2010-88, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky s názvem Dodávka zemního plynu pro kraj Vysočina , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-24-2010-88, př. 3.
odpovědnost: ORR, OSV, OSMS, OKPP, oHS
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-88.doc

89. Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče - projektová žádost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu projektové žádosti projektu. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1175/24/2010/RK
Rada kraje
ukládá
Odboru majetkovému, Odboru zdravotnictví a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost projektu „Pavilon urgentní a intenzivní péče“ dle materiálu RK-24-2010-89, př. 3 a předložit žádost projektu „Pavilon urgentní a intenzivní péče“ dle materiálu RK-24-2010-89, př. 3 Regionální radě regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod do 30. 7. 2010 s tím, že pokud nebude na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina konaného dne 21. 9. 2010 schváleno navýšení spolufinancování projektu, bude projektová žádost stažena;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2010-89, př. 3;
bere na vědomí
rozpočet projektu dle materiálů RK-24-2010-89, př. 1 a RK-24-2010-89, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, o částku 8 660 000 Kč u Nemocnice Jihlava (ÚZ 00051) a převodu finančních prostředků ve stejné výši  na zvláštní účet projektu „Nemocnice Jihlava Pavilon urgentní a intenzivní péče“; na zpracování projektové dokumentace stavby.
odpovědnost: ORR, OM, OZ
termín: 30. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2010-89.doc

91. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 24/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 10. 8. 2010, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 24/2010 dne 27. 7. 2010.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 29. 7. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz