Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 23/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 23/2010, které se konalo dne 16. 7. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 16. 7. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek, omluvil T. Škaryda, P. Krčála.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Zhodnocení ekonomické situace Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
3. Informace o přijatých opatřeních po kontrole NKÚ
4. Rozprava členů rady
Usnesení 1086/23/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 16. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

03. Informace o přijatých opatřeních po kontrole NKÚ
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí informaci o situaci projektů. Projednávání se zúčastnil K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1087/23/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o situaci projektů dle materiálu RK-23-2010-03;
bere na vědomí
rozhodnutí hejtmana nepodat námitky proti zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, a přípisy, kterými toto rozhodnutí bude sděleno Úřadu regionální rady a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu dle materiálů RK-23-2010-03, př. 1 a RK-23-2010-03, př. 2;
ukládá
hejtmanovi kraje Vysočina dojednat další postup s Úřadem regionální rady v návaznosti na zjištěnou situaci u projektů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2010-03.doc

02. Zhodnocení ekonomické situace Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili L. Hradecká, právník odboru zdravotnictví, K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1088/23/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2010-02.doc

03. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 23/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 27. 7. 2010, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 23/2010 dne 16. 7. 2010.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 16. 7. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz